Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM „STAĆ NAS NA WIĘCEJ” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Program operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent regionalny Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4 WYSOKOWYKWALIFKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

3 Cele POKL Cel strategiczny Programu –
umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich. Zatrudnienie- wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników. Edukacja- podniesienie poziomu wykształcenia. Aktywizacja zawodowa, integracja społeczna - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Budowa sprawnej administracji publicznej- wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

4 Kalendarium projektu V 2008 r. Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs otwarty nr 01/POKL/9.4/2008 30 VI 2008 r. - zawieszenie konkursu – wyczerpana alokacja. 9 IX 2008 r. - zatwierdzono listę rankingową Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego „Stać nas na więcej” był jednym z 9 projektów o najwyższej liczbie punktów spośród 41 ocenianych. 1 I 2009 r. – rozpoczęcie realizacji projektu 4 II 2010 r.Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu 31 grudnia 2010 r. - zakończenie realizacji

5 Przed napisaniem wniosku….
potrzeb Diagnoza Badanie uczniów III klas szkół podstawowych, analiza wyników egzaminu w Starogardzie Ankieta wśród nauczycieli dot. doskonalenia

6 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU GMINA MIASTO STAROGARD GDAŃSKI
PROJEKTODAWCA PARTNER CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU GMINA MIASTO STAROGARD GDAŃSKI

7 CELE PROJEKTU Cel ogólny Doskonalenie kompetencji dydaktycznych
i wychowawczych nauczycieli ze Starogardu Gdańskiego w latach

8 CELE PROJEKTU Cele szczegółowe
podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) w stosunku do wyników roku 2008, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, integracja środowiska oświatowego Starogardu Gdańskiego - udział w kursach nauczycieli z różnych szkół, aktywizacja zawodowa nauczycieli szkół starogardzkich poprzez uczestnictwo w 2 wybranych kursach.

9 Zgodność celów projektu z dokumentami strategicznymi
1.Powiatowy Program na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej 2. Plan działania na lata dla priorytetu IX w województwie pomorskim 3. POKL, PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.4 WYSOKOWYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

10

11 III CELE Cel 3 – ogólny Zapewnienie równego dostępu do edukacji, a także podnoszenie wykształcenia, poziomu wiedzy i kompetencji oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności przez całe życie. Cel szczegółowy: Podwyższenie kwalifikacji kadr instytucji systemu oświaty poprzez systematyczne dokształcanie. IV SPOSÓB WDROŻENIA PROGRAMU 3. EDUKACJA studia, kursy, szkolenia doskonalące dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz pracowników administracji oświatowej,

12 Komponent szkoleniowy
Komponent diagnostyczny i badawczy

13 Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
Adresaci szkoleń Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

14 Celowy dobór grup nauczycieli
Adresowanie treści szkolenia, dobór kadry dydaktycznej oraz konstrukcja programu jest dostosowana do potrzeb poszczególnych grup nauczycieli. Kursy odbywają się z podziałem na grupy: I- III SP IV-VI SP Gimnazjum -nauczyciele przedmiotów humanistycznych Gimnazjum -nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych Kadra kierownicza szkół

15 Kursy z zakresu pedagogiki i psychologii
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Skuteczność w komunikacji interpersonalnej metodyki nauczania Kursy z zakresu Planowanie procesu nauczania na podstawie diagnozy edukacyjnej. Metody i techniki skutecznego uczenia.

16 Miejsce szkoleń Starogard Gdański Szkoła podstawowa nr 3
Gimnazjum nr 2 Szkoła podstawowa nr 3

17 Komponent szkoleniowy zaplanowane i zrealizowane kursy:
Planowanie procesu nauczania na podstawie diagnozy edukacyjnej Metody i techniki skutecznego uczenia 200 uczestników (po 25h dla 25 osobowej grupy) 3. Skuteczność w komunikacji interpersonalnej 4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 200 uczestników (po 20h dla 25 osobowej grupy) 5. EWD – metoda szacowania efektywności nauczania 60 uczestników (po 20h dla 20 osobowej grupy)

