Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Konkurs otwarty nr 1/SPPW/2012 Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Spotkanie informacyjno – promocyjne
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Spotkanie informacyjno – promocyjne r. Program spotkania: 1. Najczęściej pojawiające się pytania Wniosek i załączniki do wniosku Sposób składania wniosków Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie 5. Umowa o dofinansowanie projektu - najważniejsze zagadnienia. mgr inż. Beata Piątek FLOW Projekty Szkolenia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

3 Najczęściej pojawiające się pytania
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Najczęściej pojawiające się pytania PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

4 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Podmiot z siedzibą poza woj. lubelskim może złożyć odrębne wnioski dla swoich jednostek funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Program „Poprawa jakości usług ………” skierowany jest do jednostek z woj. lubelskiego (wpisanych w rejestr Wojewody Lubelskiego). Środki SPPW są środkami publicznymi, dlatego też wymagane jest stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku współzarządu nieruchomości, do realizacji projektu w ramach SPPW należy uzyskać zgodę pozostałych podmiotów, które mają zarząd nad nieruchomością. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

5 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Zgłaszane w konkursie projekty nie mogą uwzględniać budowy nowych obiektów DPS/POW). Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej zakup samochodu osobowego jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Beneficjent – placówka może złożyć tylko jeden wniosek obejmujący łącznie działania w ramach Komponentu I i II. Zmiany projektu muszą być zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Realizującą, która może wyrazić zgodę na zmiany. Niewydatkowane środki w ramach projektu - decyzja IP i KIK i strony szwajcarskiej. Partnerstwo w niniejszym konkursie jest możliwe tylko w zakresie bezkosztowym (np. użyczenie sal szkoleniowych itp.). PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

6 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Zespół Zarządzający Projektem nie jest kosztem kwalifikowalnym. Może funkcjonować zarówno w starostwie powiatowym, jak i w instytucji bezpośrednio realizującej projekt. Osoba/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta mogą upoważnić inną osobę/osoby do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w swoim imieniu. W sytuacji, gdy DPS posiada stosowne pełnomocnictwo do składania wniosku może zajmować się bezpośrednio rozliczaniem finansowym. Zakres upoważnienia udzielonego przez organ prowadzący musi zawierać co najmniej uprawnienia zawarte w pełnomocnictwie IR. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

7 PEŁNOMOCNICTWO zakres:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PEŁNOMOCNICTWO zakres: podpisanie Wniosku oraz dokumentacji niezbędnej do skutecznego złożenia wniosku, składanie wyjaśnień i sporządzanie pism kierowanych do instytucji zajmujących się oceną Wniosku, wprowadzanie we Wniosku niezbędnych poprawek w trakcie oceny Wniosku, zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu organu prowadzącego w tym podpisania umowy o dofinansowanie oraz złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność oraz wniosków o zmiany w Projekcie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

8 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Finansowanie projektu będzie realizowane zgodnie ze złożonym harmonogramem oraz rozliczeniem 70% otrzymanej transzy. Szczegółowe informacje na temat systemu płatności zostaną określone w Umowie o dofinansowane Projektu. Wydatki kwalifikowalne podawane są w kwotach brutto jeżeli Beneficjent nie ma możliwości odliczenia VAT. W przypadku gdy Beneficjent może odzyskać podatek VAT, wówczas podatek VAT należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany. Wydatkami kwalifikowalnymi są kwoty netto. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

9 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Beneficjenci mogą aplikować o dofinansowanie do maksymalnej kwoty określonej dla DPS/POW. SPPW nie przewiduje możliwości współfinansowania projektu. Dotyczy to inwestycji realizowanych dla podmiotów innych niż uprawnione. Pojęcia "środki trwałe" i "koszty trwałego wyposażenia" regulują akty prawne, tj. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

10 Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE INNOWACYJNOŚĆ Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Innowacyjność produktowa – np. wprowadzenie nowej usługi do oferty , która np. ułatwia dostęp, Innowacyjność procesowa – np. zastosowanie nowej technologii, wzrost zdolności usługowych, Innowacyjność organizacyjna – np. wprowadzanie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii (programy szkoleniowe, zespoły pracy), Innowacyjność marketingowa – np. nowy sposób promocji usług, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

