Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjne Leszno Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji 18.09.2009 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjne Leszno Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji 18.09.2009 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjne Leszno Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji 18.09.2009 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PLAN PREZENTACJI: 1.Konkurs Wielkopolski Lider Innowacji. 2.Kontekst Inicjatywy – projekt RUnUP. 3.Istota Inicjatywy. 4.Wykorzystanie grantu. 5.Plan realizacji Inicjatywy. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO

3 Konkurs Wielkopolski Lider Innowacji: 12 zgłoszonych projektów 3 nagrodzone, w tym Innowacyjne Leszno – Inicjatywa zgłoszona przez Miasto Leszno Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO

4 Projekt RUnUP – Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Władze miasta Biznes Szkoły wyższe Potrójna spirala INNOWACYJNE LESZNO - kontekst Lokalna Grupa Wsparcia

5 INNOWACYJNE LESZNO - kontekst Projekt RUnUP – Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 INNOWACYJNE LESZNO - kontekst Cele projektu RUnUP: 1.Wypracowanie kompleksowego programu, który połączy działania szkół wyższych, biznesu i sektor publiczny, na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. 2.Zapewnienie uporządkowanego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność (start-up) oraz strategicznych konsultacji i pomocy w rozwoju firm poprzez partnerskie współdziałanie. 3.Szkoły wyższe w kształceniu uwzględnią umiejętności pożądane przez lokalny biznes. 4.Rzeczywisty wkład projektu na prowadzenie polityki i konkretnych przedsięwzięć w zakresie lokalnego zrównoważonego rozwoju. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Działania w projekcie RUnUP: 1.Diagnoza stanu transformacji gospodarki Leszna. 2.Strategia rozwoju gospodarczego 3.… Lokalny Plan Działań Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

8 1.1. DIAGNOZA STANU TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ LESZNA Zidentyfikowane potrzeby i problemy do podjęcia: 1.Rozproszenie dość ograniczonych usług wsparcia dla prestarterów i istniejących firm; 2.Brak oferty dla studentów, absolwentów uczelni oraz osób pracujących, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą; 3.Kluczowe dla rozwoju Leszna są branże: metalowo- maszynowa, budownictwo i przetwórstwo spożywcze; 4. Niska innowacyjność lokalnej gospodarki. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

9 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRATEGIA ROZWOJU LESZNA Wizja Leszno miastem średniej wielkości oferujące mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, a jednocześnie dla regionu będące centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie handlu, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, medycyny, informacji, rekreacji i sportu. INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

10 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Misja Partnerzy akceptują wizję miasta oraz pragną przyczynić się do jej urzeczywistnienia poprzez współpracę samorządu, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych i przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarki miasta opartej na wiedzy. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

11 Cele w strategii rozwoju gospodarczego 1.LUDZIE – rozwój kapitału ludzkiego dla gospodarki opartej na wiedzy; 2.INFRASTRUKTURA – stworzenie warunków do powstawania, lokowania nowych przedsiębiorstw w mieście, jak i rozwoju istniejących; 3.WSPÓŁPRACA – rozwój współpracy samorządu, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych i przedsiębiorstw; 4. ROZWÓJ KLUCZOWYCH BRANŻ - podwyższenie konkurencyjności kluczowych branż dla miasta: metalowo-maszynowej, budowlanej oraz spożywczej. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

12 2.1.STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA LUDZIE INFRASTRUKTURA WSPÓŁRACA Przemysł metalowo- maszynowy LESZNO - doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, centrum usługowe regionu Budowni- ctwo Przemysł spożywczy SAMORZĄD I INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU SZKOŁY WYŻSZE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWÓJ KLUCZOWYCH BRANŻ DYNAMICZNA GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA 1.LUDZIE 1.1. Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej przedsiębiorstw; 1.2. Zwiększenie kultury innowacyjnej przedsiębiorstw; 1.3. Kształcenie kadr na potrzeby gospodarki miasta; 1.4. Dostosowanie wyborów kierunków kształcenia przez przyszłych uczniów i studentów do realnych możliwości zatrudnienia i kariery; Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 2.1.STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA 1.LUDZIE 1.5. Dobre przygotowanie praktyczne absolwentów do przyszłej pracy; 1.6. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych; 1.7. Rozwijanie postaw i umiejętności przyszłych pracowników gospodarki. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA 2. INFRASTRUKTURA 2.1. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwijających się firm; 2.2. Ułatwienie przedsiębiorcom w dostępie do źródeł finansowania innowacji; 2.3. Rozwijanie infrastruktury informatycznej; 2.4. Pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje; 2.5. Zwiększenie ilości nowopowstających firm; 2.6. Ułatwienie dostępu do informacji dla przedsiębiorstw. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA 3. WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU 3.1. Przepływ informacji oraz tworzenie sieci współpracy między firmami oraz instytucjami z potrójnej spirali; 3.4. Tworzenie powiązań lokalnych firm i instytucji z uczelniami z Poznania i Wrocławia; 3.3. Rozwijanie sieciowych powiązań z udziałem firm i uczelni; 3.2. Podejmowanie prac B+R na potrzeby firm. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 2.1. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA 4. ROZWÓJ KLUCZOWYCH BRANŻ 4.1. Modernizacja i rozwój branży metalowo-maszynowej 4.2. Wykorzystanie potencjału rozwojowego branży budowlanej 4.3. Wykorzystanie potencjału rozwojowego branży budowlanej Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Branża metalowo- maszynowa BudownictwoPrzetwórstwo żywności Przedsiębior- czość ludzieZasoby Ludzkie Programy Edukacyjne Wiedza i umiejętności / Promocja i Marketing współpracaBadania i rozwój / innowacje Rozwój Technologii Marketing / rozwój nowych produktów / rozwój klastrów infrastrukturaInkubator Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - kontekst

