Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych.. 2 Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych.. 2 Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych.

2 2 Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz. U z 23 września 2008 r., Nr 171, poz. 1058) Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji czyli 24 października 2008, ale czynności w zakresie: a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg,dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3 3 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Nowelizacja ustawy i jej cele Dostosowanie nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do regulacji Dyrektyw UE poprzez m.in. uwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję Europejską. - zmiany wynikające z zastrzeżeń KE Racjonalizacja ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ograniczenie unieważnień postępowania, szybsze możliwości zawierania umów, ograniczenie sytuacji w których zachodzi obowiązek odrzucania ofert z powodów formalnych, szersza możliwość korygowania błędów popełnianych przez zamawiających.

4 4 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamówienia udzielane w częściach W przypadku udzielania zamówienia w częściach, można stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw i usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych; łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia

5 5 Zamówienia udzielane w częściach Wartość zamówie nia Wartość Części I Wartość Części II Wartość Części III Wartość Części IV 6 000 000 (robota budowl.) 1 000 000 (NIE) 500 000 (TAK) 700 000 (TAK) 3 800 000 (NIE) 6 000 000 (robota budowl.) 100 000 (TAK) 400 000 (TAK) 800 000 (NIE) 4 700 000 (NIE) Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

6 6 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Umożliwienie przedstawienia przez wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zobowiązanie Prezesa Urzędu do prowadzenia, ogłaszania i aktualizacji na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

7 7 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Tryby udzielania zamówień Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie, obowiązek powiadomienia wykonawcy i zwrot po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – brak obowiązku powiadamiania prezesa UZP o wszczęciu postępowania o wartości zamówienia przekraczającej 20 000 000 euro dla robót budowlanych oraz 10 000 000 euro dla dostaw lub usług. Negocjacje bez ogłoszenia – zmniejszenie liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji z 7 do 5.

8 8 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Licytacja elektroniczna Uprawnienie do stosowania trybu licytacji elektronicznej w odniesieniu do dostaw, usług i robót budowlanych w postępowaniach o wartości nie przekraczającej progów unijnych. Możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Obowiązek zamieszczania ogłoszenia o licytacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Postępowanie rozstrzygnięte, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta.

9 9 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Termin związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10 10 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Poprawianie omyłek Uprawnienie zamawiającego do poprawiania -oczywistych omyłek pisarskich, -oczywistych omyłek rachunkowych, -oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Informacja o poprawieniu omyłki w ofercie kierowana jedynie do wykonawcy, którego oferta została poprawiona. Odrzucenie oferty tylko wtedy, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

11 11 Poprawianie omyłek Rezygnacja z zamkniętego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych. Możliwość precyzowania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowych okoliczności, w których dokonywane będą poprawy omyłek w ofertach – uzasadnienie do projektu ustawy. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

12 12 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Środki ochrony prawnej Wykreślenie wyłączenia środków ochrony prawnej na czynność oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. Wydłużenie do 10 dni terminu na wniesienie protestu i odwołania w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych. 10 dni na wniesienie protestu od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10 dni na wniesienie protestu na SIWZ w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych bez względu na to, kiedy upływa termin składania ofert.

13 13 Środki ochrony prawnej Ograniczone prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych (w odniesieniu do robót budowlanych próg ten wynosi 5 150 000 euro) do czynności dotyczących: 1.nieprawidłowego wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, wolnej ręki, zapytania o cenę; 2.opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3.wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 4.odrzucenia oferty. Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

14 14 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Środki ochrony prawnej Orzeczenie KIO ostatecznym rozstrzygnięciem protestu również w postępowaniach o wartości większej niż 10 mln euro dla dostaw i usług i 20 mln euro dla robót budowlanych. Wyłączenie uprawnienia KIO do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z urzędu. Zgoda na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu w kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej, gdy niezawarcie umowy mogłoby wywołać negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w doniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu.

15 15 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Kontrola Prezesa Urzędu Rezygnacja z kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu dotyczącej zamówień innych niż finansowane ze środków UE. Rezygnacja z sankcji nieważności umowy w przypadku zawarcia umowy przed wszczęciem kontroli uprzedniej lub przed jej zakończeniem. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Kontrola doraźna - prowadzona okolicznościach, gdy istnieje przypuszczenie naruszenia przepisów, które może mieć wpływ na wynik postępowania, niezależna od wartości zamówienia Prawo do zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli.

16 16 Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych.. 2 Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google