11 Dla dokładniejszych analiz obowiązują:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Metodologię analizy efektywności kosztowej należy dobrać do konkretnego projektu (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) lub metoda wielokryterialna). Analiza ekonomiczna (minimalny zakres) - analiza efektywności kosztowej połączona z opisem ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. Dla dokładniejszych analiz obowiązują: „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, MRR, 15 stycznia 2009 r., „Przewodniku do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych” (ang. Guide to Cost-Benefit Analysis of investment Project), Komisja Europejska 2008 r., Obowiązujące przepisy i zasady rachunkowości, Ogólnie przyjęte metody analiz finansowych i ekonomicznych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

12 „Małe” projekty (na potrzeby niniejszego konkursu) - 1 mln zł,
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE W „Wytycznych…” wskazano możliwość wykonania analizy wariantów w zależności zarówno od wartości jak i specyfiki projektu. „Małe” projekty (na potrzeby niniejszego konkursu) - 1 mln zł, „Średnie” to powyżej 1 mln zł W dokumencie nie wprowadzano pojęcia „dużych” projektów, zachowując zgodność z definicją KE, która określa je jako te, których całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin. Do analizy można zastosować analizę efektywności kosztowej (CEA) lub metodę wielokryterialną, jednakże decyzja, którą metodę wybrać należy do wnioskodawcy. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

13 Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Analiza finansowa zgodna z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, MRR z r. oraz Ustawą o rachunkowości. Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: Opis metodologii przeprowadzenia analizy wraz z założeniami, Nakłady inwestycyjne na realizację projektu, Kalkulację przychodów ze sprzedaży z programem sprzedaży, Kalkulację kosztów operacyjnych, Rachunek zysków i strat dla projektu, Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu, Analizę luki finansowej, Źródła finansowania projektu, Wskaźniki efektywności finansowej ((FNPV/C),(FRR/C), Analizę trwałości finansowej. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

14 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE W sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na dzień złożenia wniosku Beneficjent podaje swoje aktualne dane. Po okresie przejściowym i uzyskaniu nowego numeru w rejestrze Wojewody można dokonać aktualizacji. IR bierze pod uwagę stan prawny faktyczny jednostki na dzień składania przez nią wniosku. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

15 Wniosek i załączniki do wniosku
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Wniosek i załączniki do wniosku PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

16 Aktualne dokumenty na stronie www.rops.lubelskie.pl

17 Wypełnia Instytucja Realizująca
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Wypełnia Instytucja Realizująca (ROPS w Lublinie) Projekt przygotowany na obowiązującym formularzu aplikacyjnym PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

18 strona tytułowa studium wykonalności opatrzona logotypami
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE strona tytułowa studium wykonalności opatrzona logotypami PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

19 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

20 1.6. Tytuł Projektu (10 wyrazów)
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 1.6. Tytuł Projektu (10 wyrazów) tożsamy z tytułem (nazwą projektu) ze studium wykonalności, w przypadku złożenia większej liczby wniosków, nazwy projektów nie mogą być takie same, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

21 Część II. INFORMACJE O BENEFICJENCIE
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Część II. INFORMACJE O BENEFICJENCIE Beneficjent wypełnia tę część zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji, inny równorzędny dokument. (JST, Kościół katolicki i inne kościoły i związki wyznaniowe, Organizacja społeczna, Fundacja/Stowarzyszenie) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

22 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

23 Część III. INFORMACJE O JEDNOSTCE
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Część III. INFORMACJE O JEDNOSTCE Beneficjent wypełnia tę część zgodnie z dokumentami rejestrowymi jednostki: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji, inny równorzędny dokument. (Dom pomocy społecznej DPS, całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza POW) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

24 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

25 STUDIUM WYKONALNOŚCI

26 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 4.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (2500 znaków) Studium wykonalności 4. Logika interwencji 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy Studium wykonalności 4. Logika interwencji 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

