Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Chorzów, 26 września 2008 r. Konkurencyjni i z wiedzą Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Chorzów, 26 września 2008 r. Konkurencyjni i z wiedzą Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Chorzów, 26 września 2008 r. Konkurencyjni i z wiedzą Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

2 2 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Cel główny : Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cele szczegółowe: - poprawa zatrudnialności poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich, - rozwój przedsiębiorczości, - poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku, - wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy. Budżet: 1,96 mld EUR

3 3 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 PARP realizowała Alokacj e PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ProgramKwota% SPO RZL1,96 mld EUR100 Priorytet 20,99 mld EUR50,4 Działanie 2.3 SPO RZL 0,25 mld EUR12,7

4 4 Cel działania 2.3 SPO RZL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry. Działania 2.3 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Budżet: 253,3 mln EUR, w tym 190 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rezultaty zakładane: Liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie: 144 400 w tym pracowników służby zdrowia: 400 Liczba przedsiębiorstw odczuwających poprawę w swoim funkcjonowaniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia 9 000

5 5 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Schemat b) - Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Schemat c) -Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia Ostateczni beneficjenci: Schemat a) przedsiębiorstwa i ich pracownicy Schemat b) przedsiębiorstwa i ich pracownicy, instytucje szkoleniowe, samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe, jednostki naukowe, szkoły wyższe Schemat c) kadry medyczne

6 6 Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Typy projektów: Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej, mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji. Szkolenia mogły mieć charakter otwarty lub zamknięty. W ramach schematu a) przeprowadzono łącznie 3 edycje (VIII rund) konkursu Do RIF wpłynęło 3 186 wniosków Do oceny merytorycznej do PARP wpłynęło 2 622 wnioski Rekomendowano do podpisania 740 wniosków. PARP podpisała z wnioskodawcami 682 umowy na łączną kwotę dofinansowania 763 943 550,42 PLN (w tym 572 949 656,07 PLN z EFS) Łącznie w ramach schematu a) zrealizowano 660 projektów szkoleniowych.

7 7 © PARP Schemat b) – Wybór wykonawców zgodnie z PZP typy projektów: ponadlokalne, regionalne, krajowe oraz o znaczeniu sektorowym, wynikające ze strategii rządowych, zgodne z priorytetami polityki państwa, pilotażowe, testujące nowe rozwiązania, innowacyjne. Projekty systemowe (projekty własne PARP) Realizowane na zlecenie Agencji przez firmy zewnętrzne Realizowano 20 dużych projektów na kwotę 221 264 693,69 PLN Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

8 8 Wsparcie udzielane w ramach tego schematu skierowane było przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw. Projekty o znacznej wartości, skierowane do dużej liczby osób (średnio w ramach projektów wsparciem objęte zostało kilka tysięcy osób). Budżety projektów powyżej 4 mln PLN Połowa zatwierdzonych do realizacji projektów (10 projektów) miały budżet powyżej 10 mln PLN, w tym budżety 7 projektów wynosiły ponad 15 mln PLN. Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

9 9 Projekty o znaczeniu sektorowym lub branżowym : np. turystyka, ochrona środowiska, przemysł drzewny, eksport, elektronika, a także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz BHP, Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Projekty pilotażowe: Telepraca, Rotacja pracy Projekty innowacyjne: Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP, Program szkoleń promujących clustering E-biznes Projekty badawcze: Badanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw Multimedialne szkolenia e-learningowe

10 10 Schemat c) - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia Realizowany był jeden projekt przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Do beneficjentów należeli lekarze specjaliści, średni personel medyczny oraz techniczny związany z populacyjnymi badaniami skryningowymi raka piersi i raka szyjki macicy (m.in.: lekarze POZ, onkolodzy, patolodzy, radiolodzy, cytotechnicy, pielęgniarki i położne, fizycy medyczni). Wartość projektu wynosiła 1 999 875,00 PLN

