Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo autorskie dla nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo autorskie dla nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Prawo autorskie dla nauczycieli

2

3 Prawo autorskie powstało… w XVIII wieku

4 Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami)

5 Prawa autorskie: osobiste majątkowe

6 Utworem (przedmiotem prawa autorskiego) jest:
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

7 Utworem (przedmiotem prawa autorskiego) jest:
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

8 utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, naukowe, publicystyczne, kartograficzne, programy komputerowe); utwory plastyczne i fotograficzne; utwory muzyczne i słowo-muzyczne; utwory lutnicze (sic!); utwory wzornictwa przemysłowego; utwory architektoniczne i urbanistyczne; utwory sceniczne, choreograficzne i pantomimiczne; utwory audiowizualne oraz zbiory (bazy) danych;

9 …ale utworami nie są: odkrycia, idee, procedury, metody działania, koncepcje matematyczne, akty normatywne (ustawy, rozporządzenia, uchwały) lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty (np. decyzje administracyjne, wyroki sądowe), materiały, znaki (np. banknoty NBP) i symbole, opublikowane opisy patentowe i ochronne, proste informacje prasowe

10 …są jeszcze pewne zjawiska chronione prawami pokrewnymi:
artystyczne wykonania utworów, nagrania dźwiękowe (fonogramy) i rejestracje dźwięku i obrazu (wideogramy), nadania programów radiowych i telewizyjnych, pierwsze wydania utworów, do których prawa autorskie majątkowe wygasły, wydania naukowe i krytyczne utworów, do których autorskie prawa majątkowe wygasły.

11 Gdy chcemy korzystać z utworu musimy uzyskać zgodę twórcy (podmiotu praw autorskich)…

12 …z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie zasada „dozwolonego użytku” (licencji ustawowej).

13 Zasada ogólna: Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

14 Art. 27 Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale lub tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

15 Art. 27 Podmiotem korzystającym z utworu jest instytucja naukowa lub oświatowa.

16 Art. 27 Korzystanie z utworów musi być prowadzone w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań.

17 Art. 27 Można sporządzać egzemplarze (kopie) fragmentów rozpowszechnionych utworów.

18 Art. 27 umieszczenia utworu w Internecie nie traktuje się jako sporządzenia egzemplarza tego utworu..

19 Art. 29 Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach lub wypisach. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

20 Art. 29 Art. 27 Różnica między Art. 27 i Art. 29: Art. 27 zwalnia także z opłat, a Art. 29 nie.


Pobierz ppt "Prawo autorskie dla nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google