Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej."— Zapis prezentacji:

1 Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC

2 Dobczyce położone są około 30 km na południe od Krakowa w dolinie rzeki Raby, na Pogórzu. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z Krakowem. Powierzchnia gminy wynosi 66,4 km², zamieszkuje ją 13,5 tys. mieszkańców, z tego około 6,2 tys. w samych Dobczycach. W skład gminy obok miasta Dobczyce wchodzi 13 wsi. Gmina i Miasto Dobczyce

3 Gmina Dobczyce Po powstaniu samorządu Gminy za najważniejsze zadanie uznano stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy wskazując dwie ścieżki rozwoju: - Przemysł nieuciążliwy dla środowiska - Turystykę, w tym agro - turystykę.

4 Gmina Dobczyce Strefa Przemysłowa

5 Gmina Dobczyce Gmina posiada istotne walory krajobrazowe i kulturowe (zamek, muzeum PTTK, liczne zabytki), które mogą stanowić bazę dla rozwoju turystyki. Walory turystyczne

6 Geneza projektu Problem: Ograniczenie rozwoju turystyki - zakaz wykorzystywania Jeziora Dobczyckiego dla rekreacji i sportów.

7 Jezioro Dobczyckie Rozszerzenie funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego wykorzystanie dla rekreacji i turystyki, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego gmin z jego otoczenia.

8 Jezioro Dobczyckie Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Dobczyckiego oraz ochrona wody pitnej jest tytułem projektu realizowanego w ramach współpracy bliźniaczej Województwa Małopolskiego z Regionem Rhone Alpes W czerwcu 2005 w Dobczycach miała miejsce misja eksperta Pana Etienne Couvreur z Grupy Interesu Publicznego WIELKIE JEZIORO Podczas panelu dyskusyjnego - wskazując przykłady podobnych jezior we Francji - ekspert stwierdził, że można myśleć o turystycznym wykorzystaniu Zbiornika, bowiem w zgodzie z przepisami można łączyć funkcję rekreacyjną i rezerwuaru wody pitnej.

9 Jezioro Dobczyckie Konieczne jest stworzenie planu, który określi warunki i dokona selekcji działalności tak, aby zabezpieczyć priorytet jakim jest pobór wody do picia. Uzasadnione jest poszukiwanie produktu turystycznego oferującego spokojny wypoczynek, nie wymagający zbytniego wysiłku fizycznego, a unikać należy rozwiązań promujących przemysł wakacyjny. Rezultatem projektu jest powołanie przez Marszałka zespołu ds. zmiany zasad gospodarki przestrzennej na terenie zlewni Zbiornika Dobczyckiego. Celem jest zmiana filozofii ochrony zbiornika i zlewni z ochrony biernej, opartej o zakazy, na ochronę czynną opartą o kulturę aktywności i odpowiedzialności wszystkich uczestników. Program aktywizacji terenów nad Zbiornikiem Dobczyckim, w tym ewentualne dopuszczenie go do funkcji rekreacyjnych wpisuje się w cele strategii rozwoju Małopolski (Małopolska 2015)

10 SMART w Dobczycach Dążąc do nowego zdefiniowania zasad ochrony Zbiornika Dobczyckiego przygotowaliśmy projekt Zainicjowanie nowych kierunków rozwoju gospodarczego gmin leżących nad Zbiornikiem Dobczyckim przez rozszerzenie jego funkcji o eko-turystykę i we wrześniu 2005 roku zgłosiliśmy go do programu SMART. Poszukiwanie partnerów zainteresowanych wykorzystaniem posiadanych zasobów dla rozwoju kwalifikowanej turystyki ekologicznej i kulturowej w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Listopad wspólnie z Gminą Fuendetodos w Aragonii (Lider projektu) i Gminą Großpösna w Saksoni zgłosiliśmy do realizacji projekt New environmental touristical strategy for rural sustainable tourism (Nowa strategia trwałego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o środowisko naturalne).

11 Gmina Fuendetodos Fuendetodos jest niewielką wioską (180 mieszkańców, 61 km 2 ) położoną 45 km na południowy wschód od Saragossy.

12 Gmina Fuendetodos Gmina posiada istotne zasoby pozwalające na rozwój turystyki (muzeum malarza Francisco de Goya, który urodził się w Fuendetodos oraz ścieżki etnograficzne wśród lodowych domów odwiedza rocznie osób).

