Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH W KOŁOBRZEGU ID grupy: 97/28_P_G1 oraz GRUPA 97/35_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy Semestr/rok szkolny : II 2010/2011 …………………………………………………….

4 UCZESTNICY PROJEKTU W SKŁADZIE GRUPA 97/28 : Wiktoria Szczot – Wiki Alicja Wojciechowska – Czarna Paulina Pawłowska – Wróbelek Anna Sompolińska - Niedźwiadek Daniel Olczak – Kulek Mateusz Bisiorek – Zygmunt Miłosz Kozłowski – Kox Mateusz Wiśniewski – Ździchu Kacper Wiśniewski – Kacper Kamil Ceglarek – Sycewo Sebastian Stepanow - ? Opiekun : Magdalena Garus-Galęba – Bossu

5 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

6

7

8 Liczba bezrobotnych w Koninie w porównaniu do roku 2008 wzrosła o 1236 osób i analogicznie w regionie konińskim o 2908 osób. Stopa bezrobocia w powiecie Konińskim na koniec listopada wynosiła 15,1% w Koninie 11,3% i łącznie w okręgu 13,4%. Poniżej w formie wykresów zostało przedstawione jak w kolejnych latach kształtowała się liczba bezrobotnych w Koninie i w regionie konińskim.

9

10

11 Na koniec grudnia 2008 roku spośród zamieszkałych w mieście Koninie zarejestrowanych było 411 osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły zaledwie 13,1% ogółu bezrobotnych. W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na koniec grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 277 osób niepełnosprawnych (w tym 130 kobiet). Wśród niepełnosprawnych 174 osoby (w tym 87 kobiet) posiadały status bezrobotnego, zaś status poszukującego pracy – 103 osoby (43 kobiety).

12 Wykres przedstawia poziom bezrobocia według płci. Jak wynika z tego zestawienia, region miasta Konina w ostatnich trzech latach charakteryzował się dość znacznym, bo około 60% udziałem kobiet w całej grupie bezrobotnych (na koniec grudnia 2007 r. – 60,9%). Tak wysoki udział kobiet w całej zbiorowości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie oznacza, że kobiety mają wciąż mniejsze szanse na znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia. Składa się na to szereg różnorodnych czynników, wśród których można wyodrębnić także to, że często od kobiet wymaga się lepszego wykształcenia i wyższych kwalifikacji niż od mężczyzn, którzy ubiegają się o te same stanowiska.

13 BEZROBOTNI W MIEŚCIE KONINIE WG WYKSZTAŁCENIA (STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.) Wykształcenie Liczba osób OgółemKobietyMężczyźni Wyższe 342235107 Policealne i średnie zawodowe 823555268 Średnie ogólnokształcące 28019585 Zasadnicze zawodowe 796355441 Gimnazjalne i poniżej 887434453

