Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIFELONG LEARNING PROGRAMME"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY EUROPEJSKIE DOSTĘPNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OD ROKU 2007

2 LIFELONG LEARNING PROGRAMME
„Uczenie się przez całe życie”

3 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Podstawy prawne wspólnej polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Artykuł 149 Wspieranie rozwoju jakości edukacji przez zachęcanie do współpracy pomiędzy Państwami członkowskimi i jeśli konieczne wspieranie uzupełnianie działań. Artykuł 150 Wdrażanie polityki kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działania Państw członkowskich Traktatu UE.

4 Dokumenty ustanawiające Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme):
- Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie - Zaproszenie do składania wniosków (Cz. I Priorytety, Cz. II Informacje administracyjne i finansowe) - Przewodnik dla wnioskodawców

5 Budżet programu LLP w okresie 2007 – 2013: 6,9 mld EUR, w tym:
Comenius ≥ 13% Erasmus ≥ 40% Leonardo da Vinci ≥ 25% Grundtvig ≥ 4%

6 Cele programu: Jest to program Unii Europejskiej, przewidziany do realizacji w latach będący kontynuacją Programu Socrates w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, mający na celu wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich.

7 szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Programy horyzontalne
Programy sektorowe COMENIUS edukacja szkolna ERASMUS szkoły wyższe LEONARDO DA VINCI szkolnictwo i doskonalenie zawodowe GRUNDTVIG edukacja dorosłych Programy horyzontalne PROGRAM „MIĘDZYSEKTOROWY”- "Transversal programme" 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki oświatowej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program JEAN MONNET 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

8 Comenius AKCJE SCENTRALIZOWANE (konkursy wniosków)
(zarządzane przez Komisję Europejską): Projekty Współpracy Wielostronnej (ex-Comenius akcja 2.1) czyli rozwój i transfer innowacji w: Przykładach najlepszej praktyki pedagogicznej Przewodnikach metodycznych dla uczących się i nauczycieli Nowych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli Sieci Tematyczne Comeniusa (ex-Comenius akcja 3)

9 Uczestnicy Uczestnicy Akcji Scentralizowanych: ośrodki doskonalenia nauczycieli, uniwersytety, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe Czas trwania projektu: 2 lata Budżet: do EUR, maks. 75% współfinansowania własnego

10 Akcje zdecentralizowane (zarządzane przez Agencje Narodowe)
1. Partnerskie Projekty Szkół Comenius (ex-Comenius akcja 1: ex-Szkolne Projekty Comeniusa, ex-Projekty Rozwoju Szkoły Comeniusa, ex-Językowe Projekty Comeniusa) 2. Mobilność: Doskonalenie Zawodowe Kadry (ex-Comenius akcja 2.2c) 3. Mobilność: Asystentura Comeniusa (ex-Comenius akcja 2.2b) 4. Comenius Regio – nowa akcja (bilateralna współpraca instytucji i organizacji edukacyjnych odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową z regionów przygranicznych lub regionów o tej samej charakterystyce czy współpracy regionalnej np. miasta bliźniacze itp., związane ściśle z charakterem współpracy regionalnej) 5. Mobilność: Indywidualne Wyjazdy Uczniów – nowa akcja (będzie dostępna dla uczniów ze szkół, które realizowały lub realizują partnerskie projekty szkół Comenius)

11 Działania programu sektorowego Comenius mają wspierać wdrażanie w obszarze europejskim idei uczenia się przez całe życie poprzez: 1. Podnoszenie jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie wykorzystania programu sektorowego Comenius w programie „Uczenie się przez całe życie” w Polsce. 2. Wzmacnianie wkładu programu sektorowego Comenius w programie „Uczenie się przez całe życie” w obszarach takich jak: spójność społeczna, aktywne obywatelstwo, dialog interkulturowy i samorealizacja 3. Promocję kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiębiorczości.

