Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs otwarty nr 1/SPPW/2012 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs otwarty nr 1/SPPW/2012 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs otwarty nr 1/SPPW/2012 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE

2 Spotkanie informacyjno – promocyjne 7.08.2012r. Program spotkania: 1. Najczęściej pojawiające się pytania 2.Wniosek i załączniki do wniosku 3.Sposób składania wniosków 4.Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie 5. Umowa o dofinansowanie projektu - najważniejsze zagadnienia. mgr inż. Beata Piątek FLOW Projekty Szkolenia REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 2

3 Najczęściej pojawiające się pytania REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 3

4 Podmiot z siedzibą poza woj. lubelskim może złożyć odrębne wnioski dla swoich jednostek funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Program Poprawa jakości usług ……… skierowany jest do jednostek z woj. lubelskiego (wpisanych w rejestr Wojewody Lubelskiego). Środki SPPW są środkami publicznymi, dlatego też wymagane jest stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku współzarządu nieruchomości, do realizacji projektu w ramach SPPW należy uzyskać zgodę pozostałych podmiotów, które mają zarząd nad nieruchomością. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 4

5 Zgłaszane w konkursie projekty nie mogą uwzględniać budowy nowych obiektów DPS/POW). Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej zakup samochodu osobowego jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Beneficjent – placówka może złożyć tylko jeden wniosek obejmujący łącznie działania w ramach Komponentu I i II. Zmiany projektu muszą być zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Realizującą, która może wyrazić zgodę na zmiany. Niewydatkowane środki w ramach projektu - decyzja IP i KIK i strony szwajcarskiej. Partnerstwo w niniejszym konkursie jest możliwe tylko w zakresie bezkosztowym (np. użyczenie sal szkoleniowych itp.). REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 5

6 Zespół Zarządzający Projektem nie jest kosztem kwalifikowalnym. Może funkcjonować zarówno w starostwie powiatowym, jak i w instytucji bezpośrednio realizującej projekt. Osoba/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta mogą upoważnić inną osobę/osoby do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w swoim imieniu. W sytuacji, gdy DPS posiada stosowne pełnomocnictwo do składania wniosku może zajmować się bezpośrednio rozliczaniem finansowym. Zakres upoważnienia udzielonego przez organ prowadzący musi zawierać co najmniej uprawnienia zawarte w pełnomocnictwie IR. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 6

7 PEŁNOMOCNICTWO zakres: podpisanie Wniosku oraz dokumentacji niezbędnej do skutecznego złożenia wniosku, składanie wyjaśnień i sporządzanie pism kierowanych do instytucji zajmujących się oceną Wniosku, wprowadzanie we Wniosku niezbędnych poprawek w trakcie oceny Wniosku, zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu organu prowadzącego w tym podpisania umowy o dofinansowanie oraz złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność oraz wniosków o zmiany w Projekcie. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 7

8 Finansowanie projektu będzie realizowane zgodnie ze złożonym harmonogramem oraz rozliczeniem 70% otrzymanej transzy. Szczegółowe informacje na temat systemu płatności zostaną określone w Umowie o dofinansowane Projektu. Wydatki kwalifikowalne podawane są w kwotach brutto jeżeli Beneficjent nie ma możliwości odliczenia VAT. W przypadku gdy Beneficjent może odzyskać podatek VAT, wówczas podatek VAT należy uwzględnić we wniosku jako wydatek niekwalifikowany. Wydatkami kwalifikowalnymi są kwoty netto. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 8

9 Beneficjenci mogą aplikować o dofinansowanie do maksymalnej kwoty określonej dla DPS/POW. SPPW nie przewiduje możliwości współfinansowania projektu. Dotyczy to inwestycji realizowanych dla podmiotów innych niż uprawnione. Pojęcia "środki trwałe" i "koszty trwałego wyposażenia" regulują akty prawne, tj. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 9

10 INNOWACYJNOŚĆ Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Innowacyjność produktowa – np. wprowadzenie nowej usługi do oferty, która np. ułatwia dostęp, Innowacyjność procesowa – np. zastosowanie nowej technologii, wzrost zdolności usługowych, Innowacyjność organizacyjna – np. wprowadzanie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii (programy szkoleniowe, zespoły pracy), Innowacyjność marketingowa – np. nowy sposób promocji usług, REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 10

