Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU Listopad 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU Listopad 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU Listopad 2013 r.

2 OBSZAR 4 Zarządzanie zapewnia szkole lub placówce funkcjonowanie zgodne z przyjętą koncepcją jej rozwoju WYMAGANIE 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) podstawowym narzędziem tego nadzoru mającym wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych jest ewaluacja

3 Przedmiot ewaluacji: WYKORZYSTANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA Pytania kluczowe: Czy nauczyciele skutecznie korzystają z pomocy dydaktycznych w prawidłowej i pełnej realizacji programu nauczania? W jakim stopniu wykorzystywane są pomoce multimedialne? Kryterium ewaluacji: Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające wyposażenie szkoły Wyposażenie szkoły umożliwia realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania Metody badawcze: Ankieta Wywiad z respondentem Określenie próby badawczej: Nauczyciele gimnazjum Wybrani uczniowie Dyrekcja szkoły

4 Ankieta dla ucznia (73 uczniów gimnazjum) - listopad 2013 r. 1. Jak oceniasz wyposażenie szkoły w podstawowe pomoce naukowe? Bardzo dobre - 11 Dobre - 19 Wystarczające - 29 Ubogie - 6 Złe Jak oceniasz stan pomocy naukowych do zajęć edukacyjnych? (podkreśl 1 odpowiedź) Pomoce naukowe są nowoczesne i w dobrym stanie - 22 Pomoce są w dobrym stanie, ale część z nich zdezaktualizowała się - 28 Większość pomocy naukowych jest raczej w kiepskim stanie - 11 Bardzo zły stan większości pomocy nie pozwala na ich właściwe wykorzystanie - 0 Brakuje większości przydatnych pomocy naukowych - 7 Nie wiem, jakie pomoce naukowe są w mojej szkole Jak często nauczyciel wykorzystuje pomoce dydaktyczne na lekcjach? (podkreśl 1 odpowiedź) Prawie na każdej lekcji - 15 Codziennie - 6 Kilka razy w tygodniu - 17 Od czasu do czasu - 23 Bardzo rzadko - 9

5 4. Jakie pomoce nauczyciel wykorzystuje na swoich lekcjach? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) Komputer, tablet - 32 Pomoce audiowizualne (multimedialne) - 32 Podręczniki szkolne - 64 Zeszyty ćwiczeń - 55 Inne teksty źródłowe - 25 Tablice interaktywne - 44 Pomoce dydaktyczne używane do pokazu i demonstracji - 6 Pomoce dydaktyczne używane do ćwiczeń uczniowskich - 9 Instrukcje ćwiczeń dla uczniów - 8 Plansze, obrazki - 18 Inne pomoce. Jakie?

6 5. Jakie pomoce naukowe powinny się jeszcze znaleźć w szkolnych pracowniach? (można wymienić więcej niż jedną pomoc). - tablety zamiast książek ("od książek bolą plecy") tablice interaktywne/multimedialne komputery internet bezprzewodowy w klasach szafki gry edukacyjne nowe tablice korzystanie z tablic interaktywnych po lekcjach - plansze - pomoce dla nauczycieli techniki - pomoce na lekcje biologii, chemii np. szkielety, preparaty - nowe mapy 6. W jakim stopniu wystrój klas sprzyja nauce? (5 oznacza największe oddziaływanie, 1 - najmniejsze) 5 (12 ucz.) 4 (26 ucz.) 3 (26 ucz.) 2 (2 ucz.) 1 (4 ucz.)

