Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ENERGETYCZNE Adriana Maszkiewicz - Kobacka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE PLANOWANIE ENERGETYCZNE Adriana Maszkiewicz - Kobacka"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE PLANOWANIE ENERGETYCZNE Adriana Maszkiewicz - Kobacka
W GMINIE Marek Butkowski Adriana Maszkiewicz - Kobacka Radom 21 Września 2005 r.

2 PLANOWANIE NA LOKALNYM RYNKU ENERGII
Zrównoważony rozwój w Polsce określa art. 5 Konstytucji: "Rzeczpospolita Polska... zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju" i ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska określająca jako zrównoważony- taki "rozwój społeczno- gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń następuje proces integrowania działań: politycznych, gospodarczych, społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości poszczególnych procesów przyrodniczych". Radom 21 Września 2005 r.

3 PLANOWANIE NA LOKALNYM RYNKU ENERGII
Zrównoważony rozwój można określić jako: rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym, rozwój, który zapewnia równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz takie funkcjonowanie środowiska, które umożliwia zaspokojenie współczesnych potrzeb bez ograniczania możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Jest to w praktyce program działań integrujący pozwalający na wprowadzanie w życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i przestrzennego. Prawidłowy rozwój gminy czy regionu może odbywać się tylko w oparciu o tak sformułowaną strategię . Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju gminy jest zintegrowane planowanie na lokalnym rynku energii i paliw Radom 21 Września 2005 r.

4 PLANOWANIE NA LOKALNYM RYNKU ENERGII
Gospodarka energetyczna gminy jest istotnym elementem polityki energetycznej państwa i regionu oraz ważnym elementem w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy Zadania i rolę gospodarki energetycznej gminy można określić następującymi kryteriami: PRAWNYMI GOSPODARCZYMI ENERGETYCZNYMI EKOLOGICZNYMI SPOŁECZNYMI FINANSOWYMI Radom 21 Września 2005 r.

5 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
1. Zapewnienie niezawodnego i pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców poprzez: zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia w paliwa i energię, utrzymanie zapasów strategicznych i programu działań awaryjnych, stworzenie producentom warunków do odtwarzania rozwoju podaży paliw i energii, zapewnienie perspektywicznych dostaw i dostępności do zróżnicowanych nośników energii Radom 21 Września 2005 r.

6 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
2. Minimalizacja kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych odbiorców przez : stworzenie rynku i możliwości konkurencji producentów paliw i energii, wprowadzenie antymonopolowych regulacji, warunków i cen dostaw paliw i energii, stworzenie warunków i rozwiązań dla konkurencji rozwiązań opcji efektywnego wykorzystania energii z opcją wytwarzania – realizacja strategii zaspakajania potrzeb energetycznych wg zasady najmniejszych kosztów. Radom 21 Września 2005 r.

7 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
3. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego związanego z pozyskiwaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem paliw i energii przez: restrukturyzacja zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie gminy pod kątem ekologicznej struktury produkcji, rozwijanie i modernizacja infrastruktury i systemów paliwowo-energetycznych mniej uciążliwych dla środowiska (gaz, energia elektryczna), ograniczenie emisji zanieczyszczeń w kryteriach największych zagrożeń dla mieszkańców gminy, Radom 21 Września 2005 r.

8 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
4. Uzyskanie społecznego przyzwolenia i poparcia dla realizacji zintegrowanych programów ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych: upowszechnienie wśród mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych informacji i decyzji odnoszących się do gospodarki energetycznej gminy i regionu, preferowanie kierunków i rozwiązań w zintegrowanej gospodarce energetycznej - podaż energii i popyt na energię, rozwijanie świadomości w zakresie ekonomicznego wykorzystywania energii oraz edukacji ekologicznej. Radom 21 Września 2005 r.

9 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
rozwijanie systemów paliwowo-energetycznych i ich infrastruktury, zwłaszcza w  odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem wymogów i możliwości finansowych mieszkańców oraz niezbędnego poziomu pomocy socjalnej. Realizując wymienione cele należy mieć na uwadze fakt, że mieszczą się one zarówno w polityce energetycznej jak też polityce ekologicznej państwa. Stąd też podmioty działające na lokalnym rynku energii, realizujące zadania w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe muszą uwzględniać obowiązujące w tej mierze regulacje prawne i współpracować z takimi podmiotami jak np. Urząd Regulacji Energetyki, wojewoda, samorząd wojewódzki itp. Radom 21 Września 2005 r.

10 CELE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ GMINY
Obowiązkiem gminy, która z mocy prawa stała się podmiotem prawa energetycznego, jest wypracowanie własnej polityki przez przyjęcie założeń i planów zaopatrzenia w media energetyczne. Przedsiębiorstwa energetyczne realizujące swoje statutowe obowiązki na terenie gminy powinny, z uwzględnieniem jej polityki - opracować własne plany rozwojowe. Radom 21 Września 2005 r.