11 11 Od 2005 roku, a więc od momentu rozpoczęcia realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Działania 2.3, ponad 500 tys. osób skorzystało z jego wsparcia. Do końca pierwszego półrocza 2008 r., w szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach lub spotkaniach informacyjnych rozpoczęło udział 516 981 osób, wsparciem zostało objętych 180 739 przedsiębiorstw i 4 253 instytucje. Od początku realizacji Działania 2.3 poziom swoich kwalifikacji zawodowych poświadczonych stosownym certyfikatem podniosło 469 824 osób. Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - rezultaty działania

12 12 Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki -wnioski z realizacji Lokalizacja 80 % firm, które uczestniczyły w projektach pochodzi z miast

13 13 Wielkość firmy Wśród uczestników programu przeważają firmy mikro oraz firmy małe (między 10 a 49 pracowników). Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - wnioski z realizacji Wielkość firmyLiczba firmProcent 12230030,3 2-92443633,1 10-491757323,9 50-249754810,3 250+17662,4 SUMA73623100,0

14 14 Uczestnictwo w szkoleniach według województwa Najwięcej uczestników pochodziło z województwa mazowieckiego (17,6%), a najmniej z województw świętokrzyskiego, opolskiego i lubuskiego.

15 15 Udział kobiet w szkoleniach poszczególnych typów Charakterystyka indywidualnych uczestników szkoleń

16 16 Wiek uczestników Średni wiek uczestników to ok. 36 lat. Ponad połowa to osoby w wieku 28-44 lata. Największa przewaga liczebna mężczyzn nad kobietami była w grupie osób w wieku 29-39 lat oraz 55-60. W schemacie a) więcej było osób w średnim wieku (28-44), W schemacie b) przeważały osoby poniżej 28 lat lub powyżej 50..

17 17 Wykształcenie osób biorących udział w szkoleniach Ponad połowa osób posiadała wykształcenie wyższe. Tylko 1.5% osób miało wykształcenie podstawowe.

18 18 Charakterystyka firm na tle populacji (z wyłączeniem firm mikro) Największą popularnością szkolenia cieszyły się wśród firm największych (250 i więcej zatrudnionych). Około 60% wszystkich firm dużych uczestniczyło w co najmniej jednym szkoleniu, 50% wśród firm 50-250 pracowników, oraz około 40% wśród firm zatrudniających od 10 do 50 osób.

19 19 Wielokrotnymi uczestnikami były zdecydowanie firmy duże: średnio duża firma brała udział w 3 różnych projektach. Firmy jednoosobowe brały udział średnio tylko w jednym szkoleniu. Wielokrotny udział w projektach działania 2.3 SPO RZL - firmy

20 20 Odsetek osób pracujących z danego województwa, które wzięły udział w szkoleniach na tle populacji pracujących

21 21 Wielokrotny udział w projektach działania 2.3 SPO RZL - osoby Wśród osób, skłonność uczestnictwa w większej liczbie szkoleń jest stosunkowo nieduża – aż 90% osób wzięło udział tylko w jednym szkoleniu. Uczestnictwo w większej liczbie szkoleń jest silnie związane z wykształceniem, a także z płcią. Kobiety są bardziej skłonne uczestniczyć w szkoleniach, częściej niż mężczyźni uczestniczą w większej liczbie szkoleń. Wielokrotny udział jest też znacznie częstszy wśród osób z wykształceniem wyższym.

22 22 Oferta szkoleniowa – wnioski z realizacji działania 2.3 SPO RZL Liczba projektów szkoleniowych oferowanych w poszczególnych województwach była różna. 377 to projekty ogólnokrajowe. Dodatkowo w każdym z województw realizowane były projekty o charakterze regionalnym. Różnice między województwami w liczbie dodatkowych projektów regionalnych są bardzo duże i wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu projektów o zasięgu regionalnym. Najwięcej projektów zostało zrealizowanych w woj. mazowieckim – łącznie 453 (377 projektów o charakterze ogólnokrajowym i 76 projektów o charakterze regionalnym)

23 23 © PARP Liczba szkoleń oferowanych w poszczególnych województwach

24 24 Znaczące różnice występowały również pod względem liczby projektów szkoleniowych różnych typów. Stosunkowo najczęściej jako typ projektu wymieniana była kategoria inne, wiele projektów stanowiły szkolenia z zarządzania i szkolenia zawodowe. Stosunkowo najmniej dotyczyło prawa pracy, podatków i rachunkowości. Tematyka szkoleń – wnioski z realizacji działania 2.3 SPO