27 W przypadku wybrania opcji „NIE” projekt jest automatycznie odrzucany.
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Należy wskazać zgodność projektu z celami programowymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) poprzez zaznaczenie opcji „TAK”. W przypadku wybrania opcji „NIE” projekt jest automatycznie odrzucany. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

28 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 4.5. Cele projektu 11 Studium wykonalności 4. Logika interwencji 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy 4.5. Cele projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

29 5. Analiza odbiorców projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 4. Logika interwencji 4.7. Produkty projektu 4.8. Rezultaty projektu 5. Analiza odbiorców projektu 7. Analiza techniczna i analiza alternatywnych wariantów 7.1. Opis stanu aktualnego - zasoby i obiekty 7.2. Opis i ocena wariantów alternatywnych 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) 8. ANALIZY SPECYFICZNE DLA PROJEKTÓW Z SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ 8.1. Ocena aktualnego poziomu usług związanych z projektem 8.2. Ocena nowego (zmian) programu związanego z infrastrukturą 9. Analiza finansowa 10. Analiza ekonomiczna PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

30 5. Analiza odbiorców projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 5. Analiza odbiorców projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

31 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

32 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

33 Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

34 Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

35 Studium wykonalności 4.8. Rezultaty projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 4.8. Rezultaty projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

36 Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU Określone w tabelach we wniosku wskaźniki muszą być osiągnięte w 100% Muszą być tożsame ze wskaźnikami wykazanymi w studium wykonalności PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

37 Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Przykładowe źródła danych: faktury, dokumenty rozliczeniowe, ewidencja umów, protokoły odbioru robót budowlanych, protokoły odbioru sprzętu, ankiety, badanie satysfakcji, listy obecności, wywiady z uczestnikami/odbiorcami usług, plany działań, harmonogramy szkoleń, testy psychologiczne, sprawozdanie z realizacji szkolenia, sprawozdania dla jednostek nadrzędnych, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń; dyplomy, etc. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

38 6. Trwałość instytucjonalna projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 6. Trwałość instytucjonalna projektu 6.1. Analiza instytucjonalna beneficjenta 6.2. Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 6.3. Analiza prawna wykonalności projektu 5.4. Trwałość projektu (max 3000 znaków) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

39 Trwałość projektu Informacja dodatkowa dla uczestników projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Trwałość projektu Informacja dodatkowa dla uczestników projektu Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury i/lub środków trwałych albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

40 5. Analiza odbiorców projektu 6. Trwałość instytucjonalna projektu
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 3.2. Beneficjent projektu 5. Analiza odbiorców projektu 6. Trwałość instytucjonalna projektu 6.1. Analiza instytucjonalna beneficjenta 6.2. Zdolność organizacyjna do wdrożenia eksploatacji projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

41 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 6.7.Informacja i promocja (max 500 znaków) Oznaczenie miejsc prowadzenia prac/działań szkoleniowych i tablice pamiątkowe – Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

42 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Wytyczne dla beneficjentów  Wytyczne w sprawie informacji i promocji  Księga identyfikacji wizualnej SPPW  Księga znaku Swiss Contribution  Księga znaku Swiss Contribution  Logotyp Swiss Contribution w różnych formatach: (eps, jpg, pdf, png)  Obowiązkowe i rekomendowane wzoru materiałów promocyjnych  Obowiązkowe wzory materiałów promocyjnych (Tablice_ informacyjne, Tablice pamiątkowe, Prezentacja Power Point – ppt Zalecane wzory materiałów promocyjnych  Koperty Papier_firmowy_wersja_podstawowa - pdf  Papier_firmowy_wersja_podstawowa - doc  Papier firmowy dane teleadresowe - doc  Skrócona księga znaku Bundeslogo (logo konfederacji Szwajcarskiej)  logo konfederacji Szwajcarskiej  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

