Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

2 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Program konferencji 1.10.00 - 11.40 - Wprowadzenie do projektu, prezentacja wyników badań; 2.11.40 - 12.10 - Przerwa; 3.12.10 - 13.00 - Rozwiązania problemów kluczowych i rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach; 4.13.00 - Lunch.

3 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Główne domeny działalności Centrum Doradztwa Strategicznego 1.Rynek pracy i edukacja (szkolnictwo zawodowe, kształcenie przez całe życie - LLL) – analizy, badania, strategie, narzędzia; 2.Planowanie i zarządzanie strategiczne dla instytucji publicznych; 3.Badania społeczne i ewaluacje; 4.Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji.

4 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Bieżące realizacje CDS 1.Podkarpacki Portal Pracy (Działanie 6.1.1. PO KL); 2.Trajektorie Migracyjne Województwa Podkarpackiego (Działanie 6.1.1. PO KL); 3.Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach (Działanie 9.2. PO KL); 4.Kierunek Dolny Śląsk – wpływ potencjału ekonomiczno-społecznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających (Działanie 8.1.2. PO KL); 5.Kierunek Małopolska – wpływ potencjału ekonomiczno-społecznego migrantów powrotnych na rozwój województwa małopolskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających (Działanie 8.1.2. PO KL);

5 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach. Co zaplanowano i co udało się zrealizować. Prezentuje Cezary Ulasiński

6 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Potrzeba edukacyjna – czym jest?

7 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Doświadczenia Wnioski: – oferta edukacyjna ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PSZ) bywa niedopasowana do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy; – organy założycielskie szkół nie zawsze posiadają pełną wiedzę nt. zapotrzebowania gospodarki na pracę, a popyt na określone kwalifikacje nie zawsze ma wpływ na decyzje o prowadzonych przez PSZ kierunkach kształcenia; – uczniowie bardzo rzadko posiadają informacje na temat oczekiwań pracodawców; – szkolnictwo zawodowe jest kosztowne, stąd warto jak najlepiej dopasować je do potrzeb lokalnego rynku pracy; – uczenie przez całe życie (lifelong learning) – trend ogólnoświatowy. Indeks Gotowości Rynkowej Mapa Monitorująca Szansę na Pracę Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego

8 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Pomysł na projekt dla Skierniewic Cel: – dokonanie pełnej identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego; oraz: – określenie motywów wyboru PSZ, profilu społ. uczniów, ich potrzeb i aspiracji zawodowych, postaw wobec pracy oraz skłonności do uczenia się przez całe życie; – określenie jakości kształcenia zawodowego, zdefiniowanie poziomu dopasowania oferty PSZ do potrzeb rynku pracy, ocena szkół w zakresie przygotowania uczniów do poruszania się po rynku pracy; – określenie bieżących potrzeb pracodawców, ich oceny jakości i kierunków kształcenia w PSZ; – zbadanie potencjału partnerów społeczno-gospodarczych (w tym instytucji rynku pracy) we współpracy ze szkołami oraz pracodawcami.

9 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Elementy projektu Diagnoza potrzeb edukacyjnych z rekomendacjami dla szkolnictwa zawodowego Badanie pracodawców (CATI, próba: 300, 10 wywiadów indywidualnych) Badanie instytucji rynku pracy (7 wywiadów indywidualnych i ankiet mailowych) Badanie szkół (m.in. 21 wywiadów indywidualnych) Badanie uczniów (ankieta audytoryjna, próba: 400) Analiza danych zastanych Warsztaty strategiczne

10 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Raporty i analizy opracowane w ramach projektu 1.Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach; 2.Jakość kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Skierniewicach; 3.Adekwatność kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Skierniewicach; 4.Ocena poziomu przygotowania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach do poruszania się po rynku pracy; 5.Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim; 6.Postawy pracodawców z terenu powiatu skierniewickiego wobec problemu zatrudniania absolwentów szkół o profilu zawodowym - raport z badań CATI; 7.Opinie pracodawców z terenu powiatu skierniewickiego na temat absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - raport z badań IDI; 8.Analiza uwarunkowań utworzenia w Skierniewicach Centrum Kształcenia Praktycznego; 9.Raport syntetyzujący pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach. Raporty dostępne są na stronie www.cds.krakow.pl w dziale Aktualności

