Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Doradztwa Strategicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Doradztwa Strategicznego"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
„Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach” konferencja podsumowująca realizację projektu Centrum Doradztwa Strategicznego

2 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Program konferencji Wprowadzenie do projektu, prezentacja wyników badań; Przerwa; Rozwiązania problemów kluczowych i rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach; Lunch. Centrum Doradztwa Strategicznego

3 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Główne domeny działalności Centrum Doradztwa Strategicznego Rynek pracy i edukacja (szkolnictwo zawodowe, kształcenie przez całe życie - LLL) – analizy, badania, strategie, narzędzia; Planowanie i zarządzanie strategiczne dla instytucji publicznych; Badania społeczne i ewaluacje; Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji. Centrum Doradztwa Strategicznego

4 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Bieżące realizacje CDS Podkarpacki Portal Pracy (Działanie PO KL); Trajektorie Migracyjne Województwa Podkarpackiego (Działanie PO KL); Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach (Działanie 9.2. PO KL); Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału ekonomiczno-społecznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających (Działanie PO KL); Kierunek Małopolska – wpływ potencjału ekonomiczno-społecznego migrantów powrotnych na rozwój województwa małopolskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających (Działanie PO KL); Centrum Doradztwa Strategicznego

5 Co zaplanowano i co udało się zrealizować.
„Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach” . Co zaplanowano i co udało się zrealizować. Prezentuje Cezary Ulasiński Centrum Doradztwa Strategicznego

6 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Potrzeba edukacyjna – czym jest? Centrum Doradztwa Strategicznego

7 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Doświadczenia Indeks Gotowości Rynkowej Mapa Monitorująca Szansę na Pracę Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wnioski: oferta edukacyjna ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PSZ) bywa niedopasowana do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy; organy założycielskie szkół nie zawsze posiadają pełną wiedzę nt. zapotrzebowania gospodarki na pracę, a popyt na określone kwalifikacje nie zawsze ma wpływ na decyzje o prowadzonych przez PSZ kierunkach kształcenia; uczniowie bardzo rzadko posiadają informacje na temat oczekiwań pracodawców; szkolnictwo zawodowe jest kosztowne, stąd warto jak najlepiej dopasować je do potrzeb lokalnego rynku pracy; uczenie przez całe życie (lifelong learning) – trend ogólnoświatowy. Centrum Doradztwa Strategicznego

8 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Pomysł na projekt dla Skierniewic Cel: dokonanie pełnej identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego; oraz: określenie motywów wyboru PSZ, profilu społ. uczniów, ich potrzeb i aspiracji zawodowych, postaw wobec pracy oraz skłonności do uczenia się przez całe życie; określenie jakości kształcenia zawodowego, zdefiniowanie poziomu dopasowania oferty PSZ do potrzeb rynku pracy, ocena szkół w zakresie przygotowania uczniów do poruszania się po rynku pracy; określenie bieżących potrzeb pracodawców, ich oceny jakości i kierunków kształcenia w PSZ; zbadanie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych (w tym instytucji rynku pracy) we współpracy ze szkołami oraz pracodawcami. Centrum Doradztwa Strategicznego

9 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Elementy projektu Diagnoza potrzeb edukacyjnych z rekomendacjami dla szkolnictwa zawodowego Badanie pracodawców (CATI, próba: 300, 10 wywiadów indywidualnych) Badanie instytucji rynku pracy (7 wywiadów indywidualnych i ankiet mailowych) Badanie szkół (m.in. 21 wywiadów indywidualnych) Badanie uczniów (ankieta audytoryjna, próba: 400) Analiza danych zastanych Warsztaty strategiczne Centrum Doradztwa Strategicznego

10 Raporty dostępne są na stronie www.cds.krakow.pl w dziale Aktualności
Raporty i analizy opracowane w ramach projektu Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach; Jakość  kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Skierniewicach;  Adekwatność kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Skierniewicach; Ocena poziomu przygotowania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach do poruszania się po rynku pracy;  Potencjał Instytucji Rynku Pracy  w powiecie skierniewickim; Postawy pracodawców z terenu powiatu skierniewickiego wobec problemu zatrudniania absolwentów szkół o profilu zawodowym - raport z badań CATI; Opinie pracodawców z terenu powiatu skierniewickiego na temat absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - raport z badań IDI; Analiza uwarunkowań utworzenia w Skierniewicach Centrum Kształcenia Praktycznego; Raport syntetyzujący pt. „Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach”. Raporty dostępne są na stronie w dziale Aktualności Centrum Doradztwa Strategicznego