12 4. Przyczynienie się do zwiększonego uczestnictwa w programie sektorowym Comenius przez dzieci, młodzież, nauczycieli i kadrę edukacyjną oraz osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy defaworyzowane ze względów socjalno – ekonomicznych 5. Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej na wszystkich poziomach nauczania. 6. Wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT) w oparciu o treści, usługi, podejścia dydaktyczne i praktykę w programie sektorowym Comenius

13 7. Wzmacnianie roli programu sektorowego Comenius w oparciu o zrozumienie i szacunek dla praw człowieka, demokracji oraz zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych ludzi i kultur 8. Zachęcanie do podnoszenia jakości pracy szkół i rozwoju doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystując przykłady dobrej praktyki w obszarze edukacji objętym programem sektorowym Comenius

14 PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUSA w programie LLP (COMENIUS SCHOOL PARTNERSHIP)
W programie mogą uczestniczyć szkoły publiczne i niepubliczne funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 ustawy o systemie oświaty), gdzie realizowany jest obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki Przedszkola – w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne Szkoły podstawowe – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego

15 Gimnazja – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, • Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego • Artystyczne I i II stopnia, realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym.

16 Partnerskich Projektów Szkół Comenius
Podnoszenie wśród młodych ludzi i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy i zrozumienia dotyczących różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamiania wartości tego zróżnicowania Pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i kompetencji niezbędnych dla ich osobistego rozwoju oraz potrzebnych dla przyszłego zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w obywatelstwie europejskim Podnoszenie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami

17 Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej Przeciwdziałanie marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej Integrację uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne

18 Cechy Partnerskich Projektów Szkół Comenius
Praca w grupie partnerów z różnych krajów europejskich Włączenie w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły Interdyscyplinarność Zaangażowanie dużej grupy uczniów i nauczycieli Osiągnięcie konkretnych efektów współpracy np. wydawnictwo, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne

19 Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności
Korzyści płynące z uczestnictwa w Partnerskich Projektach Szkół Comenius Dla uczniów: Aktywizacja uczniów Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności Zwiększona motywacja do nauki języków obcych Zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i samym sobie Pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej

20 Dla szkoły: -. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie. oferty
Dla szkoły: Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja medialna

21 Dla nauczycieli:. - Doskonalenie warsztatu zawodowego. nauczyciela
Dla nauczycieli: - Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich

22 Przykłady działań, jakie mogą być podejmowane w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius
Spotkania i wizyty uczestników projektu Wymiana uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu Wymiana doświadczeń i przykładów dobrej praktyki pomiędzy uczestnikami projektów Badania terenowe Publikowanie i rozpowszechnianie wyników prac powstałych podczas realizacji projektu Wytwarzanie produktów i materiałów technicznych, artystycznych i innych

23 • Osiągnięcia w dziedzinie sztuki, np
• Osiągnięcia w dziedzinie sztuki, np. wystawy, przedstawienia teatralne, musicale • Organizacja wystaw, produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych • Przygotowanie językowe uczniów i nauczycieli • Współpraca z instytucjami realizującymi projekty o zbliżonej tematyce, wymiana doświadczeń z innymi instytucjami w regionie • Autoewaluacja • Rozpowszechnianie doświadczeń z prac nad projektem i wyników projektu

24 Kraje uczestniczące 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania kraje EFTA/EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja inne kraje (Chorwacja, Szwajcaria): w roku 2007 udział tych krajów nie jest możliwy

25 Struktura projektów w roku 2007
WIELOSTRONNE I DWUSTRONNE

26 Projekty wielostronne (multilateralne)
Udział minimum 3 szkół z 3 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie, w tym minimum jedna szkoła pochodząca z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

27 1. Partnerskie Projekty Szkół Comenius zorientowane na udział uczniów (ex-Szkolne Projekty Comeniusa): Zadaniem Partnerskich Projektów Szkół zorientowanych na udział uczniów jest współpraca zaangażowanych w projekt szkół poprzez realizację wspólnie opracowanych zagadnień z takich dziedzin jak: sztuka, badania i nauka, języki obce i język ojczysty, edukacja środowiskowa, dziedzictwo kulturowe, obywatelstwo europejskie, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych lub walka z rasizmem i ksenofobią. Współpracujące szkoły poprzez wspólną pracę nad określonym zagadnieniem zwiększają motywację uczniów i nauczycieli w danym obszarze zainteresowań. Działania związane z realizacją projektu powinny być włączone w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły. Uczniowie powinni być zaangażowani w prace nad projektem na każdym jego etapie (planowania, organizacji, powstawania produktów, ewaluacji i rozpowszechniania wyników projektu)

