Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła danych liczbowych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła danych liczbowych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Źródła danych liczbowych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych
GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) GUS – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. (NSP2002) MPiPS i GUS – sprawozdawczość powiatowych urzędów pracy (sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-07) wojewodowie – informacja o zatrudnieniu w zakładach pracy chronionej (zpch) i zakładach aktywności zawodowej (zaz) PFRON – dane z systemu obsługi dofinansowań pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (SOD)

2 Osoby niepełnosprawne w Polsce na podstawie NSP 2002, w tys.
Osoby niepełnosprawne ogółem 5457 w tym osoby niepełnosprawne prawnie razem 4450 Osoby niepełnosprawne w wieku poniżej 16 lat 202 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 135 Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej 5255 4315 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) 2893 2608 Gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 4264 Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 3137

3 Udział osób niepełnosprawnych wśród ludności na podstawie NSP 2002 w %
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w lud- ności ogółem udział osób niepełnosprawnych prawnie lub / i biologicznie 14,3 13,9 14,7 13,6 15,3 udział osób niepełnosprawnych prawnie 11,6 11,8 11,5 11,2 12,3 wśród osób w wieku 16 lat i więcej 17,1 16,7 17,5 15,9 19,2 14,1 14,4 13,8 13,2 15,5

4 Udział osób niepełnosprawnych prawnie wśród osób w wieku aktywności zawodowej według BAEL GUS

5 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4% Źródło: GUS BAEL

6 Stopień niepełnosprawności w %
Źródło: GUS BAEL

7 Osoby niepełnosprawne prawnie
Wiek Wiek Osoby sprawne Osoby niepełnosprawne prawnie w % Ogółem 100,0 Poniżej 15 20,2 2,8 18,6 3,7 15,3 4,0 14,7 8,5 45 -54 14,1 24,8 55- 64 7,0 23,5 65 i więcej 10,1 32,7 Źródło: GUS NSP 2002

8 WIEK w % Źródło: GUS BAEL (średnio I półrocze 2005)

9 Wykształcenie w % Źródło: GUS BAEL

10 Udział osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych według wieku w 2002 r. Źródło: NSP 2002

11 Rodzaj schorzenia Źródło danych: badanie modułowe przy BAEL GUS w II kw r.

12 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej według schorzenia powodującego niepełnosprawność i wieku w II kwartale 2000 r., w %* *Ze względu na możliwe współistnienie wielu przyczyn niepełnosprawności można było zadeklarować dowolną liczbę schorzeń. Źródło danych: badanie modułowe przy BAEL GUS w II kw. 2000  r.

13 Wyszczególnienie 2004 2005 Razem 4167 2458 4085 2386 Aktywni zawodowo
Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. Wyszczególnienie 2004 2005 w wieku 15 lat i więcej w wieku produk-cyjnym Razem 4167 2458 4085 2386 Aktywni zawodowo 677 576 663 570 Pracujący 544 446 535 444 Bezrobotni 133 130 128 125 Bierni zawodowo 3490 1882 3422 1816 Źródło: GUS BAEL

14 współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia
Aktywność zawodowa osób w wieku 15 lat i więcej, w % wg BAEL GUS Wyszczególnienie współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE 2004 16,2 13,1 19,6 2005 19,3 I kw. 15,7 12,8 18,5 II kw. 16,7 13,4 19,8 III kw. 16,6 IV kw. 16,0 OSOBY SPRAWNE 60,7 49,2 18,9 I kw. 2005 60,1 48,8 II kw. 2005 60,3 49,5 18,0

15 współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia
Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym, w % wg BAEL GUS współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE 2004 23,4 18,1 22,6 2005 23,9 18,6 21,9 I kw. 22,9 18,2 20,8 II kw. 24,8 19,1 III kw. 24,0 18,7 22,3 IV kw. 23,7 18,5 22,0 OSOBY SPRAWNE 74,9 60,4 19,3 I kw. 2005 73,9 59,7 19,2 II kw. 2005 74,3 60,7 18,3

16 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej
Źródło: GUS BAEL

17 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej w 2005 r. (średnio) Źródło: GUS BAEL

18 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym według aktywności zawodowej w 2005 r. (średnio) Źródło: GUS BAEL

19 Bierne zawodowo osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym według głównego źródła utrzymania w 2002 r. w % Źródło: GUS NSP 2002

20 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej według wieku w 2005 r.
Źródło: GUS BAEL

21 Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych w  wieku 15   lat i  więcej według grup wieku w  I półroczu 2005 r.. Źródło: GUS BAEL

22 Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych prawnie i osób sprawnych w  wieku produkcyjnym w  latach 2001 – 2005 Źródło: GUS BAEL

23 Stopa bezrobocia osób sprawnych i niepełnosprawnych w wieku 15 lat i  więcej według wieku w I półroczu 2005 r. Źródło: GUS BAEL