11 Metodologię analizy efektywności kosztowej należy dobrać do konkretnego projektu (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) lub metoda wielokryterialna). Analiza ekonomiczna (minimalny zakres) - analiza efektywności kosztowej połączona z opisem ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. Dla dokładniejszych analiz obowiązują: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR, 15 stycznia 2009 r., Przewodniku do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to Cost-Benefit Analysis of investment Project), Komisja Europejska 2008 r., Obowiązujące przepisy i zasady rachunkowości, Ogólnie przyjęte metody analiz finansowych i ekonomicznych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 11

12 W Wytycznych… wskazano możliwość wykonania analizy wariantów w zależności zarówno od wartości jak i specyfiki projektu. Małe projekty (na potrzeby niniejszego konkursu) - 1 mln zł, Średnie to powyżej 1 mln zł W dokumencie nie wprowadzano pojęcia dużych projektów, zachowując zgodność z definicją KE, która określa je jako te, których całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin. Do analizy można zastosować analizę efektywności kosztowej (CEA) lub metodę wielokryterialną, jednakże decyzja, którą metodę wybrać należy do wnioskodawcy. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 12

13 Analiza finansowa zgodna z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR z 15.01.2009 r. oraz Ustawą o rachunkowości. Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: Opis metodologii przeprowadzenia analizy wraz z założeniami, Nakłady inwestycyjne na realizację projektu, Kalkulację przychodów ze sprzedaży z programem sprzedaży, Kalkulację kosztów operacyjnych, Rachunek zysków i strat dla projektu, Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu, Analizę luki finansowej, Źródła finansowania projektu, Wskaźniki efektywności finansowej ((FNPV/C),(FRR/C), Analizę trwałości finansowej. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 13

14 W sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na dzień złożenia wniosku Beneficjent podaje swoje aktualne dane. Po okresie przejściowym i uzyskaniu nowego numeru w rejestrze Wojewody można dokonać aktualizacji. IR bierze pod uwagę stan prawny faktyczny jednostki na dzień składania przez nią wniosku. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 14

15 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Wniosek i załączniki do wniosku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 15

16 16 Aktualne dokumenty na stronie www.rops.lubelskie.pl

17 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 17 Wypełnia Instytucja Realizująca (ROPS w Lublinie) Projekt przygotowany na obowiązującym formularzu aplikacyjnym

18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 18 strona tytułowa studium wykonalności opatrzona logotypami

19 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 19

20 1.6. Tytuł Projektu (10 wyrazów) tożsamy z tytułem (nazwą projektu) ze studium wykonalności, w przypadku złożenia większej liczby wniosków, nazwy projektów nie mogą być takie same, REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 20

21 Część II. INFORMACJE O BENEFICJENCIE Beneficjent wypełnia tę część zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji, inny równorzędny dokument. (JST, Kościół katolicki i inne kościoły i związki wyznaniowe, Organizacja społeczna, Fundacja/Stowarzyszenie) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 21

22 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 22

23 Część III. INFORMACJE O JEDNOSTCE Beneficjent wypełnia tę część zgodnie z dokumentami rejestrowymi jednostki: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji, inny równorzędny dokument. (Dom pomocy społecznej DPS, całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza POW) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 23

24 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 24

25 25 STUDIUM WYKONALNOŚCI

26 4.1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (2500 znaków) Studium wykonalności 4. L OGIKA INTERWENCJI 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 26 Studium wykonalności 4. L OGIKA INTERWENCJI 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy

27 Należy wskazać zgodność projektu z celami programowymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) poprzez zaznaczenie opcji TAK. W przypadku wybrania opcji NIE projekt jest automatycznie odrzucany. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 27

28 4.5. Cele projektu11 4.5. Cele projektu11 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 28 Studium wykonalności 4. L OGIKA INTERWENCJI 4.1. Polityka rządowa/regionalna 4.2. Wpływ na polityki horyzontalne 4.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 4.4. Zidentyfikowane problemy 4.5. Cele projektu

