Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) GUS – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. (NSP2002) MPiPS i GUS – sprawozdawczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) GUS – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. (NSP2002) MPiPS i GUS – sprawozdawczość"— Zapis prezentacji:

1 GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) GUS – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. (NSP2002) MPiPS i GUS – sprawozdawczość powiatowych urzędów pracy (sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-07) wojewodowie – informacja o zatrudnieniu w zakładach pracy chronionej (zpch) i zakładach aktywności zawodowej (zaz) PFRON – dane z systemu obsługi dofinansowań pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (SOD ) Źródła danych liczbowych na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych

2 Osoby niepełnosprawne ogółem 5457 w tym osoby niepełnosprawne prawnie razem 4450 Osoby niepełnosprawne w wieku poniżej 16 lat 202 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 135 Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej 5255 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 4315 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) 2893 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 2608 Gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 4264 Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 3137 Osoby niepełnosprawne w Polsce na podstawie NSP 2002, w tys.

3 Udział osób niepełnosprawnych wśród ludności na podstawie NSP 2002 w % WyszczególnienieOgółemMężczyźniKobietyMiastaWieś w lud- ności ogółem udział osób niepełnosprawnych prawnie lub / i biologicznie 14,313,914,713,615,3 udział osób niepełnosprawnych prawnie 11,611,811,511,212,3 wśród osób w wieku 16 lat i więcej udział osób niepełnosprawnych prawnie lub / i biologicznie 17,116,717,515,919,2 udział osób niepełnosprawnych prawnie 14,114,413,813,215,5

4 Udział osób niepełnosprawnych prawnie wśród osób w wieku aktywności zawodowej według BAEL GUS

5 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4% Źródło: GUS BAEL

6 Stopień niepełnosprawności w % Źródło: GUS BAEL

7 Wiek Osoby sprawne Osoby niepełnosprawne prawnie w % Ogółem 100,0 Poniżej 15 20,22, ,63, ,34, ,78, ,124, ,023,5 65 i więcej 10,132,7 Źródło: GUS NSP 2002

8 WIEK w % Źródło: GUS BAEL (średnio I półrocze 2005)

9 Wykształcenie w % Źródło: GUS BAEL

10 Udział osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych według wieku w 2002 r. Źródło: NSP 2002

11 Rodzaj schorzenia Źródło danych: badanie modułowe przy BAEL GUS w II kw r.

12 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej według schorzenia powodującego niepełnosprawność i wieku w II kwartale 2000 r., w %* * Ze względu na możliwe współistnienie wielu przyczyn niepełnosprawności można było zadeklarować dowolną liczbę schorzeń. Źródło danych: badanie modułowe przy BAEL GUS w II kw r.

13 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. Wyszczególnienie w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym Razem Aktywni zawodowo Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo Źródło: GUS BAEL

14 Wyszczególnienie współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE ,213,119, ,213,119,3 I kw.15,712,818,5 II kw.16,713,419,8 III kw.16,613,419,3 IV kw.16,012,819,8 OSOBY SPRAWNE ,749,218,9 I kw ,148,818,9 II kw ,349,518,0 Aktywność zawodowa osób w wieku 15 lat i więcej, w % wg BAEL GUS

15 współczynnik aktywności zawodowej wskaźnik zatrudnienia stopa bezrobocia OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE ,418,122, ,918,621,9 I kw. 22,918,220,8 II kw. 24,819,122,6 III kw. 24,018,722,3 IV kw. 23,718,522,0 OSOBY SPRAWNE ,960,419,3 I kw ,959,719,2 II kw ,360,718,3 Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym, w % wg BAEL GUS

16 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej Źródło: GUS BAEL

17 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej w 2005 r. (średnio) Źródło: GUS BAEL

18 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym według aktywności zawodowej w 2005 r. (średnio) Źródło: GUS BAEL

19 Bierne zawodowo osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym według głównego źródła utrzymania w 2002 r. w % Źródło: GUS NSP 2002

20 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej według wieku w 2005 r. Źródło: GUS BAEL

21 Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych i niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej według grup wieku w I półroczu 2005 r.. Źródło: GUS BAEL

22 Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych prawnie i osób sprawnych w wieku produkcyjnym w latach 2001 – 2005 Źródło: GUS BAEL

