Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ID grupy: 97/25 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Semestr/rok szkolny: 4/2011

3 PRzedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Korzyści te prowadzą do maksymalizacji zysku w długim okresie. W ujęciu przedmiotowym przedsiębiorstwo jest pojmowane jako kompleks majątkowy, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Majątek będący w dyspozycji przedsiębiorstwa, wyrażony w ujęciu wartościowym, określa się jako aktywa.

4 Rodzaje przedsiębiorstw
Wyróżnia się następujące kryteria, według których można podzielić przedsiębiorstwa: 1. Kryterium własności 2. Status prawny 3. Ilość zatrudnionych osób i dochód netto

5 Rodzaje przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo publiczne prywatne państwowe fundacje samorządowe spółdzielcze komunalne Spółki nie posiadające osobowości prawnej stowarzyszenia

6 Rodzaje przedsiębiorstw
Spółki osobowe kapitałowe jawna partnerska komandytowa z.o.o akcyjna komandytowo- akcyjna

7 Rodzaje przedsiębiorstw
Małe Średnie Duże Zatrudnienie* < 50 osób osób > 250 osób Dochód netto** < 7 mln € 7-40 mln € > 40 mln € Suma aktywów*** < 5 mln € 5-27 mln € > 27 mln € *- średnioroczne zatrudnienie **- dochód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych *** - suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec minionego roku

8 Cel działalności przedsiębiorstwa
Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami firmy jest więc jednym z głównych sposobów realizacji tak rozumianego celu przedsiębiorstwa.

9 Cel działalności przedsiębiorstwa
Sformułowanie ogólnego celu zarządzania finansami firmy nie wyklucza wielu celów odcinkowych. Cele odcinkowe dotyczą różnych obszarów finansowych firmy. Tak więc można mówić o celach zarządzania kapitałem obrotowym, kształtowania wielkości i struktury kapitału, planowania finansowego czy celach dokonywanych analiz.

10 Cel działalności przedsiębiorstwa
Formułowanie tych celów jest uzasadnione, gdyż zwykle dzięki temu w procesie zarządzania lepiej dostrzega się i realizuje cel główny. Oprócz ww. celów wyróżniamy: cele krótkookresowe i długookresowe. Zadania krótkookresowe - są to skonkretyzowane cele jakich osiągnięcia oczekuje przedsiębiorstwo w sukcesywnej realizacji celów długookresowych. Zadania krótkookresowe determinują tempo i moment realizacji celów długookresowych.

11 Cel działalności przedsiębirstwa
Cele długookresowe: 1. Poziomowy przyrost sprzedaży - cele marketingowe, 2. Nowoczesność produktu - cele innowacyjne, 3. Zyskowność - cele finansowe, 4. Właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, ludzkich, kapitału - cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa w zasoby. 5. Zwiększenie płacy. Cele krótkookresowe: 1. Przyrost udziału w rynku, 2. Wprowadzenie jednej modyfikacji produktu rocznie, 3. Poprawa zyskowności o 10% rocznie, 4. Zmniejszenie zakupu surowców, pracowników, 5. Zwiększenie płacy.

12 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Makrootoczenie: to zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo a ono nie może ich zmienić otoczenie ekonomiczne otoczenie polityczne i prawne otoczenie społeczne otoczenie demograficzne otoczenie technologiczne otoczenie międzynarodowe

13 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA CD.
Otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie): tworzą podmioty, które wpływają na przedsiębiorstwo ale przedsiębiorstwo nie może na nie oddziaływać. klienci dostawcy konkurenci istniejący konkurenci potencjalni producenci substytutów instytucje finansowe

14 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

15 zasady rozliczeń finansowych
Rozliczenia gotówkowe to zapłata gotówką lub czekiem gotówkowym (stosowane są w małych firmach oraz przez partnerów nie mających do siebie zaufania). Wpłata gotówki Czek gotówkowy

16 zasady rozliczeń finansowych CD
Rozliczenia bezgotówkowe : Polecenie przelewu – przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty wydaje bankowi dyspozycje przekazania określonej kwoty ze swojego rachunku bankowego na wskazany rachunek w dowolnym banku. Akredytywa – polega na wyodrębnieniu przez bank, na wniosek dłużnika, środków pieniężnych na jego rachunku bankowym i przekazaniu tych środków do banku wierzyciela w celu dokonania zapłaty za określone świadczenia. Karta płatnicza – polega na tym że przedsiębiorstwo otrzymuje kartę do swojego rachunku bieżącego bądź bank otwiera specjalny rachunek, na którym ewidencjonuje płatności dokonywane kartą. Czek rozrachunkowy – za pomocą tego dokumentu wystawca rozporządza środkami pieniężnymi na swoim rachunku bankowym.

17 Proces produkcji Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Kumulując się, powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i upodabniających do zamierzonego wyrobu. Koniec procesu produkcyjnego występuję, kiedy wszystkie konieczne elementy zostały osiągnięte.

18 Proces produkcji Klasyfikacja procesów cząstkowych w zależności od charakteru działań wykonywanych w stosunku do przedmiotu pracy: procesy technologiczne, procesy bezpośredniego oddziaływania, procesy naturalne procesy pomiarowo-kontrolne, procesy transportowe transport zewnętrzny transport wewnętrzny procesy składowania

19 Struktury Rynkowe Struktury rynkowe, formy (modele) rynków pojedynczych produktów lub pokrewnych ich grup, kształtujące się w wyniku walki konkurencyjnej lub umowy producentów. Wyróżnia się cztery modele struktur rynkowych: czystą (doskonałą, wolną) konkurencję, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol pełny. Różnią się one między sobą liczbą producentów występujących na danym rynku, sposobem kształtowania cen, charakterem produktów będących przedmiotem obrotu, formami konkurencji między producentami oraz stopniem swobody wejścia na rynek nowych producentów.

20 monopol Monopol to sytuacja rynkowa, której istnieje tylko jeden dostawca danego towaru lub usługi. Dysponuje on pełną władzą rynkową i może wpływać na cenę przez manipulowanie wielkością podaży.

21 Oligopol Oligopol to sytuacja na rynku, w której występuje tylko kilku dużych producentów danego dobra czy też dostawców usługi.

22 Holding Holding to organizacja która grupuje różne, samodzielne pod względem prawnym, podmioty gospodarcze w sposób mniej lub bardziej wyraźny powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe.

23 Inflacja Inflacja, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego.

24 Miernik ekonomiczny Miernik ekonomiczny jest miernikiem wartościowym, skonstruowanym w oparciu o rachunek PKB. produkt krajowy brutto – całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo w ciągu danego roku na terenie danego kraju (kiedy rośnie PKB społeczeństwo staje się bogatsze), produkt narodowy brutto – całkowita wartość wyrobów i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju w ciągu jednego roku, PNB uwzględnia również dochody krajowych firm uzyskane za granicą, nie uwzględnia dochodów obcych firm działających w kraju,

25 źródła Podręczniki oraz własna wiedza.

26


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google