28 2. Partnerskie Projekty Szkół Comenius zorientowane na udział kadry pedagogicznej i zarządzającej szkołą/placówką oświatową (ex-Projekty Rozwoju Szkoły Comeniusa) Zadaniem Partnerskich Projektów Szkół zorientowanych na udział kadry pedagogicznej i zarządzającej szkołą/placówką oświatową jest wymiana doświadczeń i informacji w celu wspólnego opracowania i rozwoju metod nauczania i podejścia pedagogicznego, które będą odpowiedzią na nowe wyzwania w szkole i pozwolą na testowanie i wprowadzenie do praktyki szkolnej nowych rozwiązań organizacyjnych w sferze zarządzania szkołą i nowych rozwiązań pedagogicznych. W tym przypadku konieczna będzie współpraca zaangażowanych w projekt szkół z instytucjami lokalnymi, współpracującymi ze szkołą, np. z ośrodkami administracji samorządowej, instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami lub lokalnym biznesem.

29 Projekty DWUSTRONNE (bilateralne)
udział maksymalnie 2 szkół z 2 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie, w tym minimum jedna szkoła pochodząca z kraju członkowskiego Unii Europejskiej

30 3. Partnerskie Projekty Szkół Comenius zorientowane na udział uczniów zawierające wymianę uczniów/klas (ex-Językowe Projekty Comeniusa) Zadaniem Partnerskich Projektów Szkół zorientowanych na udział uczniów zawierających wymianę uczniów/klas jest promocja językowego zróżnicowania Europy w celu nauczania i pogłębiania znajomości języków europejskich, w szczególności języków rzadziej nauczanych. Dzięki tym projektom uczniowie będą mieli możliwość poznania języka nie będącego w ich szkolnym programie nauczania. W projektach obowiązkowa jest wymiana uczniów/klas realizujących projekt, dzięki której uczniowie każdej ze szkół będą mogli doskonalić swoje kompetencje językowe podczas pobytu za granicą w szkole partnerskiej. Minimalny okres wymiany uczniów wynosi 10 dni.

31 Okres realizacji projektów (sytuacja dotyczy wyłącznie wniosków składanych w roku 2007
W roku 2007, będącym rokiem przejściowym pomiędzy II edycją programu Socrates-Comenius ( ) a nowym programem Lifelong Learning Programme ( ) obowiązywać będą poniższe okresy realizacji dla projektów nowych i projektów kontynuowanych, których pierwszy lub drugi rok realizacji rozpoczął się w roku 2006.

32 NOWE Projekty WIELOSTRONNE i DWUSTRONNE: 2 lata (realizacja projektu w okresie 2007-2009)
KONTYNUOWANE Projekty WIELOSTRONNE: składane na dwa ostatnie lata realizacji projektu (ex-Szkolny Projekt Comeniusa i ex-Projekt Rozwoju Szkoły), tzn. projekty zaakceptowane do realizacji w roku 2006 na pierwszy rok współpracy: 2 lata (realizacja dwóch ostatnich lat projektu w okresie ) KONTYNUOWANE Projekty WIELOSTRONNE: składane na jeden ostatni rok realizacji projektu (ex-Szkolny Projekt Comeniusa i ex-Projekt Rozwoju Szkoły), tzn. projekty zaakceptowane do realizacji w roku 2006 na drugi rok współpracy: 1 rok (realizacja ostatniego, trzeciego roku projektu w okresie )

33 Mobilność uczniów i nauczycieli w ramach projektów wielostronnych i dwustronnych
Projekty WIELOSTRONNE: wizyta robocza koordynatora szkolnego projektu (udział uczniów i nauczycieli) wizyta studyjna dyrektora szkoły (kadra zarządzająca szkołą/placówką) wymiana nauczycieli (teacher exchange) staż nauczycielski (teacher placement)

34 Projekty DWUSTRONNE: wizyta robocza koordynatora szkolnego projektu (udział uczniów i nauczycieli) wizyta studyjna dyrektora szkoły (kadra zarządzająca szkołą/placówką) wymiana nauczycieli (teacher exchange) staż nauczycielski (teacher placement) wymiana uczniów/klas wyjazd nauczycieli towarzyszących wymianie uczniów/klas

35 W roku 2007 dla wszystkich szkół pełniących rolę szkół koordynujących lub partnerskich w nowych lub kontynuowanych projektach wielostronnych lub nowych projektach dwustronnych we wszystkich krajach uczestniczących w programie będzie obowiązywał jeden termin składania wniosków: 30 marca 2007