11 Bilans szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Prezentuje Karolina Wójcik Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

12 Bilans w podziale na 4 zidentyfikowane obszary strategiczne: 1.Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych 2.Kompetencje kluczowe 3.Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach 4.Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami

13 Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych problemypozytywy – kłopoty z naborem nauczycieli przedmiotów zawodowych; – stuprocentowa zdawalność części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach: cieśla, ogrodnik i posadzkarz oraz kucharz malej gastronomii i sprzedawca (2008); – uczniowie nie uzyskują wystarczającego wsparcia w zdobywaniu uprawnień zawodowych w trakcie kształcenia; – część uczniów ma możliwość uczestnictwa w kursach realizowanych przez zewnętrzne instytucje; Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

14 Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych problemypozytywy – absolwenci szkół zawodowych są niewystarczająco przygotowani do realiów rynku pracy; – zdawalność egzaminu maturalnego wśród uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach jest wyższa niż w powiecie ziemskim i całym woj. łódzkim; – szkoły są mało aktywne w pozyskiwaniu funduszy na wyposażenie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania; – uczniowie kierunków ogrodniczych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 mają możliwość korzystania z bazy technodydaktycznej PWSZ; Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl PowiatZdawalność w % skierniewicki ziemski62,5 skierniewicki grodzki81,8 woj. łódzkie80,9 Zdawalność egzaminu maturalnego

15 Kompetencje kluczowe problemypozytywy – ponadgimnazjalne szkoły zawodowe nie przygotowują uczniów do korzystania z języków obcych w praktyce; – szkoły zapewniają odpowiednie warunki do nauki języków obcych (dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, zadowalająca liczebność grup językowych); – w szkołach rzadko wykorzystuje się innowacyjne metody nauczania (w tym komputer jako narzędzie pracy); – ilość i jakość dostępnych w szkołach komputerów plasuje się powyżej średniej krajowej ; Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Zespół szkół Technikum /Liceum profilowane/ Szkoła Zasadnicza Zawodowa ZSZ nr 1 5,97*1,48 ZSZ nr 2 5,756,02 ZSZ nr 3 9,72- ZS nr 4 1,75- Polska 7,2116,3 * technikum i liceum profilowane łącznie Liczba uczniów poszczególnych typów szkół przypadająca na jeden komputer

16 Kompetencje kluczowe problemypozytywy – obszar kształtowania etosu pracy wśród uczniów i absolwentów jest niezagospodarowany przez instytucje rynku pracy. – skierniewickie instytucje rynku pracy dysponują ofertą z zakresu podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych. Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl promowanie małej przedsiębiorczości szkolenia z postaw przedsiębiorczych szkolenia z nowych technologii Kompetencje informatyczne Inicjatywność i przedsiębiorczość Kompetencje matematyczne Kompetencje społeczne i obywatelskie kursy z zakresu księgowości komputerowej i obsługi komputera kursy księgowości współorganizacja imprez kulturalnych działalność sportowa i wychowawcza Oferta skierniewickich instytucji rynku pracy z zakresu podwyższania kompetencji kluczowych u uczniów

17 Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach problemypozytywy – nie we wszystkich szkołach funkcjonuje doradca zawodowy; – dwa zespoły szkół zatrudniają doradcę zawodowego; – duży odsetek uczniów niezdecydowanych, co chcą robić po ukończeniu szkoły; – większość uczniów ma już dośw. zawodowe (pracowali w ciągu ostatniego roku); Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Zamiar dalszego kształcenia Zamiar pracy bezpośrednio po szkole Ogółem tak jeszcze nie wiem nie 2,6%1,0%,8%4,4% jeszcze nie wiem21,1%18,5%3,6%43,2% tak27,9%17,4%7,0%52,3% ogółem51,6%37,0%11,5%100,0%

