Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Projekty innowacyjne Działanie 8.3 Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ Konkurs zamknięty nr POKL/I/8.3/IN/10 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca 1

2 Plan prezentacji Dokumenty programowe Działanie 8.3 Ścieżka wniosku
Pomoc w aplikowaniu i źródła informacji 2

3 Dokumenty programowe Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Dostępne na: – zakładka Dokumenty 3

4 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki 4

5 Kwota środków przeznaczona na konkurs:
Działanie 8.3 Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ Kwota środków przeznaczona na konkurs: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 30 kwietnia do 23 czerwca 2010 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Konkurs ma charakter zamknięty – co oznacza, że nabór wniosków prowadzony jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. 5

6 Przedmiot konkursu Projekty innowacyjne testujące dotyczące tematu:
„Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+” celem projektów ma być podniesienie poziomu innowacyjności w obszarze adaptacyjności i przyczyniające się do realizacji celów Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki projekty składane w odpowiedzi na konkurs muszą być zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r. projekty te powinny wypracowywać i upowszechniać nowe rozwiązania, które służą wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób pracujących w wieku 50+. 6

7 Projekt innowacyjny testujący
projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia EFS poprzez realizację innowacyjnego projektu wypracowuje się, upowszechnia i włącza do głównego nurtu polityki nowe rozwiązania projekt innowacyjny jest nastawiony na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączenie do praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów musi być realizowany w dwóch etapach projekt innowacyjny służy rozwiązaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych 7

8 Etap I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania:3-8 miesięcy) obejmuje:
diagnozę i analizę problemu – wypracowanie produktu wymaga zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb, problemów i ich przyczyn; projekt innowacyjny powinien opierać się na przeprowadzonych wcześniej badaniach/analizach lub takie badania/analizy przewidywać w pierwszym etapie; tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) – wspólne wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz podziału zadań partnerów nakierowanych na osiągnięcie danego celu/efektów; opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego, będącej podstawą weryfikacji realizacji pierwszego etapu; od momentu opracowania wstępnej wersji produktu muszą być uwzględnione działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki. 8

9 Strategia Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego kończy się opracowaniem strategii. Strategia stanowi kluczowe narzędzie zarządzania projektem innowacyjnym i jest opiniowana przez sieć tematyczną. Sieć tematyczna opiniuje strategię beneficjenta i przekazuje swoją opinię do IOK. Celem zaopiniowania strategii przez sieć tematyczną jest uwzględnienie stanowiska ekspertów, praktyków i innych projektodawców w zakresie założeń projektu innowacyjnego testującego tak, by możliwe było ich zweryfikowanie w kontekście m.in. użyteczności wypracowywanych rezultatów dla potrzeb polityki. Instytucja Pośrednicząca na podstawie przedstawionej rekomendacji podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu strategii. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacja przez IP warunkują przejście do drugiego etapu realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu. 9

10 Etap II ETAP WDROŻENIA testowanie opracowanego produktu – jest to element konieczny dla wypracowania skutecznych produktów; analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu – wyniki powinny pozwolić na modyfikację wypracowanego produktu; w celu badania m. in. jego efektywności. Wnioskodawca musi uwzględnić ewaluację zewnętrzną; opracowanie produktu finalnego – Beneficjent przedkłada produkt do walidacji przed rozpoczęciem ostatniej fazy realizacji projektu innowacyjnego testującego dotyczącej upowszechnienia i włączenia do głównego nurtu polityki. Sekretariat sieci tematycznej przekazuje produkt do walidacji na najbliższe posiedzenie sieci tematycznej; upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki – np. sesje specjalne, konferencje na każdym szczeblu, wystąpienia panelowe, akcje medialne dotyczące upowszechnienia wypracowanego produktu. 10

11 Działanie 8.3 – Grupy docelowe
Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść. Grupę docelową dzielimy na: odbiorców – tych, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowego produktu użytkowników – tych, którzy otrzymują nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia wypracowane w ramach projektu, np. instruktorzy z instytucji szkolących 11