29 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 29 Studium wykonalności 4. L OGIKA INTERWENCJI 4.7. Produkty projektu 4.8. Rezultaty projektu 5. A NALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU 7. A NALIZA TECHNICZNA I ANALIZA ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW 7.1. Opis stanu aktualnego - zasoby i obiekty 7.2. Opis i ocena wariantów alternatywnych 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) 8. ANALIZY SPECYFICZNE DLA PROJEKTÓW Z SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ 8.1. Ocena aktualnego poziomu usług związanych z projektem 8.2. Ocena nowego (zmian) programu związanego z infrastrukturą 9. A NALIZA FINANSOWA 10. A NALIZA EKONOMICZNA

30 Studium wykonalności 5. A NALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 30

31 Studium wykonalności 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 31

32 Studium wykonalności 7.3. Opis stanu projektowanego (cz. inwestycyjna + cz. nieinwestycyjna) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 32

33 Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 33

34 Studium wykonalności 4.7. Produkty projektu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 34

35 Studium wykonalności 4.8. Rezultaty projektu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 35

36 Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU Określone w tabelach we wniosku wskaźniki muszą być osiągnięte w 100% Muszą być tożsame ze wskaźnikami wykazanymi w studium wykonalności REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 36

37 Część V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Przykładowe źródła danych: faktury, dokumenty rozliczeniowe, ewidencja umów, protokoły odbioru robót budowlanych, protokoły odbioru sprzętu, ankiety, badanie satysfakcji, listy obecności, wywiady z uczestnikami/odbiorcami usług, plany działań, harmonogramy szkoleń, testy psychologiczne, sprawozdanie z realizacji szkolenia, sprawozdania dla jednostek nadrzędnych, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń; dyplomy, etc. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 37

38 Studium wykonalności 6. T RWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU 6.1. Analiza instytucjonalna beneficjenta 6.2. Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 6.3. Analiza prawna wykonalności projektu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 38 5.4. Trwałość projektu (max 3000 znaków)

39 Trwałość projektu Informacja dodatkowa dla uczestników projektu Pojęcie trwałości projektu rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: a)modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury i/lub środków trwałych albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 39

40 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 40 Studium wykonalności 3.2. Beneficjent projektu 5. Analiza odbiorców projektu 6. Trwałość instytucjonalna projektu 6.1. Analiza instytucjonalna beneficjenta 6.2. Zdolność organizacyjna do wdrożenia eksploatacji projektu

41 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 41 6.7.Informacja i promocja (max 500 znaków) Oznaczenie miejsc prowadzenia prac/działań szkoleniowych i tablice pamiątkowe – Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy www.bpz.gov.pl

42 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 42 Wytyczne dla beneficjentów Wytyczne w sprawie informacji i promocji Wytyczne w sprawie informacji i promocji Księga identyfikacji wizualnej SPPW Księga znaku Swiss Contribution Księga znaku Swiss Contribution Księga znaku Swiss Contribution Logotyp Swiss Contribution w różnych formatach: (eps, jpg, pdf, png) epsjpgpdfpng Obowiązkowe i rekomendowane wzoru materiałów promocyjnych Obowiązkowe wzory materiałów promocyjnych (Tablice_ informacyjne, Tablice pamiątkowe, Prezentacja Power Point – pptTablice_ informacyjne, Prezentacja Power Point – ppt Zalecane wzory materiałów promocyjnych Koperty Papier_firmowy_wersja_podstawowa - pdf Papier_firmowy_wersja_podstawowa - doc Papier firmowy dane teleadresowe - doc Papier_firmowy_wersja_podstawowa - pdf Papier_firmowy_wersja_podstawowa - doc Papier firmowy dane teleadresowe - doc Skrócona księga znaku Bundeslogo (logo konfederacji Szwajcarskiej) logo konfederacji Szwajcarskiej logo konfederacji Szwajcarskiej www.bpz.gov.pl

43 43 Tablica informacyjna wymiar 28 x 17 cm

44 44 Papier firmowy wersja podstawowa

45 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 45 Studium wykonalności 12. A NALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA 12.1. Analiza wrażliwości 12.2. Analiza ryzyka

