Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2006 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 04.12.2008 Instrumenty finansowania projektów związanych z tematyką

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2006 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 04.12.2008 Instrumenty finansowania projektów związanych z tematyką"— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2006 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 04.12.2008 Instrumenty finansowania projektów związanych z tematyką wykorzystania informacji sektora publicznego Łukasz Nikitin

2 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Plan Prezentacji Regionalne Programy Operacyjne PO Innowacyjna Gospodarka Program Konkurencyjność i Innowacje

3 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków na lata 2007 - 2013 ( 16,6 mld EUR ) Wartości podane dla priorytetów RPO zawierających komponent ICT Wsparcie dla projektów dotyczących PSI - GIS Wielkość wsparcia: do 85 % zgodnie z mapą pomocy regionalnej i pomocy de minimis 37,2 70 85,4 67,1 69,4 119,9 30,2 95 59,9 40,2 190,4 34,1 62,2 194,6 46 205,1 Kwoty w mln EUR Źródło: opracowanie własne SMWI

4 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 7 Oś priorytetowa. Społeczeństwo Informacyjne i Budowa elektronicznej administracji – Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców alokacja 788 mln EUR Projekty ponadregionalne/obejmujące cały kraj. 2 kwietnia opublikowano już pierwszą listę indykatywną projektów indywidualnych; obecnie prowadzony jest kolejny nabór. Kolejny konkurs rusza 31 grudnia br., następne będą ogłaszane co pół roku. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekty I typu, m. in: przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej wymianę danych pomiędzy dziedzinowymi platformami e-usług, rejestrami elektronicznymi i urzędami. budowa lub rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w sektorze publicznym, informatyzacja rejestrów państwowych oraz zapewnienie dostępu do elektronicznych rejestrów,

5 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Program eContentplus 4 letni program (2005–08) Komisji Europejskiej Budżet 149 mln EUR Cel: zmniejszenie organizacyjnych barier oraz promocja wykorzystania innowacyjnych technologii w celu poprawy dostępu i użyteczności zawartości cyfrowej, w tym Informacji Publicznej. Program koncentrował się na wybranych tematach: Informacji geograficznej (kluczowy składnik treści w posiadaniu sektora publicznego), Zawartości edukacyjnych i bibliotekach cyfrowych (Europeana) W ramach 3 konkursów ( -2007, 2008 r. n/a) wsparto: 17 projektów w ramach tematu Geographic information 15 projektów w ramach tematu Educational Content 25 projektów w ramach tematu Digital libraries konkurs 2007 konkurs 2005konkurs 2006 konkurs 2008 46.5 M 2006200720082009 28 M27 M42.5 M Instrumenty: Targeted project: skupienie na konkretnych barierach, partnerzy full value chain (do 50% kosztów) Sieci Tematyczne: budowanie konsensusu, koopetacja w ramach tematu (do 100% kosztów koordynatora; koszt podróży dla członków sieci) Best Practice Networks: koncentracja na strategicznych celach, GIS, Bibliotek Cyfrowych, treści edukacyjnych (do 80% kosztów dla członków sieci)

6 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 1. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (zwłaszcza MŚP) 2. INNOWACJE I EKO-INNOWACJE 3. KONKURENCYJNE, INNOWACYJNE I SPÓJNE SPOŁ. INFORMACYJNE 4. WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 4 wspólne cele MAP Innovation Modinis eCONTENT STEERSAVEALTENER

7 Warsztat MOSAICA, Możliwości finansowe, Kraków, 24.11.2008 7 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji Jeden z mechanizmów realizowania założeń Strategii Lizbońskiej Cele programu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwój i promocja wszelkich form innowacji, w szczególności innowacji ekologicznych, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Budżet 3,6 miliarda EUR

8 Warsztat MOSAICA, Możliwości finansowe, Kraków, 24.11.2008 8 Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme EIP) - działania na rzecz przedsiębiorczości, MŚP, konkurencyjności i innowacji. Budżet - 2 MLD 170 mln EUR Program na Rzecz Wspierania Polityk dotyczących Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies – Policy Support Programme ICT-PSP) – szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także służy pobudzaniu innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie. Budżet - 730 mln EUR Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme – IEE) obejmuje działania mające na celu przyspieszenie absorpcji i propagowanie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, a także zwiększenie inwestycji w propagowanie odnawialnych źródeł energii. Budżet - 730 mln EUR 3 Programy szczegółowe

9 Warsztat MOSAICA, Możliwości finansowe, Kraków, 24.11.2008 9 Lata2007200820092010201120122013Budżet Całkowity budżet57.452105112120135149730 + budżet programu eContentplus+ (45 M w 2007 i 48 M w 2008): Razem 825 mln EUR Zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników Poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług elektronicznych - w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania publicznego w tym interoperacyjnych ogólnoeuropejskich lub transgranicznych usług publicznych Rozpowszechnianie dobrych praktyk Główni beneficjenci ICT-PSP to: administracja publiczna europejski przemysł z sektora ICT innowacyjne MSP Budżet Programu ICT PSP – 730 mln EUR Program na Rzecz Wspierania Polityk dotyczących Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

