Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy

2 Główne czynniki wpływające na aktywność zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

3 Legislacja - stan obecny Ustawa zasadnicza Kodeks pracy (art. 11 3, 94, Rozdział IIa) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych

4 Instrumenty finansowe - stan obecny Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny

5 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. 2004III kw.2005 w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym Razem4167245840712396 Aktywni zawodowo677576674575 Pracujący544446544447 Bezrobotni133130 128 Bierni zawodowo3490188233961821 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Źródło: BAEL, GUS 2004, III kwartał 2005 r

6 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym Wiek produkcyjny (18-59/64 lat) 2004I półrocze 2005 WskaźnikiNSNS współczynnik aktywności zawodowej 23,474,923,974,1 wskaźnik zatrudnienia 18,160,418,760,2 stopa bezrobocia 22,619,321,718,8 Źródło: BAEL, GUS 2004,2005

7

8 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędach pracy w listopadzie 2005 r. bezrobotni75 338 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu 28 511 razem103 849

9 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w okresie od października 2003 do listopada 2005

10 Rehabilitacja zawodowa/zatrudnianie - narzędzia Szkolenia dla osób niepełnosprawnych ( zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy )- art. 38-40 Wsparcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych- art. 12 – 13 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dofinansowanie do 50% odsetek od kredytu zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (chroniony i otwarty rynek pracy ) – art. 25, 26, 26a-d, 31,32 i 41 Inne działania Programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON

11 Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności skrócony czas pracy dodatkowy urlop wypoczynkowy zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,

12 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – pułapy pomocy oraz 100% składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 25 ustawy Kursywa – schorzenia szczególne Rzeczywiste podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych - % najniższego wynagrodzenia znacznyumiarkowanylekki zpch130% 205% 110% 185% 50% 125% Otwarty rynek pracy 91% 117% 77% 99% 35% 45% Ryczałtowo określone podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych % najniższego wynagrodzenia zpch 90% 145% 70% 125% 40% 95% Otwarty rynek pracy 63% 81% 49% 63% 28% 36%

13 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Refundacja ponoszonych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych maksymalna wysokość pomocy na rekompensatę z tytułu podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracodawców nie będących zakładami pracy chronionej - 70% lub 90% tego co dla zpch bez dodatkowego wsparcia pracowników o szczególnych schorzeniach

14 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Szkolenia pracowników niepełnosprawnych - art. 41 Szkolenia pracowników niepełnosprawnych u pracodawców prowadzących zpch w związku ze zmiana profilu produkcji - art. 32 ust.1 pkt 2 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu, adaptacji lub zakupu urządzeń – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - art. 26 Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - art. 26d

15 Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Rozwiązania adresowane wyłącznie do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej Pomoc o charakterze automatycznym Środki zasilające ZFRON m. in: stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym przez pracownika niepełnosprawnego a kwotą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia 90% środków pochodzących : ze zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego i od czynności cywilnoprawnych ze zwolnień z opłat (z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiące różnicę pomiędzy składką na ubezpieczenia społeczne potrącaną osobie niepełnosprawnej a częścią składki odprowadzanej na ZUS Pomoc na wniosek Dofinansowanie do wysokości 50% odsetek od kredytów inwestycyjnych Dofinansowanie do wysokości 50% odsetek od kredytów obrotowych Jednorazowa pożyczka w celu ochrony zagrożonych miejsc pracy osób niepełnosprawnych – pomoc de minimis

16 Praktyka Rehabilitacja zawodowa Szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 7 411 osób skorzystało w 2004 r. z dofinansowania szkolenia (7 228 tys. zł) pracę uzyskało 1146 osób W ciągu 3 kwartałów 2005 r. skierowano na szkolenia 3 532 osób niepełnosprawnych Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne) 568 osób skorzystało w 2004 r. z pożyczki na rozpoczęcie działalności (18 591 tys. zł) W ciągu 3 kwartałów 2005 r. - 297 osób (9 440 tys. zł) 64 osoby skorzystało w 2004 r z dofinansowania odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności (116 tys. zł) W ciągu 3 kwartałów 2005 r. - 25 osób niepełnosprawnych (106 tys. zł) (stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

17 Praktyka Rehabilitacja zawodowa Szkolenia pracowników niepełnosprawnych 2004 14 umów na przeszkolenie 250 osób niepełnosprawnych I-III kwartał 2005 4 umowy na przeszkolenie 21 osób niepełnosprawnych

18 Praktyka Rehabilitacja zawodowa W 25 zakładach aktywności zawodowej było zatrudnionych 870 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym Dofinansowano przystosowanie 489 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy Udzielono dofinansowania w kwocie 885 815 361,75zł. do wynagrodzeń: 257 240 osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej 41 632 osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON )

19 Wyszczególnienie I 2004I 2005VI 2005X 2005 1245 Pracownicy niepełnosprawni ogółem 192 598196 934202 298206 489 w zakładach pracy chronionej177 309170 914171 992174 354 na otwartym rynku pracy15 28926 02030 30632 135 Pracodawcy ogółem 4 4896 2466 9297 206 prowadzący zakłady pracy chronionej 2 51224102 4062 385 otwarty rynek pracy1 9773 8364 5234 821 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON

20 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

21 Przedsiębiorstwa, lokalne środowiska gospodarcze społeczna odpowiedzialność biznesu świadome budowanie dobrego, społecznego wizerunku firmy gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych informacja i promocja

22 Osoby niepełnosprawne większa aktywność, gotowość na zmiany gotowość do współpracy

23 Obawy pracodawców Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

24 Osoby niepełnosprawne a praca Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

25 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych stan obecny i perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google