14 Kwalifikacje zawodowe, w tym także wykształcenie jest istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji i szans bezrobotnych na rynku pracy, ponieważ oznacza poziom specjalnego przygotowania tych osób do wykonywania określonych funkcji w procesie pracy. Jak można zauważyć w danych zawartych w Tabeli 3, na koniec grudnia 2008 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne (53,8% ogółu bezrobotnych). Oznacza to, że osoby te są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, ponieważ ich poziom wykształcenia i innych umiejętności jest mało wystarczający do podjęcia zatrudnienia. Podobna sytuacja występuje w populacji bezrobotnych kobiet, gdzie również największą liczebność stanowią kobiety o najniższym poziomie kwalifikacji (44,5% ogółu bezrobotnych kobiet). Jednakże poziom wykształcenia kobiet jest wyraźnie wyższy niż poziom wykształcenia bezrobotnych mężczyzn. Świadczy o tym choćby liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Na 342 osoby posiadające dyplom uczelni wyższej aż 235 osoby stanowią kobiety (68,7% wszystkich bezrobotnych z wyższym wykształceniem). Na konińskim rynku pracy coraz bardziej widoczna staje się prawidłowość, że wśród osób bezrobotnych dominują osoby młode – do 35 roku życia. Analizy wskazują jak bardzo osoby młode przeważają w zbiorowości osób bezrobotnych miasta Konina. Dwie najmłodsze grupy bezrobotnych: osoby w wieku 18-24 i 25-34 lata są grupami najliczniejszymi i razem stanowią 50,5% ogółu bezrobotnych. Jedną z cech charakteryzujących strukturę bezrobocia jest staż pracy osób bezrobotnych. Analizując dane dotyczące zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego grodzkiego należy zauważyć, że największą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy ogółem od 1 do 5 lat (27,9%) i posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (17,3%). Znaczną liczbę stanowiły osoby bez stażu pracy. Do grupy bezrobotnych bez stażu pracy zaliczyć można przede wszystkim osoby młode, które tuż po ukończeniu nauki nie mogły znaleźć zatrudnienia i zarejestrowały się w urzędzie pracy. Najmniej liczną grupą bezrobotnych są osoby posiadające staż pracy 20-30 lat oraz 30 lat i więcej (obie kategorie razem stanowią zaledwie 10,7% ogółu osób bezrobotnych). Badając czas pozostawania bez pracy stwierdzamy, iż dość znaczną grupę bezrobotnych w całym badanym okresie stanowią osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Łącznie z osobami pozostającymi bez pracy dłużej niż 24 miesiące osoby te stanowią 26,5% w całej populacji bezrobotnych, choć warto zaznaczyć, że na koniec 2007 r. odsetek powyższej grupy osób bezrobotnych sięgnął aż 45,3%.

15 OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE, ZAMIESZKAŁE W MIEŚCIE KONINIE ZAREJESTROWANE W PUP W KONINIE NA KONIEC GRUDNIA 2008 WyszczególnienieGrudzień 2008Grudzień 2007 Bezrobotni ogółem3 1284 112 Liczba długotrwale bezrobotnych1 5672 658 udział długotrwale bezrobotnych w całej grupie osób bezrobotnych (w %) 50,164,6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 BIBLIOGRAFIA www.stat.gor.pl www.pup.konin.pl www.bezrobocie.org.pl M. Belka Ekonomia Stosowana Warszawa 2007 Wydawnictwo Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Z. Smutek Przedsiębiorczość bez tajemnic

28 CZĘŚĆ II GRUPA 97/35_P_G1 Rynek pracy Rynek pracy jest to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu pracy. Rynek pracy (w innym nieco ujęciu), to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę. Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).

29 Analiza lokalnego rynku pracy – teoria > Źródła informacji o rynku pracy – gdzie szukać? Podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy stanowi Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Jego istotnym ograniczeniem jest jednak to, że dane zebrane w toku badania dostępne są głównie jako dane dla całego kraju i tylko w podstawowym zakresie dla województw. Wyniki BAEL i inne dane gromadzone przez statystykę publiczną dostępne są na stronach GUS: www.stat.gov.pl.www.stat.gov.pl

30 Kolejnym ważnym źródłem danych o sytuacji na rynku pracy są dane gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia. Obejmują one dane o osobach zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Dane te dostępne są zarówno na stronach GUS, jak i na portalu należącym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tym, że najwięcej danych znaleźć można na portalu publicznych służb zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl.www.psz.praca.gov.pl

31 Wiele cennych danych o regionalnych rynkach pracy znajduje się na stronach wojewódzkich urzędów statystycznych i wojewódzkich urzędów pracy, zaś odnośnie powiatowych rynków – na stronach powiatowych urzędów pracy.

32 Urzędy statystyczne podają także inne, oprócz danych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia, informacje przydatne w badaniu rynku pracy. Są to podawane przez GUS (dla Polski) oraz WUS (dla regionu) informacje dotyczące przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, iż urzędy statystyczne podają wielkości zagregowane, a więc nie ma możliwości uzyskiwania danych na temat konkretnych przedsiębiorstw i rynków, co stanowi utrudnienie w przeprowadzaniu analiz lokalnych rynków pracy.