43 Tablica informacyjna wymiar 28 x 17 cm

44 Papier firmowy wersja podstawowa

45 12. Analiza wrażliwości i ryzyka 12.1. Analiza wrażliwości
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Studium wykonalności 12. Analiza wrażliwości i ryzyka 12.1. Analiza wrażliwości 12.2. Analiza ryzyka PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

46 Przygotowanie terenu pod budowę – prace geodezyjne
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Przygotowanie terenu pod budowę – prace geodezyjne Rozbudowa obiektu Nadzór inwestorski Przygotowanie procedury przetargowej Organizacja kursów PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

47 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

48 85%wydatków kwalifikowalnych
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 85%wydatków kwalifikowalnych 15%wydatków kwalifikowalnych do 20% wkładu własnego 85%wnioskowanego dofinansowania PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

49 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 8.5. Metodologia i uzasadnienie oszacowania wysokości wydatków w Projekcje (4000 znaków) Studium wykonalności 9. ANALIZA FINANSOWA 10. ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

50 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

51 Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Uzasadnienie – przykład: przyjęte rozwiązania techniczne przyczyniły się do likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych osób niepełnosprawnych zlikwidowano przestarzałe elementy budowlane mogące negatywnie wpływać na środowisko, zapewniono równość w dostępie do produktów projektu kobiet i mężczyzn Studium wykonalności 11.ANALIZA ODDZIAYWANIA NA ŚRODOWISKO Uzasadnienie wyboru opcji w pkt i (max 1000 znaków) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

52 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE POMOC PUBLICZNA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

53 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Należy wybrać właściwą formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z listy poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. Rodzaj wnoszonego przez Beneficjenta zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy - uchwała rady powiatu o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego - uchwała organizacji non – profit o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

54

55 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Ocena formalna PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

56 Kryteria oceny formalnej
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Kryteria oceny formalnej Formalna poprawność wniosku Projekt złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków Projekt został przygotowany na obowiązującym formularzu aplikacyjnym Projekt jest kompletny (wszystkie pola przewidziane do wypełnienia zostały wypełnione) Projekt został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji Wnioskodawcy Projekt został złożony na piśmie w 1 egzemplarzu Projekt został złożony w 1 egz. na nośnikach elektronicznych (np. CD) jednocześnie w dwóch formatach: xml. i pdf. Wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową wniosku PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

57 Kryteria oceny formalnej
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Kryteria oceny formalnej Kryteria kwalifikacji Projekt wpisuje się w cele, obszary tematyczne oraz katalog działań kwalifikowanych w ramach wybranego obszaru tematycznego Beneficjent należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców w ramach danego obszaru tematycznego Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy dla danego typu i rodzaju projektu Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy w sprawie poziomów dofinansowania w zależności od źródeł współfinansowania oraz zasadami udzielania pomocy publicznej Czas trwania projektu nie wykracza poza dopuszczalną granicę kwalifikowalności wydatków, Wniosek zawiera wymagane załączniki, określone w regulaminie naboru wniosków PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

58 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Ocena merytoryczna PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

59 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE

60 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

61 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

62 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE

63 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Składanie wniosków PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

64 Regulamin Konkursu - miejsce
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - miejsce Sekretariat (p.610) siedziby Organizatora konkursu przy ul. Zana 38, Lublin, w dni robocze w godzinach od 8.00 do Wniosek należy dostarczyć do dnia r. do godziny Wniosek należy złożyć osobiście lub przez posłańca. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

65 Regulamin Konkursu - dokumenty
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - dokumenty Wniosek z pismem przewodnim, powinien być kompletny, zawierać wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki. Pismo przewodnie – pełna nazwa beneficjenta, tytuł projektu, numer konkursu, data i podpis osoby/osób upoważnionych do składania wniosku. Komplet dokumentów powinien rozpoczynać się kartą „Zestawienie dokumentów” z wymienionymi dokumentami umieszczanymi w segregatorze. Karta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w jednym egzemplarzu w formacie A4 oraz w formie elektronicznej. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

