Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 lat działalności Polskiego Klubu Ekologicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 lat działalności Polskiego Klubu Ekologicznego"— Zapis prezentacji:

1 30 lat działalności Polskiego Klubu Ekologicznego
Fot. A. Peichert 30 lat działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

2 JAKIE BYŁY POCZĄTKI Trudno ustalić początek powstania Polskiego Klubu Ekologicznego. Zaczęło się w 1980 roku w okresie przemian ustrojowych. Początkowo tworzyły się nieformalne grupy dyskusyjne, w Krakowie - na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Gdańsku - na Politechnice i w innych miastach kraju. Powoli powstawały struktury. Jednak o rejestracji organizacji można było myśleć dopiero po zakończeniu stanu wojennego po 1983 roku. Założenia ideowe utworzone w 1981 określają PKE jako „stowarzyszenie ludzi dobrej woli, o wysokich walorach etycznych, których jednoczyła idea walki o zachowanie dla społeczeństwa i jego przyszłych pokoleń niezniszczonej przez cywilizację techniczną Ojczyzny”. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

3 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I STRUKTURA
W takim duchu sformułowane zostały założenia programowe obowiązującego obecnie Statutu: „Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstaw godnego życia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka” Obecna struktura Klubu to: ZG PKE z siedzibą w Krakowie, okręgi w regionach i koła będące fundamentem struktury. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

4 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
Okręg Wschodnio-Pomorski PKE powstał w 1980 na Politechnice Gdańskiej, jednak w okresie stanu wojennego, jak większość organizacji, zawiesił działalność. Zarejestrowany został w 1984 roku. W minionym trzydziestoleciu miał 10-ciu prezesów, których kadencja trwała średnio 3 lata. Nasz okręg składa się z siedmiu kół, z których tylko Koło Otomin posiada osobowość prawną. Pozostałe koła to: Koło Zielonej Akademii Koło Nogat Koło Wejherowo Koło Sopockie Potoki Koło Brzeźno Koło Gdańsk Zachód Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

5 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
Osoby piastujące funkcję Prezesa Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE na przestrzeni 30-tu lat: 1. Andrzej Baranowski (prof. dr hab. architekt) PG w stanie wojennym okręg zawiesił działalność 2. Andrzej Tyszecki (dr inż. chemik) – Firma Ekokonsult Andrzej Baranowski (prof. dr hab. architekt) - PG Jacek Lendzion (mgr inż. architekt, regionalista) – IMGW Krzysztof Szyłański ( mgr inż. geolog) firma geologiczna Jan Drwal (prof. dr hab. geograf) UG Marek Dutkowski, (prof. dr hab. geograf) UG Witold Lewandowski ( prof. dr hab. chemik) PG Jerzy Błażejowski (prof. dr hab. chemik) UG Piotr Stepnowski (prof. dr hab. chemik ) UG Ewa Siedlecka ( dr chemik) UG XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

6 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
Główne obszary działalności Okręgu Wschodnio - Pomorskiego PKE to zgodne z założeniami programowymi: działania edukacyjne, Interwencyjne, udział w debatach i działaniach decyzyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Fot. A. Peichert Cały czas staramy się uczestniczyć w działaniach i decyzjach związanych z problemami ekologicznymi naszego okręgu. Staramy się współpracować, przypominając o procesie tworzenia Lokalnej Agendy 21 i udziale społecznym. Jesteśmy żywotnie zainteresowani ładem przestrzennym, transportem, strategią gospodarki odpadami, strategią rozwoju energetyki w regionie. Fot. I. Barcińska Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

7 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
Najważniejsze działania interwencyjne to: W latach osiemdziesiątych, protest przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W latach dziewięćdziesiątych sprzeciw przeciwko przekształceniu EC III w Gdyni w spalarnię oraz protest przeciwko budowie fabryki polistyrenu przez koncern Elf ATOCHEM w Gdańsku. Obecnie prowadzimy trudne rozmowy z miastem na temat zaskakującej mieszkańców Kokoszek lokalizacji fabryki włókien celulozowych do pieluch w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