11 Bilans szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach
Prezentuje Karolina Wójcik Centrum Doradztwa Strategicznego

12 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Bilans w podziale na 4 zidentyfikowane obszary strategiczne: Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Kompetencje kluczowe Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Centrum Doradztwa Strategicznego

13 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych problemy pozytywy kłopoty z naborem nauczycieli przedmiotów zawodowych; stuprocentowa zdawalność części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: cieśla, ogrodnik i posadzkarz oraz kucharz malej gastronomii i sprzedawca (2008); uczniowie nie uzyskują wystarczającego wsparcia w zdobywaniu uprawnień zawodowych w trakcie kształcenia; część uczniów ma możliwość uczestnictwa w kursach realizowanych przez zewnętrzne instytucje; Centrum Doradztwa Strategicznego

14 Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych
Zdawalność egzaminu maturalnego Powiat Zdawalność w % skierniewicki ziemski 62,5 skierniewicki grodzki 81,8 woj. łódzkie 80,9 problemy pozytywy absolwenci szkół zawodowych są niewystarczająco przygotowani do realiów rynku pracy; zdawalność egzaminu maturalnego wśród uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach jest wyższa niż w powiecie ziemskim i całym woj łódzkim; szkoły są mało aktywne w pozyskiwaniu funduszy na wyposażenie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania; uczniowie kierunków ogrodniczych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 mają możliwość korzystania z bazy technodydaktycznej PWSZ; Centrum Doradztwa Strategicznego

15 Zespół szkół /Liceum profilowane/ Szkoła Zasadnicza Zawodowa
Kompetencje kluczowe Liczba uczniów poszczególnych typów szkół przypadająca na jeden komputer problemy pozytywy ponadgimnazjalne szkoły zawodowe nie przygotowują uczniów do korzystania z języków obcych w praktyce; szkoły zapewniają odpowiednie warunki do nauki języków obcych (dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, zadowalająca liczebność grup językowych);  w szkołach rzadko wykorzystuje się innowacyjne metody nauczania (w tym komputer jako narzędzie pracy); ilość i jakość dostępnych w szkołach komputerów plasuje się powyżej średniej krajowej ; Zespół szkół Technikum /Liceum profilowane/ Szkoła Zasadnicza Zawodowa ZSZ nr 1 5,97* 1,48 ZSZ nr 2 5,75 6,02 ZSZ nr 3 9,72 - ZS nr 4 1,75 Polska 7,21 16,3 * technikum i liceum profilowane łącznie Centrum Doradztwa Strategicznego

16 Kompetencje kluczowe problemy pozytywy
Oferta skierniewickich instytucji rynku pracy z zakresu podwyższania kompetencji kluczowych u uczniów problemy pozytywy obszar kształtowania etosu pracy wśród uczniów i absolwentów jest niezagospodarowany przez instytucje rynku pracy. skierniewickie instytucje rynku pracy dysponują ofertą z zakresu podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych. promowanie małej przedsiębiorczości szkolenia z postaw przedsiębiorczych szkolenia z nowych technologii Kompetencje informatyczne Inicjatywność i przedsiębiorczość Kompetencje matematyczne Kompetencje społeczne i obywatelskie kursy z zakresu księgowości komputerowej i obsługi komputera kursy księgowości współorganizacja imprez kulturalnych działalność sportowa i wychowawcza Centrum Doradztwa Strategicznego

17 Zamiar dalszego kształcenia Zamiar pracy bezpośrednio po szkole Ogółem
Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Zamiar dalszego kształcenia Zamiar pracy bezpośrednio po szkole Ogółem tak jeszcze nie wiem nie 2,6% 1,0% ,8% 4,4% 21,1% 18,5% 3,6% 43,2% 27,9% 17,4% 7,0% 52,3% ogółem 51,6% 37,0% 11,5% 100,0% problemy pozytywy nie we wszystkich szkołach funkcjonuje doradca zawodowy;  dwa zespoły szkół zatrudniają doradcę zawodowego;  duży odsetek uczniów niezdecydowanych, co chcą robić po ukończeniu szkoły; większość uczniów ma już dośw. zawodowe (pracowali w ciągu ostatniego roku); Centrum Doradztwa Strategicznego

