Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model zarządzania własnością intelektualną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model zarządzania własnością intelektualną"— Zapis prezentacji:

1 Model zarządzania własnością intelektualną
Opracowali Prof. dr hab. inż.. K. Santarek mgr Małgorzata Zalewska-Traczyk

2 Własność intelektualna to:
w. jawna (patenty, wzory użytkowe, oprogramowanie, prawa wydawnicze, prawa autorskie, znaki towarowe), w. ukrytą (tajemne receptury, bazy danych, metody analityczne, prace badawcze, procedury obsługi rynku itp.) WI w ujęciu encyklopedycznym – (intellectual property) jest to własność dotycząca prawa posiadania, użytkowania i dysponowania produktami wytwarzanymi przez ludzką pomysłowość (intelekt) i obejmująca patenty, chronione znaki handlowe, prawa autorskie. Zbigniew Gawski, Józef Waldemar Matusiak, Helena Nisztuk, Tadeusz Wilczarski Praktyczne Aspekty oraz Korzyści z Ochrony Własności Przemysłowej w Działalności Przedsiębiorstw PWN Warszawa 2005 str6

3 Model Biznesowy To metoda powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom (studentom, pracownikom naukowym i administracji) oferty produktów (studia, kursy) i usług (takie jak komercjalizacja B+R, sprzedaż i komercjalizacja praw z WI), której wartość przewyższa ofertę konkurencyjnej uczelni wyższej i która jednocześnie zapewnia jej dochodowość. Opracowanie własne na podstawie definicji Modelu biznesowego (Afuah, Tucci, 2003: 20).

4 Po co model biznesowy uczelni
Koszty transformacji w systemie szkolnictwa wyższego są bardzo wysokie, znaczące zarówno w aspekcie finansowym jak i w aspekcie naukowym na całym świecie. Z tego względu, aby nie uległa pogorszeniu jakość sektora edukacji i nauki, instytucje muszą wygenerować dodatkowe przychody albo od studentów, albo z innych źródeł prywatnych tzw. muszą nauczyć się zarządzać kapitałem intelektualnym. Potrzeba jest nowych modeli zarządzania.

5 Miejsca generowania WI
Edukacja współcześnie to: stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności dostosowywanie jej do szybko zmieniających się uwarunkowań społeczno- politycznych. Tradycyjny schemat uczelni, stopniowo zastępowany jest modelem sformalizowanej edukacji w całym okresie aktywności zawodowej człowieka poprzez: ciągłe uczenie, zdobywanie wiedzy.

6 Specyfika Własności Intelektualnej polega na:
- „istnieniu w ograniczonym czasie, -powstaniu na określonym terytorium -podlega ona również określonym ograniczeniom (dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny, wyczerpanie praw wyłącznych”. Wiesław Kotarba Ochrona własności intelektualnej str 14

7 Model zarządzania Tradycyjny model zarządzania zakłada, że należy zapewnić, by pracownicy (naukowi i administracyjni) wykonywali swoje zadania możliwie szybko i sprawnie. Kanwa modelu biznesowego powinna zawierać: Opis kluczowych partnerów Wszelkie relacje Klienci Opis Kanałów Kluczowa działalność Kluczowe zasoby Oferowana wartość Koszty Strumień przychodów

8 Wstępne badania pokazały
Iż istnieje brak właściwego systemu zarządzania dobrem jakim jest własność intelektualna na uczelniach wyższych. Obecne modele nie są w stanie wygenerować odpowiednich środków pieniężnych w nie zainwestowanych czy spełnić chociaż by swojej funkcji informacyjnej.

9 Opis badan Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w trzech grupach
Studenci Stacjonarni ostatnich lat – WIP ok. 100 studentów Doktoranci PW ∑ 1017 w badaniu udział wzięło ok. 100 osób Pracownicy naukowi WIP ok. 30 osób

10 Doktoranci PW – Plagiat

11 Studenci -Informacje WI gdzie znaleźć informacje

12 PUBLIKACJE Publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych – monografie J.Bagiński, M. Zalewska-Traczyk “Proces integracji systemu” Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Process of integration of system. Kula I., Zalewska-Traczyk M., Generacje nauczania na odległość – kierunki rozwoju, [w:] „E-learning – identyfikacja stanu rozwoju i jego przyszłe koncepcje w kształceniu studentów”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2008 Czasopisma M. Zalewska-Traczyk J. M. Chmielewski „Metoda Retrospektywna Testowania Oprogramowania ”PRZEGLĄD TECHNICZNY. - Fraction methodology recommended by JISC - (Joint Information Systems Committee) testing software. J.Bagiński, M. Zalewska-Traczyk „Współczesny rynek farmaceutyczny w Polsce”. - Present pharmaceutical market in Poland.- Przegląd Techniczny

13 Wnioski Idea zarządzania uczelnią wyższa jest efektem długotrwałej ewolucji koncepcji zarządzania współczesną organizacją jak i zmianą uwarunkowań prawno politycznych na rynku szkolnictwa wyższego. Wymagania studentów odnoszone jakości świadczonych usług wpływają na jakość działań zarządczych. Czynnikami, które pozwalają tworzyć ZWI są: wzajemne zaufanie, unormowanie przepisów prawnych i administracyjnych, wspólna polityka organizacji, gromadzenie wiedzy, wielkość organizacji , przejrzystość procedur, jasność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków (zjawisko nauczania)wspólna polityka pracy itp.,

14 Dziękuje za uwagę mgr Małgorzata Zalewska-Tarczyk


Pobierz ppt "Model zarządzania własnością intelektualną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google