13 Gmina Fuendetodos W ramach realizacji projektu Hiszpanie zamierzają wzmocnić agroturystykę na swoim terenie przez wsparcie ekologicznej i kulturalnej turystyki.

14 Gmina Fuendetodos Planowane w ramach projektu działania obejmują adaptację starej farmy będącej własnością Gminy na Centrum Edukacyjne.

15 Gmina Grosspoesna Obszar ten charakteryzuje się odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego, które są obecnie nieczynne i zalewane wodą.

16 Gmina Grosspoesna Nieczynna kopalnia odkrywkowa wraz z otoczeniem ma zostać zmieniona na atrakcyjne miejsce dla eko-turystyki. Jezioro Störmthaler See, o powierzchni 730 ha, powstanie do 2011 roku po zalaniu nieczynnej koplani węgla brunatnego Espenhain. Niemiecki partner nie otrzymał dotacji na zaproponowany projekt i w ramach programu SMART korzysta tylko z komponentów związanych z wymianą doświadczeń.

17 Cele i budżet projektu NET Rural Cel ogólny projektu - podniesienie efektywności działań służących rozwojowi regionalnemu dzięki upowszechnieniu na obszarach wiejskich turystyki bazującej na zasobach środowiskowych i tożsamości regionalnej. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie podejmowanych działań służących trwałemu rozwojowi przez wspieranie turystyki. Dzielenie się dobrymi praktykami z innymi europejskimi gminami położonymi na obszarach wiejskich, borykającymi się z podobnymi problemami ekonomicznymi oraz dysponującymi zbliżonym potencjałem i lokalnymi zasobami. Całkowity budżet projektu wynosi Euro w tym: - podprojektu realizowanego w Aragonii Euro - podprojektu realizowanego w Małopolsce Euro - podprojektu realizowanego w Saksonii Euro

18 SMART w Dobczycach Zebranie informacji na temat środowiska zbiornika i jego otoczenia i wykazanie dlaczego warto przyjechać, co można zobaczyć i dlaczego warto chronić i szanować otoczenie oraz upowszechnienie ich w formie artykułu naukowego i materiałów promocyjnych. Organizacja konferencji w Dobczycach z udziałem instytucji i podmiotów polskich oraz reprezentujących regiony partnerskie. Tematem zagadnienia związane z rozwojem eko-turystyki i jej znaczeniem dla rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego. Zakres projektu

19 SMART w Dobczycach Zakres projektu Budowa punktu obserwacyjnego (wieży) oraz wytyczenie ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej łączącej punkty obserwacji przyrody.

20 Działania Zaangażowanie partnerów PTTK Lasy Państwowe Rady Sołeckie Uniwersytet Jagielloński (w szczególności Stacja Naukowa w Gaiku – Brzezowej). Konsultacje gminne 7 marca 2006 r.

21 Działania Międzynarodową wymianę doświadczeń przez organizację oraz udział w seminariach i warsztatach. Robocze spotkanie w Fuendetodos

22 Lokalizacja wieży obserwacyjnej Działania

23 Uzyskanie pozwolenia na budowę i wyłonienie wykonawcy. Uzgodnienie lokalizacji i projektu technicznego wieży.

24 Działania Wydarzenie promujące program SMART w Dobczycach r.

25 Działania Wydarzenie promujące program SMART w Dobczycach r.

26 Działania Międzynarodowa konferencja w Dobczycach 18 IX 2006

27 Działania Prezentacja przykładu Dobczyc Międzynarodowe spotkanie robocze 19 IX 2006

28 Planowane rezultaty Stworzenie i promocja nowego produktu turystycznego (wież widokowych z ścieżką edukacyjną) zwiększających ruch turystyczny i stymulujących rozwój usług związanych z obsługa ruchu turystycznego. Zgromadzenie argumentów przemawiających za otwarciem Jeziora Dobczyckiego dla rekreacji w formie monografii okolicznościowej związanej z konferencją. Uzyskanie wiedzy o doświadczeniach partnerów i wykorzystanie jej przy opracowaniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki.