18 Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Skierniewicach problemypozytywy – najwięcej uczniów chce pracować w Skierniewicach, a tylko kilkanaście procent skierniewickich firm planuje zatrudnienie absolwentów ponadgimn. szkół zawodowych; – większość uczniów skłonnych jest rozważyć podjęcie pracy w Warszawie; – uczniowie mają niską świadomość możliwości uzyskania informacji, pomocy w instytucjach rynku pracy; – instytucje rynku pracy dysponują szeroką ofertą skierowaną do uczniów i absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; – w żadnym ze zespołów szkół nie ma systemu monitorowania losów absolwentów; Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

19 Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami problemypozytywy – niewystarczająca inicjatywa szkół w nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi; – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 wyróżnia się spośród skierniewickich szkół, podejmując liczne formy współpracy z pracodawcami; – niechęć części pracodawców do nawiązywania współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi; – w każdym z zespołów szkół można wskazać przykłady dobrze zorganizowanej praktycznej nauki zawodu; – niedostatek wspólnych inicjatyw szkół, pracodawców i instytucji rynku pracy; Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl

20 Podsumowanie – kluczowe kwestie problemowe Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl – Kłopoty z naborem nauczycieli przedmiotów zawodowych, wynikające z powszechnie obowiązującego modelu ich zatrudniania; – Niedostateczne przygotowanie zawodowe uczniów do realiów rynku pracy; – Niedostateczne wsparcie uczniów w zdobywaniu uprawnień zawodowych w trakcie kształcenia w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej; – Niska aktywność w pozyskiwaniu funduszy na wyposażenie szkół i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania; – Niski poziom praktycznej znajomości języków obcych u uczniów; – Niewielki stopień wykorzystania innowacyjnych metod nauczania w szkołach, w tym wykorzystania komputera jako narzędzia pracy; – Niezagospodarowany przez instytucje rynku pracy obszar kształtowania etosu pracy wśród uczniów i absolwentów.

21 Podsumowanie – kluczowe kwestie problemowe Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl – Brak systemu monitorowania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; – Brak wystarczającej liczby doradców zawodowych; – Niezaplanowana ścieżka edukacyjno-zawodowa uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; – Rozbieżności między zamiarami uczniów a planami zatrudnieniowymi skierniewickich firm; – Niezbyt wysoka świadomość uczniów nt. możliwości uzyskania informacji i pomocy w instytucjach rynku pracy; – Problemy związane ze współpracą ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z partnerami zewnętrznymi (pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy).

22 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Rozwiązania kluczowych kwestii problemowych szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Prezentuje Ada Kopeć - Pawlikowska

23 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Struktura raportu syntetyzującego Diagnoza Obszary strategiczne związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Propozycje rozwiązań kwestii problemowych zidentyfikowanych w Skierniewicach w obszarze szkolnictwa zawodowego Rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Propozycje rozwiązań kwestii problemowych zidentyfikowanych w Skierniewicach w obszarze szkolnictwa zawodowego

24 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Rozwiązania 1.Program wspierania zatrudnienia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu; 2.Przejęcie szkoły przez podmioty niesamorządowe; 3.Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia zawodowego opartego o model kształcenia modułowego; 4.Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego;

25 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Rozwiązania 5.Utworzenie w strukturach Urzędu Miasta stanowiska ds. wsparcia szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 6.Utworzenie na poziomie Urzędu Miasta stanowiska koordynatora ds. kształcenia zawodowego; 7.Prowadzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach badań rynku pracy i przekazywanie ich wyników ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym; 8.Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia zawodowego opartego o model: ponadgimnazjalne szkoły zawodowe + pracodawcy.

26 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Jakość kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Dobre praktyki Klasy patronackie Mercedes-Benz

27 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Kompetencje kluczowe Rozwiązania 1.Wymiany zagraniczne uczniów; 2.Zajęcia językowe w grupach międzyklasowych, podzielonych zgodnie ze stopniem znajomości języka; 3.Programy nauczania języków obcych sprofilowane pod kątem zawodowym, oparte na słownictwie branżowym; 4.Prowadzenie części nauki zawodu w języku obcym; 5.Program wzmacniania pozytywnego wizerunku i promocji ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; 6.Dostosowanie programów nauczania przedsiębiorczości do realiów rynku pracy.

28 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Kompetencje kluczowe Dobre praktyki Projekty: – Mój sekretariat; – Język angielski w klasie technik informatyk narzędziem zdobywania wiedzy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.

