Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Homonyme Homonimy Arkadiusz Więzowski

3 Dzięki dzisiejszej lekcji poznamy: - słówka, które brzmią identycznie, jednak mają całkiem inne znaczenie – czyli tak zwane homonimy. Zaczynamy!

4 Homonyme Homonimy Homonimy, to wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz całkiem odmiennym znaczeniu. W języku niemieckim występuje bardzo wiele homonimów i możemy je odróżnić tylko po ich rodzajnikach. Dziś poznamy kilka ważniejszych, często używanych wyrazów, które ze względu na identyczną pisownie i wymowę bardzo łatwo pomylić. Niektóre homonimy mają nawet taki sam rodzajnik, i różnią się tylko liczbą mnogą! der Junge - chłopiec oder das Junge - pisklę

5 der Leiter / die Leiter kierownik / drabina der Leiter - kierownik - Wo ist der Leiter? Ich brauche die Dokumenten! - Gdzie jest kierownik? Potrzebuje dokumentów! - Der Leiter hat jetzt eine Pause. Er trinkt Kaffee im Restaurant. - Kierownik ma teraz przerwę. Pije kawę w restauracji. - Hast du meine gelbe Leiter? Ich brauche sie! - Masz moją żółtą drabinę? Potrzebuje jej! - Ja, die Leiter ist in der Garage. Komm mit! - Tak, drabina jest w garażu. Chodź ze mną!

6 der Tor / das Tor głupiec / brama der Tor - głupiec - Was macht er!? Er ist der Tor! - Co on robi!? To głupiec! - Ja, er ist immer so verrückt! Er hat sehr oft die verrückten Ideen! - Tak, on jest zawsze taki zwariowany! Bardzo często ma zwariowane pomysły! das Tor - brama - Hast du schon das Brandenburger Tor gesehen? - Widziałeś już Bramę Brandenburską? - Ja, es ist das Wahrzeichen Berlins. - Tak, to jest znak rozpoznawczy Berlina.

7 der Kaffee / das Kaffee kawa / kawiarnia der Kaffee – kawa das Kaffee – kawiarnia - Trinkst du Kaffee? - Pijesz kawę? - Nein, der Kaffee ist ungesund! Ich hätte gern Tee. - Nie, kawa jest niezdrowa! Chciałbym herbatę. - Gehen wir heute in das Kaffee? - Idziemy dzisiaj do kawiarni? - Mit Vergnügen. Ich weiß, wo das gute Kaffee ist. - Z przyjemnością. Wiem, gdzie jest dobra Kawiarnia.

8 der Gehalt / das Gehalt zawartość / wypłata der Gehalt – zawartość - Was bedeuten diese Zahlen? - Co oznaczają te liczby? - Das ist der Gehalt von Kupfer und Eisen im Boden. - To jest zawartość miedzi i żelaza w ziemi. das Gehalt - wypłata - Wie viel kann man in Deutschland verdienen? - Ile można zarobić w Niemczech? - In Deutschland ist das Gehalt viel besser als in Polen. - W Niemczech wypłata jest o wiele lepsza niż w Polsce.

9 der Hut / die Hut kapelusz / ostrożność - So ein schöner Hut! Wie viel kostet er? - Jaki piękny kapelusz! Ile on kosztuje? - Der Hut kostet nur 8 Euro. Möchten Sie anprobieren? - Kapelusz kosztuje tylko 8 Euro. Chce Pani przymierzyć? der Hut – kapelusz die Hut – ostrożność - Heute fahre ich nach Deutschland. - Dzisiaj jadę do Niemiec. - Fahr vorsichtig und sei auf der Hut! Die Hut ist sehr wichtig! - Jedź ostrożnie i mniej się na Baczności! Ostrożność jest bardzo ważna!

10 der See / die See jezioro / morze - Morgen fahren wir an den See! - Jutro jedziemy nad jezioro! - Kann ich mitfahren? So lange bin ich an dem See nicht gewesen! - Mogę jechać z wami? Tak dawno nie byłem nad jeziorem! - Gestern war ich an der See. - Wczoraj byłem nad morzem. - Und? Wie war? - I? Jak było? - Ich habe die See so lange nicht gesehen. An der See war schwere See! - Tak dawno nie widziałem morza! Nad morzem była silna fala! die See – morze der See – jezioro

11 der Pony / das Pony grzywka / kucyk - Findest du, dass ich meinen Pony abükrzen sollte? - Uważasz, że powinnam skrócić moją grzywkę? - Ja, ich finde, dass der Pony nicht zu lang sein sollte. - Tak, uważam, że grzywka nie powinna być za długa. der Pony – grzywka das Pony – kucyk - Hast du das Pony, das hier läuft, gesehen? - Widziałeś kucyka, który tu biega? - Ja, das Pony ist so schön! Ist es dein Pony? - Tak, kucyk jest śliczny! To twój kucyk?

12 der Band / das Band tom / wstążka - Wo ist der erste Band meines Buches!? Ich brauche den ersten und den zweiten Band! - Gdzie jest pierwszy tom ojej książki? Potrzebuje pierwszego i drugiego tomu! - Letztens habe ich nur den zweiten Band gesehen. - Ostatnio widziałem tylko drugi tom. der Band – tom das Band – wstążka - Wozu brauchst du das Band? - Do czego potrzebujesz wstążki? - Ich brauche das Band, um den Strauß zu schmücken. - Potrzebuje wstążki, aby przystroić bukiet.