12 Zaangażowanie grup docelowych
Kluczowe znaczenie w projektach innowacyjnych testujących nowe rozwiązania ma zasada zaangażowania w proces wypracowania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych (ang. empowerment). Każdy Wnioskodawca i Beneficjent musi przewidzieć odpowiednią formę zaangażowania przedstawicieli grup docelowych i odpowiednio modyfikować opracowany produkt, aby ostatecznie jak najlepiej odpowiadał na rzeczywiste potrzeby przyszłych odbiorców. W tym celu wskazane jest zaangażowanie przyszłych odbiorców w opracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu i realizację projektu (od pierwszej fazy – diagnozy i analizy problemu). 12

13 Z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się
Działanie 8.3 – Beneficjenci Beneficjenci Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy z dn r. o finansach publicznych, tj. podmiotów, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem 13

14 Okres, wartość Realizacja projektu może trwać maksymalnie 36 miesięcy.
Zaleca się by minimalny okres trwania projektu innowacyjnego testującego wyniósł 12 miesięcy. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Maksymalna wartość projektu wynosi zł. Średnioroczna kwota dofinansowania jest mniejsza bądź równa przychodowi za ostatni zamknięty rok obrotowy 14

15 Biuro projektu Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa łódzkiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz personelem związanym z obsługą i zarządzaniem projektem. Lokalizacja biura projektu na terenie województwa łódzkiego wynika z konieczności wspierania podmiotów działających na terenie województwa, chęci przyciągania podmiotów z innych województw oraz zachęcania do tworzenia nowej działalności na terenie regionu. Dodatkowo lokalizacja biura na terenie regionu usprawni monitoring i kontrolę beneficjenta oraz działań, które prowadzi w ramach projektu. 15

16 Partnerstwo Projekt może być realizowany w partnerstwie. Musi jednak spełniać wymagania określone ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz musi być zgodny z zasadami określonymi w dokumencie: „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnym na stronach oraz Ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Beneficjent (lider projektu), którego podstawowe funkcje, takie jak np.: rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli, nie mogą być realizowane przez partnera. Na etapie składania wniosku, Beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa partnerska, jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę jednego podmiotu (lidera projektu) reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec IP. 16

17 Partnerstwo Zgodnie z zapisami art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, PARTNERZY w projekcie to: „podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt”. Umowy partnerskiej nie należy załączać do wniosku o dofinansowanie. Należy ją złożyć na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. 17

18 Współpraca ponadnarodowa
Komponent ponadnarodowy - od początku realizacji projektu lub zgłaszanym jako zmiana do projektu. Komponent stanowi maksymalnie 30 % wartości projektu ogółem, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym od początku realizacji projektu może uzyskać premię 10 pkt za spełnienie kryterium strategicznego „projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym”. Projekt z komponentem ponadnarodowym musi wnosić rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczeń i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale. 18

19 Standard minimum W celu zagwarantowania przestrzegania równości szans w projektach, IZ przygotowała standard minimum realizacji zasady przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, stanowiącej cześć Karty Oceny Merytorycznej. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans, minimum 2 odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum to projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: - profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); - realizacji działań pozytywnych (pozwalających na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), np.: zatrudnianie kobiet/mężczyzn w zawodach uznawanych za typowo męskie lub kobiece; - zamkniętej rekrutacji (np. zakład karny, wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, instytucji). 19

20 Zasada równości szans Dokumenty dostępne na stronie oraz : „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” „Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet” Materiał dostępne na w „Aktualnościach” oraz po kliknięciu na baner: 20

21 Weryfikacja wniosków Ścieżka wniosku Kryteria 21

22 Oznaczenie koperty 22

23 Ścieżka wniosku 23 Złożenie wniosku w Punkcie Informacyjnym PO KL
Przekazanie wniosku do Wydziału Obsługi Projektów Poinformowanie beneficjenta listownie Ocena formalna wniosku Poinformowanie beneficjenta listownie Ocena merytoryczna wniosku Przesłanie PRAWIDŁOWYCH załączników Wzór umowy Podpisanie umowy Wypłata środków Wniesienie zabezpieczenia 23