11 WYMAGANIA PRAWNE Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: (1) Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, (2) Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. 2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części. Radom 21 Września 2005 r.

12 WYMAGANIA PRAWNE Art. 19. c.d. 3. Projekt założeń powinien określać:
(1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, (2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, (3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, (4) zakres współpracy z innymi gminami. Radom 21 Września 2005 r.

13 WYMAGANIA PRAWNE Art. 16. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne sporządzają plany rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. Plany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: (1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, (2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych, Radom 21 Września 2005 r.

14 WYMAGANIA PRAWNE Art. 20. 1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny. 2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: - propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym. - harmonogram realizacji zadań, - przewidywane koszt realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania. Radom 21 Września 2005 r.

15 WYMAGANIA PRAWNE Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U ) (omówienie). Programy ochrony środowiska - wojewódzkie, powiatowe oraz gminne; problematyka źródeł energii powinna w tych programach znajdować właściwe odbicie (art. 17 ustawy POŚ). W tej sytuacji, brak uwzględnienia energetyki w danym programie (planie) może stanowić podstawę uznania, że nie spełnia on wymogów ustawy POŚ. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć – ustawa POŚ radykalnie zwiększa rangę analizy wariantowej planowanego przedsięwzięcia. Radom 21 Września 2005 r.

16 WYMAGANIA PRAWNE Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Art Ustawa określa: Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Radom 21 Września 2005 r.

17 WYMAGANIA PRAWNE Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Art Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Art w studium określa się w szczególności: Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Art w planie miejscowym określa się obowiązkowo: szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Radom 21 Września 2005 r.

18 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii,
ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE Projekt Założeń, zgodnie z postanowieniami Prawo Energetyczne powinien określać: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki energetyczne, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i wytwarzania skojarzonego, zakres współpracy z innymi gminami Radom 21 Września 2005 r.

19 prezentować wejściowe założenia rozwoju społeczno gospodarczego gminy,
ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE W celu realizacji wyżej wymienionych zadań projekt powinien zawierać następujące zagadnienia oraz ich rozwiązanie: prezentować wejściowe założenia rozwoju społeczno gospodarczego gminy, opis aktualnego stanu energetyki i źródeł zaopatrzenia odbiorców w energię i nośniki energii wraz ze strukturą ich zużycia, ocenę rynku paliw i energii, Radom 21 Września 2005 r.

20 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
wskazywać na przedsięwzięcia wpływająca na racjonalne użytkowanie energii i paliw, określać możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych z uwzględnieniem OZE, określać zakres modernizacji istniejących źródeł energii i sieci przesyłowych oraz plany budowy nowych, analizować plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia potencjalnych potrzeb w zakresie zużycia energii i paliw w czasie, w kolejnych okresach i perspektywie, Radom 21 Września 2005 r.

21 rekomendować określone w Projekcie założeń rozwiązania,
ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE konstruować wariantową prognozę zaopatrzenia w media i odnawialne źródła energii w ujęciu do roku 2020, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Założeń Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku, rekomendować określone w Projekcie założeń rozwiązania, określać źródła finansowania inwestycji energetycznych przedstawionych w planie, wyznaczać zakres współpracy z innymi gminami, dokonać oceny bezpieczeństwa energetycznego gminy, przedstawić wnioski końcowe i zalecenia dla odbiorcy projektu. Radom 21 Września 2005 r.

22 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
Projekt założeń musi być zgodny z planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy oraz zgodny z założeniami polityki energetycznej państwa. Rekomendowane rozwiązania powinny być możliwe do realizacji, uzasadnione ekonomicznie, poprawiające stan środowiska naturalnego oraz gwarantujące realizację zakładanego poziomu bezpieczeństwa energetycznego gminy. Sukces planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zależy od tego, jak dalece rozwinięte są w nim strategie lokalnej polityki energetycznej i zaproponowane przedsięwzięcia zostaną rzeczywiście zrealizowane. Radom 21 Września 2005 r.

23 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
PRZYKŁADOWA STRUKTURA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU I PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE I. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  Analiza i ocena zaopatrzenia miasta/gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Stan istniejący – diagnoza. Podstawa opracowania projektu założeń. Opis społeczno - gospodarczy gminy. 2.1. Społeczeństwo gminy: demografia, sytuacja mieszkaniowa.  2.2. Gospodarka: podmioty gospodarcze, przemysł, budownictwo i działalność handlowo-usługowa, zatrudnienie. Radom 21 Września 2005 r.

24 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
3. Systemy energetyczne: - system ciepłowniczy, - system gazowniczy, - system elektroenergetyczny, - systemy lokalne i indywidualne oparte na paliwie stałym, - systemy lokalne i indywidualne oparte na paliwie gazowym i olejowym, - możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. - stan środowiska w mieście, - koszty ciepła konkurencyjność systemów cieplnych w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych (przykładowo w określonym roku).  4. Diagnoza stanu aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.   5. Potrzeba zmian. Radom 21 Września 2005 r.