25 25 Liczba projektów szkoleniowych danego typu – wnioski z realizacji działania 2.3 SPO RZL

26 26 Preferencje co do tematyki szkoleń zależały od wielkości firmy. Wśród firm jednoosobowych przeważały szkolenia zawodowe, IT oraz techniki sprzedaży. Wśród firm średnich relatywnie największą popularnością cieszyły się tematy związane z zarządzaniem, podatkami oraz prawem pracy. Wśród firm największych popularne były szkolenia z IT, podatków, prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy a tematyka szkoleń – wnioski z realizacji działania 2.3 SPO RZL

27 27 Ocena szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS w ramach Działania 2.3 SPO RZL Badania koordynowane były przez PARP i prowadzone były w odstępach kwartalnych, równocześnie na dwóch poziomach – wśród osób oraz wśród przedsiębiorstw. W siedmiu edycjach badania, które zostały zrealizowane od czerwca 2006 roku, wzięło udział łącznie ponad 21 tys. osób oraz 14 tys. przedsiębiorstw.

28 28 Miejsce pracy, wzrost zarobków oraz awans na wyższe stanowisko (schemat a)

29 29 Miejsce pracy, wzrost zarobków oraz awans na wyższe stanowisko (schemat b)

30 30 Wykorzystanie nowych umiejętności i wiedzy. Ocena tematyki i przydatności szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS (schemat a)

31 31 Wykorzystanie nowych umiejętności i wiedzy. Ocena tematyki i przydatności szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS (schemat b)

32 32 Wykorzystanie wiedzy zdobytej przez pracowników oraz ocena tematyki szkoleń i studiów podyplomowych dokonana przez firmy (schemat a)

33 33 Wykorzystanie wiedzy zdobytej przez pracowników oraz ocena tematyki szkoleń i studiów podyplomowych dokonana przez firmy (schemat b)

34 34 W schemacie a) PARP podpisała z wnioskodawcami 682 umowy Otrzymała ok. 4 tys. wniosków o płatność, przy czym tylko do jednej umowy sprawdzono 87 wniosków o płatność Najmniejszą kwotę rozliczał wniosek na 500,00 zł składający się z kilku dokumentów finansowych Wniosek, który rozliczał ponad 10 mln zł, składał się z 43 segregatorów Przeprowadzono Kontrole: 96 Wizytacje: 1 346 Audyty zewnętrzne: 210 Płatności i kontrole

35 35 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Konkurencyjni i z wiedzą Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Chorzów, 16 września 2008 r.

36 36 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) rozwoju regionalnego eksportu wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich Programy PARP na rzecz przedsiębiorców: Programy Phare 2000-2003 – programy przed wstąpieniem Polski do struktur UE, Projekty własne o charakterze regionalnym, lokalnym oraz międzynarodowym mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, Kierunki działań Rządu wobec sektora MSP w latach 2003-2006 Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku Rządowy program rozbudowy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 Kapitał dla przedsiębiorczych. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki

37 37 Instytucje zaangażowane we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Pracy i Polityki Społecznej, Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców (Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług) oraz regionalnych władz samorządowych.

38 38 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Program dla przedsiębiorców i instytucji uczestniczących w rozdzielaniu unijnych funduszy Celem programu była poprawa pozycji konkurencyjnej firm działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2004-2008 realizowała działania SPO WKP skierowane na: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców

39 39 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Proces wdrażania Ocena formalna dokonywana w 16 Regionalnych Instytucji Finansujących Ocena merytoryczna dokonywana w PARP Podpisanie ponad 5,5 tysięcy umów w ramach SPO WKP Realizacja projektów przez przedsiębiorców i ich rozliczanie. Refundacja poniesionych kosztów. Do PARP wpłynęło ponad 6418 tysięcy wniosków o płatność końcowa lub okresową w ramach SPO WKP.