33 Kolejnym zasobem GUS wartym odwiedzenia jest Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks), który jest nieocenionym dla każdego analityka zasobem danych. Jest on największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

34 Dla identyfikacji liczebności, struktury i potrzeb specyficznych dla grupy długotrwale bezrobotnych – w tym zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych z powodu długookresowego bezrobocia, wskazane jest wykorzystanie zasobów informacyjnych Miejskich i Gminnych Centrów Pomocy Rodzinie (CPR). Niestety rzadko prowadzą one swoje strony internetowe, a informacje o samych CPR znaleźć można na stronach odpowiedniego starostwa powiatowego lub urzędu gminy.

35 Inne źródła informacji: > dokumenty o charakterze programowym, takie jak strategie rozwoju, czy plany działań na rzecz zatrudnienia, zamieszczane na stronach urzędów, > Gminne Centra Informacji (GCI), > Katalogi Firm Lokalnych (często pojawiające się na stronach samorządowych), > strony internetowe innych podmiotów, zajmujących się usługami rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych (zachęcamy do sprawdzenia bazy danych tych organizacji -/strona/57310.html lubhttp://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?szukanie=bezr ob) > instytucji badawczych, jak np.: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) – www.ibngr.edu.pl, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) – www.case.com.pl.http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?szukanie=bezr obwww.ibngr.edu.plwww.case.com.pl

36 > Wstępna analiza danych Analiza rynku pracy to gromadzenie i analiza informacji na temat modelu oraz kondycji zarówno uczestników, jak i procesów zachodzących na rynku pracy. Celem generalnym (podstawowym) podejmowanych przez nas analiz będzie przygotowanie informacyjno-analityczne planowanych przez nas aktywnych programów rynku pracy. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności planowanych przez nas analiz powinniśmy zadbać o systematyczne przygotowanie i przeprowadzenie procesu

37 Przykładowa proponowana procedura przygotowawcza (oczywiście w każdym konkretnym przypadku można proponowany schemat zaadaptować i zmienić stosownie do potrzeb) obejmuje następujące elementy: > Określenie celów analizy. > Sprecyzowanie (stosownie do celów) potrzeb informacyjnych. > Wyodrębnienie rynku pracy poddawanego analizie – konieczne jest tutaj wzięcie pod uwagę podstawowych kategorii np. takich jak (możliwych oczywiście do zmiany i uzupełnienia w miarę potrzeb konkretnego programu) kryterium problemowe, kryterium geograficzne, kryterium zawodowe, kryterium branżowe. > Rozpoznania – identyfikacja istniejących i dostępnych zasobów informacji, ich lokalizacji i zasad (możliwości) pozyskania i wykorzystywania dla naszych celów. > Ocena ich jakości (wiarygodności i dokładności danych) oraz ich użyteczności dla analizy i opisu badanego lokalnego rynku pracy. > Ocena, czy po analizie istniejących gotowych danych istnieje potrzeba podjęcia dodatkowo badań własnych. > W przypadku decyzji o przeprowadzeniu badań własnych należy starannie przeprowadzić identyfikację grup, koniecznych do objęcia badaniami oraz przedmiotu badania.

38 Badania własne Jeśli dostępne wyniki badań statystycznych i prowadzonych przez różne ośrodki badań społecznych oraz opisy sytuacji zawarte w polecanych wyżej typach dokumentów programowych okażą się niewystarczające do uzyskania pełnego obrazu naszej grupy docelowej czy obszaru działania, możemy przeprowadzić badania własne. Polecenia wart jest najbardziej popularny ostatnio materiał autorstwa E. Babbie Badania społeczne w praktyce (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004).