36 UWAGA: w związku z nowym terminem składania wniosków w roku 2007 (30 marcca) formalne rozpoczęcie wszystkich zaakceptowanych w wyniku konsultacji międzyagencyjnych projektów nastąpi w dniu 01 października 2007, w związku z powyższym okresy realizacji projektów są następujące: · dwuletnich (nowe lub na kontynuację ostatnich 2 lat projektu rozpoczętego w roku 2006): ·jednorocznych (na kontynuację ostatniego, jednego roku projektu rozpoczętego w roku 2005 lub 2006)

37 W związku z nowym terminem składania wniosków w roku 2007 (30 marca) w przypadku realizowanych obecnie przez szkoły (rok szkolny 2006/2007) Projektów Szkolnych Comeniusa i Projektów Rozwoju Szkoły Comeniusa, których termin zakończenia pierwszego lub drugiego roku realizacji upływa w dniu roku – dojdzie do formalnej przerwy w ich realizacji na okres 2 miesięcy (sierpień-wrzesień 2007 roku). Wznowienie współpracy na formalnych zasadach (akceptacja dwóch ostatnich lat lub jednego, ostatniego roku współpracy) nastąpi dopiero od roku.

38 Sposób i miejsce składania wniosków
Każda szkoła polska pełniąca funkcję koordynatora lub partnera w projekcie nowym lub kontynuowanym składa wnioski w polskiej Narodowej Agencji programu LLP - Comenius Każda szkoła polska pełniąca funkcję koordynatora lub partnera w projekcie nowym lub kontynuowanym musi wypełnić i przesłać wniosek w systemie on-line oraz dodatkowo pocztą, wydruk wniosku (2 egzemplarze) z systemu on-line najpóźniej w dniu roku (decyduje data stempla pocztowego)

39 Każda szkoła polska pełniąca funkcję koordynatora
Każda szkoła polska pełniąca funkcję koordynatora w projekcie nowym lub kontynuowanym składa ponadto obowiązkowo wniosek (1 egzemplarz) wypełniony w języku komunikacji projektu najpóźniej w dniu roku (decyduje data stempla pocztowego • Każda szkoła polska pełniąca funkcję partnera w projekcie nowym lub kontynuowanym składa ponadto obowiązkowo rozdziały wniosku szkoły koordynującej (1 egzemplarz) wypełnione w języku komunikacji projektu najpóźniej w dniu roku (decyduje data stempla pocztowego)

40 • Wniosek całej grupy projektowej będzie zawierał
• Wniosek całej grupy projektowej będzie zawierał wspólnie opracowane i wypełnione (jednakowa treść dla wszystkich uczestniczących szkół) rozdziały wniosku (dane o szkołach uczestniczących w projekcie, plan działań lokalnych i międzynarodowych wraz z mobilnością uczniów i nauczycieli, prośba o dofinansowanie/grant projektu) • Pozostałe rozdziały wniosku – będą wypełnione indywidualnie przez każdą uczestniczącą w projekcie szkołę i będą zawierały dane odnoszące się wyłącznie do szkoły wnioskującej, a nie do całości projektu (potwierdzenie otrzymania wniosku przez narodową Agencję, deklaracja reprezentanta prawnego szkoły, Plan Comeniusa)

41 Dofinansowanie - grant
Typ projektu/wariant skali dofinansowania Minimalna liczba mobilności dla jednego uczestnika projektu w projekcie kontynuowanym jednorocznym (2007) oraz maksymalna wysokość dofinansowania (grantu) Minimalna liczba mobilności dla jednego uczestnika projektu w projekcie dwuletnim ( ) oraz maksymalna wysokość dofinansowania (grantu) Wielostronny: (mała liczba mobilności – small scale) 2 (nauczyciele i/lub uczniowie) grant : EUR 4 (nauczyciele i/lub uczniowie) grant: EUR Wielostronny lub dwustronny: (średnia liczba mobilności – medium scale): (1. średnia liczba mobilności dla projektów wielostronnych lub 2.wymiana małej (minimum 10 uczniów) liczby uczniów /wymiana klas tylko dla 2-letnich projektów dwustronnych) 6 (minimum 2 uczniów) 12 (w przypadku projektów dwustronnych, wymiana uczniów/wymiana klas musi obejmować grupę minimum 10 uczniów ze szkoły) grant: EUR

