Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie."— Zapis prezentacji:

1 Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

2 Wniosek złożony w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty systemowe) Ramy projektu określiła IP w Planie Działań na lata 2007-2008

3 Jak zrodził się pomysł na projekt? -znajomość problemów i potrzeb klientów wynikająca z rozeznania, wiedzy i doświadczenia pracowników socjalnych Centrum oraz potrzeby zgłaszane przez członków stowarzyszeń funkcjonujących w powiecie -kierunek i forma pomocy: umiejętnie dobrane instrumenty wsparcia, które przyczynią się do wzrostu ich aktywności i integracji

4 Wybrano dwie główne grupy docelowe nie pozostający w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej: I grupa Opuszczający rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze Wybrano wychowanków osiedlających się na terenie powiatu chełmińskiego, uczących się i realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia

5 I grupa Opuszczający rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze (nie potrafią podjąć właściwych decyzji zawodowych, mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, często ulegają negatywnym wpływom środowiska, nie posiadają tzw. umiejętności społecznych, mają problemy z komunikowaniem się, pozytywnym postrzeganiem siebie, poznaniem własnych zasobów i możliwości, brak pozytywnych wzorców zachowań wśród najbliższego otoczenia skutkuje rezygnacją z samorealizacji, szukania własnych dróg edukacji i rozwoju zawodowego) (nie potrafią podjąć właściwych decyzji zawodowych, mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, często ulegają negatywnym wpływom środowiska, nie posiadają tzw. umiejętności społecznych, mają problemy z komunikowaniem się, pozytywnym postrzeganiem siebie, poznaniem własnych zasobów i możliwości, brak pozytywnych wzorców zachowań wśród najbliższego otoczenia skutkuje rezygnacją z samorealizacji, szukania własnych dróg edukacji i rozwoju zawodowego)

6 II grupa Osoby niepełnosprawne – głuchonieme Beneficjenci wybrani zostaną spośród grupy osób głuchoniemych skupionych przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie, które udostępnia im swoje pomieszczenia na sporadyczne spotkania.

7 II grupa Osoby niepełnosprawne – głuchonieme (ze względu na rodzaj niepełnosprawności są izolowane w swoim środowisku, mają problemy z komunikowaniem się nawet z członkami najbliższej rodziny, często są to małżeństwa skazane głównie na samych siebie, w rodzinach pojawiają się problemy wychowawcze z dziećmi, poza głuchoniemotą występują inne schorzenia, w tym upośledzenie umysłowe, ze względu na bariery w komunikowaniu się mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, również w załatwianiu jakichkolwiek swoich spraw, np. urzędowych niektórzy to byli pracownicy Spółdzielni Inwalidów w Chełmnie, jednak dzisiaj pozostają bez pracy) niektórzy to byli pracownicy Spółdzielni Inwalidów w Chełmnie, jednak dzisiaj pozostają bez pracy)

8 Cel główny: integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, ich zaktywizowanie i podniesienie zdolności i możliwości do wejścia na rynek pracy

9 Cele szczegółowe: - zmniejszenie izolacji oraz marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych - zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia - wzrost świadomości o przysługujących prawach i związanych z tym możliwościami - wzrost pewności siebie oraz umiejętności komunikowania się z otoczeniem uczestników projektu - nabycie nowych umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

10 Cele zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej: skierowanie na kursy, szkolenia - zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodowąskierowanie na kursy, szkolenia - zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach warsztatów psychologiczno-doradczychtrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach warsztatów psychologiczno-doradczych organizacja poradnictwa zawodowegoorganizacja poradnictwa zawodowego zajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnychzajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnych skierowanie na badania przez lekarza medycyny pracyskierowanie na badania przez lekarza medycyny pracy

11 Przeprowadzenie zajęć na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych to zadanie zlecone przez Centrum (zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej) do realizacji przez stowarzyszenie.

12 Zarys zajęć z osobami niepełnosprawnymi: Zajęcia prowadzone będą przy udziale opiekuna grupy – tłumacza migowego. Przeprowadzona zostanie orientacja zawodowa. Przy udziale doradcy zawodowego stworzone zostaną Indywidualne Plany Działania (po ustaleniu profilu zawodowego możliwe będzie ustalenie ewentualnego miejsca pracy, określenie umiejętności i możliwości każdego uczestnika, stworzenie planu rozwoju poprzez szkolenie bądź przystosowanie stanowiska pracy). Informacje zawarte w IPD zostaną skonsultowane z lekarzem medycyny pracy. Wyjazdy do zakładów pracy zatrudniających osoby z podobnymi schorzeniami (ZPCH, ZAZ). Zajęcia z podstawowej obsługi sprzętu komputerowego, biurowego, Internetu, również pod kątem telepracy.

13 Powodzenie zajęć aktywizujących prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych spoczywa głównie na potencjale lokalowym i kadrowym zapewnionym przez Stowarzyszenie. Centrum stworzyło jedynie ramy, określiło cele i rezultaty.

14 Działania skierowane do usamodzielnianych wychowanków będą poprzedzone indywidualnymi zajęciami z doradcą zawodowym (IPD, w którym określi ich miejsce na rynku pracy, ścieżkę nauki, kształcenia, doskonalenia zawodowego, predyspozycje, umiejętności, zainteresowania i możliwości). Udział w warsztatach psychologiczno – doradczych: podniesienie poziomu kompetencji społecznych i samooceny uczestników. Zajęcia obejmą zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i przedsiębiorczości). Ponadto założono trzy rodzaje szkoleń: kurs prawa jazdy, kurs komputerowy, kurs językowy.

15 Wkład własny Centrum zrealizuje poprzez udzieloną pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuowanie nauki.

16 Inne korzyści z realizacji projektu systemowego: -opracowanie i wydanie Informatora Szukając pomocy-niosąc pomoc (informacje o prawach i usługach, dostępnych formach pomocy na terenie powiatu, danych o instytucjach wspierających). Informator dostępny dla beneficjentów projektu, innych klientów Centrum, instytucji i organizacji współpracujących -zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego i wyposażenie jego stanowiska pracy

17 BUDŻET PROJEKTU: łączna wartość projektu: 62 867,02 zł. wysokość dotacji rozwojowej dla powiatu: 56 265,98 zł.

18 Od pomysłu do realizacji – wnioski - wskazanie i dotarcie do grupy nie objętej wystarczającym wsparciem - czerpanie korzyści z konkurencji wśród instytucji i organizacji oddziałujących na beneficjentów (współpraca i uzupełnianie się zamiast konkurowania) - dialog równych partnerów (potencjał lokalowy i kadrowy, zaangażowanie w niesienie misji, świeże spojrzenie na problem, otwartość i poszukiwanie rozwiązań, kilkuletnie doświadczenie i wiedza organizacji non profit często przewyższają zasoby i możliwości instytucji)

19 Dziękuję za uwagę Ewa Wirosławska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno pcprchelmno@op.pl tel. 056 6772455 pcprchelmno@op.pl To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić Lewis Carroll


Pobierz ppt "Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google