7 Ankieta dla nauczyciela - 28 osób (listopad 2013 r.) WYMAGANIE 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 1. Jak Pani/Pan oceni wyposażenie szkoły w podstawowe pomoce naukowe? Bardzo dobre - 9 Dobre - 15 Wystarczające - 3 Ubogie - 1 Złe Jak Pani/Pan oceni stan pomocy naukowych do zajęć edukacyjnych? (podkreśl 1 odpowiedź ) Pomoce naukowe są nowoczesne i w dobrym stanie - 16 Pomoce są w dobrym stanie, ale część z nich zdezaktualizowała się - 8 Większość pomocy naukowych jest raczej w kiepskim stanie - 1 Bardzo zły stan większości pomocy nie pozwala na ich właściwe wykorzystanie - 0 Brakuje większości przydatnych pomocy naukowych -3 Nie wiem, jakie pomoce naukowe są w mojej szkole - 0

8 3. Jak często wykorzystuje Pani/Pan pomoce dydaktyczne na swoich lekcjach? (proszę podkreślić 1 odpowiedź ) Prawie na każdej lekcji - 9 Codziennie - 4 Kilka razy w tygodniu - 11 Od czasu do czasu- 3 Bardzo rzadko Jakie pomoce wykorzystuje Pani/Pan na swoich lekcjach? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi ) Komputer, tablet -14 Pomoce audiowizualne (multimedialne) - 19 Podręczniki szkolne - 21 Zeszyty ćwiczeń - 13 Inne teksty źródłowe - 17 Tablice interaktywne - 9 Pomoce dydaktyczne używane do pokazu i demonstracji - 10 Pomoce dydaktyczne używane do ćwiczeń uczniowskich - 7 Instrukcje ćwiczeń dla uczniów - 6 Plansze, plakaty - 21 Inne pomoce. Jakie? - sprzęt do zajęć wychowania fizycznego np. płotki, skrzynia

9 5. Jak ocenia Pani/Pan swoje zaangażowanie w organizację własnego warsztatu pracy ( pracownia, gazetki, pomoce dydaktyczne itp. ) - (5 oznacza największe zaangażowanie, 1 - najmniejsze) 5 (12 osób) 4 (14 osób) 3 (1 osoba) Jaki jest Pani/Pana udział we wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi ) Często wykonuję drobne pomoce ( plansze, karty pracy ucznia, itp.) wykorzystywane na lekcjach - 21 Corocznie występuję do dyrekcji z inicjatywą zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych i sprzętu - 4 Corocznie wraz z innymi nauczycielami analizuję stan wyposażenia szkoły w pomoce potrzebne mi do realizacji zajęć dydaktycznych - 9 Mam opracowaną wizję stopniowego wzbogacania swojej sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne i sprzęt - 8 Znam aktualny, zaaprobowany przez MEN wykaz pomocy dydaktycznych do zajęć, które prowadzę - 6 Często, również przy pomocy rodziców, dokonuję niezbędnych napraw i konserwacji powierzonego mi sprzętu - 4 W bieżącym roku szkolnym wykonałam (- em) pomoce dydaktyczne, które będą służyć również w latach następnych - 5 W bieżącym roku szkolnym znalazłam (- em) sponsora, który przekazał szkole pomoce dydaktyczne lub otrzymałam ( - em) sprzęt jako nagrodę w konkursie - 3

10 7. Jakie pomoce naukowe powinny się jeszcze znaleźć w szkolnych pracowniach? (można wymienić więcej niż jedną pomoc). - tablice i programy multimedialne - komputer, rzutnik, laptop - DVD - telewizor - duży stół do doświadczeń - rolety - sprzęt sportowy 8. W jakim stopniu wystrój klas sprzyja nauce? (5 oznacza największe oddziaływanie, 1 - najmniejsze) 5 (10 osób) 4 (14 osób) 3 (4 osoby) 2 1

11 9. Czy ma Pani/Pan kłopoty z dostępem do sprzętu multimedialnego w szkole? Nie (20 osób) Tak (8 osób) Jeśli "Tak", to czym są one spowodowane? - sprzęt niedostępny dla wszystkich, schowane komputery, - drukarki bez tuszów, - częsta zmiana sal lekcyjnych, - brak sprzętu we wszystkich salach 10. Czy w ubiegłych 2 latach brała Pani/brał Pan udział w formach doskonalenia dotyczących wykorzystywania technologii informacyjnych w szkole? Tak (jakich?) (16 osób) Nie (12 osób) Udział w formach doskonalenia dotyczących: - wprowadzenia dziennika elektronicznego, - wykorzystywania tablic multimedialnych, - wykorzystywanie multibooków, plansz interaktywnych, - organizowanie pracy szkoły oprogramowaniem Vulcan, Librus, - wykorzystywania multimediów na zajęciach lekcyjnych

12 Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród 28 nauczycieli i 73 uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Kołbaczu 07 listopada 2013 r.