40 40 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu Krajowy System Usług dla MSP – około 200 ośrodków KSU w trakcie realizacji SPO WKP – ponad 574 tysiące klientów – średnio jeden KSU ok. 1052 tysiąc klientów Punkty Konsultacyjne – około 200 ośrodków PK w trakcie realizacji SPO WKP – około 115 tysięcy klientów - udzielonych 78 tysięcy bezpłatnych usług informacyjnych

41 41 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu podpisano 92 umowy na kwotę ok. 80 mln zł do końca sierpnia 2008 r. rozliczono 91 projektów na kwotę ok. 70 mln zł

42 42 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Dofinansowanie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitału zalążkowego kapitał prawie stu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zasilonych funduszami unijnymi udzielono ponad 11 tysięcy mikropożyczek na kwotę prawie 600 mln zł oraz udzielono prawie 9 tysięcy poręczeń na kwotę ponad 900 mln zł fundusze kapitału zalążkowego otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 65 mln zł zaangażowały się kapitałowo w 13 projektów biznesowych o wartości 10 mln zł

43 43 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Dofinansowanie projektów doradczych Ponad 2000 firm podpisało umowy o wsparcie projektów doradczych PARP wypłaciła przedsiębiorcom około 60 mln zł Dofinansowanie projektów inwestycyjnych Ponad 3000 firm podpisało umowy o wsparcie projektów inwestycyjnych PARP wypłaciła przedsiębiorcom ok. 1,5 mld zł

44 44 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wsparcie projektów o charakterze doradczym (SPO WKP działanie 2.1) Średnia wielkość projektu ponad 82 tys. zł Średnia wielkość udzielonego wsparcia ponad 28 tys. zł

45 45 Wsparcie projektów o charakterze doradczym (SPO WKP działanie 2.1) Typ projektu

46 46 Wsparcie projektów o charakterze inwestycyjnym (SPO WKP 2.3 oraz 2.2.1) SPO WKP 2.2.1 Średnia wielkość projektu ponad 7 mln zł Średnia wielkość udzielonego wsparcia ponad 3 mln zł SPO WKP 2.3 Średnia wielkość projektu ponad 1 mln zł Średnia wielkość udzielonego wsparcia ponad 570 tys. UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

47 47 Wsparcie projektów o charakterze inwestycyjnym (SPO WKP 2.3 oraz 2.2.1) 34 136 158 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

48 48 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Efekty uzyskania unijnego wsparcia – badania PARP Czas badania: PARP przeprowadza ocenę rezultatów, po upływie ok. 18 miesięcy od rozliczenia projektów działania 2.1 i 2.3 SPO WKP Dotychczas – w latach 2007-2008 – zakończyła się realizacja pięciu rund badania, które objęło projekty rozliczone od czerwca 2005 do lutego 2007 r. Metodologia: Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych (CAWI) Próba populacyjna: Nie losowano próby - zaproszenia do wypełnienia ankiety on-line wysłano do wszystkich beneficjentów obu działań, jeśli w przypadku ich projektu(ów), od momentu rozliczenia, upłynął okres około 18 miesięcy. Spośród 920 beneficjentów Działania 2.1 (co stanowi ok. 40% wszystkich wspartych z 2.1 MSP) na ankietę odpowiedziało 744 (81%) Spośród 1307 beneficjentów Działania 2.3 (co stanowi ok. 50% wszystkich) na ankietę odpowiedziało 1198 (92%) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

49 49 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkość przedsiębiorstwa i region - dz. 2.1

50 50 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu doradczego – dz. 2.1