8 NASZE NAJSTARSZE PROJEKTY
Trzy najstarsze duże projekty Pierwszy projekt: oparty na współpracy czterech partnerów (Polski Klub Ekologiczny, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Politechnika Gdańska i duńska organizacja ekologiczna SFOF ) - stworzenie działającego w latach dziewięćdziesiątych Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Starbieninie. Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. E. Podlesińska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

9 NASZE NAJSTARSZE PROJEKTY
Drugi z nich: Farma Ekologiczna w Małkowie k/Żukowa stworzona w roku 1992 dzięki współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Polskim Klubem Ekologicznym i duńską fundacją "Solhvervfonden". Celem fundacji jest propagowanie ekologicznej produkcji żywności w nieskażonym środowisku Pojezierza Kaszubskiego. Współpraca wyżej wymienionych organizacji umożliwiła powstanie nowoczesnego ekologicznego gospodarstwa rolniczego ECOFARMA. Trzeci projekt to program ekorozwoju Gdańska. W dniu 25 września 1990 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę oprzystąpieniu do prac przygotowawczych nad projektem „Program ekorozwoju Gdańska”. W ślad za tym zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i duńskim stowarzyszeniem DENVIA, wspieranym przez władze miasta Aarhus. Utworzono biuro programu („BiuroEkorozwoju Gdańska”). Prace polsko-duńskiego zespołu prowadzone były w 5 blokach tematycznych - prace wstępne, metoda pracy, organizacja, formułowanie celów, - zaopatrzenie i konsumpcja, - problemy ekologiczne, - gospodarka i rozwój, - synteza. Prace prowadzono metodą warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędów,przedsiębiorstw, instytutów badawczych i organizacji (łącznie 14warsztatów). Formalnie PKE nie był partnerem programu, był jego współinicjatorem a większość zespołu polskiego stanowili członkowie PKE (PKE był reprezentowany w Radzie Programu i w Biurze Ekorozwoju Gdańska przez Andrzeja Baranowskiego). W lutym 1991 roku opublikowany został „Raport z prac przygotowawczych”. Obejmował on następujące zagadnienia:  Ekorozwój  Główne problemy – stan istniejący i zalecenia,  Plan operacyjny  Propozycje programów działań  Organizację i finansowanie. Na tym współpracę zakończono; władze Gdańska nie zdecydowały się na jej kontynuację. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

10 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Projekt edukacyjny realizowany od 1993 roku przez Okręg Wschodnio-Pomorski PKE, cieszący się dużą popularnością wśród nauczycieli z całej Polski to przeniesienie na nasz grunt form szkoleniowych szwedzkiej fundacji Keep Sweden Tidy i wieloletnia współpraca ze szwedzkimi partnerami: Iloną Holmberg, Claesem Malmbergiem i Andersem Olsonem. Projekt współfinansowany przez szwedzką fundację i WFOŚ i GW w Gdańsku. Jego efektem są tłumaczenia szwedzkich wydawnictw: „Ekologic”, ”Zielona alternatywa”, „Cztery pory roku” „Kręci się kręci koło za kołem”. Grupa wyszkolonych wówczas krajowych trenerów, prowadzi te zajęcia do dziś (w naszym województwie - Grażyna Wolniakowska) XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

11 REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Najdłużej trwającym projektem jest „Zielona Akademia” - Studium Podyplomowe „Ekologia, Etyka, Technika” realizowany od 1993 roku we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku. Projekt ma na celu wyjście do słuchaczy z szeroką, holistyczną wiedzą o środowisku, zrównoważonym rozwoju, sposobach podejmowania decyzji i wyborze rozwiązań mających na celu postęp w poszanowaniu zasobów naszej planety. Kierowany jest do różnych środowisk pracy. Ma na celu poszerzenie umiejętności wszechstronnej oceny problemów dotyczących środowiska. Na przestrzeni lat kierownikami studium „Zielona Akademia” byli: prof.dr hab. Jacek Herbich oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski. Koordynatorem jest mgr inż.Ewa Podlesińska. Fot. Teresa Sankowska Fot. archiwum Zielonej Akademii XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

