Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 28 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 28 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 28 października 2013 r.
Dostępność, równość i aktywne włączenie osób niepełnosprawnych obecnie i w przyszłej perspektywie finansowej Warszawa, 28 października 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Dotychczasowe wsparcie osób niepełnosprawnych z EFS
Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce: ok. 4,7 mln = 12,2% ludności Polski (Narodowy Spis Powszechny 2011); Odsetek osób niepełnosprawnych w populacji zwiększa się wraz z wiekiem - 1/3 grupy osób niepełnosprawnych to osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej); Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 14,8%; 17,2% osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo; 70% spośród pracujących osób niepełnosprawnych pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze pracowników najemnych (głównie w sektorze prywatnym), ponad 23% to pracujący na własny rachunek. 2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Obszary interwencji EFS
EFS = Szeroko rozumiane wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej, zwłaszcza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dwa podejścia do stosowania zasady równych szans w tym obszarze: podejście horyzontalne - zapobieganie dyskryminacji, a tym samym zwiększanie dostępności i uczestnictwa każdy powinien mieć takie same szanse i możliwości, w szczególności w dostępie do projektów; podejście z uwzględnieniem dodatkowego wsparcia grupy w trudnym położeniu powinny być dodatkowo wspierane. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Struktura PO KL Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc Techniczna 4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Komponent centralny PO KL
Działania realizowane w komponencie centralnym: ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi; projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym; kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5

6 Komponent regionalny PO KL
Działania realizowane w komponencie regionalnym: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Wsparcie kierowane do: m.in. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób młodych do 25. roku życia oraz osób powyżej 50. roku życia. Udział w projektach zakończyło 36,3 tys. osób niepełnosprawnych. Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej monitorowanego wśród uczestników projektów w Priorytecie VI należących do grupy osób niepełnosprawnych: 51,2% (stan na koniec czerwca 2013 r.) programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia. 18% uczestników projektów Priorytetu VII to osoby niepełnosprawne = około 120 tys. osób. 32% osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projektach z Priorytetu VII Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Efekty wsparcia (1) Do czerwca 2013 r. udział w projektach PO KL rozpoczęło blisko 231,9 tys. osób niepełnosprawnych (126,9 tys. kobiet), co stanowi 3,4% uczestników. Większość osób niepełnosprawnych (90%) skorzystało ze wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego. 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracuje 21% osób niepełnosprawnych. Dla niemal 87% uczestników projektów oferowane wsparcie przyczyniło się do zmian, które wiążą się ze wzrostem pewności siebie lub nawiązaniem nowych kontaktów. Za najbardziej skuteczne formy wsparcia dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych osoby niepełnosprawne uznają kursy i staże zawodowe oraz praktyki zawodowe. Badanie Pagu 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Efekty wsparcia (2) Osobom niepełnosprawnym udzielono ponad 3,9 tys. dotacji. Osoby niepełnosprawne istotnie częściej od sprawnych korzystają ze szkoleń, doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, ale istotnie rzadziej – z subsydiowanego zatrudnienia i środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby niepełnosprawne najczęściej znajdują zatrudnienie w branżach związanych z obsługą firm i nieruchomości, w niepełnym wymiarze czasu. ¾ z pracujących po zakończeniu udziału w projekcie wykorzystuje w swojej pracy wiedzę i umiejętności nabyte w projekcie. Badanie Pagu 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8

9 Osoby niepełnosprawne w okresie 2014-2020
Warunkowość ogólna ex-ante: Konieczność posiadania zdolności administracyjnych dla skutecznego wdrożenia i stosowania „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”: zaangażowanie odpowiednich instytucji oraz organizacji, szkolenie kadr, monitorowanie wdrażania art. 9 „Konwencji ONZ…” . Rozporządzenie ustanawiające przepisy ogólne dla funduszy europejskich na okres programowania : Konieczność zapewnienia równości szans płci oraz podjęcia działań zapobiegających wszelkim formom dyskryminacji, m.in. ze względu na niepełnosprawność, przy tworzeniu i wdrażaniu programów współfinansowanych z funduszy europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9

10 Agenda działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Czym jest „Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych ”? Ramowy plan, wskazujący kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane przez poszczególnych aktorów w celu zapewnienia rzeczywistego wdrożenia zasady równości i dostępności przy tworzeniu i realizacji programów operacyjnych. Jakie działania przewiduje „Agenda …” ? zaangażowanie instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w proces tworzenia, konsultowania i wdrażania programów operacyjnych oraz innych dokumentów programowych; opracowanie rozwiązań horyzontalnych; opracowanie „standardu minimum”; współpraca na poziomie międzynarodowym; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10

11 Agenda działań na rzecz osób niepełnosprawnych
zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne przy realizacji programów operacyjnych (rozwiązania w obszarze monitorowania, ewaluacji, kwalifikowalności wydatków, kontroli); szkolenia horyzontalne i specjalistyczne dla: pracowników instytucji (w szczególności osób oceniających wnioski oraz odpowiedzialnych za informację i promocję), projektodawców, beneficjentów; stworzenie grupy roboczej ds. równości szans osób niepełnosprawnych dla funduszy unijnych ; opracowanie wytycznych dla instytucji zarządzających i pośredniczących; opracowanie i upowszechnienie poradników dotyczących realizacji zasady równych szans i dostępności dla osób niepełnosprawnych coroczna analiza postępu realizacji „Agendy…”; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
EFS w latach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12

13 Wsparcie osób niepełnosprawnych z EFS 2014-2020
PO WER Działania związane z reformami i zmianami w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych; Standaryzacja usług na rzecz osób niepełnosprawnych – opracowanie standardów kształcenia w określonych zawodach dot. ON, kształcenie kadr instytucji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych; Stworzenie i wdrożenie rozwiązań systemowych i standardów usług zw. z usługami opiekuńczymi dla ON i deinstytucjonalizacją usług RPO Bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych w celu ich przygotowania do wejścia na rynek pracy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę. Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Warszawa, 28 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google