Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-03-06 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-03-06 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl."— Zapis prezentacji:

1 2014-03-06 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl

2 Sukces

3 Kadra realizująca program specjalności Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Dr hab. Hanna Karaszewska, prof.UMK Dr hab. Richard Nicholls, prof.UMK Dr Anna Śliwińska-Osiecka Dr Edward Dolny Dr Jan Piątkowski ( WPiA, Katedra Prawa Pracy) Dr Monika Maksim Dr Jarosław Oczki Dr Kamil Zawadzki Dr Monika Wojdyło-Preisner Mgr Jolanta Śniegocka ( WNEiZ, Katedra Ekonometrii ) Mgr Hanna Dolna - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

4 Przedmioty specjalności Polityka zatrudnienia i rynku pracy Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji Managing the Social Potential of Organisation Systemy motywowania Polityka społeczna Demografia i polityka ludnościowa Socjologia pracy z elementami metod badań społecznych Psychologia pracy Prawo pracy Komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego Informatyka i metody statystyczne w zarządzaniu kadrami 240 godz. wykładów, 195 godz. ćwiczeń i warsztatów (45% zajęć na specjalności)

5 Polityka zatrudnienia i rynku pracy problemy rynku pracy metody ograniczania bezrobocia aktywne programy polityki rynku pracy implementacja programów zatrudnieniowych ocena efektywności programów zatrudnieniowych Europejska Strategia Zatrudnienia

6 Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji analiza i rozwiązywanie problemów personalnych, praktyczne wykorzystania narzędzi i technik stosowanych w obszarze funkcji personalnej (np. metod rekrutacji, narzędzi selekcji, technik oceniania pracowników, metod i technik szkolenia) kalkulacja kosztów personalnych, pomiar i ocena efektów działań podejmowanych w ramach funkcji personalnej Alternatywnie wykład w języku angielskim Managing the Social Potential of Organisation

7 Systemy motywowania teoretyczne podstawy kształtowania motywacji w organizacjach gospodarczych umiejętność postrzegania wynagrodzeń jako integralnego elementu systemów motywowania nowoczesne instrumenty zarządzania płacami w przedsiębiorstwach diagnozowanie motywacji i doboru motywatorów nowoczesne instrumenty zarządzania płacami w przedsiębiorstwach

8 Polityka społeczna problematyka społeczna występująca w organizacjach gospodarczych konieczność przestrzegania norm regulujących społeczną sferę pracy pokazanie związków i wzajemnych uwarunkowań między sferą społeczną i gospodarczą w organizacji gospodarczej kształtowanie wrażliwości na socjalne problemy załóg pracowniczych i otoczenia

9 Demografia i polityka ludnościowa metodologia badań ludnościowych przebieg procesów demograficznych społeczne i gospodarcze następstwa procesów demograficznych prognozy demograficzne

10 Socjologia pracy z elementami metod badań społecznych –rozumienie społecznych uwarunkowań procesu pracy –wykorzystywanie wiedzy socjologicznej do zrozumienia funkcjonowania człowieka w środowisku pracy –znajomość podstawowych metod i technik badań społecznych –planowanie i przeprowadzenie badań empirycznych –interpretacja wyników badań społecznych

11 Psychologia pracy analiza sytuacji pracy z uwzględnieniem zdobytej wiedzy psychologicznej projektowanie optymalnych programów wspierających funkcjonowanie człowieka w sytuacji zadaniowej mechanizmy psychiczne warunkujące funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy stres zawodowy

12 Prawo pracy zbiorowe prawo pracy struktura stosunku pracy i jego treść podstawowe zasady prawa pracy rodzaje stosunków pracy nawiązywanie, trwanie i ustanie stosunku pracy