12 REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Realizowany od roku 2006 wieloletni projekt edukacyjny skierowany do mieszkańców regionu „Pomorskie Sympozja Ekologiczne” współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku. W minionych latach zorganizowano następujące konferencje z tego cyklu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Kaszub” „Dziecko w świecie przyrody i nauki”. „Przyszłość energetyczna Pomorza – zgodna z potrzebami mieszkańców i naturą” (Konferencja regionalna PKE przy współpracy FPE i Starosty Wejherowskiego) „Ocena oddziaływania na środowisko składowiska fosfogipsów w Wiślince” „Odnawialne źródła energii w regionie pomorskim” „Jak poprawić jakość powietrza w aglomeracji gdańskiej” „Likwidacja wyrobów z azbestu – perspektywy dla aglomeracji gdańskiej” „Zagrożenia i zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Morza Bałtyckiego” „Rozwój zrównoważony na szczeblu lokalnym. Aspekty przyrodnicze, społeczne i przestrzenne” „VIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych” "Debata o wodzie i powodziach” Wszystkie wymienione tematy konferencji były podejmowane na bieżąco, w zależności od aktualnie pojawiających się problemów w zakresie ochrony środowiska w regionie pomorskim. Autorem i koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Piotr Stepnowski. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

13 REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE
„Pomorskie Sympozja Ekologiczne” Konferencja „Przyszłość energetyczna Pomorza – zgodna z potrzebami mieszkańców i naturą” Fot. I. Barcińska Fot. I. Barcińska Fot. I. Barcińska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

14 POLSKO-LITEWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Polsko-litewski projekt „Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees” (Baltic Education Seminars – Society, Nature, Culture and Sustainable Development) mający na celu wyszkolenie polskich i litewskich animatorów edukacji ekologicznej, pracujących w pacówkach zajmujących się edukacją ekologiczną. Realizowany w 2007 roku i wspólfinansowany z funduszy INTERREG i WFOŚ i GW w Gdańsku. Koordynacja Ewa Podlesińska Fot. archiwum Baltees Fot. Anna Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

15 POLSKO-LITEWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Polsko-litewski projekt „Nadbałtyckie Seminaria Edukacyjne – Baltees” (Baltic Education Seminars – Society, Nature, Culture and Sustainable Development) Fot. archiwum Baltees Fot. archiwum Baltees Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski Fot. Anna Peichert

16 OBÓZ MIĘDZYNARODOWY Międzynarodowy Obóz Letni w Starbieninie (2010) dla młodych z różnych europejskich organizacji ekologicznych skupionych w Friends of the Earth Europe . PKE również jest członkiem FoEE. Organizacja obozu - Agnieszka Guzdek-Sobczyk Fot. I. Barcińska Fot. I. Barcińska Fot. I. Barcińska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

17 OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE
1. Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w 2006 roku adresowany do młodzieży , organizowany przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć: „Co młody konsument wiedzieć powinien” Koordynator ogólnopolski - Maria Huma. Koordynator w Okręgu Wschodnio-Pomorskim PKE- Ewa Podlesińska. 2. Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w 2008 roku adresowany do młodzieży, autorstwa ZG PKE, finansowany przez NFOŚ I GW : Program aktywnej edukacji obywatelskiej promujący ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski „Formy ochrony przyrody” Koordynator ogólnopolski - Magdalena Kita, koordynator w naszym okręgu - Ewa Podlesińska. Fot. E. Podlesińska Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

18 OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE
Ogólnopolski projekt edukacyjny ZG PKE , adresowany do młodzieży, realizowany w i Projekt finansowany przez NFOŚ I GW : „Nietoperz – anioł czy demon? Rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej”. Koordynator ogólnopolski - Dagmara Małysza, koordynator w naszym okręgu - Ewa Podlesińska. Więcej na: Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