42 Dwustronny: (duża liczba mobilności – large scale):
Wyłącznie dla 2-letnich NOWYCH projektów dwustronnych zawierających wymianę dużej liczby uczniów/wymianę klas niedostępny 25 (wliczając grupę minimum 20 uczniów przy wymianie uczniów/klas) grant: EUR

43 Nowe akcje zdecentralizowane w programie LLP Comenius
COMENIUS REGIO (współpraca regionalna) Cel: wzmocnienie współpracy międzyregionalnej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową Działania pilotażowe: nie wcześniej niż w 2008 roku Rozpoczęcie akcji: nie wcześniej niż w 2009 roku

44 INDYWIDUALNE WYJAZDU UCZNIÓW (w ramach realizowanych projektów wielostronnych Comenius) Czas trwania: do jednego roku szkolnego Uczestnicy: uczniowie szkół średnich (zakładany wiek uczniów uprawnionych do wymiany: minimum lat – dokładne dane wiekowe będą dostępne w 2007 roku) Działania pilotażowe: nie wcześniej niż w roku Składanie wniosków planowane nie wcześniej niż w roku

45 GRUNDTVIG Główne cele:
1. Poprawę jakości edukacji dorosłych i rozwój oferty edukacyjnej dla dorosłych poprzez współpracę europejską, w tym mobilność kadry i złuchaczy. 2. Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie. 3. Zapewnianie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji osobom dorosłym z defaworyzowanych grup społecznych oraz tym, które nie uzyskały podstawowego wykształcenia formalnego .

46 - Wizyty Przygotowawcze - Preparatory Visits
AKCJE ZDECENTRALIZOWANE Działania zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Agencje Narodowe: - Projekty Partnerskie Grundtviga (dawny Grundtvig 2) - Learning Partnership Projekty na małą skalę, łatwe w zarządzaniu. Nie wymagają wypracowania innowacyjnych efektów, ich najważniejszym celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń. Projekty Partnerskie powinny angażować słuchaczy i pracowników instytucji partnerskich. - Wizyty Przygotowawcze - Preparatory Visits Wizyty Przygotowawcze umożliwiają poznanie potencjalnych partnerów projektu i doprecyzowanie założeń przyszłej współpracy.

47 Indywidualne wyjazdy szkoleniowe. (dawny Grundtvig 3)
Indywidualne wyjazdy szkoleniowe (dawny Grundtvig 3) Akcja przeznaczona dla osób zajmujących się edukacją dorosłych, umożliwiająca uczestniczenie w formach szkoleniowych za granicą. Szkolenia mogą trwać do 6 tygodni

48 Projekty Wielostronne (dawny Grundtvig 1) - Multilateral Projects
AKCJE SCENTRALIZOWANE Działania zarządzane przez Education, Audiovisual & Culture Executive Agency,przy merytorycznym wsparciu Komisji Europejskiej: Projekty Wielostronne (dawny Grundtvig 1) - Multilateral Projects Projekty na dużą skalę, służące opracowaniu innowacyjnych "produktów" edukacyjnych. - Sieci Grundtviga (dawny Grundtvig 4) Projekty na dużą skalę. Służą m.in. promowaniu innowacji w dziedzinie edukacji dorosłych, rozpowszechnianiu wyników projektów i "dobrych praktyk".

49 Działania Uzupełniające - Accompanying Measures
Działania Uzupełniające - Accompanying Measures Działania Uzupełniające wspierają różne inicjatywy,które nie mieszczą się (nie są uprawnione) w ramach poszczególnych akcji programu Grundtvig, ani innych programów sektorowych LLP, a jednocześnie wyraźnie przyczyniają się do realizacji głównych celów programu.