13 Komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego podstawowa wiedza na temat istoty negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów (identyfikowanie interesów własnych i partnera, przygotowanie się do rozmowy negocjacyjnej, ustępowania w negocjacjach zgodnie ze sztuką, zdobycie podstawowych kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych) umiejętności interpersonalne przydatne w pracy zespołowej i menedżera personalnego (formułowanie poleceń, prowadzenie profesjonalnej rozmowy z pracownikiem, wyrażanie pochwał, radzenie sobie z różnymi rodzajami krytyki)

14 Informatyka i metody statystyczne w zarządzaniu kadrami podstawowe metody analizy zasobów ludzkich metody pomiaru zjawisk dotyczących rynku pracy prezentacja, analiza i interpretacja danych statystycznych badanie struktury, dynamiki i relacji zasobów pracy w przedsiębiorstwie praca w systemie zarządzania Kadry i Płace wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu kadrami zastosowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych do obsługi kartotek kadrowych Internet w zarządzaniu kadrami

15 Profil osobowości REALISTYCZNE (R) BADAWCZE (B) ARTYSTYCZNE (A) SPOŁECZNE (S) PRZEDSIĘBIORCZE (P) KONWENCJONALNE (K) Zdolności mechaniczne, siła fizyczna, koordynacja w pracy z obiektami, maszynami lub zwierzętami. Zdolności intelektualne lub analityczne do obserwacji, budowania teorii w celu rozwiązywania problemów. Zdolności do dokładnego i szczegółowego zbierania, gromadzenia i organizowania danych zgodnie z procedurami Zdolności perswazyjne, nadzorcze, kierownicze i przywódcze w celu osiągania skuteczności. Zdolności artystyczne, twórcze, ekspresja w wyrażaniu uczuć i wizji estetycznych w formie słów, ruchów, barw, dźwięków. Zdolności do pracy z ludźmi w celu instruowania, wyjaśniania, pomagania, szkolenia, rozwijania. KR Księgowy Doradca inwestycyjny BA Analityk rynku pracy Analityk Ekonomista RK RB Serwis komputerowy BR Informatyk Finansista AB Reklama AS SA Marketing PS Menedżer personalny Kierownik SP Trener – edukator Coach Doradca zawodowy Pośrednik pracy KP Kadrowiec (aspekty formalno-prawne) Specjalista ds. wynagrodzeń

16 Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Cele i zakres działalności pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu ZZL poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy pomoc w przygotowaniu studentów do sprawnego wejścia na rynek pracy doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych

17 Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Osiągnięcia ostatniego roku konferencja naukowa pt. Zarządzanie różnorodnością w praktyce przy współudziale UNDP – marzec 2008 II Regionalny Konkurs Wiedzy o Zasobach Ludzkich dla studentów szkół wyższych – maj 2008 udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości przy współudziale Forum Młodych KPPP Lewiatan – listopad 2008.

18 Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Działania tego roku nagranie filmu promującego WNEiZ na XVI Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA – marzec 2009 zorganizowanie cyklu szkoleń dla studentów w ramach Dni Kreatywności przy współudziale Forum Młodych KPPP Lewiatan – czerwiec 2009

19 Perspektywy zatrudnienia Publiczne służby zatrudnieniowe: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy Agencje doradztwa personalnego Biura karier Działy personalne firm: specjalista ds. szkoleń, rekrutacji, systemów motywacyjnych, wynagrodzeń, analityk rynku pracy Firmy konsultingowe: analizy funkcji personalnej w firmach, budowanie programów naprawczych dla firm w zakresie ZZL, itp.

20 Perspektywy zatrudnienia c.d. Firmy szkoleniowe: trener biznesu Administracja publiczna: zarządzanie infrastrukturą społeczną, wydziały zdrowia, wydziały oświaty, itp. Instytucje użytku publicznego: pomoc społeczna, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe, itp. Kierownicy liniowi różnych szczebli zarządzania Właściciele firm

21 2014-03-06 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi www.kgzp.econ.umk.pl


Pobierz ppt "2014-03-06 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski www.kgzp.econ.umk.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google