18 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Skierniewicach problemy pozytywy najwięcej uczniów chce pracować w Skierniewicach, a tylko kilkanaście procent skierniewickich firm planuje zatrudnienie absolwentów ponadgimn. szkół zawodowych; większość uczniów skłonnych jest rozważyć podjęcie pracy w Warszawie; uczniowie mają niską świadomość możliwości uzyskania informacji, pomocy w instytucjach rynku pracy; instytucje rynku pracy dysponują szeroką ofertą skierowaną do uczniów i absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; w żadnym ze zespołów szkół nie ma systemu monitorowania losów absolwentów; Centrum Doradztwa Strategicznego

19 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami problemy pozytywy niewystarczająca inicjatywa szkół w nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 wyróżnia się spośród skierniewickich szkół, podejmując liczne formy współpracy z pracodawcami; niechęć części pracodawców do nawiązywania współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi; w każdym z zespołów szkół można wskazać przykłady dobrze zorganizowanej praktycznej nauki zawodu; niedostatek wspólnych inicjatyw szkół, pracodawców i instytucji rynku pracy; Centrum Doradztwa Strategicznego

20 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Podsumowanie – kluczowe kwestie problemowe Kłopoty z naborem nauczycieli przedmiotów zawodowych, wynikające z powszechnie obowiązującego modelu ich zatrudniania; Niedostateczne przygotowanie zawodowe uczniów do realiów rynku pracy; Niedostateczne wsparcie uczniów w zdobywaniu uprawnień zawodowych w trakcie kształcenia w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej; Niska aktywność w pozyskiwaniu funduszy na wyposażenie szkół i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania; Niski poziom praktycznej znajomości języków obcych u uczniów; Niewielki stopień wykorzystania innowacyjnych metod nauczania w szkołach, w tym wykorzystania komputera jako narzędzia pracy; Niezagospodarowany przez instytucje rynku pracy obszar kształtowania etosu pracy wśród uczniów i absolwentów. Centrum Doradztwa Strategicznego

21 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Podsumowanie – kluczowe kwestie problemowe Brak systemu monitorowania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; Brak wystarczającej liczby doradców zawodowych; Niezaplanowana ścieżka edukacyjno-zawodowa uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; Rozbieżności między zamiarami uczniów a planami zatrudnieniowymi skierniewickich firm; Niezbyt wysoka świadomość uczniów nt. możliwości uzyskania informacji i pomocy w instytucjach rynku pracy; Problemy związane ze współpracą ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z partnerami zewnętrznymi (pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy). Centrum Doradztwa Strategicznego

22 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Rozwiązania kluczowych kwestii problemowych szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Prezentuje Ada Kopeć - Pawlikowska Centrum Doradztwa Strategicznego

23 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Struktura raportu syntetyzującego Diagnoza Obszary strategiczne związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Propozycje rozwiązań kwestii problemowych zidentyfikowanych w Skierniewicach w obszarze szkolnictwa zawodowego Rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Propozycje rozwiązań kwestii problemowych zidentyfikowanych w Skierniewicach w obszarze szkolnictwa zawodowego Centrum Doradztwa Strategicznego

24 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Rozwiązania Program wspierania zatrudnienia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu; Przejęcie szkoły przez podmioty niesamorządowe; Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia zawodowego opartego o model kształcenia modułowego; Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego; Centrum Doradztwa Strategicznego

25 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Rozwiązania Utworzenie w strukturach Urzędu Miasta stanowiska ds. wsparcia szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; Utworzenie na poziomie Urzędu Miasta stanowiska koordynatora ds. kształcenia zawodowego; Prowadzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach badań rynku pracy i przekazywanie ich wyników ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym; Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia zawodowego opartego o model: ponadgimnazjalne szkoły zawodowe + pracodawcy. Centrum Doradztwa Strategicznego

26 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Dobre praktyki Klasy patronackie Mercedes-Benz Centrum Doradztwa Strategicznego

27 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Kompetencje kluczowe Rozwiązania Wymiany zagraniczne uczniów; Zajęcia językowe w grupach międzyklasowych, podzielonych zgodnie ze stopniem znajomości języka; Programy nauczania języków obcych sprofilowane pod kątem zawodowym, oparte na słownictwie branżowym; Prowadzenie części nauki zawodu w języku obcym; Program wzmacniania pozytywnego wizerunku i promocji ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; Dostosowanie programów nauczania przedsiębiorczości do realiów rynku pracy. Centrum Doradztwa Strategicznego