66 Regulamin Konkursu – przygotowanie dokumentów
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu – przygotowanie dokumentów Wniosek- w formie elektronicznej w zakładce „Dokumenty” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Formularz wniosku - wypełnić elektronicznie w języku polskim. Wniosek musi być podpisany na ostatniej stronie: pełnym imieniem i nazwiskiem z imienną pieczęcią parafowany (podpis skrócony) na wszystkich pozostałych stronach przez osobę/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta lub osobę/osoby, które zostały zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na wniosku. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

67 Regulamin Konkursu – podpis wniosku
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu – podpis wniosku powiat: dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (ustawa o samorządzie powiatowym) oraz kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, b) inne: organy (osoby) wymienione do reprezentacji w aktach powołujących (statut lub Krajowy Rejestr Sądowy). Dopuszcza się sytuację, w której osoba/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, upoważniają inną osobę/osoby do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w swoim imieniu. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

68 Regulamin Konkursu - dokumenty
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - dokumenty Dokumenty zawarte na nośniku elektronicznym mogą być zapisane w następujących formatach : DOC, XLS, lub wygenerowanych z nich plików PDF. Na płycie CD należy umieścić skan dokumentów, które nie mogą być zapisane w w/w formatach. Wszystkie załączniki do wniosku należy załączyć do wniosku w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD). Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową wniosku. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

69 Regulamin Konkursu - załączniki
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - załączniki Zaświadczenia nie starsze niż 3 miesiące, Załączniki do Wniosku - ponumerowane zgodnie z kolejnością i numeracją, Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, ponadto powinny być zszyte lub zbindowane. Każdy załącznik powinien być czytelnie podpisany na ostatniej stronie pełnym imieniem i nazwiskiem z imienną pieczątką oraz parafowany na pozostałych stronach, W przypadku, gdy załącznikiem do Wniosku jest kserokopia dokumentu, powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

70 pełna nazwa Beneficjenta
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu Wniosek z załącznikami oraz płytą CD należy składać wyłącznie w segregatorze. Opis segregatora: pełna nazwa Beneficjenta tytuł Projektu nr konkursu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

71 Regulamin Konkursu - uzupełnienia
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - uzupełnienia Wniosek wraz z załącznikami podczas procesu oceny może podlegać uzupełnieniu/poprawie stwierdzonych w nim braków lub błędów na etapie oceny formalnej dokonywanej w oparciu o kryteria oceny formalnej. Beneficjent dokonuje uzupełnienia/poprawy wniosku bądź składa wyjaśnienia na piśmie w terminie 5 dni roboczych. Poprawie/uzupełnieniu Wniosku lub załączników podlegają wyłącznie elementy wskazane przez IR w piśmie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

72 Regulamin Konkursu - ocena formalna
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - ocena formalna Ocena formalna Wniosków - Instytucję Realizująca do 20 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Termin ten może zostać przedłużony do max. 30 dni roboczych. Informacja - Ocena formalna wniosków - w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny formalnej. Po dokonaniu oceny formalnej - powiadomienie o wynikach oceny: zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej, odrzuceniu Wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

73 Regulamin Konkursu - ocena merytoryczna
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Regulamin Konkursu - ocena merytoryczna Komitet Oceny Projektów w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. Termin ten może zostać przedłużony do max. 30 dni roboczych. informacja - Komitet Oceny Projektów: 2 niezależnych ekspertów w zakresie inwestycji, 2 niezależnych ekspertów d/s i szkoleń, 1 niezależnego eksperta d/s polityki społecznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria w karcie oceny merytorycznej. Po ocenie merytorycznej beneficjenci, których wnioski zostały odrzucone otrzymają pismo informujące o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

74 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Umowa o dofinansowanie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

75 Umowa dla beneficjentów końcowych

76 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Pełnomocnictwo Wniosek konkursowy wraz z załącznikami ( w tym budżet i harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem okresów kwartalnych) Harmonogram płatności Klauzula antykorupcyjna Dokument zabezpieczający prawidłową realizację Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

77 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z Umową, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy w jednej w formie: uchwały rady powiatu o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego, uchwały organizacji non-profit o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanawiane jest do dnia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

