Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej."— Zapis prezentacji:

1 Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC

2 Dobczyce położone są około 30 km na południe od Krakowa w dolinie rzeki Raby, na Pogórzu. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z Krakowem. Powierzchnia gminy wynosi 66,4 km², zamieszkuje ją 13,5 tys. mieszkańców, z tego około 6,2 tys. w samych Dobczycach. W skład gminy obok miasta Dobczyce wchodzi 13 wsi. Gmina i Miasto Dobczyce

3 Gmina Dobczyce Po powstaniu samorządu Gminy za najważniejsze zadanie uznano stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy wskazując dwie ścieżki rozwoju: - Przemysł nieuciążliwy dla środowiska - Turystykę, w tym agro - turystykę.

4 Gmina Dobczyce Strefa Przemysłowa

5 Gmina Dobczyce Gmina posiada istotne walory krajobrazowe i kulturowe (zamek, muzeum PTTK, liczne zabytki), które mogą stanowić bazę dla rozwoju turystyki. Walory turystyczne

6 Geneza projektu Problem: Ograniczenie rozwoju turystyki - zakaz wykorzystywania Jeziora Dobczyckiego dla rekreacji i sportów.

7 Jezioro Dobczyckie Rozszerzenie funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego wykorzystanie dla rekreacji i turystyki, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego gmin z jego otoczenia.

8 Jezioro Dobczyckie Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Dobczyckiego oraz ochrona wody pitnej jest tytułem projektu realizowanego w ramach współpracy bliźniaczej Województwa Małopolskiego z Regionem Rhone Alpes W czerwcu 2005 w Dobczycach miała miejsce misja eksperta Pana Etienne Couvreur z Grupy Interesu Publicznego WIELKIE JEZIORO Podczas panelu dyskusyjnego - wskazując przykłady podobnych jezior we Francji - ekspert stwierdził, że można myśleć o turystycznym wykorzystaniu Zbiornika, bowiem w zgodzie z przepisami można łączyć funkcję rekreacyjną i rezerwuaru wody pitnej.

9 Jezioro Dobczyckie Konieczne jest stworzenie planu, który określi warunki i dokona selekcji działalności tak, aby zabezpieczyć priorytet jakim jest pobór wody do picia. Uzasadnione jest poszukiwanie produktu turystycznego oferującego spokojny wypoczynek, nie wymagający zbytniego wysiłku fizycznego, a unikać należy rozwiązań promujących przemysł wakacyjny. Rezultatem projektu jest powołanie przez Marszałka zespołu ds. zmiany zasad gospodarki przestrzennej na terenie zlewni Zbiornika Dobczyckiego. Celem jest zmiana filozofii ochrony zbiornika i zlewni z ochrony biernej, opartej o zakazy, na ochronę czynną opartą o kulturę aktywności i odpowiedzialności wszystkich uczestników. Program aktywizacji terenów nad Zbiornikiem Dobczyckim, w tym ewentualne dopuszczenie go do funkcji rekreacyjnych wpisuje się w cele strategii rozwoju Małopolski (Małopolska 2015)

10 SMART w Dobczycach Dążąc do nowego zdefiniowania zasad ochrony Zbiornika Dobczyckiego przygotowaliśmy projekt Zainicjowanie nowych kierunków rozwoju gospodarczego gmin leżących nad Zbiornikiem Dobczyckim przez rozszerzenie jego funkcji o eko-turystykę i we wrześniu 2005 roku zgłosiliśmy go do programu SMART. Poszukiwanie partnerów zainteresowanych wykorzystaniem posiadanych zasobów dla rozwoju kwalifikowanej turystyki ekologicznej i kulturowej w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Listopad 2005 - wspólnie z Gminą Fuendetodos w Aragonii (Lider projektu) i Gminą Großpösna w Saksoni zgłosiliśmy do realizacji projekt New environmental touristical strategy for rural sustainable tourism (Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne).

11 Gmina Fuendetodos Fuendetodos jest niewielką wioską (180 mieszkańców, 61 km 2 ) położoną 45 km na południowy wschód od Saragossy.

12 Gmina Fuendetodos Gmina posiada istotne zasoby pozwalające na rozwój turystyki (muzeum malarza Francisco de Goya, który urodził się w Fuendetodos oraz ścieżki etnograficzne wśród lodowych domów odwiedza rocznie 25 000 osób).