29 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Rozwiązania 1.Program skoordynowanej współpracy między szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie badania losów absolwentów; 2.Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum; 3.Zewnętrzny, miejski system doradztwa zawodowego w mieście.

30 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Dobre praktyki Gimnazjum w Ksawerowie

31 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Obszary współpracy Z pracodawcamiZ instytucjami rynku pracy - praktyki zawodowe u pracodawców; - nauka zawodu w szkole (warsztaty, pracownie); - nauka zawodu u pracodawców; - kontakty z zagranicznymi pracodawcami (praktyki zagraniczne); - zasięganie opinii pracodawców przed otwieraniem nowych kierunków kształcenia; - spotkania z pracodawcami w szkołach; - wycieczki przedmiotowe i zawodowe; - sponsoring rzeczowy i finansowy; - zgłaszanie zapotrzebowania na młodocianych pracowników; - organizacja specjalnych wydarzeń; - formalne porozumienia z zakładami pracy; - organizowanie staży i kursów dla nauczycieli (u pracodawców). - prowadzenie doradztwa zawodowego; - wspólna realizacja projektów; - nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych; - konsultacje w sprawie otwierania nowych kierunków; - zajęcia związane z przedsiębiorczością organizacja praktyk i wymian zagranicznych; - udział szkół w realizowanych przez instytucje imprezach.

32 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Rozwiązania 1.Dofinansowanie praktyk zawodowych (zwłaszcza zagranicznych) z funduszy unijnych lub budżetu miasta; 2.Współpraca z miastami partnerskimi Skierniewic przy organizacji wyjazdów i praktyk zagranicznych dla uczniów; 3.Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego; 4.Opracowanie przez szkoły specjalnej oferty promocyjnej dla pracodawców w zamian za współpracę ze szkołą; 5.Promowanie firm, które wspierają rzeczowo i finansowo szkołę;

33 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Rozwiązania 6.Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych kwalifikacji związanych z zawodami, w jakich się kształcą; 7.Utworzenie strony www obserwatorium rynku pracy, gdzie gromadzone byłyby informacje i wyniki badań związanych z sytuacja społeczno-gospodarczą w powiecie; 8.Wprowadzenie zajęć związanych z doradztwem zawodowym do gimnazjum; 9.Uatrakcyjnianie programu nauczania przedsiębiorczość i włączanie w organizację zajęć przedsiębiorców.

34 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Współpraca pomiędzy ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami Dobre praktyki Niepołomice - kompleksowy program współpracy szkoły, samorządu i pracodawców na rzecz praktycznej nauki zawodu

35 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Rekomendacje dla szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach Prezentuje Dagmara Bieńkowska

36 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Rekomendowane działania 1.Wdrożenie zewnętrznego miejskiego systemu doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów; 2.Kompleksowe wspieranie szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podnoszących jakość i efektywność kształcenia; 3.Prowadzenie regularnych i powtarzalnych badań lokalnego rynku pracy i upowszechnianie informacji o ich wynikach; 4.Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach; 5.Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego.

37 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Wdrożenie zewnętrznego miejskiego systemu doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w Skierniewicach Cele projektu: przygotowanie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych kompleksowego (miejskiego) programu doradztwa zawodowego dla uczniów; określenie potrzeb gimnazjalistów w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych i doradztwa zawodowego, z uwzględnieniem sytuacji lokalnego rynku pracy; zaprojektowanie i wdrożenie instytucji/programu, wspierającego szkoły w realizacji zadań związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych i doradztwem zawodowym; wyposażenie gimnazjalistów w podstawową wiedzę ekonomiczną; prezentacja perspektyw zawodowych – poznanie środowiska lokalnych pracodawców przez gimnazjalistów. Finansowanie: PO KL, Poddziałanie 9.1.2; Budżet Miasta Skierniewice

