Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Zalewie ID grupy: 96/97 Opiekun: Jan Lichacz Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Małe pstryk Semestr/rok szkolny: V/2011/2012

3

4 CELE PROJEKTU Głównym celem naszego projektu było: Poszerzenie wiedzy dotycz ą cej energii elektrycznej i sposobów jej wytwarzania, poznawanie sposobów racjonalnego korzystania z urz ą dze ń elektrycznych w gospodarstwie domowym, zapoznanie si ę ze sposobami reagowania na sytuacje zagro ż enia pora ż eniem pr ą dem elektrycznym, wyrabianie umiej ę tno ś ci wykonywania pomiarów i oblicze ń.

5 JAK WYGL Ą DAŁOBY NASZE Ż YCIE BEZ PR Ą DU

6

7 SUROWCE ODNAWIALNE Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii.

8 SUROWCE NIEODNAWIALNE Ropa Rudy uranu Gaz Węgiel kamienny Węgiel brunatny

9 RODZAJE ELEKTROWNI Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. ELEKTROWNIA WĘGLOWA elektrownia cieplna, w której paliwem jest węgiel brunatny lub węgiel kamienny. Zalety: -bardzo wydajna, -niski koszt eksploatacji, -dużo surowców, Wady: -duże zanieczyszczenie środowiska, -potrzeba dużo surowca do wytworzenia energii. Zasada działania elektrowni węglowej

10 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA WODNA Zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Zalety: - darmowa energia, - zastępowanie paliw tymi źródłami energii, - mało szkodliwe dla środowiska, - możliwość korzystania z nich w szerokiej skali na świecie, - nie emitują zanieczyszczeń do środowiska, - nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania, - oszczędzanie zasobów złóż energetycznych, - racjonalne gospodarowanie energią, - nie pociągają za sobą produkcji odpadów, - rosnąca efektywność i sprawność technologii, - obniżanie się kosztów produkcji, - możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni, - sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi, - małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji. Wady: - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego - duże koszty produkcji i budowy - duży nakład finansowy - konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi - lokalne zmiany klimatyczne Zasada działania elektrowni wodnej

11 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA WIATROWA Zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Zalety: - darmowa energia, - zastępowanie paliw tymi źródłami energii, - mało szkodliwe dla środowiska, - możliwość korzystania z nich w szerokiej skali na świecie, - nie emitują zanieczyszczeń do środowiska, - nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania, - oszczędzanie zasobów złóż energetycznych, - racjonalne gospodarowanie energią, - nie pociągają za sobą produkcji odpadów, - rosnąca efektywność i sprawność technologii, - obniżanie się kosztów produkcji, - nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja. Wady: - hałas, - deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego, - duże koszty produkcji i budowy, - duży nakład finansowy, - zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu, - ujemny wpływ na ptactwo, - niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt, Rozmieszczenie dużych elektrowni w Polsce

12 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA SŁONECZNA Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2011 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 67 GW i zaspokajały one 0,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zalety: -darmowa energia, - zastępowanie paliw tymi źródłami energii, - mało szkodliwe dla środowiska, - możliwość korzystania z nich w szerokiej skali na świecie, - nie emitują zanieczyszczeń do środowiska, - nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania, - oszczędzanie zasobów złóż energetycznych, - racjonalne gospodarowanie energią, - nie pociągają za sobą produkcji odpadów, - rosnąca efektywność i sprawność technologii, - obniżanie się kosztów produkcji, - ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, - ogniwa słoneczne są niezawodne, Wady: - brak pobierania energii w nocy, - wysokie koszty magazynowania energii, - stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych, - zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego, - lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii, - trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji, - mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, - instalacja ogniw zajmuje duże obszary, - duże koszty produkcji i budowy, - duży nakład finansowy, - niezbyt duża moc,

13 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA Inaczej geoelektrownia. Wytwarza prąd elektryczny z energii geotermicznej (ciepło wnętrza Ziemi). Pierwsze elektrownie geotermiczne pracują już w wielu krajach świata, i uzyskują sprawność około 25%. Największe to: The Geysers Fields w USA (908MW) Larderello we Włoszech (420MW) Wairakei w Nowej Zelandii (293MW) Elektrownie geotermalne w Polsce. Energia geotermalna z gorących suchych skał(HDR)

14 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA JĄDROWA obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop 235U), w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. Zalety: - duża wydajność - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej - nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami - przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe - niskie koszty eksploatacji Wady: - wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych - obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych - groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa - wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność

15 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA JĄDROWA – ŚWIAT, EUROPA I POLSKA

16 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA JĄDROWA – BUDOWA I DZIAŁANIE Animowany schemat elektrowni z reaktorem wodnym wrzącym (Boiling Water Reactor)

17 RODZAJE ELEKTROWNI ELEKTROWNIA JĄDROWA – CO MY O TYM SĄDZIMY… Jak wiadomo na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce wiele osób jest za, wiele przeciw. Postanowiliśmy zrobić rozprawki na ten temat i wyrazić swoje zdania w przypadku tego problemu.