18 Komponent szkoleniowy - EWD w naszym projekcie
KONFERECJA podsumowująca 9 GRUDNIA CEN Wykład prof. Romana Dolaty z Instytutu Badań Edukacyjnych nt. ”Rozwój metody EWD dla polskich gimnazjów”. Wykład dr Ewy Stożek z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nt.„Trzyletnie wskaźniki EWD”. Prezentacja wskaźników maturalnych EWD, wyprzedzająca ich pierwszą publikację na stronie CKE. KONFERECJA INAUGURACYJNA metoda równoważnika klas dla uczniów z gimnazjów Starogardu Gdańskiego „EWD – metoda szacowania efektywności nauczania” KURS K U R S DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH metoda ogólnopolska kalkulator EWD 20 osób x 20h DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH metoda ogólnopolska kalkulator EWD 20 osób x 20h DLA KADRY KIEROWNICZEJ metoda ogólnopolska i równoważników klas 20 osób x 20h

19 Komponent badawczy: Cel badania:
Stopień opanowania wybranych standardów wymagań sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Zakres badania: Założenie projektowe - 3% próba (168 sprawdzianów) Realizacja: cała populacja uczniów klas III SP, V SP i II gimnazjum - łącznie sprawdzianów (porozumienie między Centrum Edukacji Nauczycieli i Partnerem Projektu Gmina Miasto Starogard Gdański)

20 WYKORZYSTANIE WYNIKÓW
Komponent badawczy: WYKORZYSTANIE WYNIKÓW Raport z badania przedstawiono na spotkaniu z Wiceprezydentem Starogardu Gd. Naczelnikiem Wydziału Edukacji oraz Dyrektorami i Wicedyrektorami szkół. Określono mocne i słabe strony procesu nauczania po I etapie edukacyjnym oraz rok przed sprawdzianem i egzaminem gimnazjalnym. Wyniki badania analizowali i interpretowali nauczyciele: klas I-III; przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej oraz matematyczno -przyrodniczych w gimnazjum w ramach kursu: Planowanie procesu nauczania na podstawie diagnozy edukacyjnej

21 Wybraliśmy formę testu konstrukcyjnie zbliżonego do arkuszy egzaminacyjnych.
Łącznie zrealizowaliśmy 9 zaplanowanych badań. Przygotowane w Projekcie narzędzia badawcze mają odmienną konstrukcję niż typowe testy wykorzystywane jako egzaminy próbne. Do badania wybrano standardy osiągnięć egzaminacyjnych, których stopień opanowania budzi najwięcej zastrzeżeń na danym etapie edukacyjnym, reprezentacja innych, nie sprawiających zazwyczaj trudności uczniom, została ograniczona do minimum (np. test gimnazjalny, cześć matematyczno-przyrodnicza, standard II.1 odczytywanie informacji).

22 ZADANIA W PROJEKCIE 1.PROMOCJA- STRONA WWW, KONFERENCJE, PUBLIKACJE, MATERIAŁY PORMOCYJNE 2.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 3.REALIZACJA KURSÓW 4. MONITORING I EWALUACJA EWALUACJA SZKOLEŃ BADANIA TESTOWE ANKIETY DLA RODZICÓW EWALUACJA KOŃCOWA-STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW GRUDZIEŃ 2010 – CELE SZCZEGÓŁOWE ZREALIZOWANO

23 Ewaluacja szkoleń Przeprowadzono ewaluację zajęć w każdej z 35 grup kursowych W czterech sesjach szkoleniowych Przygotowano analizy zbiorcze i szczegółowe Ocenie podlegała: organizacja szkoleń, sposób prowadzenia zajęć, atmosfera zajęć, poczucie aktywnego uczestnictwa, przydatność treści szkolenia w pracy zawodowe,j możliwość wykorzystania doświadczenia zawodowego innych uczestników szkolenia.

