Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe

2 Adresy IP Adres IP to 32-bitowy adres używany do identyfikacji węzła w sieci protokołu IP. Do każdego węzła w sieci protokołu IP musi być przypisany unikatowy adres IP, który składa się z identyfikatora sieci oraz unikatowego identyfikatora hosta. Adres jest zazwyczaj reprezentowany przez oddzielone kropkami wartości dziesiętne odpowiadające kolejnym oktetom (na przykład ). Adres IP można konfigurować statycznie lub dynamicznie przy użyciu protokołu DHCP.

3 Brama domyślna Brama domyślna to element konfiguracyjny protokołu TCP/IP, czyli adres IP routera, który jest bezpośrednio osiągalny.

4 Maska podsieci Maski podsieci są 32-bitowymi wartościami umożliwiającymi odbiorcy pakietów IP rozróżnienie identyfikatora sieci i identyfikatora hosta adresu IP. Zwykle maski podsieci korzystają z formatu 255.x.x.x.

5 Telnet Telnet jest to standardowy protokół komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer Telnet jest usługą (programem) pozwalająca na zdalne połączenie się komputera (terminala) z oddalonym od niego komputerem (serwerem) przy użyciu sieci, wykorzystując do tego celu protokół TCP/IP oraz standardowo przypisany port 23.

6 Telnet – przykład wykorzystania
telnet://alpha.bn.org.pl login: library (Źródło:

7 Ping Ping – nazwa programu używanego sieciach komputerowych TCP/IP (takich jak Internet) służącego do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującymi i testowanym. Umożliwia on także określenie jakości połączenia między nimi poprzez mierzenie liczby zgubionych pakietów oraz czasu potrzebnego na ich transmisję.

8 Ping Ping wysyła i odbiera pakiety. Ping pozwala na sprawdzenie poprawności działania sieci komputerowej, jednakże większość użytkowników programu ping jest błędnie przekonana, że jeśli zdalny host nie odpowiada na wysłane ping, to jest tak tylko gdy nie jest włączony lub jest problem z siecią pomiędzy oboma maszynami. Warto dlatego pamiętać, iż blokowanie wysyłania pakietów-odpowiedzi (stosuje się do tego celu zapory sieciowe lub filtry w routerach) jest jedną z powszechnych metod ochrony przez atakiem z sieci.

9 Ping – przykład wykorzystania
ping

10 Netstat netstat jest jednym z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych programów narzędziowych odnoszących się do połączeń sieciowych. Służy do wyświetlania aktywnych połączeń sieciowych TCP a także: portów, na których komputer nasłuchuje, tabeli routingu protokołu IP, statystyki sieci Ethernet itp.

11 Netstat - składnia netstat [-a] [-b] [-c] [-n] [-o] [-p protokół] [-r] [-s] [interwał] Parametry: -a –służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także portów protokołu TCP i UDP, na których komputerach nasłuchuje -b – (tylko Windows XP z SP2) służy do wyświetlania wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP, a także nazw programów używających portów protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje -e – wyświetla statystykę sieci Ethernet, czyli liczbę wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów. Można go łączyć z parametrem –s -n – służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP. Adresy i numery portów są wyrażane numerycznie i nie zostaną zmienione nazwy. -r – służy do wyświetlania zawartości tabeli routingu protokołu IP. Parametr jest odpowiednikiem polecenia route print

12 Netstat - składnia -o –służy do wyświetlania aktywnych połączeń protokołu TCP a także dołącza identyfikatory procesów (PID) poszczególnych połączeń, dzięki czemu można sprawdzić informacje o właścicielach portów dla każdego połączenia. Może być łączony z parametrami –a, -n i –p -p protokół – ukazuje połączenie protokołu. W tym przypadku parametr protokół może przyjmować wartości: udp, tcpv6, tcp lub udpv6. Gdy parametr –p zostanie użyty jednocześnie z parametrem –s, aby wyświetlić statystyki poszczególnych protokołów, parametr ten może przyjąć wartości: tcp, udp, icmp, udpv6, ip, tcpv6, icmpv6 lub ipv6 -s – służy do wyświetlania oddzielnych statystyk dla poszczególnych protokołów. Interwał – umożliwia powtarzające się wyświetlenie wybranych informacji w odstępie określonej liczby sekund. Naciśnięcie klawisza CTRL+C spowoduje zatrzymanie wyświetlania informacji. Jeżeli parametr ten nie został użyty, polecenie netstat wyświetli wybrane informacje tylko raz.


Pobierz ppt "Sieci komputerowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google