18 ALE CO TO JEST PR Ą D? Prąd elektryczny – uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny, czy czynność komórek nerwowych, którym również towarzyszy przepływ prądu. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice. Przewodniki woda, żelazo, grafit, stal, aluminium (glin), złoto, miedź, srebro. Izolatory powietrze, folia, szkło, guma (nie każdy rodzaj), tworzywa sztuczne, próżnia, olej transformatorowy, olej roślinny, drewno, sześciofluorek siarki.

19 WIELKO Ś CI ZWI Ą ZANE Z PR Ą DEM NAPIĘCIEU=W/q[V] – Volt NATĘŻENIEI=q/t[A] – Amper ŁADUNEKq=I*t[C] – Culomb PRACAW=U*I*t[J] – Dżul OPÓRR=U/I[Ω] - Om MOCP=U*I[W] - Wat NAZWAWZÓRJEDNOSTKA

20 OBWODY ELEKTRYCZNE CZYLI NAUKA PRZEZ ZABAW Ę Na zajęciach korzystaliśmy z obwodów elektrycznych aby zobaczyć czy przewodzą prąd elektryczny. Naszym przewodnikiem była woda.

21 Cp %T ( °C )U ( V )I ( A ) 3,21580,3 6,251580,65 9,11580,95 DO Ś WIADCZENIE Korzystając z naszego wcześniejszego projektu Zostań chemikiem postanowiliśmy dodać slajd z tego tematu który bardzo nam się przysłużył. Doświadczenie: Badanie wpływu stężenia roztworu chlorku miedzi (II) na jego przewodnictwo elektryczne. Wniosek: Wzrost stężenia roztworu chlorku miedzi (II) powoduje wzrost natężenia prądu w obwodzie.

22 A MO Ż E BY TAK ZACZ ĄĆ OSZCZEDZA Ć … Wspólnie postanowiliśmy zebrać informacje na temat oszczędzania energii i przedstawić je na gazetce szkolnej w celu zainteresowania uczniów tą z pozoru błahą sprawą. Właśnie tą gazetką chcielibyśmy przynajmniej w jakimś stopniu zasugerować oszczędzanie prądu.

23 Co to są etykiety energetyczne?

24 CO TO ZA KAMIENIE? Fulguryt (z ł ac. fulguritus "ugodzony piorunem" ), piorunowiec, strza ł ka piorunowa – nieregularny (marchewkopodobny) twór rurkowaty lub wype ł niony szkliwem krzemionkowym powsta ł y wskutek stopienia piasku kwarcowego po uderzeniu pioruna. Osi ą ga do kilku centymetrów ś rednicy i nawet do ok. 1 metra d ł ugo ś ci (je ś li zostanie wykopany z ostro ż no ś ci ą pozwalaj ą c ą zachowa ć jego kruch ą struktur ę ). Jego struktura wewn ę trzna jest zazwyczaj regularna lub wype ł niona b ą belkami. Powierzchnia jest chropowata pokryta drobinkami piasku. Wygl ą dem przypomina korze ń z odga łę zieniami lub ma ł ymi wg łę bieniami. Powszechnie, zw ł aszcza za spraw ą wierze ń ludowych, strza ł kami piorunowymi, uwa ż anymi w ł a ś nie za wynik uderzenia pioruna w ziemi ę, jak to jest w przypadku fulgurytów, nazywa si ę belemnity, b ę d ą ce faktycznie jednym z rodzajów skamienia ł o ś ci i cz ę sto znajdowane w piaskach i ż wirach. Przez dawnych S ł owian uwa ż any by ł za bro ń Peruna, st ą d ludowa nazwa - Perunowe strza ł ki. Od podobnych tektytów, równie ż b ę d ą cych naturalnym szkliwem, fulguryty oprócz charakterystycznego kszta ł tu, odró ż niaj ą si ę przede wszystkim wi ę ksz ą zawarto ś ci ą wody – tektyty s ą znacznie bardziej suche.