46 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 46 Przygotowanie terenu pod budowę – prace geodezyjne Rozbudowa obiektu Nadzór inwestorski Przygotowanie procedury przetargowej Organizacja kursów

47 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 47

48 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 48 85%wydatków kwalifikowalnych 15%wydatków kwalifikowalnych 85%wnioskowanego dofinansowania do 20% wkładu własnego

49 8.5. Metodologia i uzasadnienie oszacowania wysokości wydatków w Projekcje (4000 znaków) Studium wykonalności 9. ANALIZA FINANSOWA 10. ANALIZA EKONOMICZNA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 49

50 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 50

51 Informacja dodatkowa dla uczestników spotkania Uzasadnienie – przykład: przyjęte rozwiązania techniczne przyczyniły się do likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych osób niepełnosprawnych zlikwidowano przestarzałe elementy budowlane mogące negatywnie wpływać na środowisko, zapewniono równość w dostępie do produktów projektu kobiet i mężczyzn Studium wykonalności 11.ANALIZA ODDZIAYWANIA NA ŚRODOWISKO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 51 9.1.3. Uzasadnienie wyboru opcji w pkt. 9.1.1. i 9.1.2. (max 1000 znaków)

52 POMOC PUBLICZNA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 52

53 Należy wybrać właściwą formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z listy poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 53 Rodzaj wnoszonego przez Beneficjenta zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy - uchwała rady powiatu o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego - uchwała organizacji non – profit o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

54 54

55 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ocena formalna REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 55

56 Kryteria oceny formalnej Formalna poprawność wniosku Projekt złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków Projekt został przygotowany na obowiązującym formularzu aplikacyjnym Projekt jest kompletny (wszystkie pola przewidziane do wypełnienia zostały wypełnione) Projekt został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji Wnioskodawcy Projekt został złożony na piśmie w 1 egzemplarzu Projekt został złożony w 1 egz. na nośnikach elektronicznych (np. CD) jednocześnie w dwóch formatach: xml. i pdf. Wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową wniosku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 56

57 Kryteria oceny formalnej Kryteria kwalifikacji Projekt wpisuje się w cele, obszary tematyczne oraz katalog działań kwalifikowanych w ramach wybranego obszaru tematycznego Beneficjent należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców w ramach danego obszaru tematycznego Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy dla danego typu i rodzaju projektu Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy w sprawie poziomów dofinansowania w zależności od źródeł współfinansowania oraz zasadami udzielania pomocy publicznej Czas trwania projektu nie wykracza poza dopuszczalną granicę kwalifikowalności wydatków, Wniosek zawiera wymagane załączniki, określone w regulaminie naboru wniosków REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 57

58 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ocena merytoryczna REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 58

59 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 59

60 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 60

61 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 61

62 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 62

63 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Składanie wniosków REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 63

64 Regulamin Konkursu - miejsce Sekretariat (p.610) siedziby Organizatora konkursu przy ul. Zana 38, 20-601 Lublin, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Wniosek należy dostarczyć do dnia 31.08.2012 r. do godziny 15.00. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez posłańca. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 64

65 Regulamin Konkursu - dokumenty Wniosek z pismem przewodnim, powinien być kompletny, zawierać wszystkie ponumerowane strony i wymagane załączniki. Pismo przewodnie – pełna nazwa beneficjenta, tytuł projektu, numer konkursu, data i podpis osoby/osób upoważnionych do składania wniosku. Komplet dokumentów powinien rozpoczynać się kartą Zestawienie dokumentów z wymienionymi dokumentami umieszczanymi w segregatorze. Karta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w jednym egzemplarzu w formacie A4 oraz w formie elektronicznej. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 65

66 Regulamin Konkursu – przygotowanie dokumentów Wniosek- w formie elektronicznej www.rops.lubelskie.pl, w zakładce Dokumenty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracywww.rops.lubelskie.pl Formularz wniosku - wypełnić elektronicznie w języku polskim. Wniosek musi być podpisany na ostatniej stronie: -pełnym imieniem i nazwiskiem -z imienną pieczęcią -parafowany (podpis skrócony) na wszystkich pozostałych stronach przez osobę/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta lub osobę/osoby, które zostały zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na wniosku. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 66