13 Gmina Fuendetodos W ramach realizacji projektu Hiszpanie zamierzają wzmocnić agroturystykę na swoim terenie przez wsparcie ekologicznej i kulturalnej turystyki.

14 Gmina Fuendetodos Planowane w ramach projektu działania obejmują adaptację starej farmy będącej własnością Gminy na Centrum Edukacyjne.

15 Gmina Grosspoesna Obszar ten charakteryzuje się odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego, które są obecnie nieczynne i zalewane wodą.

16 Gmina Grosspoesna Nieczynna kopalnia odkrywkowa wraz z otoczeniem ma zostać zmieniona na atrakcyjne miejsce dla eko-turystyki. Jezioro Störmthaler See, o powierzchni 730 ha, powstanie do 2011 roku po zalaniu nieczynnej koplani węgla brunatnego Espenhain. Niemiecki partner nie otrzymał dotacji na zaproponowany projekt i w ramach programu SMART korzysta tylko z komponentów związanych z wymianą doświadczeń.

17 Cele i budżet projektu NET Rural Cel ogólny projektu - podniesienie efektywności działań służących rozwojowi regionalnemu dzięki upowszechnieniu na obszarach wiejskich turystyki bazującej na zasobach środowiskowych i tożsamości regionalnej. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie podejmowanych działań służących trwałemu rozwojowi przez wspieranie turystyki. Dzielenie się dobrymi praktykami z innymi europejskimi gminami położonymi na obszarach wiejskich, borykającymi się z podobnymi problemami ekonomicznymi oraz dysponującymi zbliżonym potencjałem i lokalnymi zasobami. Całkowity budżet projektu wynosi 124 000 Euro w tym: - podprojektu realizowanego w Aragonii 70 000 Euro - podprojektu realizowanego w Małopolsce 47 000 Euro - podprojektu realizowanego w Saksonii 7 000 Euro

18 SMART w Dobczycach Zebranie informacji na temat środowiska zbiornika i jego otoczenia i wykazanie dlaczego warto przyjechać, co można zobaczyć i dlaczego warto chronić i szanować otoczenie oraz upowszechnienie ich w formie artykułu naukowego i materiałów promocyjnych. Organizacja konferencji w Dobczycach z udziałem instytucji i podmiotów polskich oraz reprezentujących regiony partnerskie. Tematem zagadnienia związane z rozwojem eko-turystyki i jej znaczeniem dla rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego. Zakres projektu

19 SMART w Dobczycach Zakres projektu Budowa punktu obserwacyjnego (wieży) oraz wytyczenie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej łączącej punkty obserwacji przyrody.

20 Działania Zaangażowanie partnerów PTTK Lasy Państwowe Rady Sołeckie Uniwersytet Jagielloński (w szczególności Stacja Naukowa w Gaiku – Brzezowej). Konsultacje gminne 7 marca 2006 r.

21 Działania Międzynarodową wymianę doświadczeń przez organizację oraz udział w seminariach i warsztatach. Robocze spotkanie w Fuendetodos 28.04.2006

22 Lokalizacja wieży obserwacyjnej Działania

23 Uzyskanie pozwolenia na budowę i wyłonienie wykonawcy. Uzgodnienie lokalizacji i projektu technicznego wieży.

24 Działania Wydarzenie promujące program SMART w Dobczycach 17 09 2006 r.

25 Działania Wydarzenie promujące program SMART w Dobczycach 17 09 2006 r.

26 Działania Międzynarodowa konferencja w Dobczycach 18 IX 2006

27 Działania Prezentacja przykładu Dobczyc Międzynarodowe spotkanie robocze 19 IX 2006

28 Planowane rezultaty Stworzenie i promocja nowego produktu turystycznego (wież widokowych z ścieżką edukacyjną) zwiększających ruch turystyczny i stymulujących rozwój usług związanych z obsługa ruchu turystycznego. Zgromadzenie argumentów przemawiających za otwarciem Jeziora Dobczyckiego dla rekreacji w formie monografii okolicznościowej związanej z konferencją. Uzyskanie wiedzy o doświadczeniach partnerów i wykorzystanie jej przy opracowaniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki.