39 Przy planowaniu badań rynku pracy należy pamiętać o zależności pomiędzy poziomem szczegółowości informacji a kosztem ich uzyskania. Zastosowanie tutaj ma zasada 80/20 (zasada Pareto). Zasada 80/20 głosi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn; inaczej mówiąc skromniejszymi środkami i mniejszym wysiłkiem można osiągnąć większe efekty – zwiększanie dokładności badań generuje zwiększone koszty przy nieznacznym zwiększeniu dokładności wyników.

40 Analiza rynku pracy Gdy dokonaliśmy już wszelkich wstępnych ustaleń i przygotowań, zidentyfikowaliśmy istniejące źródła informacji, określiliśmy zakres prowadzonych analiz i rozstrzygnęliśmy kwestie organizacyjno-logistyczne możemy przystąpić do samej analizy. Analizę naszą proponujemy rozpocząć od ujęcia problemu w wymiarze historyczno-przyczynowym. Celem naszych działań będzie w tym momencie ustalenie przyczyn i mechanizmów pojawienia się zmian w czasie oraz skali i zasięgu problemów, występujących na lokalnym rynku pracy. Podstawą do realizacji tego etapu prac będą głównie istniejące już wyniki badań lokalnego rynku pracy.

41 Po dokonaniu segmentacji rynku pracy oraz jego wstępnego opisu można podjąć próbę dokonania analiz przekrojowych. Zebranie i usystematyzowanie wyników tych analiz pozwala na sporządzenie charakterystyki lokalnego rynku pracy. Celem sporządzenia charakterystyki lokalnego rynku pracy winno być: > określanie zmian w czasie, w tym dynamiki zjawisk i trendów, zachodzących na rynku pracy, > zbadanie zależności zachodzących pomiędzy czynnikami wpływającymi w sposób istotny na stan lokalnego rynku pracy i zachodzące na nim zmiany.

42 Prawidłowo sporządzona charakterystyka lokalnego rynku pracy może przykładowo zawierać: > wyodrębnienie istotnych elementów rynku pracy, > ustalenie zależności zachodzących pomiędzy istotnymi elementami rynku pracy, > określenie struktury oraz cech rynku pracy, > opis rynku pracy, z podaniem cech i charakterystyki rynku pracy jako całości i jego podstawowych części.

43 Ostatecznie nasze opracowanie może przyjąć następujący kształt > Analiza rynku pracy obejmująca: > analizę lokalnego rynku pracy, > wyodrębnienie segmentu rynku pracy objętego projektem, > przygotowaną identyfikację potrzeb lokalnego rynku pracy. > Powiązanie wyników przygotowanej analizy z procesem przygotowania projektu: > identyfikujemy już konkretną grupę, która zostanie objęta programem, > identyfikujemy obszary niezbędnego wsparcia, > identyfikujemy dostępne zasoby, > identyfikujemy występujące ograniczenia, > przygotowujemy projekty poszczególnych niezbędnych działań, > budujemy kompleksowy projekt programu.

44 Kołobrzeg to miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku, przy drodze krajowej nr 11. Pod względem liczby ludności jest to czwarty ośrodek miejski województwa, oraz niezwykle znane uzdrowisko. Znajduje się tu port handlowy, jachtowy, pasażerski, rybacki. WKołobrzegu i jego okolicach występują źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny uznane od wielu lat przez turystów. W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych, krążenia i choroby stawów. Miasto jest także regionalnym ośrodkiem kulturalnym.

45 W okresie letnim bardzo często, cyklicznie odbywają się tu liczne koncerty popularnych gwiazd, muzyków, kabarecistów. Kołobrzeg jest jedną ze stolic diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kościoła katolickiego. Według danych z 30 czerwca 2009 miasto liczyło ponad 44 800 na stałe zameldowanych mieszkańców. Gospodarka Kołobrzegu rozwija się prężnie - w okresie wiosenno - letnim - wokół turystyki, a poza sezonem wokół portu.Ta ostatnia gałąź systemu ekonomicznego wywarła duży wpływ na rozwój miasta, choć rozwijało się ono skutecznie również w oderwaniu od portu. W obecnym czasie tereny portowe, miejskie i uzdrowiskowe zlewają się ze sobą, tworząc spójną całość.

