Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami 2 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami 2 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami 2 września 2015 r.

2 Kluczowa zmiana w nowej ustawie Trójstronna Komisja ds. Społeczno- Gospodarczych Rada Dialogu Społecznego Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

3 Cele RDS Prowadzenie dialogu dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej Działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno- gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia Działanie na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia

4 Kompetencje RDS  przygotowywanie projektów legislacyjnych, które będą obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów, a ich nieprzyjęcie wymagać będzie przedstawienia pisemnego uzasadnienia (tzw. quasi inicjatywa ustawodawcza);  występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego (minister będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 2 miesięcy);  opiniowanie rządowych projektów aktów prawnych (w tym ustawy budżetowej czy propozycji dotyczącej wysokości płacy minimalnej na kolejny rok);  występowanie z wnioskiem do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu aktu normatywnego;  kierowanie zapytań do właściwych ministrów, którzy będą musieli udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni;  występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, budzącego wątpliwości w orzecznictwie;  Rada Ministrów musi przedstawiać RDS do 20 stycznia każdego roku wykaz prac legislacyjnych i programowych rządu.

5 Struktura organizacyjna instytucji dialogu społecznego Prezydium Przewodniczący Zespoły problemowe Biuro Członkowie

6 Kompetencje Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  Wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.  Opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji.  Rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez RDS.  Wnioski zawierające stanowiska dotyczące rekomendacji rozwiązań i propozycji zmian prawnych WRDS przekazuje RDS, która w terminie 30 dni informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku. Organ administracji publicznej po otrzymaniu stanowiska WRDS odnosi się do niego pisemnie w terminie 30 dni.  Rozpatrywanie spraw społeczno-gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli WRDS uzna je za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

7 Zasady funkcjonowania WRDS Skład: marszałek województwa, wojewoda, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców (w tym Pracodawców RP) oraz związków zawodowych Członków powołuje marszałek województwa Funkcja przewodniczącego jest rotacyjna, a jego kadencja trwa rok Możliwość zapraszania do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa Członkowie mogą na posiedzeniach korzystać z pomocy zaproszonych przez siebie doradców

8 Przepisy przejściowe WKDS działają do dnia powołania pierwszych składów WRDS, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy przejmują odpowiednie WRDS W przypadku niepowołania WRDS sprawy prowadzone przez odpowiednią WKDS przejmuje RDS

9 Harmonogram DataDziałanie 11 września 2015 r.Ustawa o RDS wejdzie w życie wrzesień 2015 r.Ustalenie regulaminu RDS wrzesień/październik 2015 r. Wybór pierwszego przewodniczącego RDS i przewodniczących zespołów problemowych wrzesień/październik 2015 r. Powołanie członków RDS (6 przedstawicieli) oraz jej zespołów problemowych, a także członków WRDS październik 2015 r.Rozpoczęcie działalności przez RDS i WRDS

10 Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami

11 Potrzeba intensyfikacji współpracy z partnerami regionalnymi wynika z Decentralizacji dialogu Wzmocnienia dialogu na poziomie regionalnym Nowych kompetencji instytucji dialogu Potrzeby konsolidacji środowiska pracodawców

12 Zmiany w zakresie reprezentatywności organizacji pracodawców Nowa ustawa zmienia przepisy dotyczące reprezentatywności organizacji pracodawców. W celu konsolidacji środowiska pracodawców został wprowadzony wymóg posiadania wśród członków regionalnych organizacji pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mających swoje siedziby w co najmniej połowie województw. Organizacje regionalne będą fundamentem działalności Pracodawców RP

13 Współpraca Pracodawców RP z regionalnymi partnerami PRP RDS WRDS Partnerzy regionalni PRPRDSWRDS

14 Podstawowe zasady współpracy Pracodawców RP z partnerami regionalnymi AktywnośćKomunikacjaWsparcie

15 Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami  Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli Pracodawców RP w gremiach dialogowych.  Współpraca przedstawicieli Pracodawców RP z regionalnymi partnerami.  Współpraca merytoryczna Pracodawców RP z regionalnymi partnerami.  Wzmocnienie udziału partnerów regionalnych w procesie konsultacji społecznych.  Wsparcie partnerów regionalnych dla inicjatyw podejmowanych przez Pracodawców RP.  Wymiana informacji pozwalająca na poznanie stanowisk czy problemów.  Aktywna współpraca partnerów regionalnych z Biurem Pracodawców RP.

16 WRDS – szansa dla partnerów regionalnych Możliwość wniesienia spraw (problemów, propozycji) na forum WRDS Możliwość powołania w ramach WRDS zespołów problemowych Udział w procesie konsultacji społecznych Możliwość zawierania porozumień pomiędzy stronami WRDS Wpływ na rozstrzyganie konfliktów społeczno- gospodarczych w województwie Wpływ na działalność RDS (za pośrednictwem WRDS lub Pracodawców RP)

17 Współpraca partnerów regionalnych w ramach WRDS z

18 Zagadnienia merytoryczne dla instytucji dialogu społecznego Prawo pracyRynek pracyPodatkiZamówienia publiczneOchrona zdrowia

19 Partnerzy regionalni mogą mieć wpływ na Legislację Sytuację społeczno- gospodarczą w regionie Wykorzystanie środków finansowych Dialog społeczny

20 Dziękuję Arkadiusz Pączka Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji tel. +48 22 518 87 25 kom. +48 508 019 051 e-mail. a.paczka@pracodawcyrp.pla.paczka@pracodawcyrp.pl str. 20


Pobierz ppt "Propozycja współpracy Pracodawców RP z regionalnymi partnerami 2 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google