28 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Kompetencje kluczowe Dobre praktyki Projekty: „Mój sekretariat”; „Język angielski w klasie technik informatyk narzędziem zdobywania wiedzy„ - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Centrum Doradztwa Strategicznego

29 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Rozwiązania Program skoordynowanej współpracy między szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie badania losów absolwentów; Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum; Zewnętrzny, miejski system doradztwa zawodowego w mieście. Centrum Doradztwa Strategicznego

30 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Dobre praktyki Gimnazjum w Ksawerowie Centrum Doradztwa Strategicznego

31 Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami
Obszary współpracy Z pracodawcami Z instytucjami rynku pracy praktyki zawodowe u pracodawców; nauka zawodu w szkole (warsztaty, pracownie); nauka zawodu u pracodawców; kontakty z zagranicznymi pracodawcami (praktyki zagraniczne); zasięganie opinii pracodawców przed otwieraniem nowych kierunków kształcenia; spotkania z pracodawcami w szkołach; wycieczki przedmiotowe i zawodowe; sponsoring rzeczowy i finansowy; zgłaszanie zapotrzebowania na młodocianych pracowników; organizacja specjalnych wydarzeń; formalne porozumienia z zakładami pracy; organizowanie staży i kursów dla nauczycieli (u pracodawców). prowadzenie doradztwa zawodowego; wspólna realizacja projektów; nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych; konsultacje w sprawie otwierania nowych kierunków; zajęcia związane z przedsiębiorczością organizacja praktyk i wymian zagranicznych; udział szkół w realizowanych przez instytucje imprezach. Centrum Doradztwa Strategicznego

32 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Rozwiązania Dofinansowanie praktyk zawodowych (zwłaszcza zagranicznych) z funduszy unijnych lub budżetu miasta; Współpraca z miastami partnerskimi Skierniewic przy organizacji wyjazdów i praktyk zagranicznych dla uczniów; Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego; Opracowanie przez szkoły specjalnej oferty promocyjnej dla pracodawców w zamian za współpracę ze szkołą; Promowanie firm, które wspierają rzeczowo i finansowo szkołę; Centrum Doradztwa Strategicznego

33 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Rozwiązania Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych kwalifikacji związanych z zawodami, w jakich się kształcą; Utworzenie strony www obserwatorium rynku pracy, gdzie gromadzone byłyby informacje i wyniki badań związanych z sytuacja społeczno-gospodarczą w powiecie; Wprowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym do gimnazjum; Uatrakcyjnianie programu nauczania przedsiębiorczość i włączanie w organizację zajęć przedsiębiorców. Centrum Doradztwa Strategicznego

34 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Dobre praktyki Niepołomice - kompleksowy program współpracy szkoły, samorządu i pracodawców na rzecz praktycznej nauki zawodu Centrum Doradztwa Strategicznego

35 Rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach
Prezentuje Dagmara Bieńkowska Centrum Doradztwa Strategicznego

36 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Rekomendowane działania Wdrożenie zewnętrznego miejskiego systemu doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów; Kompleksowe wspieranie szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podnoszących jakość i efektywność kształcenia; Prowadzenie regularnych i powtarzalnych badań lokalnego rynku pracy i upowszechnianie informacji o ich wynikach; Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach; Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Doradztwa Strategicznego

37 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl
Wdrożenie zewnętrznego miejskiego systemu doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w Skierniewicach Cele projektu: przygotowanie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych kompleksowego (miejskiego) programu doradztwa zawodowego dla uczniów; określenie potrzeb gimnazjalistów w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych i doradztwa zawodowego, z uwzględnieniem sytuacji lokalnego rynku pracy; zaprojektowanie i wdrożenie instytucji/programu, wspierającego szkoły w realizacji zadań związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych i doradztwem zawodowym; wyposażenie gimnazjalistów w podstawową wiedzę ekonomiczną; prezentacja perspektyw zawodowych – poznanie środowiska lokalnych pracodawców przez gimnazjalistów. Finansowanie: PO KL, Poddziałanie 9.1.2; Budżet Miasta Skierniewice Centrum Doradztwa Strategicznego