78 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne oraz nierefundowane w ramach Projektu, oraz zapewnia współfinansowanie w wysokości min. 15 % kosztów kwalifikowanych, W przypadku niewydatkowania całej kwoty dofinansowania, IP i KIK wraz ze stroną szwajcarską podejmą decyzję odnośnie wykorzystania lub zwrotu pozostającej kwoty, Strony wyrażają wspólne zainteresowanie przeciwdziałaniu korupcji, która zagraża zasadom dobrego zarządzania oraz właściwemu wykorzystaniu środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jak również uczciwej i otwartej konkurencji pod względem ceny i jakości - Klauzula antykorupcyjna PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

79 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Przez okres realizacji Projektu rzeczy nabyte z udziałem środków pomocowych - powinny być wykorzystywane dla celów Projektu, zaś ich przeznaczenie nie może zostać zmienione bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Realizującej, Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej i strony szwajcarskiej. Własność rzeczy, zakupionych w ramach projektu nie może być przeniesiona na inne podmioty przez okres 5 lat od daty zakończenia Programu IR, tj. do dnia r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

80 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie System płatności zaliczkowy pierwsza płatność – 30 dni od otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej na rachunek Instytucji Realizującej, płatności okresowe – co kwartał, na podstawie wniosku i raportu, po rozliczeniu min. 70% wcześniejszej transzy dofinansowania, płatność końcowa – refundacja, 5 dni po zatwierdzeniu przez IP i stronę szwajcarską, błędy w dokumentach beneficjenci korygują w ciągu 3 dni, Beneficjent jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu i osobnego rachunku bankowego dla środków pochodzących ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

81 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Płatności są przeliczane z CHF na PLN po kursie kupna NBP z dnia naboru wniosków – r. Wg. kursu CHF z dnia r. 1 CHF = 3,5942 PLN Odsetki narosłe od kwot dofinansowania przekazanych Beneficjentowi podlegają zwrotowi. Płatności są dokonywane zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

82 Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt Beneficjent przechowuje całość dokumentacji Projektu w okresie realizacji Projektu i przez okres 10 lat od dnia jego zakończenia, Kontrole i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu do dnia , zgodnie z planem kontroli i audytu ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą lub doraźnie. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli lub audycie najpóźniej 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

83 Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt Beneficjent zobowiązuje się umożliwić na żądanie Instytucji Realizującej lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli niezwłocznie pełny dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, związanych z realizacją Projektu. Ponadto, Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielania informacji oraz wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wniosek strony szwajcarskiej lub gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, kontrola lub audyt mogą zostać przeprowadzone doraźnie, bez uprzedniego zawiadomienia. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

84 Umowa o dofinansowanie - Sprawozdawczość
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie - Sprawozdawczość Beneficjent sporządza Raporty okresowe z realizacji Projektu, Raporty roczne z realizacji Projektu Raport z zakończenia Projektu, Końcowy raport finansowy. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

85 Umowa o dofinansowanie – Przegląd
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie – Przegląd Do końca roku 2013, Instytucja Pośrednicząca, w porozumieniu z Krajową Instytucją Koordynującą i stroną szwajcarską zorganizuje przegląd Programu ”Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. W przypadku objęcia tym przeglądem Projektu realizowanego przez Beneficjenta, Instytucja Realizująca przekaże informację o terminie i zakresie przeglądu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przeglądzie od Instytucji Pośredniczącej. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

86 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Zawieszenie płatności w przypadku, gdy Projekt jest realizowany przez Beneficjenta niezgodnie z Umową, w szczególności gdy nabierze uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, Beneficjent może w każdym momencie przedstawić IR dokumenty lub inne dowody i wnioskować o zmianę decyzji o zawieszeniu płatności. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

87 Umowa o dofinansowanie
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Umowa o dofinansowanie Zwrot dofinansowania W sytuacjach, gdy dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta zostało: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, – podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

88 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Dziękuję za uwagę PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google