Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dostępność, równość i aktywne włączenie osób niepełnosprawnych obecnie i w przyszłej perspektywie finansowej Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dostępność, równość i aktywne włączenie osób niepełnosprawnych obecnie i w przyszłej perspektywie finansowej Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dostępność, równość i aktywne włączenie osób niepełnosprawnych obecnie i w przyszłej perspektywie finansowej Warszawa, 28 października 2013 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 Dotychczasowe wsparcie osób niepełnosprawnych z EFS Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce: ok. 4,7 mln = 12,2% ludności Polski (Narodowy Spis Powszechny 2011); Odsetek osób niepełnosprawnych w populacji zwiększa się wraz z wiekiem - 1/3 grupy osób niepełnosprawnych to osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej); Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 14,8%; 17,2% osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo; 70% spośród pracujących osób niepełnosprawnych pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze pracowników najemnych (głównie w sektorze prywatnym), ponad 23% to pracujący na własny rachunek.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Obszary interwencji EFS EFS EFS = Szeroko rozumiane wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej, zwłaszcza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dwa podejścia do stosowania zasady równych szans w tym obszarze: podejście horyzontalne - zapobieganie dyskryminacji, a tym samym zwiększanie dostępności i uczestnictwa każdy powinien mieć takie same szanse i możliwości, w szczególności w dostępie do projektów; podejście z uwzględnieniem dodatkowego wsparcia grupy w trudnym położeniu powinny być dodatkowo wspierane.

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Struktura PO KL Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc Techniczna

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Komponent centralny PO KL Działania realizowane w komponencie centralnym: Działania realizowane w komponencie centralnym: ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi; projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym; kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego6 Komponent regionalny PO KL Działania realizowane w komponencie regionalnym: Działania realizowane w komponencie regionalnym: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Wsparcie kierowane do: m.in. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób młodych do 25. roku życia oraz osób powyżej 50. roku życia. Udział w projektach zakończyło 36,3 tys. osób niepełnosprawnych. Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej monitorowanego wśród uczestników projektów w Priorytecie VI należących do grupy osób niepełnosprawnych: 51,2% (stan na koniec czerwca 2013 r.) programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia. 18% uczestników projektów Priorytetu VII to osoby niepełnosprawne = około 120 tys. osób. 32% osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projektach z Priorytetu VII

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 Efekty wsparcia (1) Do czerwca 2013 r. udział w projektach PO KL rozpoczęło blisko 231,9 tys. osób niepełnosprawnych (126,9 tys. kobiet), co stanowi 3,4% uczestników. Większość osób niepełnosprawnych (90%) skorzystało ze wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego. 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracuje 21% osób niepełnosprawnych. Dla niemal 87% uczestników projektów oferowane wsparcie przyczyniło się do zmian, które wiążą się ze wzrostem pewności siebie lub nawiązaniem nowych kontaktów. Za najbardziej skuteczne formy wsparcia dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych osoby niepełnosprawne uznają kursy i staże zawodowe oraz praktyki zawodowe.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego8 Efekty wsparcia (2) Osobom niepełnosprawnym udzielono ponad 3,9 tys. dotacji. Osoby niepełnosprawne istotnie częściej od sprawnych korzystają ze szkoleń, doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, ale istotnie rzadziej – z subsydiowanego zatrudnienia i środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby niepełnosprawne najczęściej znajdują zatrudnienie w branżach związanych z obsługą firm i nieruchomości, w niepełnym wymiarze czasu. ¾ z pracujących po zakończeniu udziału w projekcie wykorzystuje w swojej pracy wiedzę i umiejętności nabyte w projekcie.

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 Osoby niepełnosprawne w okresie 2014-2020 Warunkowość ogólna ex-ante: Warunkowość ogólna ex-ante: Konieczność posiadania zdolności administracyjnych dla skutecznego wdrożenia i stosowania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: -zaangażowanie odpowiednich instytucji oraz organizacji, -szkolenie kadr, -monitorowanie wdrażania art. 9 Konwencji ONZ…. Rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne dla funduszy europejskich na okres programowania 2014-2020: Rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne dla funduszy europejskich na okres programowania 2014-2020: Konieczność zapewnienia równości szans płci oraz podjęcia działań zapobiegających wszelkim formom dyskryminacji, m.in. ze względu na niepełnosprawność, przy tworzeniu i wdrażaniu programów współfinansowanych z funduszy europejskich.

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego10 Agenda działań na rzecz osób niepełnosprawnych Czym jest Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych 2014-2020? Czym jest Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych 2014-2020? Ramowy plan, wskazujący kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane przez poszczególnych aktorów w celu zapewnienia rzeczywistego wdrożenia zasady równości i dostępności przy tworzeniu i realizacji programów operacyjnych. Jakie działania przewiduje Agenda … ? Jakie działania przewiduje Agenda … ? zaangażowanie instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w proces tworzenia, konsultowania i wdrażania programów operacyjnych oraz innych dokumentów programowych; opracowanie rozwiązań horyzontalnych; opracowanie standardu minimum; współpraca na poziomie międzynarodowym;

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11 Agenda działań na rzecz osób niepełnosprawnych zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne przy realizacji programów operacyjnych (rozwiązania w obszarze monitorowania, ewaluacji, kwalifikowalności wydatków, kontroli); szkolenia horyzontalne i specjalistyczne dla: pracowników instytucji (w szczególności osób oceniających wnioski oraz odpowiedzialnych za informację i promocję), projektodawców, beneficjentów; stworzenie grupy roboczej ds. równości szans osób niepełnosprawnych dla funduszy unijnych 2014-2020; opracowanie wytycznych dla instytucji zarządzających i pośredniczących; opracowanie i upowszechnienie poradników dotyczących realizacji zasady równych szans i dostępności dla osób niepełnosprawnych coroczna analiza postępu realizacji Agendy…;

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego12 EFS w latach 2014-2020

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego13 Wsparcie osób niepełnosprawnych z EFS 2014-2020 PO WER Działania związane z reformami i zmianami w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych; Standaryzacja usług na rzecz osób niepełnosprawnych – opracowanie standardów kształcenia w określonych zawodach dot. ON, kształcenie kadr instytucji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych; Stworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych i standardów usług zw. z usługami opiekuńczymi dla ON i deinstytucjonalizacją usług RPO Bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych w celu ich przygotowania do wejścia na rynek pracy

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dostępność, równość i aktywne włączenie osób niepełnosprawnych obecnie i w przyszłej perspektywie finansowej Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google