38 Kompleksowe wspieranie szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podnoszących jakość i efektywność kształcenia Problem na jaki odpowiada projekt: brak systemu wsparcia szkół w aplikowaniu o środki zewnętrzne i informacji o dostępności środków i programów umożliwiających rozwój szkół; niedostateczne umiejętności i doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i realizacją projektów u kadry pedagogicznej. Typy działań, fazy realizacji projektu: rozpoznanie potrzeb i stworzenie koncepcji wspierania szkół w pozyskiwaniu środków zewn.; utworzenie specjalnej komórki/zatrudnienie osoby koordynującej współpracę ze szkołami w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju; organizowanie regularnych spotkań warsztatowych/seminariów dla przedstawicieli kadry pedagogicznej m.in. z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, wdrażania i zarządzania projektami. Finansowanie: Budżet Miasta Skierniewice Centrum Doradztwa Strategicznego

39 Prowadzenie regularnych i powtarzalnych badań lokalnego rynku pracy i upowszechnianie informacji o ich wynikach Problem na jaki odpowiada projekt: niewystarczająca informacja na temat potrzeb lokalnego rynku pracy, niezbędnej m.in. do podejmowania decyzji o uruchamianiu nowych kierunków kształcenia; brak skoordynowanych działań na rzecz współpracy przy realizowaniu badań; niedostateczna wymiana informacji na temat wyników badań. Typy działań, fazy realizacji projektu: analiza zasobów (danych, dokumentów, zasobów instytucjonalnych); opracowanie koncepcji i harmonogramu planowanych badań; zaangażowanie różnego typu instytucji w gromadzenie i udostępnianie danych; realizacja badań; agregowanie i analiza danych; koncepcja prezentacji i udostępniania wyników badań (np. opracowanie i wdrożenie formuły obserwatorium rynku pracy). Odpowiedzialność za realizację projektu (instytucja/podmiot odpowiedzialny): Urząd Miasta Skierniewice, Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Centrum Doradztwa Strategicznego

40 Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach
Problem na jaki odpowiada projekt: niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy; brak wypracowanych przez różne instytucje założeń kompleksowego programu badań losów absolwentów; brak skoordynowanej współpracy różnego typu instytucji na rzecz prowadzenia badań losów absolwentów; brak metod i narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na systematyczne badanie losów absolwentów. Zasięg projektu: Powiat skierniewicki grodzki i ziemski Cele projektu: uzyskanie wiedzy na temat efektywności kształcenia w szkołach i informacji niezbędnych do formułowania przez szkoły oferty kierunków nauczania; trafniejsze kreowanie polityki kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie poszczególnych szkół, jak i miejskim; wsparcie uczniów gimnazjów w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Centrum Doradztwa Strategicznego

41 Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach
Typy działań, fazy realizacji projektu: identyfikacja doświadczeń krajowych i zagranicznych, wykorzystane elementów dobrych praktyk; opracowanie całościowej koncepcji sposobu gromadzenia i analizy danych; opracowanie systemu współpracy różnych instytucji na rzecz monitoringu losu absolwentów; opracowanie ujednoliconych narzędzi badawczych; przeprowadzenie kompleksowych badań i opracowanie koncepcji ich powtarzania; analiza możliwości wykorzystania uzyskanych wyników badań; wykorzystanie nowych technologii do gromadzenia i prezentowania wyników badań. Centrum Doradztwa Strategicznego

42 Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)
Cele projektu: wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie Skierniewic w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu; umożliwienie elastycznego reagowania skierniewickiego szkolnictwa zawodowego na zmiany sytuacji na rynku pracy; stworzenie możliwości reakcji na potrzeby edukacyjne różnorodnych grup mieszkańców Skierniewic. Oczekiwane efekty, rezultaty: utworzenie instytucji, która będzie dysponować nowoczesną bazą sprzętową, umożliwiającą kształcenie praktyczne na wysokim poziomie; stworzenie elastycznego systemu zdobywania kwalifikacji zawodowych – dzięki organizacji kształcenia w systemie kursowym; umożliwienie nauczycielom zawodu korzystania z dodatkowych źródeł dochodu – dzięki organizacji kursów komercyjnych; wzbogacenie miejskiej oferty kształcenia ustawicznego; CKP może być przedstawicielem organu prowadzącego w kontaktach z pracodawcami. Centrum Doradztwa Strategicznego

43 Centrum Doradztwa Strategicznego dziękuje wszystkim Państwu
za zaangażowanie w realizację projektu Centrum Doradztwa Strategicznego


Pobierz ppt "Centrum Doradztwa Strategicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google