13 Ankieta odnosiła się do Obszaru 4. ewaluacji wewnętrznej, Wymagania 4.3: "Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie". Przedmiotem ewaluacji była diagnoza wykorzystania pomocy dydaktycznych w realizacji programu nauczania oraz projektu "Szkoła z klasą % ocenia nauczycieli ocenia bardzo dobrze lub dobrze wyposażenie szkoły. Opinię tę potwierdza 41% uczniów, a dla 40% ich populacji jest ono wystarczające W 2013 r. dla potrzeb szkoły zakupiono następujący sprzęt multimedialny: 2 laptopy (wymiana) do tablic multimedialnych i 2 drukarki do sal: 16, laptopy (nowy/wymiana) do tablic multimedialnych do sal: 4, laptop do nowego projektora w sali laptop (wymiana) do księgowości 1 laptop (wymiana) do biblioteki 1 kolorowa drukarka sieciowa do świadectw i pism okolicznościowych 10 myszek i 10 pendrive'ów do sali informatycznej sieć kamer zewnętrznych i wewnętrznych monitorujących halę sportową modernizacja sprzętu w przedszkolu licencje do programów on - line, e - planu lekcji jako nagrodę z konkursu pozyskano tablicę interaktywną do sali 112

14 2. Tyle samo (86%) nauczycieli uważa, że pomoce naukowe są nowoczesne i w dobrym stanie, jednak 14% nauczycieli i 27% uczniów jest zdania, że brak w szkole większości przydatnych pomocy naukowych. W roku 2014 planuje się m. in.: modernizację gabinetu informatyki i sieci informatycznej w pozostałych pomieszczeniach szkoły (internet we wszystkich salach) wprowadzenie e – dziennika, wykup licencji na e - świadectwa

15 3. Nauczyciele i uczniowie różnie oceniają wykorzystywanie pomocy dydaktycznych na lekcjach: Wykorzystanie pomocyNauczycieleUczniowie Prawie na każdej lekcji32%20,5% Codziennie14%8% Kilka razy w tygodniu39%23% Od czasu do czasu11%31,5% Bardzo rzadko3,5%12% W opinii nauczycieli najczęściej wykorzystują oni środki dydaktyczne kilka razy w tygodniu; według uczniów - od czasu do czasu. Zdania na ten temat są sprzeczne. Należy częściej korzystać z pomocy dydaktycznych w czasie zajęć, które są niezbędnym składnikiem metod aktywizujących pracę ucznia. Pozwalają mu lepiej przyswoić sobie nowe treści. Jest potrzeba zorganizowania lekcji otwartych i obserwacji zajęć pod kątem wykorzystania sprzętu multimedialnego i innych pomocy w pracy z uczniami. Planuje się też zakupić nowe książki do biblioteki oraz prenumeratę czasopism dla dzieci i młodzieży.

16 4. W procesie dydaktycznym nauczyciele wykorzystują różne pomoce: najczęściej podręczniki (zgodna opinia nauczycieli i uczniów); następnie: pomoce multimedialne, inne teksty źródłowe i komputery; według uczniów zaś w dalszej kolejności na lekcjach wykorzystuje się: zeszyty ćwiczeń i tablice interaktywne oraz inne pomoce multimedialne i komputery. Obie badane grupy wskazują potrzebę zakupu dodatkowych pomocy naukowych tj. tablic i programów multimedialnych, laptopów, jednak najważniejsze dla uczniów są tablety zamiast książek. Oprócz multimediów nauczyciele chętnie doposażyliby gabinety w rolety, stoły do ćwiczeń praktycznych i niezbędne preparaty a także inne pomoce do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii oraz dla potrzeb zajęć sportowych - brakujący sprzęt.

