Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Własności Intelektualnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Własności Intelektualnej"— Zapis prezentacji:

1 Prawo Własności Intelektualnej
Roman Bieda

2 Plan Prawo Autorskie Wzory Przemysłowe Co to jest utwór ?
Prawo Własności Intelektualnej Plan Prawo Autorskie Co to jest utwór ? Zasady ochrony autorskoprawnej chronione i nie chronione elementy utworu majątkowe prawa autorskie osobiste prawa autorskie Wzory Przemysłowe

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Prawo Własności Intelektualnej Prawo Autorskie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 1  Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Człowiek Twórczość - indywidualność + oryginalność

4 Przykładowy Katalog Utworów:
Prawo Własności Intelektualnej Prawo Autorskie Przykładowy Katalog Utworów: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) plastyczne fotograficzne lutnicze wzornictwa przemysłowego architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne audiowizualne (w tym filmowe).

5 Twórczość Ludowa Twórczość Ludowa bajki, podania, legendy, pieśni
Prawo Własności Intelektualnej Twórczość Ludowa Twórczość Ludowa bajki, podania, legendy, pieśni motywy, tematyka, kolorystyka, styl, metody Twórczość Ludowa – Prawo Autorskie działalność zbiorowa – brak autora problem z oryginalnością czas ochrony Ochrona twórczości ludowej - inny modem prawny Utwory Inspirowane twórczością ludową

6 Zasady Ochrony Podstawy Ochrony: dzieło człowieka twórczość
Prawo Własności Intelektualnej Zasady Ochrony Podstawy Ochrony: dzieło człowieka twórczość ustalenie dzieła Nie ma znaczenia: ukończenie dzieła wysiłek wniesiony „ w dzieło” wiek, wykształcenie, zawód twórcy wola stworzenia utworu świadomość stworzenia utworu stan psychiczny (np. choroba umysłowa) naruszenie prawa lub dobrych obyczajów

7 Idee, Pomysły… Art. 1 ust 2 (1)
Prawo Własności Intelektualnej Idee, Pomysły… Art. 1 ust 2 (1) Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. („pomysł/temat/metoda twórcza/”) Treść („konkretne przedstawienie danego tematu”) Forma Wyrażania

8 TEMATYKA Prawo Własności Intelektualnej Maciej Bogusza
Zygmunta Stęczyński Zdzisław Walczak, "Zbójnicy" Władysław Skoczylas

9 © Imię Nazwisko rok pierwszej publikacji
Prawo Własności Intelektualnej Nota Copyright Art. 1 ust. 4 Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. KONWENCJA POWSZECHNA © Imię Nazwisko rok pierwszej publikacji Imię Nazwisko rok pierwszej publikacji P

10 Prawo Własności Intelektualnej
Dzieło Zależne Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego przejmuje z innego utworu treść, częściowo również formę nosi piętno osobistej twórczości opracowującego rozszerzenie form komunikowania treści dzieła pierwotnego Przykłady: modyfikacje oprogramowania tłumaczenie dokumentacji na język obcy dokumentacja na potrzeby roll - out systemu

11 Prawo Własności Intelektualnej
Dzieło Zależne Art. 2. ust. 2   Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. swoboda dokonywania opracowań zgoda – umowa (określa zasady opracowania) nie potrzebna zgoda – po wygaśnięciu praw na egzemplarzu: twórca i tytuł utworu pierwotnego

12 Prawa Autorskie Powstanie Zbycie
Prawo Własności Intelektualnej Prawa Autorskie Autorskie Prawa Osobiste Autorskie Prawa Majątkowe Powstanie Tylko na rzecz twórcy Na rzecz twórcy lub innego podmiotu jeżeli ustawa tak stanowi Zbycie Niezbywalne Podlegają zbyciu (przeniesieniu)‏

13 Osobiste Prawa Autorskie
Prawo Własności Intelektualnej Osobiste Prawa Autorskie Art. 16.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

14 Prawo Własności Intelektualnej
Oznaczenie Autorstwa Współtwórczość – każdy twórca wykonuje swoje prawa Imię i nazwisko pseudonim: słowny znak graficzny brak oznaczenia autorstwa oznaczenie dzieła cudzym nazwiskiem

15 Prawo do Integralności Utworu
Prawo Własności Intelektualnej Prawo do Integralności Utworu Prawo do nienaruszalności treści i formy zmiany w utworze odlew medalu… Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu wypatrzenie intencji twórcy wykorzystanie utworu w sposób naruszający godność twórcy itp.

16 Majątkowe Prawa Autorskie
Prawo Własności Intelektualnej Majątkowe Prawa Autorskie Art. 17.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

17 Współtwórczość Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie
Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej nie stanowi wkładu twórczego: pomoc organizacyjna pomoc techniczna pomoc finansowa Prawo Własności Intelektualnej

18 Majątkowe Prawa Autorskie
Prawo Własności Intelektualnej Majątkowe Prawa Autorskie Art. 50.  Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, (…), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

19 Umowy w Prawie Autorskim
Prawo Własności Intelektualnej Umowy w Prawie Autorskim Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich Licencja licencja niewyłączna licencja wyłączna sublicencja obrót egzemplarzem wyczerpanie praw do egzemplarza

20 Umowy w Prawie Autorskim
Prawo Własności Intelektualnej Umowy w Prawie Autorskim Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich Licencja licencja niewyłączna licencja wyłączna sublicencja obrót egzemplarzem wyczerpanie praw do egzemplarza

21 Prawo Własności Intelektualnej
Droit ___ Art. 19. 1.  Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek: 5 % - cena do euro, 3 % - cena w przedziale ,01 euro euro 1 % - cena w przedziale ,01 euro euro Itd.– nie więcej niż euro. stosuje się do ceny powyżej 100 EURO zawodowa odsprzedaż - wszystkie czynności o charakterze odsprzedaży dokonywane, w ramach prowadzonej działalności, przez sprzedawców, kupujących, pośredników oraz inne podmioty zawodowo zajmujące się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych.

22 WZORY PRZEMYSŁOWE Urząd Patentowy RP – wzór przemysłowy
Prawo Własności Intelektualnej WZORY PRZEMYSŁOWE Urząd Patentowy RP – wzór przemysłowy OHIM - wzór wspólnotowy Art. 102.  1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

23 Stroje – Wzór Wspólnotowy
Prawo Własności Intelektualnej Stroje – Wzór Wspólnotowy

24 Haft / Tkanina Dekoracyjna

25 Prawo Własności Intelektualnej
Tkaniny

26 Prawo Własności Intelektualnej
Meble

27 Prawo Własności Intelektualnej
„Zestawy regionalne”

28 Dziękuję Prawo Własności Intelektualnej
Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0)


Pobierz ppt "Prawo Własności Intelektualnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google