67 Regulamin Konkursu – podpis wniosku a)powiat: dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (ustawa o samorządzie powiatowym) oraz kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, b) inne: organy (osoby) wymienione do reprezentacji w aktach powołujących (statut lub Krajowy Rejestr Sądowy). Dopuszcza się sytuację, w której osoba/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, upoważniają inną osobę/osoby do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w swoim imieniu. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 67

68 Regulamin Konkursu - dokumenty Dokumenty zawarte na nośniku elektronicznym mogą być zapisane w następujących formatach : DOC, XLS, lub wygenerowanych z nich plików PDF. Na płycie CD należy umieścić skan dokumentów, które nie mogą być zapisane w w/w formatach. Wszystkie załączniki do wniosku należy załączyć do wniosku w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD). Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową wniosku. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 68

69 Regulamin Konkursu - załączniki Zaświadczenia nie starsze niż 3 miesiące, Załączniki do Wniosku - ponumerowane zgodnie z kolejnością i numeracją, Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, ponadto powinny być zszyte lub zbindowane. Każdy załącznik powinien być czytelnie podpisany na ostatniej stronie pełnym imieniem i nazwiskiem z imienną pieczątką oraz parafowany na pozostałych stronach, W przypadku, gdy załącznikiem do Wniosku jest kserokopia dokumentu, powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 69

70 Regulamin Konkursu Wniosek z załącznikami oraz płytą CD należy składać wyłącznie w segregatorze. Opis segregatora: pełna nazwa Beneficjenta tytuł Projektu nr konkursu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 70

71 Regulamin Konkursu - uzupełnienia Wniosek wraz z załącznikami podczas procesu oceny może podlegać uzupełnieniu/poprawie stwierdzonych w nim braków lub błędów na etapie oceny formalnej dokonywanej w oparciu o kryteria oceny formalnej. Beneficjent dokonuje uzupełnienia/poprawy wniosku bądź składa wyjaśnienia na piśmie w terminie 5 dni roboczych. Poprawie/uzupełnieniu Wniosku lub załączników podlegają wyłącznie elementy wskazane przez IR w piśmie. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 71

72 Regulamin Konkursu - ocena formalna Ocena formalna Wniosków - Instytucję Realizująca do 20 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Termin ten może zostać przedłużony do max. 30 dni roboczych. Informacja - www.rops.lubelskie.plwww.rops.lubelskie.pl Ocena formalna wniosków - w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny formalnej. Po dokonaniu oceny formalnej - powiadomienie o wynikach oceny: zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej, odrzuceniu Wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 72

73 Regulamin Konkursu - ocena merytoryczna Komitet Oceny Projektów w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. Termin ten może zostać przedłużony do max. 30 dni roboczych. informacja - www.rops.lubelskie.plwww.rops.lubelskie.pl Komitet Oceny Projektów: -2 niezależnych ekspertów w zakresie inwestycji, -2 niezależnych ekspertów d/s i szkoleń, -1 niezależnego eksperta d/s polityki społecznej. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria w karcie oceny merytorycznej. Po ocenie merytorycznej beneficjenci, których wnioski zostały odrzucone otrzymają pismo informujące o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 73

74 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Umowa o dofinansowanie REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 74

75 75 Umowa dla beneficjentów końcowych

76 Umowa o dofinansowanie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Pełnomocnictwo Wniosek konkursowy wraz z załącznikami ( w tym budżet i harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem okresów kwartalnych) Harmonogram płatności Klauzula antykorupcyjna Dokument zabezpieczający prawidłową realizację Projektu REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 76

77 Umowa o dofinansowanie Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z Umową, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy w jednej w formie: uchwały rady powiatu o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego, uchwały organizacji non-profit o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustanawiane jest do dnia 30.06.2020. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 77