50 PODSTAWOWE INFORMACJE
Termin składania pierwszych wniosków w programie „Uczenie się przez całe życie” - 30 marca 2007, dotyczy Projektów Partnerskich Grundtviga, jak i Indywidualnych wyjazdów szkoleniowych Nowe Projekty Partnerskie Grundtviga zawsze będą musiały być 2-letnie, aplikacja będzie składana raz na 2 lata; Wnioski dotyczące projektów kontynuowanych będzie można składać jeszcze tylko w roku 2007, aby zakończyć projekty 2-, 3-letnie rozpoczęte w roku 2006 i 2005 (UWAGA – w przypadku projektów kontynuowanych, w roku 2007, nie będzie możliwe dołączanie się nowych partnerów do dotychczasowego składu partnerskiego, tak jak to było możliwe w latach ubiegłych)

51 Uproszczeniu ulega strona finansowa Projektów Partnerskich – grant będzie w postaci ryczałtu dla każdego partnera w projekcie, Narodowa Agencja nie będzie wymagała żadnych dowodów wydatków, rozliczenie z realizacji projektu będzie przede wszystkim merytoryczne (realizacja planu pracy) W przypadku Indywidualnych Wyjazdów Szkoleniowych przewiduje się trzy terminy aplikowania, jednakowe dla wszystkich krajów uprawnionych, w roku 2007 prawdopodobnie będą to: 30 marca, 31 maja, 31 października    

52 Kraje uczestniczące Planuje się, że program „Uczenie się przez całe życie” będzie dostępny dla: - 27 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo; - krajów EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Turcji - ale również dla: ·Chorwacji, Byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii, Szwajcarii, Albanii, Bośni-Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry i Serbii

53 Główne cele programu Leonardo da Vinci
Wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy Wspieranie doskonalenia jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego Zwiększanie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, oraz mobilności

54 Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci
Poprawa ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz w kształceniu ustawicznym Poprawa współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie

55 Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci cd.
Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie innym niż poziom szkolnictwa wyższego Poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji, oraz kompetencji Zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (ICT) treści

56 Priorytety programu Leonardo da Vinci
OGÓLNE Jakość systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i praktyk w tej dziedzinie Nauczyciele i instruktorzy zajmujący się kształceniem zawodowym Innowacyjne materiały do kształcenia na odległość i z wykorzystaniem Internetu Przenoszenie punktów kredytowych w kształceniu zawodowym w Europie Potwierdzanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego

57 Priorytety narodowe programu Leonardo da Vinci (wg typów projektów)
Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się (IVT) Wspieranie absolwentów szkół w zakładaniu własnych firm Wspieranie osób niepełnosprawnych / grup defaworyzowanych na rynku pracy Staże dla osób pracujących i poszukujących pracy (PLM) Wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP Wspieranie kadr wdrażających strategie rozwoju regionalnego Wspieranie kadr związanych z opieką społeczną i osobami niepełnosprawnymi na rynku pracy

58 Priorytety narodowe programu Leonardo da Vinci cd.
Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPro) Wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP Wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji szkoleniowych wspierających wdrażanie strategii rozwoju regionalnego

59 Typy projektów Projekty stażowe: IVT, PLM Projekty wymian: VETPro
Projekty wielostronne: Transfer innowacji Projekty wielostronne: Tworzenie innowacji Projekty sieci tematycznych

60 Projekty stażowe (IVT – Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) (PLM – Staże dla osób pracujących i poszukujących pracy)

61 Co to jest staż? określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami staż musi stanowić integralną część programu szkolenia zawodowego

62 osoby fizyczne nie mogą składać projektów samodzielnie
Wnioskodawca instytucje występujące w obrocie prawnym zainteresowane wysłaniem osób na staże zagr. najczęściej z Programu korzystają: instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, izby handlowe i przemysłowe, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców, związki zawodowe), organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, ... UWAGA! osoby fizyczne nie mogą składać projektów samodzielnie

63 Uczestnicy uczniowie szkół zawodowych (IVT)
absolwenci, osoby pracujące i poszukujące pracy (PLM) Uwaga! studenci (wszystkie działania przeniesione do  Programu Erasmus-LLP)

64 Czas trwania Czas trwania projektu max. 2 lata Czas trwania stażu
2-39 tygodni - uczniowie (IVT) 2-26 tygodni - osoby pracujące i poszukujące pracy (PLM)

65 Projekty wymiany doświadczeń (Professionals in Vocational Education and Training)

66 Co to są projekty wymiany doświadczeń?
Wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich uwzględniające produkt końcowy w postaci materiałów/programów szkoleniowych

67 Cele wymiany Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym. Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i praktykach zawodowych.