24 Ewaluacja szkoleń I sesja szkoleniowa wyniki łączne

25

26

27 IV- ostatnia sesja szkoleniowa wyniki łączne

28

29

30

31 EWLUACJA PRZYKŁADOWEGO KURSU
Kurs „Skuteczność komunikacji interpersonalnej” x 2010

32

33 próba badawcza: 180 losowo wybranych respondentów
Analiza statystyczna wyników ankiet ” szkoła mojego dziecka” przeprowadzonych wśród rodziców uczniów szkół biorących udział w ramach projektu: ”Stać nas na więcej” próba badawcza: 180 losowo wybranych respondentów

34 Elementy zadowolenia Ilość wskazań a) jestem zadowolony/a z metod i sposobu pracy nauczycieli 118 b) w szkole opracowano sprawiedliwy system ocen 47 c) w szkole panuje dobra atmosfera 101 d) w szkole jest bezpiecznie 76 e) mam dobre relacje z nauczycielami 59 f) szkoła podejmuje wiele inicjatyw na rzecz uczniów i środowiska 52 g) szkoła ma bogatą ofertę zajęć 71 h) inne, jakie: wyżywienie 1

35

36

37

38 Jak ocenia Pani/Pan stopień obciążenia swojego dziecka pracą domową?
Ilość wskazań % niski 3 1,67 właściwy 161 89,44 zbyt wysoki 16 8,89 Czy dziecko jest w stanie wykonać pracę domową samodzielnie? Ilość wskazań % tak 162 90 nie 18 10

39 Czy szkoła wspiera uczniów mających trudności w nauce?
Ilość wskazań % tak 176 97,78 nie 4 2,22 W tym pytaniu respondent musiał wskazać w jaki sposób szkoła wspiera uczniów mających trudności. Rodzice w 93 proc. wskazali na organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych, korekcyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. W 4 proc. rodzice wymienili, iż nauczyciele dostosowują program nauczania dla uczniów, 2 proc. rodziców wspomniało o istniejących świetlicach, pozostała część nie zapisała uzasadnienia. Czy Pani/Pana zdaniem w szkole są przestrzegane wybrane prawa ucznia? tak nie a) poszanowanie godności osobistej 176 4 b) swoboda wyrażania myśli i sądów 174 6 c) nietykalność osobista

40 W uzasadnieniu wyboru odpowiedzi „tak”, badani respondenci wymienili różne sposoby wspierania ucznia zdolnego: olimpiady; konkursy; koła zainteresowań; zajęcia dodatkowe.

41 Czy rodzice mają wpływ na życie szkoły?
Ilość wskazań % tak 117 65 nie 63 35 Jak oceniają swoje relacje z: dobrze raczej dobrze raczej źle źle nie kontaktuję się a) wychowawcą klasy 154 (85,55%) 21 (11,67%) - 5 (2,78%) b) nauczycielami 112 (62,22%) 40 (22,22%) 1 (0,56%) 27 (15%) c) dyrektorem 116 (64,45%) 20 (11,11) 44 (24,44%)

42 Projekt w liczbach 0 złotych odpłatności uczestnika 2 lata - czas realizacji 35 grup kursowych 461 przeszkolonych nauczycieli (planowano – 430) 847 zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (planowano – 688) 940 godzin szkoleń ,94 złotych dofinansowania ,34 złotych budżet projektu 42

43 NASZE WNIOSKI I REKOMENDACJE
KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ I KLUCZOWE KWESTIE: diagnoza potrzeb, analiza oferty EFS w kontekście potrzeb (plan działania na dany rok), uwarunkowania formalno-prawne (wymagane pełnomocnictwa) analiza dostępnych zasobów ludzkich, wsparcie: organ prowadzący i instytucje (np. Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych w Gdańsku ), napisanie wniosku aplikacyjnego z uwzględnieniem zasad , wytycznych oraz dokumentów (dostępne na stronie :

44 Zarządzanie projektem
Kierownik projektu Bogumiła Zagłoba Asystent kierownika projektu Magdalena Urbaś Koordynator w Starogardzie Gdańskim Agnieszka Buczyńska

45 PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W STAROGARDZIE GDAŃSKIM „STAĆ NAS NA WIĘCEJ” PROJEKT WSÓŁFINANSOWANY PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google