23 Stopa bezrobocia osób sprawnych i niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej według wieku w I półroczu 2005 r. Źródło: GUS BAEL

24 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) według wykształcenia w II półroczu 2005 r. Źródło: GUS BAEL

25 Pracujący według zawodów w 2005 r. Źródło: GUS BAEL Wyszczególnienie osoby niepełnosprawne w wieku osoby sprawne w wieku 15 lat i > produkcyjnym II półroczeI półrocze 100,0 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3,94,06,3 Specjaliści 5,05,115,6 Technicy i średni personel 7,68,711,4 Pracownicy biurowi 3,5 7,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 10,011,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 41,634,614,4 Robotnicy przemysł. i rzemieślnicy 9,110,216,4 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5,26,09,8 Pracownicy przy pracach prostych 14,216,57,1

26 Udział osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy w I półroczu 2005r. Wyszczególnienie w wieku 15 lat i więcej w wieku produkcyjnym Ludność ogółem 89,390,8 Osoby sprawne 90,791,8 Osoby niepełnosprawne 55,259,8 wg płci mężczyźni 59,362,7 kobiety 48,354,3 wg miejsca zamieszkania miasta 61,764,2 wieś 49,355,3 pracownicy najemni 61,6 b.d. Źródło: GUS BAEL

27 Struktura pracujących osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym, według statusu zatrudnienia w II półroczu 2005 r., w tys. i w % Źródło: GUS BAEL

28 Osoby niepełnosprawne prawnie zatrudnione jako pracownicy najemni w okresie od I półrocza 2000 do II półrocza 2005 r., w tys. Źródło: GUS BAEL i wojewodowie

29 Kształtowanie się liczby zakładów pracy chronionej i liczby zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych w latach 1992 – 2005, rok 1992 = 100,0% Źródło: do 1999 r. - BON, od 2000 r. -wojewodowie

30 Zakłady pracy chronionej w latach 1992 – 1999 Lata liczba zakładów pracy chronionej liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w osobach Źródło: BON

31 Zakłady pracy chronionej w latach 2000 – 2005 Okres liczba zakładów pracy chronionej liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w osobach liczba zatrudnionych niepełnosprawnych w etatach cze gru cze gru cze gru cze gru cze gru cze gru Źródło: wojewodowie

32 Liczba zakładów pracy chronionej według województw w grudniu 2005 Źródło: wojewodowie

33 Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w SOD 2004 r.2005 r. 1Przeciętne wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w danym roku :2 53,8%52,8% 4 Kwota przychodu niepowodująca zawieszenia świadczenia rentowego (średniorocznie)

34 WyszczególnienieGrudzień 2004Grudzień 2005 Pracownicy niepełnosprawni ogółem w tys. 200,7206,8 w zakładach pracy chronionej172,6173,9 na otwartym rynku pracy28,132,9 Pracodawcy ogółem prowadzący zakłady pracy chronionej otwarty rynek pracy Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON Źródło: PFRON (SOD według stanu z dnia , pozostali – styczeń 2006) Pracodawcy zobowiązani do wpłat – 36,3 tys w przeliczeniu na pełny etat

35 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy Osoby niepełnosprawne Grudzień 2005Styczeń 2006 bezrobotni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu razem Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

36 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w okresie od grudnia 2003 do stycznia 2006 Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

37 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, według stanu na koniec miesiąca, w okresie od grudnia 2003 do stycznia 2006, w l.b. Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

38 Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne w okresie od grudnia 2003 do stycznia 2005, w % Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy

39 Osoby niepełnosprawne prawnie bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w okresie od I kw do IV kw. 2005, w tys. Źródło: MPiPS-01 sprawozdawczość urzędów pracy i BAEL GUS

40 Struktura osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r. Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy

41 Udział osób pozostających w rejestracji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy według stanu z końca grudnia 2005 r., w % Bezrobotni ogółem 50,2 Bezrobotni sprawni 50,2 Bezrobotni niepełnosprawni 50,6 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 53,9 Osoby niepełnosprawne razem 51,5 Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy

42 Udział osób pozostających w rejestracji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy według poziomu wykształcenia według stanu z końca grudnia 2005 r., w % Źródło: MPiPS-01 i MPiPS-07 -sprawozdawczość urzędów pracy


Pobierz ppt "GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) GUS – Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. (NSP2002) MPiPS i GUS – sprawozdawczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google