46 W mieście działa port handlowy pod nazwą Polska Żegluga Bałtycka, rybacki, jachtowy, wojenny oraz przystań pasażerska. Ponadto port handlowy w Kołobrzegu ma znaczenie, przynajmniej dzisiaj jedynie regionalne. Natomiast w okresie przedwojennymport kołobrzeski miał prawie dwukrotnie wyższe obroty ładunkowe niż w dzisiejszych czasach, a więc potencjał jest ogromny. Obecnie flota rybacka w Kołobrzegu składa się ze 114 jednostek pływających. W mieście funkcjonuje morskie przejście graniczne. Ruch graniczny nie jest jednak porównywalny z portami w Gdańsku czy Gdyni. Według danych z 2008 roku Kołobrzeg liczył około 9180 prywatnych podmiotów gospodarczych.

47 Informator dla pracodawcy Korzystając z naszej oferty będziecie Państwo mogli: znaleźć odpowiedniego kandydata na wolne miejsce pracy, skorzystać z możliwości przeszkolenia kandydat ó w zgodnie z oczekiwaniem, skorzystać z pomocy doradc ó w zawodowych w zakresie badań mających na celu określenie predyspozycji zawodowych kandydat ó w do pracy, zorganizować nowe miejsca pracy przy mniejszych kosztach wynagrodzeń, uzyskać refundację części koszt ó w wyposażenia stanowiska pracy.

48 Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu należy: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług oraz instrument ó w rynku pracy; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracownik ó w przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową; realizowanie projekt ó w w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutk ó w bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z program ó w operacyjnych wsp ó łfinansowanych ze środk ó w Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

49 Zgodnie z uchwałą nr 340/2010 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 11 stycznia 2010 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, z dniem 1 stycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Uchwała nr 340/2010 Uchwała nr 340/2010 Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek wyodrębnić Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

50 Elektroniczny Urząd Podawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

51 W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

52 Kołobrzeg> Raport z rynku pracy Ewelina Karewicz, dyrektor urzędu pracy: - Kryzys jest odczuwalny, ale sytuacja w Kołobrzegu jest nadal stosunkowo dobra Powiat kołobrzeski w rankingach miast pod względem bezrobocia trzyma się całkiem nieźle. Póki co jest tu stosunkowo mało ludzi bez pracy. Ale według specjalistów od rynku pracy prawdziwy egzamin dopiero przed nami - tak naprawdę sezon letni pokaże, czy dopadł nas kryzys czy nie. W powiecie kołobrzeskim stopa bezrobocia jest wciąż niższa niż średnia wojewódzka. Na koniec lutego bez pracy było 11,3 procent ludzi, czyli dokładnie 3 tys. 524 mieszkańców naszego powiatu. W porównaniu do ubiegłego roku bezrobotnych jest mniej o 400 osób. Gorzej wypadają za to statystyki ofert pracy.stopa bezrobocia

53 - Rok temu mieliśmy o tej porze roku dwa razy więcej ofert pracy niż dziś - przyznaje Ewelina Karewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu. Wtedy było ich 327, dziś jest tylko 160. Mniej ofert jest z branży mechanicznej i budowlanej. Nie powinno być za to problemu z ofertami pracy w popularnej w naszym powiecie gastronomii i turystyce. Pierwsze propozycje już napływają. Większość dotyczy jednak zatrudnienia tylko w sezonie letnim. - Rok temu w czerwcu liczba osób bez pracy spadła do 2400, a w lipcu nawet do 2200. Czy w tym roku będzie podobnie, trudno w tej chwili przewidzieć - dodaje Ewelina Karewicz. Kto dziś jest bezrobotnym? Głównie osoby młode, które dopiero co ukończyły szkołę i nie mają doświadczenia zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych powyżej 50. roku życia, mieszkańcy wsi i kobiety.


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google