17 5. Wystrój klasy w dużym i umiarkowanym stopniu sprzyja nauce 88% uczniów i 86% nauczycieli, a 98% nauczycieli angażuje się w organizację własnego warsztatu pracy w szkole. Należy przeprowadzić inwentaryzację zgromadzonych w sali lekcyjnej pomocy dydaktycznych. Zadbać o estetyką pracowni, włączając do pracy uczniów i ich rodziców. 75% nauczycieli samodzielnie wykonuje drobne pomoce. Niektórzy szukają sponsorów, analizują stan swoich pomocy, występują do dyrekcji z prośbą o zakup nowych. 28% nauczycieli ma opracowaną wizję stopniowego wzbogacania gabinetu w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

18 6. 28,5% badanych nauczycieli zaznaczyło, że ma kłopoty z dostępem do sprzętu multimedialnego w szkole. Jako powód najczęściej podaje się: schowane w szafkach komputery, drukarki bez tuszu, częstą zmianę sal lekcyjnych, brak sprzętu we wszystkich salach. Zaleca się opracowanie harmonogramu wykorzystywania sprzętu multimedialnego w danej sali, tak by skorzystało z niego jak najwięcej nauczycieli. Zadanie to wynika również z realizacji projektu "Szkoła z klasą 2.0". 7. W ostatnich 2 latach 57% nauczycieli brało udział w różnych formach doskonalenia dotyczących wykorzystania TIK w pracy z uczniami, a w szczególności: wprowadzenia dziennika elektronicznego, praktycznego wykorzystania tablic multimedialnych, multibooków, plansz interaktywnych czy wprowadzania w organizacji pracy placówki elementów e - szkoły. Należy umożliwić uczniom korzystanie ze sprzętu multimedialnego, w tym na zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych. Tego typu pomoce trzeba wykorzystywać na uroczystościach szkolnych, w akcjach Samorządu Uczniowskiego. Nauczyciele nadal powinni dokształcać się w zakresie wykorzystywania multimediów na zajęciach lekcyjnych

19 Końcowe wnioski z ankiety Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w realizacji programu nauczania w Gimnazjum ZS w Kołbaczu - listopad 2013 r.

20 1. Dokończyć modernizację gabinetu informatyki i sieci informatycznej w pozostałych pomieszczeniach szkoły (internet we wszystkich salach) 2. Wprowadzić e - dziennik, e - świadectwa, e - plan lekcji 3. Korzystać z pomocy dydaktycznych w czasie zajęć z uczniami 4. Przeprowadzić lekcje otwarte pod kątem wykorzystania pomocy dydaktycznych

21 5. Zaplanować obserwację zajęć z wykorzystaniem przez nauczycieli sprzętu multimedialnego i innych pomocy w pracy z uczniami 6. Zakupić nowe książki do biblioteki oraz prenumeratę czasopism dla dzieci i młodzieży. 7. Przeprowadzić inwentaryzację zgromadzonych w sali lekcyjnej pomocy dydaktycznych. 8. Zadbać o estetyką pracowni, włączając do pracy uczniów i ich rodziców.

22 9. Opracować harmonogram wykorzystywania sprzętu multimedialnego w danej sali, tak by skorzystało z niego jak najwięcej nauczycieli 10. Umożliwić uczniom korzystanie ze sprzętu multimedialnego, w tym na zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych 11. Wykorzystywać sprzęt multimedialny na uroczystościach szkolnych, w akcjach Samorządu Uczniowskiego 12. Dokształcać się w zakresie wykorzystywania multimediów na zajęciach lekcyjnych

23 Opracował Artur Cembik


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU Listopad 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google