Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Naukowo – Techniczna „Gdańsk”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Naukowo – Techniczna „Gdańsk”"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Naukowo – Techniczna „Gdańsk”
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny jako element bezpieczeństwa energetycznego regionu Dr inż. Bogdan Sedler Krym - Jałta, wrzesień 2009 r.

2 Polityka energetyczna Polski
Bezpieczeństwo energetyczne: Potencjał wytwórczy energii zdolny do zaspokojenia popytu Niezawodność dostaw gwarantująca odbiorcom pewność zasilania Efektywność energetyczna zapewniająca oszczędność pierwotnych źródeł energii Ochrona środowiska – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i zmniejszenie wpływu energetyki na środowisko

3 Sektor paliwowo – energetyczny Pomorza
Paliwa płynne: - przeładunki portowe, przesył rurociągowy, magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych, - przerób ropy naftowej, - magazynowanie i ekspedycja paliw (rurociągi, statki, kolej, autocysterny), - odbiór ropy z Bałtyku. Zaopatrzenie w energię elektryczną: - konwencjonalne elektrownie i elektrociepłownie, - OZE (np. wiatraki) - linie 400, 220, 110 kV, - Główne Punkty Zasilania (GPZ).

4 Sektor paliwowo – energetyczny Pomorza c.d.
Zaopatrzenie w ciepło: - elektrociepłownie i kotłownie, - OZE, - ciepłociągi. Zaopatrzenie w gaz: - gazociągi wysokiego ciśnienia (system krajowy), - portowy terminal LPG, - gazociąg z platformy na Bałtyku do elektrociepłowni we Władysławowie.

5 Planowane efekty Programu poprawy efektywności energetycznej w RSE

6 Przykład z Niemiec

7 Przykład z Niemiec c.d.

8 Przykład z Niemiec c.d.

9 Siły napędowe sektora rozwoju
ZAPOTRZEBOWANIE TECHNOLOGIA SEKTOR DEMOGRAFIA POLITYKA

10 Definicja „Cluster’a”
"Clusters" mogą być zdefiniowane jako sieci organizacji powiązanych wymianą pracy, których procesy produkcyjne są ściśle powiązane przez wymianę dóbr, usług oraz wiedzy Zachodzi nieformalna wymiana wiedzy i informacji, zaś wiedza i nowe idee są ważnymi cechami charakterystycznymi owych sieci

11 Schemat ramowy współdziałania czynników wzrostu „Cluster’a”
Ogólne warunki:kontekst przestrzenny i ekonomiczny Warunki ekonomiczne: struktura, warunki zapotrzebowania Warunki przestrzenne: jakość życia, dostępność Warunki kulturowe:podejście do innowacji i kooperacji Pojemność organizacyjna: Wizja i Strategia Jakość sieci publiczno-prywatnych Poziom wsparcia społeczno-politycznego Obecność liderów Specyficzne warunki „Cluster’a” Poziom rozwoju: masa krytyczna Poziom / jakość głównych aktorów „Cluster’a” Obecność sił napędowych Stopień interakcji strategicznej pomiędzy aktorami Stopień kreatywności nowych firm

12 Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)
Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej Wspólna inicjatywa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach

13 Cel BKEE Głównym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową

14 Cele szczegółowe BKEE Zmniejszenie udziału paliw kopalnych jako źródeł energii pierwotnej, przy znaczącym wzroście wykorzystania biopaliw oraz innych źródeł energii odnawialnej Stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze zielonej energii i kształcenie specjalistów Wspieranie podejmowania produkcji urządzeń dla bioenergetyki Popularyzowanie i wspieranie technologii ergooszczędnych Rozwój świadomości ekologicznej oraz aktywizacja zawodowa ludności z terenów wiejskich

15 Zasięg BKEE c.d.

16 BKEE - Główne obszary i projekty
Kogeneracja ciepła i energii elektrycznej w małej i średniej skali Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe Nowe materiały Produkcja i przetwórstwo biopaliw stałych, płynnych i gazowych Technologie produkcji roślin energetycznych Wykorzystanie energii wodnej, wiatrowej i słonecznej Wspomaganie rozwoju agroenergetyki Laboratoria badawcze oraz centra demonstracyjno – szkoleniowe Projekty wdrożeniowe

17 Sytuacja społeczno – gospodarcza na terenach wiejskich
Ocena: Wysoki poziom bezrobocia oraz znacznie niższy, niż w miastach, poziom życia Przyczyny: Przestarzała struktura gospodarki z przewagą rolnictwa, brak nowych inwestycji spowodowany niską atrakcyjnością inwestycyjną wielu terenów, często pasywne postawy mieszkańców, brak miejscowego kapitału, mało MSP i słaba ich kondycja

18 odpowiednia infrastruktura techniczna
Warunki poprawy Jednym z podstawowych warunków wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, a więc rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich jest: odpowiednia infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, kanalizacja, telefony, sieci elektro – energetyczne, zapewniające dostawy energii elektrycznej w wymaganej ilości i jakości, oraz sieci teleinformatyczne – warunkujące dostęp do szerokopasmowego Internetu)

19 Charakterystyka projektu
Głównym składnikiem Projektu jest „Projekt elektryfikacji obszarów wiejskich” Projekt ten zakłada: szeroką modernizację wiejskich sieci energoelektrycznych, mającą na celu: poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej, poprawę bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie dostępności energii. Zadania Projektu obejmują następujące tematy: budowę i modernizację linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, budowę i modernizację obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (w tym transformatorów, stacji etc.), montaż i rozbudowę urządzeń sterowania siecią elektroenergetyczną, montaż i rozbudowę urządzeń pomiarowych.

20 Charakterystyka projektu c.d.
Pozostałe dwa bloki zadań objętych Programem: Modernizacja istniejących i budowa nowych źródeł odnawialnych energii Rozwój sieci teleinformatycznych – światłowo-dowych wybudowanych na podbudowie sieci elektroenergetycznych, związanych z wyko-rzystaniem na potrzeby Internetu szerokopasmowego

21 Etapy realizacji projektu
Etap 1. Opracowanie programu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej i teleinformatycznej oraz energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych w wytypowanym regionie Ukrainy. Etap 2. Realizacja pilotażowa wybranego projektu Programu w wytypowanym obwodzie wybranego regionu Ukrainy. Opracowanie studium wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu wg planu. Etap 3. Rozszerzenie realizacji Programu na cały obszar objęty działaniami.

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Fundacja Naukowo – Techniczna „Gdańsk”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google