29 Ciekawe doświadczenia Program edukacyjny

30 Techniczne aspekty realizacji Zalety: Prosty, przejrzysty wniosek Bariery: Skomplikowany system raportowania i wdrażania

31 Regionalna Operacja Ramowa (RFO) wspólne intensyfikację wymiany doświadczeń i know-how rozwoju regionalnego i wykorzystania funduszy RFO mini-program umożliwiający regionom partnerskim wspólne opracowanie nowych strategicznych kierunków rozwoju poprzez intensyfikację wymiany doświadczeń i know-how w zakresie rozwoju regionalnego i wykorzystania funduszy strukturalnych UE Tematyka RFO SMART zrównoważone działania wspierające transformację regionów poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego Zarządzanie Regionalną Operacją Ramową Komitet Monitorujący Międzyregionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Grupy robocze Sekretariat Techniczny SMART (Lipsk) Koordynatorzy regionalni

32 Partner Wiodący (FAMCP) Sekretariat Techniczny SMART w Lipsku NET - Rural Fuendetodos (Lider podprojektu) DobczyceGrosposna Zachodnia Macedonia AragoniaMałopolskaSaksonia INTERREG III C

33 Zarządzanie podprojektem KOORDYNATOR PODPROJEKTU odpowiada za prawidłową realizację Podprojektu, m.in. - organizację spotkań i konferencji - raportowanie - promocję (wydawnictwa i www) - kontakty z partnerami - współpracę z partnerem regionalnym KOORDYNATOR FINANSOWY prowadzi finanse Podprojektu, np. - prowadzi odpowiednią księgowość - przygotowuje raporty finansowe - utrzymuje kontakt z audytorem i partnerem regionalnym

34 Wydatki kwalifikowalne 1. Koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu, zawierające wynagrodzenia zasadnicze, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy i pracownika) i zdrowotne 2. Koszty zewnętrznych usług (ekspertyz, studiów, opracowań, tłumaczeń, usług informatycznych, itp.); 3. Koszty podróży oraz zakwaterowania (zakup biletów, w tym transport miejski, noclegi oraz diety); 4. Koszty związane z organizacją spotkań (np. wynajem sal i sprzętu, druk materiałów, itd.) 5. Koszty promocji (ogłoszenia prasowe, dodatki do gazet lub czasopism, ulotki, broszury, itp.); 6. Koszty drobnych inwestycji w postaci robót budowlanych, remontów oraz zakupów.

35 Audyt dostarczanie w terminie certyfikatu kwalifikowalności poniesionych kosztów przechowywanie i przedstawianie stosownych dokumentów na potrzeby audytu działanie zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz z ustawodawstwem krajowym działanie zgodnie z zaleceniami: - Podręcznika kwalifikowalności wydatków - Podręcznika INTERREG IIIC - Umowy o dofinansowanie (wraz z załącznikami)

36 Raportowanie Obowiązek sporządzania i przesyłania raportu z postępu realizacji projektu do partnera wiodącego, który przygotowuje raport zbiorczy i przekazuje do Sekretariatu Technicznego SMART w Lipsku – raz na kwartał. Raport kwartalny nie wymaga certyfikacji. Raporty z postępu prac Półroczne raporty z realizacji działań i poniesionych wydatków – po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności kosztów – przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obowiązujące terminy dostarczenia raportów: do 15 lipca 2006 r. (za okres od stycznia do czerwca 2006 r.) do 15 stycznia 2007 r. (za okres od lipca do grudnia 2006 r.)

37 Dalsze losy projektu Projekt NET - Rural wpisuje się w serię działań Gminy mających na celu pobudzenie rozwoju Gminy w oparciu o turystykę. Liczymy na jego kontynuację w ramach pilotażowego programu LEADER+

38 Promocja walorów turystycznych Gminy Dobczyce W roku 2004 w ramach programu SAPARD zorganizowano trasę spacerową po Dobczycach, opublikowano materiały promocyjne oraz wykonano 15 tablic informacyjnych w całej gminie.

39 Budowa infrastruktury turystycznej Dzięki współfinasowaniu z funduszy strukturalnych UE zrealizowaliśmy w roku 2006 projekt: Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Kornatka i Stadniki. - wzmocnienie potencjału turystycznego wsi przez budowę infrastruktury (parkingów z zagospodarowanym miejscem do rekreacji, będących punktem wyjścia dla wycieczek po gminie), - w dalszej perspektywie zwiększeniu dochodów ludności przez dywersyfikację ich źródeł dzięki rozwojowi działalności gospodarczej poza tradycyjnym rolnictwem (usługi, agroturystyka)

40 Budowa infrastruktury turystycznej

41 Dziękuje za uwagę Marek Mitko


Pobierz ppt "Ekoturystyka - szansą rozwoju gmin wokół Zbiornika Dobczyckiego Kraków 29 listopada 2006 r. Przykład projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google