29 Ciekawe doświadczenia Program edukacyjny

30 Techniczne aspekty realizacji Zalety: Prosty, przejrzysty wniosek Bariery: Skomplikowany system raportowania i wdrażania

31 Regionalna Operacja Ramowa (RFO) wspólne intensyfikację wymiany doświadczeń i know-how rozwoju regionalnego i wykorzystania funduszy RFO mini-program umożliwiający regionom partnerskim wspólne opracowanie nowych strategicznych kierunków rozwoju poprzez intensyfikację wymiany doświadczeń i know-how w zakresie rozwoju regionalnego i wykorzystania funduszy strukturalnych UE Tematyka RFO SMART zrównoważone działania wspierające transformację regionów poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego Zarządzanie Regionalną Operacją Ramową Komitet Monitorujący Międzyregionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Grupy robocze Sekretariat Techniczny SMART (Lipsk) Koordynatorzy regionalni

32 Partner Wiodący (FAMCP) Sekretariat Techniczny SMART w Lipsku NET - Rural Fuendetodos (Lider podprojektu) DobczyceGrosposna Zachodnia Macedonia AragoniaMałopolskaSaksonia INTERREG III C

33 Zarządzanie podprojektem KOORDYNATOR PODPROJEKTU odpowiada za prawidłową realizację Podprojektu, m.in. - organizację spotkań i konferencji - raportowanie - promocję (wydawnictwa i www) - kontakty z partnerami - współpracę z partnerem regionalnym KOORDYNATOR FINANSOWY prowadzi finanse Podprojektu, np. - prowadzi odpowiednią księgowość - przygotowuje raporty finansowe - utrzymuje kontakt z audytorem i partnerem regionalnym

34 Wydatki kwalifikowalne 1. Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu, zawierające wynagrodzenia zasadnicze, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy i pracownika) i zdrowotne 2. Koszty zewnętrznych usług (ekspertyz, studiów, opracowań, tłumaczeń, usług informatycznych, itp.); 3. Koszty podróży oraz zakwaterowania (zakup biletów, w tym transport miejski, noclegi oraz diety); 4. Koszty związane z organizacją spotkań (np. wynajem sal i sprzętu, druk materiałów, itd.) 5. Koszty promocji (ogłoszenia prasowe, dodatki do gazet lub czasopism, ulotki, broszury, itp.); 6. Koszty drobnych inwestycji w postaci robót budowlanych, remontów oraz zakupów.

35 Audyt dostarczanie w terminie certyfikatu kwalifikowalności poniesionych kosztów przechowywanie i przedstawianie stosownych dokumentów na potrzeby audytu działanie zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz z ustawodawstwem krajowym działanie zgodnie z zaleceniami: - Podręcznika kwalifikowalności wydatków - Podręcznika INTERREG IIIC - Umowy o dofinansowanie (wraz z załącznikami)

36 Raportowanie Obowiązek sporządzania i przesyłania raportu z postępu realizacji projektu do partnera wiodącego, który przygotowuje raport zbiorczy i przekazuje do Sekretariatu Technicznego SMART w Lipsku – raz na kwartał. Raport kwartalny nie wymaga certyfikacji. Raporty z postępu prac Półroczne raporty z realizacji działań i poniesionych wydatków – po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności kosztów – przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obowiązujące terminy dostarczenia raportów: do 15 lipca 2006 r. (za okres od stycznia do czerwca 2006 r.) do 15 stycznia 2007 r. (za okres od lipca do grudnia 2006 r.)

37 Dalsze losy projektu Projekt NET - Rural wpisuje się w serię działań Gminy mających na celu pobudzenie rozwoju Gminy w oparciu o turystykę. Liczymy na jego kontynuację w ramach pilotażowego programu LEADER+

38 Promocja walorów turystycznych Gminy Dobczyce W roku 2004 w ramach programu SAPARD zorganizowano trasę spacerową po Dobczycach, opublikowano materiały promocyjne oraz wykonano 15 tablic informacyjnych w całej gminie.

39 Budowa infrastruktury turystycznej Dzięki współfinasowaniu z funduszy strukturalnych UE zrealizowaliśmy w roku 2006 projekt: Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Kornatka i Stadniki. - wzmocnienie potencjału turystycznego wsi przez budowę infrastruktury (parkingów z zagospodarowanym miejscem do rekreacji, będących punktem wyjścia dla wycieczek po gminie), - w dalszej perspektywie zwiększeniu dochodów ludności przez dywersyfikację ich źródeł dzięki rozwojowi działalności gospodarczej poza tradycyjnym rolnictwem (usługi, agroturystyka)

40 Budowa infrastruktury turystycznej

41 Dziękuje za uwagę Marek Mitko mmitko@dobczyce.pl


Pobierz ppt "Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google