19 ISTOTA INICJATYWY Wsparcie dla kluczowych branż: metalowo- maszynowej, przetwórstwo spożywcze i budownictwo Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO

20 Wsparcie dla kluczowych branż: - utworzenie 3 sieci tematycznych z udziałem przedsiębiorców z danej branży i branż pokrewnych, przedstawicieli szkół wyższych i władz lokalnych, - zbadanie potrzeb danej branży, - wyszkolenie agentów innowacji, - dostosowanie instrumentów wsparcia do potrzeb danej branży: wizyty studyjne, szkolenia i doradztwo, praktyki studenckie, programy stażowe itp. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO

21 Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości: - konkretna pomoc dla prestarterów, - wspieranie firm we wczesnej fazie rozwoju, szczególnie w kluczowych branżach, - ustalenie formy prawnej Inkubatora umożliwiającej udział wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz efektywną absorpcję środków zewnętrznych, - Rada Programowa Inkubatora – wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności, - budowa Inkubatora w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO

22 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Lokalizacja Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

23 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategią innowacji Poziom dofinansowania: do 85 % kosztów kwalifikowanych dla projektów nie objętych pomocą publiczną lub 40% ? (maksymalnie 20 mln PLN) Termin naboru w 2009 - prawdopodobnie październik Termin składania wniosków: styczeń 2010

24 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Grant z konkursu Wielkopolski Lider Innowacji: - czteromiesięczny staż w Urzędzie Marszałkowskim, o wartości 12 tys. zł, - vouchery na 4 ekspertyzy o łącznej wartości 10 tys. zł., - vouchery na spotkania o łącznej wartości 20 tys. zł., - vouchery na opracowania o łącznej wartości 12 tys. zł. _______________________________ Razem = 54 tys. zł.

25 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Ekspertyzy: 1 analiza formy prawnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie 3 ekspertyzy dot. zbadania potrzeb kluczowych branż dla Leszna: - branża metalowo-maszynowa - branża przetwórstwa spożywczego - branża budowlana

26 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO 4 Spotkania Spotkanie inaugurujące realizację Inicjatywy Innowacyjne Leszno w dniu 18.09.2009 Spotkanie dla kluczowych branż – wytyczne do ekspertyzy Spotkanie dla kluczowych branż – prezentacja ekspertyzy Spotkanie podsumowujące

27 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i wytyczne do studium wykonalności dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, Koncepcja działalności agentów innowacji dla kluczowych branż Leszna.

28 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - realizacja Wsparcie kluczowych branż: 1. Wybór ekspertów, którzy przygotują ekspertyzę dotyczącą potrzeb każdej z kluczowych branż (3), 2. Opracowanie wytycznych do ekspertyzy. 3. Spotkanie grup branżowych – badanie potrzeb poprzez test satysfakcji klienta. 4. Badanie pilotażowe i badanie właściwe. 5. Opracowanie wyników i ich prezentacja na wspólnym spotkaniu. 6. Przyjęcie wstępnego planu działań (agenci innowacji).

29 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO - realizacja Inkubator Przedsiębiorczości: 1. Wybór ekspertów, którzy przygotują ekspertyzę formy prawnej Inkubatora, 2. Prezentacja ekspertyzy Radzie Programowej Inkubatora. 3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inkubatora i wytycznych do studium wykonalności.

30 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNE LESZNO Dziękuję za uwagę. Alicja Szczepińska szczepinska@leszno.pl


Pobierz ppt "Innowacyjne Leszno Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji 18.09.2009 Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google