78 Umowa o dofinansowanie Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne oraz nierefundowane w ramach Projektu, oraz zapewnia współfinansowanie w wysokości min. 15 % kosztów kwalifikowanych, W przypadku niewydatkowania całej kwoty dofinansowania, IP i KIK wraz ze stroną szwajcarską podejmą decyzję odnośnie wykorzystania lub zwrotu pozostającej kwoty, Strony wyrażają wspólne zainteresowanie przeciwdziałaniu korupcji, która zagraża zasadom dobrego zarządzania oraz właściwemu wykorzystaniu środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jak również uczciwej i otwartej konkurencji pod względem ceny i jakości - Klauzula antykorupcyjna REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 78

79 Umowa o dofinansowanie Przez okres realizacji Projektu rzeczy nabyte z udziałem środków pomocowych - powinny być wykorzystywane dla celów Projektu, zaś ich przeznaczenie nie może zostać zmienione bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Realizującej, Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej i strony szwajcarskiej. Własność rzeczy, zakupionych w ramach projektu nie może być przeniesiona na inne podmioty przez okres 5 lat od daty zakończenia Programu IR, tj. do dnia 30.06.2020 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 79

80 Umowa o dofinansowanie System płatności zaliczkowy -pierwsza płatność – 30 dni od otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej na rachunek Instytucji Realizującej, -płatności okresowe – co kwartał, na podstawie wniosku i raportu, po rozliczeniu min. 70% wcześniejszej transzy dofinansowania, -płatność końcowa – refundacja, 5 dni po zatwierdzeniu przez IP i stronę szwajcarską, -błędy w dokumentach beneficjenci korygują w ciągu 3 dni, -Beneficjent jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu i osobnego rachunku bankowego dla środków pochodzących ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 80

81 Umowa o dofinansowanie Płatności są przeliczane z CHF na PLN po kursie kupna NBP z dnia naboru wniosków – 28.05.2012r. Wg. kursu CHF z dnia 28.05.2012r. 1 CHF = 3,5942 PLN Odsetki narosłe od kwot dofinansowania przekazanych Beneficjentowi podlegają zwrotowi. Płatności są dokonywane zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 81

82 Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt Beneficjent przechowuje całość dokumentacji Projektu w okresie realizacji Projektu i przez okres 10 lat od dnia jego zakończenia, Kontrole i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu do dnia 30.06.2020, zgodnie z planem kontroli i audytu ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą lub doraźnie. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli lub audycie najpóźniej 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 82

83 Umowa o dofinansowanie - Kontrola i audyt Beneficjent zobowiązuje się umożliwić na żądanie Instytucji Realizującej lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli niezwłocznie pełny dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, związanych z realizacją Projektu. Ponadto, Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielania informacji oraz wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wniosek strony szwajcarskiej lub gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, kontrola lub audyt mogą zostać przeprowadzone doraźnie, bez uprzedniego zawiadomienia. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 83

84 Umowa o dofinansowanie - Sprawozdawczość Beneficjent sporządza Raporty okresowe z realizacji Projektu, Raporty roczne z realizacji Projektu Raport z zakończenia Projektu, Końcowy raport finansowy. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 84

85 Umowa o dofinansowanie – Przegląd Do końca roku 2013, Instytucja Pośrednicząca, w porozumieniu z Krajową Instytucją Koordynującą i stroną szwajcarską zorganizuje przegląd Programu Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W przypadku objęcia tym przeglądem Projektu realizowanego przez Beneficjenta, Instytucja Realizująca przekaże informację o terminie i zakresie przeglądu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przeglądzie od Instytucji Pośredniczącej. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 85

86 Umowa o dofinansowanie Zawieszenie płatności w przypadku, gdy Projekt jest realizowany przez Beneficjenta niezgodnie z Umową, w szczególności gdy nabierze uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, Beneficjent może w każdym momencie przedstawić IR dokumenty lub inne dowody i wnioskować o zmianę decyzji o zawieszeniu płatności. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 86

87 Umowa o dofinansowanie Zwrot dofinansowania W sytuacjach, gdy dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta zostało: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, – podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 87

88 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Dziękuję za uwagę REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 88


Pobierz ppt "Konkurs otwarty nr 1/SPPW/2012 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google