68 Strony projektu Wnioskodawca (instytucja polska)
Partner zagraniczny / Partnerzy zagraniczni (organizacje i instytucje zainteresowane przyjęciem polskich uczestników oferujące im możliwość odbycia wymiany) Uczestnik / Uczestnicy (osoby biorące udział w wymianie)

69 Wnioskodawcami mogą być:
Szkoły oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz kształcenia zawodowego (np. partnerzy społeczni) Stowarzyszenia i przedstawiciele zaangażowani w kształceniei szkolenie zaw odowe (np.stowarzyszenia szkoleniowców, rodziców, nauczycieli) Szkoły wyższe Centra badawcze i inne organizacje realizujące zagadnienia w ramach strategii „uczenia się przez całe życie”

70 Wnioskodawcami mogą być cd.:
Przedsiębiorstwa (w tym osoby prawne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą), partnerzy społeczni i inni reprezentanci (np. izby handlowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i inne) Instytucje świadczące usługi doradztwa i usługi informacyjne w ramach strategii „uczenia się przez całe życie” Instytucje odpowiedzialne za systemy i politykę kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach strategii „uczenia się przez całe życie” na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym Organizacje nie nastawione na zysk, organizacje wolontariackie, organizacje pozarządowe

71 Uczestnicy: Nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych)
Instruktorzy zawodu Doradcy zawodowi Osoby odpowiedzialne za szkolenia Kierownicy działów kadr Kadra zarządzająca

72 Czas trwania projektów Czas trwania projektu – 2 lata
VETPro (wymiana doświadczeń): od 1 do 6 tygodni Realizacja projektów w okresie: od 1 lipca 2007 do 31 maja 2009 Czas trwania projektu – 2 lata

73 Dofinansowanie projektów wymiany doświadczeń:
Obejmuje kategorie kosztów: Zarządzanie (administracja projektu) – 50 EUR/uczestnika Podróż – koszty rzeczywiste Koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenie – ryczałt Przygotowanie pedagiczno-kulturowo-językowe uczestnika – do 200 EUR/uczestnika (nie więcej niż 20% dofinansowania projektu) Powyższe kategorie kosztów mogą być dofinansowane z programu Leonardo da Vinci w wysokości do 100% kosztów projektu.

74 Projekty wielostronne „Transfer innowacji” (TOI - Transfer of innovation)

75 Czego dotyczą projekty Transferu innowacji
Czego dotyczą projekty Transferu innowacji? Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowanie do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów

76 Na czym polega transfer
Na czym polega transfer? a) wybranie jednego lub kilku innowacyjnych rozwiązań opracowanych w poprzednich projektach LdV lub innych nowatorskich projektach międzynarodowych; b) dostosowaniu ich pod względem językowym, kulturowym i prawnym w sposób umożliwiający wdrożenie w wybranych krajach partnerskich

77 Projekty Transferu innowacji
Rezultaty: opracowanie produktów szkoleniowych programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne innowacyjne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny umiejętności

78 Projekty Transferu innowacji
Przynajmniej 3 kraje Liczba krajów partnerskich do 75% kosztów Maks EUR /projekt/rok Dofinansowanie 12, 18 lub 24 miesięcy Czas trwania

79 Projekty wielostronne „Tworzenie innowacji” (DOI - Development of innovation)

80 Czego dotyczą projekty Tworzenia innowacji?
Projekty służące „tworzeniu” innowacyjnych rozwiązań polegają na opracowaniu zupełnie nowego rozwiązania, aby ułatwić kilku krajom zajęcie się wspólną kwestią, która nie została dotychczas rozwiązana. Projekty składane są do Agencji Wykonawczej w Brukseli (Executive Agency) – Procedura COM

81 Projekty Tworzenia innowacji (proc. COM)
Przynajmniej 3 kraje Liczba krajów partnerskich do 75% kosztów EUR / projekt / rok Dofinansowanie 12, 18 lub 24 miesięcy Czas trwania

82 Kategorie budżetu Koszty osobowe (wynagrodzenia)
Koszty podróży i pobytu Koszty informatyczno-komunikacyjne Koszty produkcji Koszty podwykonawstwa Koszty inne Koszty bieżące

83 AKCJE TOWARZYSZĄCE (upowszechnianie, komunikacja)
AKCJA SCENTRALIZOWANA ZDECENTRALIZOWANA MOBILNOŚĆ Narodowa Agencja PARTNERSTWA TWORZENIE INNOWACJI Agencja Wykonawcza TRANSFER INNOWACJI SIECI TEMATYCZNE AKCJE TOWARZYSZĄCE (upowszechnianie, komunikacja)