19 PROJEKTY ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM
Gdański Projekt Rowerowy Gdańsk był pierwszym dużym polskim miastem, które realizuje kompleksowy program budowy tras rowerowych. Projekt gdański został opracowany i przygotowany praktycznie w całości przez organizacje pozarządowe: Obywatelską Ligę Ekologiczną z Gdańska oraz Polski Klub Ekologiczny - ogólnopolską organizację matkującą sieci Miasta dla rowerów. Było to flagowe przedsięwzięcie sieci Miasta dla rowerów. Dokument Projektu był podpisany przez Ambasadora ONZ w Polsce, Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przedstawiciela Ministerstwa Środowiska i Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego w 2002 roku na wiosnę. Koordynator projektu Marcin Hyła. Założenia projektu: budowa 30,7 kilometrów wydzielonych dróg rowerowych uspokojenie ruchu na co najmniej 70 km sieci drogowej miasta i szersze otwarcie jej dla ruchu rowerowego. Projekt składał się z 3-ch części: – Inwestycyjnej, realizowanej przez Urząd Miasta Gdańska, – Kampanii informacyjnej realizowanej przez Obywatelską Ligę Ekologiczną – Programu rozpowszechniania informacji i przygotowania replikacji projektu w innych miastach Polski, realizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego. Całkowity budżet projektu wynosił dolarów amerykańskich, z czego 1 000 000 dolarów stanowił grant GEF, dolarów — wkład własny gminy Gdańsk, a dolarów— wkład Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego (w tym grant Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

20 OSTATNIO REALIZOWANE PROJEKTY
„Społeczna koncepcja zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w Gdańsku”. Ostatnio realizowany projekt (2010 rok) związany ze zrównoważonym rozwojem. Projekt, którego produktem jest próba przedstawienia miastu oczekiwań mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na decyzje podejmowane w ich imieniu, a dotyczące warunków ich życia. Koordynator – Jadwiga Kopeć. Projekt współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku. Fot. P. Kuropatwiński XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

21 OSTATNIO REALIZOWANE PROJEKTY
„Zrównoważony rozwój w wybranych gminach województwa pomorskiego” współfinansowany przez WFOŚ i GW w Gdańsku (2010). Celem projektu było uświadomienie społecznościom lokalnym jak wiele zależy od samych mieszkańców, którzy włączając się do budowania LA21 są w stanie poprawiać swoje warunki życia w poszanowaniu środowiska i zdrowia człowieka. Koordynator - Irena Barcińska. Fot. I. Barcińska Fot. I. Barcińska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

22 Koordynacja - Irena Barcińska.
PROJEKTY EDUKACYJNE Projekty edukacyjne organizowane w powiecie wejherowskim: : „ Bal w Biosferze” - pochwała bioróżnorodności – udział młodzieży szkół średnich z powiatu wejherowskiego w happenningu, współpraca ze Starostwem Powiatowym Konkurs dla uczniów szkół mechanicznych z województwa pomorskiego pt. „Ekologiczne prawo jazdy” : warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli nt. edukacji ekologicznej w praktyce szkolnej i wykorzystaniu aktywnych form nauczania. Współfinansowane z PFOŚiGW w Wejherowie. „Opracowanie pilotażowego programu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w wybranych placówkach edukacyjnych województwa pomorskiego ” Finansowanie WFOŚiGW w Gdańsku. 2005 – 2006: Wycieczki i obozy edukacyjne : „ Kaszuby są piękne” – wycieczka dla uczniów niesłyszących z całej Polski prezentująca walory przyrodnicze i dziedzictwo historyczne naszego regionu. – PFOŚ i GW w Wejherowie. Konferencja : „ Komunikacja a ekorozwój” PFOŚ i GW w Wejherowie. Konkurs wiedzy dla gimnazjalistów „ Ochrona środowiska w naszym powiecie.” 2007 – 2008: „Siedlisko” – edukacja ekologiczna wspierająca rozwój zrównoważony – warsztaty dla nauczycieli. „Samochód, autobus czy rower? – czyli na czym polega ekorozwój w komunikacji. Do realizacji w 2011 r.: „ Nasze zielone podwórko” WFOŚ i GW w Gdańsku „Mistrz leśnej edukacji” warsztaty szkoleniowe dla leśników. Koordynacja - Irena Barcińska. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