24 Kryteria – projekty konkursowe
OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE FORMALNE DOSTĘPU OCENA FORMALNA MERYTORYCZNE HORYZONTALNE STRATEGICZNE OCENA MERYTORYCZNA zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL zatwierdzane przez Komitet Monitorujący W ramach danego PD 24

25 Kryteria wyboru projektów
Kryteria – projekty konkursowe Kryteria wyboru projektów OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE zatwierdzane przez Komitet Monitorujący na podstawie propozycji IZ: kryteria formalne (muszą zostać spełnione przez wszystkie rodzaje projektów; weryfikacja na etapie oceny formalnej) kryteria merytoryczne (odnoszą się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad jego finansowania; mają charakter uniwersalny, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej) kryteria horyzontalne (zatwierdzane przez KM PO KL; mają charakter przekrojowy; zapewniają realizacje celów na poziomie całego PO KL; weryfikowane na etapie oceny merytorycznej) zawarte w PD dotyczą poszczególnych Działań, Poddziałań i typów realizowanych projektów: kryteria dostępu (obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców; weryfikowane na etapie oceny formalnej; mogą dotyczyć np.: wnioskodawcy, grup docelowych; obszaru realizacji projektu, wysokości wkładu własnego) kryteria strategiczne (dotyczą preferowania pewnych typów projektów; za spełnienie k. strategicznych możliwe otrzymanie premii punktowej; weryfikowane na etapie oceny merytorycznej; ich spełnienie nie jest obowiązkowe) 25

26 Kryteria merytoryczne
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt Innowacyjność Działania 15 pkt Rezultaty projektu Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt Wydatki projektu Razem: 100 pkt 26

27 Kryteria strategiczne
Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów dla pozytywnie ocenionych wniosków. W konkursie premiowane będą projekty: Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym od początku realizacji projektu, gdzie komponent stanowi maksymalnie 30% wartości projektu ogółem [10 pkt] Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu/mechanizmu współpracy instytucji sektorów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych w zakresie wspólnych działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ [5 pkt] Projekt zakłada wypracowanie narzędzia, które będzie służyło aktywizacji zawodowej kobiet [10 pkt] 27

28 Wynik oceny merytorycznej
Wniosek może zostać przyjęty do dofinansowania jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi min. 60 pkt. ogółem za spełnienie kryteriów merytorycznych i jednocześnie co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów strategicznych mogą zostać doliczone do ogólnej punktacji jeśli wniosek uzyska minimum punktowe średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów merytorycznych średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów strategicznych + = ocena końcowa 28

29 Pomoc w aplikowaniu i źródła informacji
Łódzka Akademia PO KL RO EFS Punkt Informacyjny PO KL 29

30 Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL – warsztaty cyklu B PLUS
zagadnienia związane z realizacją projektów, ich rozliczeniem, ewaluacją, promocją i kontrolą prowadzone przez pracowników Departamentu ds. PO KL warsztaty mają pomóc beneficjentom w poprawnym rozliczaniu wniosku o płatność oraz wniosków z pomocą publiczną, a tym samym sprawnym i terminowym otrzymywaniu kolejnych płatności Łódzka Akademia PO KL w regionie Warsztaty realizowane przez Regionalne Ośrodki EFS: Cykl A – tworzenie projektu Cykl B – realizacja projektu Cykl C – polityki horyzontalne Spotkania informacyjne dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach PO KL – omówienie dokumentacji konkursowych Łącznie w ramach Łódzkiej Akademii PO KL przeprowadzono ponad 260 warsztatów 30

31 Regionalne Ośrodki EFS
RO EFS Łódź pl. Wolności RO EFS Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego RO EFS Sieradz ul. Pułaskiego 31

32 Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Punkt Informacyjny PO KL Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, ul. Roosevelta 15 W Punkcie Informacyjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godz czekają na Państwa pracownicy Departamentu ds. PO KL tel GG: Skype: informacje_pokl.lodzkie 32

33 i zapraszam do pozyskiwania środków z PO KL
Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozyskiwania środków z PO KL 33 33


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google