38 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Kompleksowe wspieranie szkół w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podnoszących jakość i efektywność kształcenia Problem na jaki odpowiada projekt: brak systemu wsparcia szkół w aplikowaniu o środki zewnętrzne i informacji o dostępności środków i programów umożliwiających rozwój szkół; niedostateczne umiejętności i doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i realizacją projektów u kadry pedagogicznej. Typy działań, fazy realizacji projektu: rozpoznanie potrzeb i stworzenie koncepcji wspierania szkół w pozyskiwaniu środków zewn.; utworzenie specjalnej komórki/zatrudnienie osoby koordynującej współpracę ze szkołami w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju; organizowanie regularnych spotkań warsztatowych/seminariów dla przedstawicieli kadry pedagogicznej m.in. z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, wdrażania i zarządzania projektami. Finansowanie: Budżet Miasta Skierniewice

39 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Prowadzenie regularnych i powtarzalnych badań lokalnego rynku pracy i upowszechnianie informacji o ich wynikach Problem na jaki odpowiada projekt: niewystarczająca informacja na temat potrzeb lokalnego rynku pracy, niezbędnej m.in. do podejmowania decyzji o uruchamianiu nowych kierunków kształcenia; brak skoordynowanych działań na rzecz współpracy przy realizowaniu badań; niedostateczna wymiana informacji na temat wyników badań. Typy działań, fazy realizacji projektu: analiza zasobów (danych, dokumentów, zasobów instytucjonalnych); opracowanie koncepcji i harmonogramu planowanych badań; zaangażowanie różnego typu instytucji w gromadzenie i udostępnianie danych; realizacja badań; agregowanie i analiza danych; koncepcja prezentacji i udostępniania wyników badań (np. opracowanie i wdrożenie formuły obserwatorium rynku pracy). Odpowiedzialność za realizację projektu (instytucja/podmiot odpowiedzialny): Urząd Miasta Skierniewice, Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

40 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Problem na jaki odpowiada projekt: niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy; brak wypracowanych przez różne instytucje założeń kompleksowego programu badań losów absolwentów; brak skoordynowanej współpracy różnego typu instytucji na rzecz prowadzenia badań losów absolwentów; brak metod i narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na systematyczne badanie losów absolwentów. Zasięg projektu: Powiat skierniewicki grodzki i ziemski Cele projektu: uzyskanie wiedzy na temat efektywności kształcenia w szkołach i informacji niezbędnych do formułowania przez szkoły oferty kierunków nauczania; trafniejsze kreowanie polityki kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie poszczególnych szkół, jak i miejskim; wsparcie uczniów gimnazjów w planowaniu ścieżki edukacyjnej.

41 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Skierniewicach Typy działań, fazy realizacji projektu: identyfikacja doświadczeń krajowych i zagranicznych, wykorzystane elementów dobrych praktyk; opracowanie całościowej koncepcji sposobu gromadzenia i analizy danych; opracowanie systemu współpracy różnych instytucji na rzecz monitoringu losu absolwentów; opracowanie ujednoliconych narzędzi badawczych; przeprowadzenie kompleksowych badań i opracowanie koncepcji ich powtarzania; analiza możliwości wykorzystania uzyskanych wyników badań; wykorzystanie nowych technologii do gromadzenia i prezentowania wyników badań.

42 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Utworzenie na terenie Skierniewic Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) Cele projektu: wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie Skierniewic w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu; umożliwienie elastycznego reagowania skierniewickiego szkolnictwa zawodowego na zmiany sytuacji na rynku pracy; stworzenie możliwości reakcji na potrzeby edukacyjne różnorodnych grup mieszkańców Skierniewic. Oczekiwane efekty, rezultaty: utworzenie instytucji, która będzie dysponować nowoczesną bazą sprzętową, umożliwiającą kształcenie praktyczne na wysokim poziomie; stworzenie elastycznego systemu zdobywania kwalifikacji zawodowych – dzięki organizacji kształcenia w systemie kursowym; umożliwienie nauczycielom zawodu korzystania z dodatkowych źródeł dochodu – dzięki organizacji kursów komercyjnych; wzbogacenie miejskiej oferty kształcenia ustawicznego; CKP może być przedstawicielem organu prowadzącego w kontaktach z pracodawcami.

43 Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Centrum Doradztwa Strategicznego dziękuje wszystkim Państwu za zaangażowanie w realizację projektu


Pobierz ppt "Centrum Doradztwa Strategicznego www.cds.krakow.pl Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google