13 die Maß / das Maß kufel piwa / wielkość; rozmiar - Was wünschen Sie? - Co podać? - Ich nehme die Maß und Pizza. - Wezmę kufel piwa i pizze. - Bitte schön! - Proszę bardzo! - Danke! - Dziękuje! die Maß – kufel piwa das Maß – wielkość; miara - Was machst du Martin! Das Maß ist voll! - Co ty robisz Marcin! Miarka się przebrała! - Ich sehe nur fern! - Oglądam tylko telewizję! - Ja, wie immer, wenn ich mit dir sprechen will! - Tak, jak zawsze, gdy chcę z tobą porozmawiać!

14 der Messer / das Messer miernik / nóż der Messer – miernik - Was ist das? Wie funktioniert es? - Co to jest? Jak to działa? - Das ist der Messer. Er messt die Impedanz und so weiter. - To jest miernik. On mierzy impedancję i tak dalej. das Messer – nóż - Wo ist das Messer? Zur Pizza braucht man auch das Messer! - Gdzie jest nóż? Do pizzy potrzeba także noża! - Entschuldigung, ich bringe gleich das Messer. - Przepraszam, już przynoszę nóż.

15 der Tau / das Tau rosa / linia - Heute morgen war der Tau auf der Wiese. - Dziś rano na łące była rosa. - Ja, ich habe den Tau gesehen. Es war auch sehr kalt. - Tak, widziałem rosę. Było też bardzo zimno. der Tau – rosa das Tau – lina - Zum Klettern braucht man das Tau, nicht wahr? - Do wspinaczki potrzeba liny, prawda? - Ja, aber gibt es auch das Freiklettern. Beim Freiklettern braucht man kein Tau. - Tak, ale jest też wolna wspinaczka. Do wolnej wspinaczki nie potrzeba liny.

16 der Golf / das Golf zatoka / golf (gra) der Golf – zatoka - Ich und meine Eltern waren am Golf. Der Golf ist so schön, dass ich dort jeden Tag fahren würde! - Ja i moi rodzice byliśmy nad zatoką. Zatoka jest taka piękna, że jeździłbym tam każdego dnia! das Golf - golf - Wie oft spielst du Golf? - Jak często grasz w golfa? - Das Golf ist das Spiel, das ich spiele, wenn ich mich erholen möchte. - Golf to gra, w którą gram gdy chcę odpocząć.

17 der Taube / die Taube głuchy człowiek / gołąb - Was ist mit Eva? Ich habe gehört, dass sie einen Unfall gehabt hat. - Co jest z Ewą? Słyszałem, że miała wypadek - Ja, nach dem Unfall ist sie leider teilweise der Taube. - Tak, niestety po wypadku jest częściowo głucha. - Ich habe die Taube aber ich weiß nicht, was die Taube isst. - Mam gołębia ale nie wiem, co gołąb jada. - Die Taube isst meistens Korn. - Gołąb je przeważnie zborze. der Taube – głuchy die Taube – gołąb

18 der Weise / die Weise mędrzec / sposób der Weise – mędrzec die Weise – sposób - Was ist das, Thomas? - Tomek, co to jest ? - Das ist Stein der Weisen! Hast du diesen Film nicht gesehen? - To jest kamień filozoficzny! Nie widziałeś tego filmu? - Auf welche Weise machst du Spaghetti? - W jaki sposób robisz spaghetti? - Spaghetti kan man auf verschiedene Weise zubereiten. - Spaghetti można przyrządzać na różne sposoby.

19 der Kiefer / die Kiefer szczęka / sosna der Kiefer – szczęka die Kiefer – sosna - Was fehlt dir? Du siehst schlecht aus! - Co ci dolega? Źle wyglądasz! - Der Kiefer tut mir weh. Ich kann kaum nichts sagen. - Boli mnie szczęka. Prawie nic nie mogę powiedzieć. - Welche Art von Bäumen ist es? Ist das die Eibe? - Jaki to rodzaj drzewa? To jest cis? - Nein, das ist die Kiefer. Sie ist größer als Eibe. - Nie, to jest sosna. Ona jest większa niż cis.

20 der Strauß / der Strauß bukiet / struś der Strauß – bukiet - Von wem hast du diesen schönen Strauß bekommen? - Od kogo dostałaś ten piękny bukiet? - Der Strauß ist von meinem Mann. Sehr oft gibt er mir die Blumen. - Ten bukiet jest od mojego męża. Bardzo często daje mi kwiaty. der Strauß – struś - Mutti Mutti! Was ist das? Ist das die große Ente? - Mamusiu Mamusiu! Co to jest? To jest duża kaczka? - Nein, Thomas. Das ist der Strauß. Wir sind doch im Zoo. - Nie Tomku. To jest struś. Przecież jesteśmy w zoo.

21 die Mutter / die Mutter mama / nakrętka - Ist die Mutter ärgert, dass ich so spät nach Hause zurückgekommen bin? - Mama jest zła, że tak późno wróciłem do domu? - Nein, die Mutter hat schon geschlafen. - Nie, mama już spała. die Mutter - mama die Mutter – nakrętka - Hast du die Mutter zu meiner Mineralwasser gesehen? - Widziałeś nakrętkę do mojej wody mineralnej? - Hier liegt eine Mutter. Ist das deine Mutter? - Tutaj leży jakaś nakrętka. To twoja nakrętka?

22 die Bank / die Bank Bank / ławka - Ich bin schon möde! Lassen wir uns sitzen! - Jestem już zmęczony! Usiądźmy! - Seh mal, dort ist die Bank! - Patrz, tam jest ławka! - Entschuldigung! Wie komme ich zur Bank? - Przepraszam! Jak dojdę do banku? - Die Bank ist rund um die Ecke! - Bank jest dosłownie za rogiem! die Bank – ławka die Bank – bank


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google