25 PORA Ż ENIE PR Ą DEM Efekt powstający w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez tkanki organizmów żywych - ludzi i zwierząt. Objawy porażenia prądem: Ból, Poparzenia skóry, Zaburzenia w oddychaniu, Utrata przytomności.

26 PIERWSZA POMOC Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu, odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu który nie przewodzi prądu (np. drewnianego kija od szczotki), odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego, sprawdź stan poszkodowanego (czy jest przytomny, czy oddycha), wezwij Pogotowie Ratunkowe nr tel. to 999 lub 112, jeśli ratowany nie oddycha przystąp do reanimacji, jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej, załóż opatrunek na oparzone miejsce, zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i przejęcia opieki na poszkodowanym.

27 JAK OBCHODZI Ć SI Ę Z PR Ą DEM Nie wkładaj palców do gniazda elektrycznego! Nie wyciągaj wtyczki z gniazda za kabel! Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych! Nie dotykaj urządzeń elektrycznych, co do których nie jesteś pewny, że są wyłączone z sieci. Jeśli musisz to zrobić, to rób to zewnętrzną częścią dłoni, ponieważ prąd elektryczny powoduje skurcze mięśni i jeśli dotkniesz takiego przedmiotu wewnętrzna stroną dłoni, to zaciśnie się ona na tym przedmiocie! Zawsze proś dorosłych o pomoc jeśli masz problem z jakimś urządzeniem! Jeśli zobaczysz osobę, która w tej chwili jest porażana przez prąd, to nie łap jej za rękę, bo tez zostaniesz porażony! Postaraj się podciąć jej nogi kopiąc w nie - możesz przez to uratować jej życie i ochronić siebie przed porażeniem! Zawsze zachowaj wzmożoną ostrożność, kiedy korzystasz z urządzeń elektrycznych! Pamiętaj! Dzieci są ciekawe świata, i najpierw robią potem…może być za późno na myślenie. Dlatego, gdy często dzieci przebywają w twoim domu najlepiej zabezpiecz gniazdka lub ciągle je obserwuj i ucz od małego, że to niebezpieczne! Nie zapomnij! Gdy kosisz trawę kosiarką elektryczną, zawsze patrz gdzie jest kabel, aby nie doszło do przykrego incydentu!

28 NASZA SZKOŁA WIE CO TO ZNACZY DBA Ć O Ś RODOWISKO Od lat w naszej szkole jest zbiórka baterii. Dzięki temu nie wyrzucamy zużytych baterii do śmieci tylko oddajemy je do szkoły, a szkoła oddaje je do specjalnej firmy, która zajmuje się utylizacją zużytych baterii. Mając wolną chwilę na zajęciach sprawdziliśmy specjalnym miernikiem, które baterie warto jeszcze zostawić do użytku, a które oddać.

29 URZ Ą DZENIA ZWI Ą ZANE Z PR Ą DEM

30 PRZYGOTOWANIA Niedługo egzaminy, dlatego staramy się powtórzyć jak najwięcej tematów….

31 Zaciekawił nas temat prądu, dlatego postanowiliśmy znaleźć kilka informacji, które mogą nas zadziwić, zainteresować….oto one: lokomotywa elektryczna pobiera tyle prądu co 10 tys. miasteczko pierwsze samochody elektryczne pojawiły się już w XIX w. sto lat przed samochodami z silnikiem spalinowym w rzeczywistości elektrony płynną w odwrotnym kierunku niż ten który stosuje się w fizyce (od minusa do plusa) przepływ prądu o natężeniu 10mA przez ciało człowieka powoduje mimowolny skurcz mięsni. pomiędzy lewą a prawą ręką człowieka występuje napięcie rzędu kilku Mv tylko 2/3 ludności na świecie ma stały dostęp do prądu. CIEKAWE, INTERESUJ Ą CE…

32 A W WOLNEJ CHWILI… W wolnej chwili staramy się zrobić jak najwięcej materiałów e-learningowych. W końcu niedługo koniec…

33 BIBLIOGRAFIA W naszej prezentacji korzystaliśmy z własnej wiedzy i zasobów Internetu.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia http://odpowiedz.pl/140595/3/Jakie-sa-zalety-i-wady-elektrowni-wodnej-wiatrowej-slonecz.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wiatrowa http://zadane.pl/zadanie/42273 http://pl.wikipedia.org/wiki/Porażenie_prądem_elektrycznym http://www.pierwszapomoc.net.pl/porazenie.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_węglowa http://zadane.pl/zadanie/2619757 http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_jądrowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_słoneczna http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_geotermiczna http://pl.wikipedia.org/wiki/Fulguryt

34

35 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google