51 51 Zmiany poziomu zatrudnienia W ciągu 18 miesięcy od rozliczenia projektów działania 2.1 SPO WKP, poziom zatrudnienia we wspartych MSP wzrósł o 12,5%. Średnio w jednym MSP powstało 6,3 nowych miejsc pracy. Najwięcej w średnich firmach - przeciętnie 13,3 nowych etatów. W firmach mikro i małych przybyło średnio ok. 3,5 nowego miejsca pracy. Łącznie w 744 badanych MSP, w ciągu 18 miesięcy po rozliczeniu dotacji, zatrudnienie wzrosło o 4 687 etatów. Zmiany przychodów netto W ostatnim roku, przychody netto ogółem u beneficjentów działania 2.1 wzrosły o 15% (w stosunku do roku poprzedniego). 2/3 przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu, jedynie 6% - spadku przychodów. W mikro i małych przedsiebiorstwach, średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem wzrosła z 11,7 mln zł do 13,4 mln zł (+ 14%). W średnich z 37,1 mln zł do 43 mln zł (+ 16%). Eksport Wartość obrotu zagranicznego w ramach eksportu, w ostatnim roku wzrosła o 26% - średnio z około 900 tys. zł do około 1160 tys. zł. Największy wzrost odnotowały przedsiębiorstwa średnie + 34% (mikro i małe - przyrost eksportu o 19%) UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

52 52 Nakłady inwestycyjne Wartość nakładów inwestycyjnych u beneficjentów działania 2.1 w ostatnim roku wzrosła o 35% (w stosunku do roku poprzedniego). Najwyższy wzrost odnotowano w firmach, które realizowały projekty doradcze dotyczące zasad prowadzenia firmy w UE (+104%), mikro i małych przedsiębiorstwach (+41%) oraz tam, gdzie dotacja przekroczyła 15 000 zł (+42%). Wpływ projektu na wybrane aspekty funkcjonowania firmy Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, realizacja projektów działania 2.1 SPO WKP miała największy wpływ na: 1) podniesienie jakości i efektywności zarządzania (80% wskazań), 2) poprawę kwalifikacji kadr (56%), 3) poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (37%). Najrzadziej wskazywano wpływ projektów na nawiązanie / poszerzenie współpracy w zakresie B+R (3%) oraz nawiązanie /poszerzenie współpracy z innymi przedsiębiorcami (11%) UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

53 53 Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=578) Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa – dz. 2.1 Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

54 54 Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=377) Wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa – dz. 2.1 Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

55 55 źródło: Wyniki z pięciu rund badania Średnia wysokość dotacji: 505 400 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 352 000 PLN Wielkość przedsiębiorstw/wielkość dotacji – dz. 2.1

56 56 Typ projektu inwestycyjnego – dz. 2.3 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

57 57 Zmiany poziomu zatrudnienia – dz. 2.3 W ciągu 18 miesięcy od rozliczenia projektów działania 2.3 SPO WKP poziom zatrudnienia we wspartych MSP wzrósł o 13%. Średnio w jednym MSP powstało 11,1 nowych miejsc pracy. Mikro i małe przedsiębiorstwa stworzyły średnio 7 nowych etatów, średnie firmy - 15 etatów. W badanym okresie, w MSP wspartych z działania 2.3 powstało 13 287 nowych miejsc pracy (w tym 3676 dla kobiet). Łącznie w badanej grupie 744 beneficjentów działania 2.1 i 1198 beneficjentów działania 2.3 powstało 17 974 nowych miejsc pracy. **Zakładano, że we wszystkich przedsiębiorstwach wspartych z II Priorytetu SPO WKP powstanie 18 600, z czego w grupie beneficjentów działania 2.3 - 10 000 nowych miejsc pracy. UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

58 58 Zmiany przychodów W ostatnim roku wsparte w ramach działania 2.3 SPO WKP MSP odnotowały wzrost przychodów o 23% (w stosunku do roku poprzedniego). Firmy mikro i małe uzyskały wzrost przychodów średnio z 10 mln zł do 12,3 mln zł, średnie przedsiębiorstwa z 38,8 mln do 47,8 mln zł. Eksport Wartość sprzedaży eksportowej w ostatnim roku wzrosła o 24% (w stosunku do roku poprzedniego). Największy przyrost eksportu odnotowano w MSP realizujących projekty z zakresu zastosowania IT/ITC w zarządzaniu (+31%) oraz wdrażania technologii innowacyjnych (+32%). Średnie firmy osiągnęły wzrost eksportu o 6 pkt proc. wyższy niż mikro i małe przedsiębiorstwa (odpowiednio 25% i 19%). Innowacje Łącznie, zgodnie z deklaracjami beneficjentów działania 2.3, w ciągu 1,5 roku w badanych przedsiębiorstwach wdrożono 3508 innowacji produktowych (w tym 1677 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata) i 1869 innowacji procesowych (w tym 886 stosowanych nie dłużej niż 3 lata). Najwięcej innowacji produktowych powstawało w małych firmach, założonych po 1995 roku, które otrzymały dotację do 250 000 zł na projekty zakładające działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego.

