Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011."— Zapis prezentacji:

1 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011

2 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

3 W ramach Działania 6.2 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Beneficjentami Ostatecznymi mogą być: - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp., w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, - kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała w ramach Działania 6.2 – 82 umowy z Beneficjentami na kwotę: 164 122 519,78 PLN W ramach projektów planowane jest przeszkolenie ok. 3 200 osób oraz udzielenie ok. 2 350 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Działania 6.2 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Beneficjentami Ostatecznymi mogą być: - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosp., w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, - kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), - osoby do 25 roku życia, - osoby niepełnosprawne, - osoby po 45 roku życia, - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała w ramach Działania 6.2 – 82 umowy z Beneficjentami na kwotę: 164 122 519,78 PLN W ramach projektów planowane jest przeszkolenie ok. 3 200 osób oraz udzielenie ok. 2 350 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4 W roku 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z powodu wyczerpania Alokacji w Działaniu 6.2 nie przewidziała ogłoszenia nowych konkursów. Zgodnie z Planami Działania na 2011 r. planowana jest realizacja 6 projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie w regionach. Łączna kwota przewidziana na realizację tych projektów to 24 mln zł wsparciem szkoleniowo-doradczym zostaną objęte 463 osoby w tym 400 osób otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z powodu wyczerpania Alokacji w Działaniu 6.2 nie przewidziała ogłoszenia nowych konkursów. Zgodnie z Planami Działania na 2011 r. planowana jest realizacja 6 projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie w regionach. Łączna kwota przewidziana na realizację tych projektów to 24 mln zł wsparciem szkoleniowo-doradczym zostaną objęte 463 osoby w tym 400 osób otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

5 W ramach Działania 6.2 Mazowiecka Jednostka Działania Programów Unijnych planuje w 2011 r. dodatkowy typ projektu obejmujący wsparcie w postaci mikropożyczek skierowany do: osób fizycznych w tym osób pracujących i/lub osób posiadających minimalny kapitał początkowy (osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy będą nadal korzystały z systemu dotacji), pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni (wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej).

6 W ramach Poddziałania 8.1.2 przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: doradztwo (indywidualne i grupowe) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wys. 40 tys. zł

7 wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12 miesięcy) od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji połączone z doradztwem (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji poradnictwo psychologiczne

8 Wymienione rodzaje wsparcia są skierowane do: osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement O dofinansowanie mogą występować: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

9 W ramach Poddziałania 8.1.2 są obecnie realizowane dwa projekty zakładające wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą PO KL 2007-2013 PoddziałanieTytuł projektuDofinansowanie Liczba osób objętych wparciem Okres realizacji projektu Rodzaj projektu 8.1.2 Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych 3 866 963,04200 01.01.2011- 31.12.2012 konkursowy 8.1.2 Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie 19 908 714,00500 01.10.2010- 31.03.2013 systemowy SUMA:23 775 677,04700 * Dane wg KSI SIMIK 07-13 wg stanu na 02.06.2011; Wsparciem w ramach obu projektów zostanie objętych 700 osób, w tym 390 osób uzyska dotacje na rozwój własnej firmy.

10 W Planie Działania na 2011 rok przewidziano dwa nowe konkursy w ramach Poddziałania 8.1.2, w których zakłada się m.in. wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Alokacja dla MJWPU przewidziana na dwa konkursy 8.1.2 w I i II kw. 2011 11 151 752,00 PLN

11 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google