25 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
Analiza i ocena zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Stan docelowy - prognozy i koncepcje  1. Wejściowe założenia rozwoju -          Założenia Polityki energetycznej Polski do 2020 roku, -          Polityka oraz rozwój cen paliw i energii w Polsce, -          Prawdopodobne scenariusze uwarunkowań zewnętrznych, -          Wejściowe założenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: -       prognoza średnioterminowa – okres 10 lat, uwzględniająca perspektywiczny rozwój sieci energetycznych na terenie gminy. 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące : -          użytkowanie ciepła, -          użytkowanie energii elektrycznej, -          użytkowanie gazu ziemnego Radom 21 Września 2005 r.

26 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
4. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii. 5. Zakres współpracy z innymi gminami. 6. Rekomendacje do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: -          propozycje opcji zaopatrzenia miasta w ciepło, -          rekomendacje wyboru opcji organizacji zaopatrzenia w ciepło, -          kierunki rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do uwzględnienia w planie. Radom 21 Września 2005 r.

27 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
II     Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1. Wprowadzenie -          podstawa opracowania projektu planu, -          informacje wstępne. 2. Planowane przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa (pewności i powszechności zasilania): -          przedsięwzięcia techniczne, -          przedsięwzięcia w zakresie kosztów usług energetycznych. 3. Koordynacja planów przedsiębiorstw energetycznych: -          monitorowanie zmian, -          uaktualnianie prognoz, -          modernizacja źródeł ciepła dla najbardziej prawdopodobnego zapotrzebowania na ciepło. Radom 21 Września 2005 r.

28 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
4.Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z planami energetycznymi miasta i przedsiębiorstw energetycznych - segmentacja rynku strefy stosowania systemów energetycznych.  5. Ochrona środowiska: -   niska emisja, -   wysoka emisja. 6. Akceptacja społeczna. 7.Zaopatrzenie budynków wielorodzinnych w ciepło wytwarzane z gazu ziemnego.  8.Zakres współpracy z innymi gminami.  9.Syntetyczne zestawienie proponowanych przedsięwzięć. Radom 21 Września 2005 r.

29 Zapewnienie ładu energetycznego na obszarze gminy.
ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE Korzyści wypływające z realizacji planu zaopatrzenia w energię i paliwa. Zapewnienie ładu energetycznego na obszarze gminy. Minimalizacja kosztów zaopatrzenia w nośniki energii w wyniku realizacji gminnych planów energetycznych. Określenie na etapie planu energetycznego gminy zasięgu sieci energetycznych, ciepłowniczych i gazowych. Ukierunkowanie marketingu przedsiębiorstw energetycznych i i multienergetycznych w zakresie rozszerzenia rynku usług. Radom 21 Września 2005 r.

30 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
Korzyści wypływające z realizacji planu zaopatrzenia w energię i paliwa cd. Stworzenie warunków opracowania lub aktualizacji planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych. Zapewnienie prawidłowego uwzględnienia kosztów wynikających z kosztów rozwoju i modernizacji przy opracowywaniu taryf. Określenie ekonomicznie uzasadnionych warunków przyłączenia nowych odbiorców do sieci. Określenie zakresu i kosztów modernizacji i systemów ciepłowniczych dla potrzeb prywatyzacji. Radom 21 Września 2005 r.

31 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
Wnioski. Dobre opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w energię i paliwa pozwala na realizację w/w korzyści.Samo wykonanie założeń jest niewystarczające i stanowi jedynie wstępne studium i jako takie nie zapewnia spełnienia celów stawianych przed planowaniem energetycznym w gminie. Wykonując wyżej wymienione prace otrzymujemy wielowarstwową inwentaryzację istniejącej bazy technicznej w zakresie wymienionych rodzajów infrastruktury,ocenę jej jakości w dziedzinie techniki, technologii, ekonomii, organizacji i zarządzania, uciążliwości dla środowiska, jak i dokonanie identyfikacji problemów. Radom 21 Września 2005 r.

32 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
Wnioski cd. Po drugie, poprzez analizę stanu istniejącego oraz prognozą potrzeb i możliwości ich zaspokojenia, umożliwia wskazanie pewnego zbioru rozwiązań technicznych,technologicznych, organizacyjnych i prawnych, które w końcowym efekcie doprowadzą do poprawy stanu początkowego określonego w audycie. Końcowym efektem powinno być zmniejszeni kosztu danej usługi dla odbiorcy końcowego,poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez większe wykorzystanie lokalnych źródeł energii i zwiększenie ich niezawodności i poprawa stanu środowiska naturalnego. Radom 21 Września 2005 r.

33 ZAŁOŻENIA I PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CIEPŁO I PALIWA GAZOWE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Radom 21 Września 2005 r.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE PLANOWANIE ENERGETYCZNE Adriana Maszkiewicz - Kobacka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google