59 59 Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1151) Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa – dz. 2.3 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

60 60 Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1089) Wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa – dz. 2.3 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

61 61 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wpływ projektu na wybrane aspekty funkcjonowania firmy Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, realizacja projektów działania 2.3 SPO WKP miała największy wpływ na: 1)unowocześnienie technologiczne firmy (91% wskazań), 2)poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (78%), 3) wzrost potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa (50%) 4) zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez firmę (40%). Najrzadziej, podobnie jak w przypadku działania 2.1 SPO WKP, wskazywano wpływ projektów na nawiązanie/poszerzenie współpracy w zakresie B+R (4%) oraz nawiązanie / poszerzenie współpracy z innymi przedsiębiorcami (12%).

62 62 Dobre praktyki SPO WKP Firma: Eco Club Edward Blicher Strategia wejścia na nowy rynek Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doradztwo umożliwiające właściwe planowanie inwestycji Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doradztwo umożliwiające sprawne funkcjonowanie na Litwie Łączne dofinansowanie projektów: prawie 50 tys. zł Rozwój firmy - nowa siedziba firmy na Litwie – potrzeba analizy i opracowania strategii Metodyczne działanie – profesjonalny biznesplan i analiza rynku litewskiego

63 63 Dobre praktyki Firma: Lamela Sp. z o.o. Od małych wzorów do wielkich form Zakup czterech wtryskarek dla wzrostu produkcji nowych wyrobów i usług Dofinansowanie projektu: prawie 900 tys. zł Rozwój firmy – zwiększenie mocy produkcyjnej oraz wprowadzenie nowych produktów Rezultat – zakup czterech nowych wtryskarek – modernizacja parku wtryskarek: nowoczesność maszyn, mniejsze zużycie energii, tańsza eksploatacja, mniejsza awaryjność spowodowały, iż firma może zapewnić większa i lepszą jakościowo produkcję swoich produktów UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

64 64 Dobre praktyki Firma: Jotkel s.j. Prestiż i nowe technologie 5 przedsięwzięć dofinansowanych w ramach 2.3 i 2.2.1 SPO WKP dotyczących modernizacji parku maszynowego, poprawy bezpieczeństwa pracy,wdrożenia nowych technologii jak i działań eksportowych Dofinansowanie projektów: 6,4 mln zł Rewolucja w firmie – nowoczesne maszyny, modernizacja logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa, nowe wyposażenie produkcyjne, zakup prasy leworwerowej i centrum gnące blach. Rezultaty – przyspieszony rozwój firmy, wprowadzono innowacje do metod zarządzania, nowe zintegrowane systemy np. zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP, możliwość realizacji najtrudniejszych zleceń,

65 65 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Uczestnictwo banków we wdrażaniu działania 2.3 SPO WKP. Umowy pomiędzy PARP a bankami – podpisano 29 umów z bankami komercyjnymi oraz z ok. 500 bankami spółdzielczymi. Złożono 1869 wniosków o udzielnie akredytacji. Liczba akredytowanych ekspertów – 6681 akredytacji Liczba wszystkich umów w SPO WKP wyniosła 5650, liczba wniosków o płatność 6400 przy czym w funduszach pożyczkowych i poręczeniownych liczba wszystkich umów wyniosła 98 – liczba wniosków o płatność 500

66 66 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Łącznie stronę internetową SPO WKP odwiedziło 892 000 osób Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

67 67 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Dariusz Szewczyk Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Copyrigt by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa, 2008


Pobierz ppt "1 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Chorzów, 26 września 2008 r. Konkurencyjni i z wiedzą Podsumowanie realizacji działań Sektorowego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google