84 Młodzież w Działaniu

85 Podstawa prawna : WSPÓLNE STANOWISKO (WE) NR 14/2006 przyjęte przez Radę w dniu 24 lipca 2006 r. w celu przyjęcia program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013

86 Cele programu Program „Młodzież w Działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

87 Akcja 1. – Młodzież dla Europy Akcja 1. 1
Akcja 1. – Młodzież dla Europy Akcja 1.1. – Wymiana Młodzieży Wspiera spotkania młodzieży (w wieku 13 – 25 lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.

88 Akcja 1.2. – Wsparcie dla Inicjatyw Młodzieży Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. Możliwe będzie również realizowanie działań przez młodzież w wieku lat pod warunkiem zaangażowania w projekt pełnoletniego doradcy. Akcja 1.3. – Projekty w dziedzinie demokracji uczestniczącej Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jest skierowana do osób w wieku od 13 do 30 lat.

89 Akcja 2. – Wolontariat europejski Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat.

90 Akcja 3. – Młodzież w Świecie Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Wspiera m.in. organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą, a także z innych krajów świata.

91 Akcja 4. – Systemy wsparcia młodzieży Akcja pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowywanie i realizację projektów w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Wspiera działania organizacji zaangażowanych w promowanie aktywnego obywatelstwa na poziomie międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. W  Akcji 4. może uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

92 Akcja 5. – Wsparcie europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

93 Priorytety programu : - Obywatelstwo europejskie - Uczestnictwo młodzieży Różnorodność kulturowa - Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

94 Kraje Programu: Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)   Kraje Programu będące członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Islandia Lichtenstein Norwegia   Kraje Programu, które kandydują do Unii Europejskiej Turcja      

95 oraz Sąsiedzkie Kraje Partnerskie: Europa Południowo – Wschodnia Albania Bośnia i Hercegowina Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja Czarnogóra Serbia - Włącznie z Kosowem, pod protektoratem ONZ, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 z 10 czerwca 1999 r.

96 Europa Wschodnia i Kaukaz : Armenia Azerbejdżan Białoruś Federacja Rosyjska [1] Gruzja Republika Mołdowy Ukraina [1] Federacja Rosyjska nie jest objęta Europejską Polityką Sąsiedztwa, uznaje się ją za Sąsiedzki Kraj Partnerski na mocy specjalnego Porozumienia o partnerstwie podpisanego z Unią Europejską.

97 Kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria Autonomia Palestyńska Egipt Izrael Jordania Liban Maroko Syria Tunezja

98 Kto może składać wnioski?
Inicjatorem projektu Wymiany Młodzieży może być każda organizacja lub stowarzyszenie non profit, które ma siedzibę w jednym z Krajów Programu, lub lokalna, regionalna bądź krajowa instytucja publiczna zajmująca się pracą z młodzieżą albo nieformalna grupa młodzieży.

99 Inne programy Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieżowa
Programy sektorowe: np.: PO KL

100 Tematyka dotycząca współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu a Komisją Oświaty Urzędu Miasta Poznania
- stawienie się członków komisji do udziału w konkursie lub wyznaczenie zastępstw, -  aktywne uczestnictwo członków komisji w procedurze konkursowej, -  problem wypalenia zawodowego wśród dyrektorów o długim stażu pracy (lub brak kreatywności), - brak uchybień formalnych w pracach komisji oraz ich sprawność organizacyjna właściwa dla Miasta Poznania, -   realność koncepcji pracy- dostosowanie do specyfiki szkoły,

101 -  upublicznienie koncepcji pracy dla społeczności szkolnej (post factum),
- współpraca organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego a) jakość koncepcji, b) w sytuacji wątpliwości organu powierzenie stanowiska na rok; -  zalecenie w trybie art. 33 i 34 ust. 2 - pytanie komisji dotyczące rozwiązania problemu przez kandydata, -   propozycje i czas wypowiedzi, -   kryteria tworzenia klas profilowanych zawodowo, -   orientacja prozawodowa.


Pobierz ppt "LIFELONG LEARNING PROGRAMME"

Podobne prezentacje


Reklamy Google