24 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) według wykształcenia w II półroczu 2005 r. Źródło: GUS BAEL

25 Pracujący według zawodów w 2005 r.
Wyszczególnienie osoby niepełnosprawne w wieku osoby sprawne w wieku 15 lat i > produkcyjnym II półrocze I półrocze 100,0 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3,9 4,0 6,3 Specjaliści 5,0 5,1 15,6 Technicy i średni personel 7,6 8,7 11,4 Pracownicy biurowi 3,5 7,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 10,0 11,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 41,6 34,6 14,4 Robotnicy przemysł. i rzemieślnicy 9,1 10,2 16,4 Operatorzy i monterzy maszyn i  urządzeń 5,2 6,0 9,8 Pracownicy przy pracach prostych 14,2 16,5 7,1 Źródło: GUS BAEL

26 Udział osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy w I półroczu 2005r.
Wyszczególnienie w wieku 15 lat i więcej w wieku produkcyjnym Ludność ogółem 89,3 90,8 Osoby sprawne  90,7 91,8  Osoby niepełnosprawne 55,2 59,8 wg płci mężczyźni 59,3 62,7 kobiety 48,3 54,3 wg miejsca zamieszkania miasta 61,7 64,2 wieś 49,3 55,3 pracownicy najemni 61,6   b.d. Źródło: GUS BAEL

27 Struktura pracujących osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym, według statusu zatrudnienia w II półroczu 2005 r., w tys. i w % Źródło: GUS BAEL

28 Osoby niepełnosprawne prawnie zatrudnione jako pracownicy najemni w okresie od I półrocza 2000 do II półrocza 2005 r., w tys. Źródło: GUS BAEL i wojewodowie

29 Kształtowanie się liczby zakładów pracy chronionej i liczby zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych w latach 1992 – 2005, rok 1992 = 100,0% Źródło: do 1999 r. - BON, od 2000 r. -wojewodowie

30 Zakłady pracy chronionej w latach 1992 – 1999
liczba zakładów pracy chronionej liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w osobach 1992 561 80 721 1993 768 89 752 1994 1037 90 353 1995 1358 1996 1722 1997 2440 1998 3004 1999 3736 Źródło: BON

31 Zakłady pracy chronionej w latach 2000 – 2005
Okres liczba zakładów pracy chronionej liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w osobach liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w etatach cze-00 3461 gru-00 3274 cze-01 3204 gru-01 3181 cze-02 3111 gru-02 3082 cze-03 2965 gru-03 2864 cze-04 2732 gru-04 2584 cze-05 2444 gru-05  2393     Źródło: wojewodowie

32 Liczba zakładów pracy chronionej według województw w grudniu 2005
Źródło: wojewodowie

33 Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w SOD
1 Przeciętne wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 1. 232 1.258 2 Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w danym roku 2.289 2.380 3 1:2 53,8% 52,8% 4 Kwota przychodu niepowodująca zawieszenia świadczenia rentowego (średniorocznie) 1.602 1.666

34 200,7 206,8 6 585 7 290 Pracownicy niepełnosprawni ogółem w tys.
Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON Wyszczególnienie Grudzień 2004 Grudzień 2005 Pracownicy niepełnosprawni ogółem w tys. 200,7 206,8 w zakładach pracy chronionej 172,6 173,9 na otwartym rynku pracy 28,1 32,9  Pracodawcy ogółem 6 585 7 290 prowadzący zakłady pracy chronionej 2 463 2 356 otwarty rynek pracy 4 122 4 934 Pracodawcy zobowiązani do wpłat – 36,3 tys w przeliczeniu na pełny etat Źródło: PFRON (SOD według stanu z dnia , pozostali – styczeń 2006)

35 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy
Grudzień 2005 Styczeń 2006 bezrobotni 76 834 79 125 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu 27 824 27 836 razem Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

36 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w okresie od grudnia 2003 do stycznia 2006 Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

37 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, według stanu na koniec miesiąca, w okresie od grudnia do stycznia 2006, w l.b. Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

38 Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne w okresie od grudnia do stycznia 2005, w % Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

39 Osoby niepełnosprawne prawnie bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w  zatrudnieniu w  okresie od I kw do IV  kw. 2005, w tys. Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy i BAEL GUS

40 Struktura osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r. Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy

41 50,2 50,6 53,9 51,5 Bezrobotni ogółem Bezrobotni sprawni
Udział osób pozostających w rejestracji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy według stanu z końca grudnia 2005 r., w % Bezrobotni ogółem 50,2 Bezrobotni sprawni Bezrobotni niepełnosprawni 50,6 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 53,9 Osoby niepełnosprawne razem 51,5 Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy

42 Udział osób pozostających w rejestracji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r., w % Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy


Pobierz ppt "Źródła danych liczbowych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google