10 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Instrumenty w Programie Projekty pilotażowe (Typ A): rozbudowa krajowych, regionalnych lub lokalnych inicjatyw zrealizowanych w Krajach Członkowskich lub Stowarzyszonych; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów ściśle związanych z pracami koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności. Przeciętny budżet projektów: od 5 do 10 mln, Głowni partnerzy – administracja państwowa, duży wymiar polityczny, minimum 6 partnerów Okres realizacji projektu: do 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy okresu pilotażowego Program prac na 2008 r. przewiduje 1 projekt pilotażowy typu A

11 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Instrumenty w Programie, c.d. Projekty pilotażowe (Typ B): stymulowanie wdrażania innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT poprzez wdrożenie wyników prac B+R, szersze zastosowanie istniejących prototypów lub integrację kilku istniejących już rozwiązań. Nie jest to kontynuacja prac B+R ani działania demonstracyjne, lecz dalszy rozwój już istniejących/przetestowanych prototypów w szerszym, europejskim kontekscie w warunkach rzeczywistych; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej. Przeciętny budżet projektów: od 2 do 3 mln ; Udział całego łańcucha powiązań rynkowych (providerzy usług, użytkownicy, partnerzy przemysłowi, administracja publiczna), minimum 4 podmiotów z 4 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w poprzednim konkursie przeciętnie 10 –15 partnerów); Okres realizacji projektu: od 24 do 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy okresu pilotażowego Nie jest wymagana umowa konsorcjum (lecz jest to powszechna praktyka)

12 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Instrumenty w Programie, c.d. 2 Sieci Tematyczne – tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 100% kosztów bezpośrednich związanych z koordynacją i wdrożeniem sieci. Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej: 300 do 500 tys. ; wsparcie ryczałtem w zależności od wielkości sieci (rocznie - koszt koordynacji: 3000 /partner (do 10), 2000 /partner (od 11 do 21), wdrożenia: 3000 /partner, podróże 5000 /partner) Udział minimum 7 podmiotów 7 różnych krajów członkowskich Zachowanie otwartości rezultatów prac w ramach sieci (publiczny dostęp)

13 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 13 Tematy konkursu w 2009 r. - Priorytet 6: Informacja Publiczna Priorytet 6: Informacja Publiczna 9,5 mln EUR 6.1 Aspekty prawne związane z Informacją Publiczną – 1 sieć tematyczna Analiza prawnych przeszkód i możliwości związanych z PSI w szerszym kontekście (obejmującym kraje OECD) Identyfikacja i omówienie prawnych barier dostępu i ponownego wykorzystania PSI w środowisku cyfrowym Sugestie ich zniesienia Skład konsorcjum – eksperci reprezentujący większość krajów EEA, posiadający wiedzę na temat PSI; Koordynator Duże doświadczenie w zakresie PSI Potencjał organizacyjny pozwalający na organizację spotkań, warsztatów, etc. o wymiarze ogólnoeuropejskim. Spodziewane rezultaty: Identyfikacja przeszkód prawnych utrudniających dostęp i wykorzystanie informacji publicznej Propozycje rozwiązań usuwających te przeszkody

14 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 Informacja Geograficzna – Projekty pilotażowe typu B Skupienie na szerszym stosowaniu danych przestrzennych przez sektor prywatny i obywateli Wsparcie działań skierowanych na zwiększenie wykorzystania i ponownego wykorzystania zharmonizowanych i interoperacyjnych pakietów danych związanych z jednym lub z kilkoma tematami wyszczególnionymi w aneksach I-III dyrektywy INSPIRE poprzez…. ….świadczenie sieciowych usług wymiany danych przestrzennych pomiędzy władzami publicznymi i innymi intersariuszami społecznymi Usługi dostępowe zawierające: Warstwy wizualizacyjne informacji Możliwość nakładania danych graficznych z różnych źródeł Analizę przestrzenną i czasową Harmonizację danych geograficznych poprawiającą dostęp i użytkowanie Potencjał szerszego zastosowania metod i standardów opracowanych w ramach projektu pilotażowego Wielojęzyczna platforma Spodziewane rezultaty: Wdrożenie usług sieciowych pozwalających na identyfikację, dostęp i ponowne wykorzystanie zagregowanych danych geograficznych Interoperacyjność tych usług gwarantująca dostęp do informacji z wielu źródeł z całej UE Tematy konkursu w 2009 r. - Priorytet 6: Informacja Publiczna

15 Warsztat MOSAICA, Możliwości finansowe, Kraków, 24.11.2008 Więcej informacji 15 Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji http://www.cip.gov.pl Program Konkurencyjność i Innowacje http://ec.europa.eu/cip http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_ps p/index_en.htm Konkursy http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_ps p/calls/index_en.htm Wysyłanie zapytań do KE infso-cip-ictpsp@ec.europa.eu Baza partnerów http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_ps p/cf/partner/login/index.cfm

16 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 0 4.1 2.2008 16 Dziękuję za uwagę! Kontakt: Łukasz Nikitin l.nikitin@mwi.pl Tel: 012 633 32 53 Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Prądnicka 4/15 30-002 Kraków tel. 012 633 32 53 ul. Krakowska 11a 33-100 Tarnów tel. 014 628 42 10, 688 80 12 Fax: 014 628 43 11 URL: http://www.mwi.plhttp://www.mwi.pl


Pobierz ppt "© SMWI, 2006 Seminarium Informacja publiczna: towar czy narzędzie władzy?, Warszawa, 04.12.2008 Instrumenty finansowania projektów związanych z tematyką"

Podobne prezentacje


Reklamy Google