23 KAMPANIE I DZIAŁANIA W RAMACH LA 21
Kampanie i działania w ramach LA 21 przeprowadzone na przestrzeni lat: „Ogólnopolska Kampania Zielonego konsumenta” – promowanie racjonalnych wyborów i postaw konsumenckich - Aleksandra Kiełkiewicz. „Ratuj drzewa” – kampania uświadamiająca potrzebę ochrony drzew przydrożnych – Zenon Kruczyński. „Segregacja odpadów”- promowanie racjonalnej gospodarki odpadami i potrzebę ograniczenia ich wytwarzania, segregacji i recyklingu – Joanna Lepczak, Irena Barcińska, Grażyna Wolniakowska, Ewa Podlesińska. ”Promocja zintegrowanego transportu i ruchu rowerowego w Trójmieście”- działanie na rzecz rozwiązywania kłopotów komunikacyjnych w mieście - Piotr Kuropatwiński. „Społeczeństwo przeciwko zmianom klimatycznym” – wskazujące jak wiele jest do zrobienia na rzecz ochrony klimatu – Małgorzata Bolek (Okręg Mazowiecki), Ewa Podlesińska. Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

24 EDUCATION FOR CHANGE Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży szkół średnich: „Education for Change – Edukacja dla zmian” (współrealizatorzy: -Uppsala University - Department Teacher Training -WWF Sweden - SVS Sweden - University of Helsinki - WWF Finland - CES Łotwa -Uniwersytet Gdański- Inst.Pedagogiki) –współfinansowanie-WFOŚ i GW W Gdańsku Obserwator Przyrody projekt WWF- Szwecja Ekozespoły – projekt GAP-Polska Kampania P-STOP projekt WWF- Szwecja Koordynator Grażyna Wolniakowska XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

25 WYDAWNICTWA EDUKACYJNE I BIULETYNY PROMUJĄCE LA 21
Wydawnictwa edukacyjne i szereg biletynów poświęconych promowaniu LA21: „Miasto jak ogród” finansowane z budżetów gminnych (seria poświęcona poszczególnym dzielnicom Gdańska, Gdyni i Otominowi – opr. nasze Koło Wydawnicze ) – redaktor Dorota Kobierowska. Gdański Biuletyn Proekologiczny - redaktor Maciej Przewoźniak. „Zielone Zeszty” - podręczniki redagowane przez wykładowców Zielonej Akademii : - Andrzeja Baranowskiego, - Roberta Bogdanowicza, - Bogdana Skwarca, - Jacka Urbańskiego, - Witolda Lewandowskiego. „Zielone Zeszyty” - prace dyplomowe słuchaczy Zielonej Akademii pod redakcją Anny Peichert oraz materiały z projektu BALTEES. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

26 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
Wyróżnienia nagrody i medale: Wyróżnienie Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1996) za osiągnięcia w dziedzinie czynnej ochrony siedlisk flory i fauny – za projekt „Ochrona Ropuchy Szarej” Medal Tysiąclecia za zasługi dla Miasta Gdańska (1997) Nagroda Bursztynowego Mieczyka (2005) - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nagroda Bursztynowego Mieczyka (2010) - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

27 OKRĘG WSCHODNIO – POMORSKI PKE
- Siłą ekologicznych organizacji pozarządowych jest poczucie misji, zaangażowanie, pasja i radość tworzenia tych ludzi, którzy chcą brać udział w życiu społecznym, mają wizję dobrego życia w zgodzie z otoczeniem oraz świadomość odpowiedzialności za środowisko i to co pozostanie dla następnych pokoleń. Jesteśmy organizacją non-profit. Działamy dzięki pomocy finansowej takich instytucji jak Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fuduszy UE oraz innych darczyńców widzących potrzebę szerokiego upowszechniania wiedzy o środowisku. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i wszystkimi, z którymi możemy realizować naszą misję. XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski

28 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji na http://pke.gdansk.pl
Fot. A. Peichert Więcej informacji na Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert Opracowanie: Ewa Podlesińska Anna Peichert Konsultacja: Irena Barcińska Fot. A. Peichert Fot. A. Peichert XXX – lecie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio- Pomorski


Pobierz ppt "30 lat działalności Polskiego Klubu Ekologicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google