Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010

2 Siedziba PPPP w Tarnowie Tarnów, ul. Krzyska 17 a

3 Filie PPPP w Tarnowie Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1 Filia w Wojniczu: ul. Długa 82 Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1

4 Misja PPPP w Tarnowie p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci

5 Obszar działania PPPP w Tarnowie 16 gmin Powiatu Tarnowskiego podzielone pomiędzy Poradnię Tarnów i poszczególne filie

6 Obszar działania – PPPP Tarnów Lisia Góra Lisia Góra Pleśna Pleśna Radłów Radłów Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka) Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka) Skrzyszów Skrzyszów Tarnów Tarnów Wierzchosławice Wierzchosławice Obszar działania – Filia Tuchów Ciężkowice Ciężkowice Gromnik Gromnik Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa) Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa) Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski Szerzyny Szerzyny Tuchów Tuchów

7 Obszar działania - Filia w Wojniczu Wojnicz Wojnicz Zakliczyn Zakliczyn Obszar działania - Filia w Żabnie Wietrzychowice Wietrzychowice Żabno Żabno

8 Kadra pedagogiczna (stan na 30.09.2010r.) 25 osób (24,7 etatu) w tym: 10 psychologów (10 etatów) 10 psychologów (10 etatów) 8 pedagogów (8 etatów) 8 pedagogów (8 etatów) 7 logopedów (6,7 etatu) 7 logopedów (6,7 etatu)

9 Pracownicy administracji i obsługi (stan na 30.09.2010r.) 8 osób (5,75 etatu) w tym: główna księgowa (0,5 etatu) główna księgowa (0,5 etatu) 3 starszych referentów (2,5 etatu) 3 starszych referentów (2,5 etatu) 2 sekretarki (1,25 etatu) 2 sekretarki (1,25 etatu) 1 referent (1 etat) 1 referent (1 etat) sprzątająca (0,5 etatu) sprzątająca (0,5 etatu)

10 Zakres zadań pracowników pedagogicznych diagnozowanie diagnozowanie terapia indywidualna i grupowa terapia indywidualna i grupowa psychoedukacja psychoedukacja doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe mediacje mediacje interwencje w środowisku ucznia interwencje w środowisku ucznia działalność informacyjna działalność informacyjna

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna w roku szkolnym 2009/2010

12 Liczba placówek oświatowych w rejonie działania 68 przedszkoli 68 przedszkoli 122 szkół podstawowych 122 szkół podstawowych 52 gimnazja 52 gimnazja 10 szkół ponadgimnazjalnych 10 szkół ponadgimnazjalnych

13 Liczba dzieci pod opieką W roku szkolnym 2009/2010 pod opieką Poradni znajdowało się 30549 dzieci i młodzieży

14 Działalność merytoryczna w liczbach przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 4658 dzieci przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 4658 dzieci wystawiono 2591 diagnoz wystawiono 2591 diagnoz

15 Działalność merytoryczna w liczbach c.d. w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 101 dzieci w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 101 dzieci na terapię pedagogiczną uczęszczało 89 dzieci na terapię pedagogiczną uczęszczało 89 dzieci w terapii logopedycznej wzięło udział 1042 dzieci w terapii logopedycznej wzięło udział 1042 dzieci

16 Działalność merytoryczna w liczbach c.d. zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 1169 dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 1169 dzieci i młodzieży pracownicy Poradni udzielili 1752 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich pracownicy Poradni udzielili 1752 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich

17 Dla rodziców i nauczycieli udzielono 1152 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielono 1152 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli pracownicy wygłosili 43 prelekcje dla rodziców pracownicy wygłosili 43 prelekcje dla rodziców na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 21 posiedzeniach Rad Pedagogicznych na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 21 posiedzeniach Rad Pedagogicznych

18 Doradztwo zawodowe w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 84 uczniów w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 84 uczniów udzielono134 porad zawodowych udzielono134 porad zawodowych

19 Zespół Orzekający wydano 309 orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami wydano 309 orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami 11 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 11 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydano 113 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania wydano 113 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 17 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 17 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

20 Pracownicy Poradni doskonalili swój warsztat pracy poprzez: nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach samodoskonalenie oraz WDN samodoskonalenie oraz WDN korzystanie z literatury specjalistycznej korzystanie z literatury specjalistycznej

21 Współpraca PPPP w Tarnowie z różnymi instytucjami Starostwo Powiatowe w Tarnowie Starostwo Powiatowe w Tarnowie Urzędy Miast i Gmin Urzędy Miast i Gmin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Samorządowe Centrum Edukacji Samorządowe Centrum Edukacji Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Świetlice profilaktyczno – wychowawcze Świetlice profilaktyczno – wychowawcze Pogotowie Opiekuńcze Pogotowie Opiekuńcze Sąd dla nieletnich Sąd dla nieletnich Policja Policja Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędy Pracy OHP placówki służby zdrowia media lokalne (m.in. RDN Małopolska, Ekstra Galicja, Gazeta Krakowska)

22 Przedsięwzięcia zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010

23 Działania terapeutyczno - edukacyjne WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ ORTOGRAFFITI ORTOGRAFFITI WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA DOBRY START SZKOLNY DOBRY START SZKOLNY DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

24 Ogólnopolski Tydzień Kariery 2009 Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Adresaci: uczniowie gimnazjum oraz grupa dzieci 6-cio letnich grupa dzieci 6-cio letnich Termin: 05.10.2009 - 09.10.2009 Zajęcia prowadzili: doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni Cel : profesjonalne wsparcie w planowaniu dalszej edukacji i wyboru zawodu Forma : zajęcia warsztatowe i porady indywidualne

25 Ogólnopolski Tydzień Kariery 2009

26 Ferie z Poradnią 2010 Organizator : Filia w Tuchowie Adresaci : dzieci z trudnościami w czytaniu oraz z zaburzeniami mowy Termin : 18-29 stycznia 2010r. Prowadzący : pracownicy Filii w Tuchowie

27 Ferie z Poradnią 2010 Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy Forma : art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna, zabawy rytmiczno-ruchowe Metody: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Program Rozwoju Percepcji Wzrokowej Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Program Rozwoju Percepcji Wzrokowej Liczba uczestników: 19

28 Ferie z Poradnią 2010

29 Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń 2010 Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Adresaci: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci planujący swoją karierę zawodową Termin: 5-6 maja 2010r. Porad zawodowych udzielali: doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

30 Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń 2010

31 Kolorowy pociąg- zajęcia dla dzieci Organizator : Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Żabnie, PPPP w Tarnowie - Filia w Żabnie Adresaci : wychowankowie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Termin : 10 czerwca 2010r. Koordynatorzy : pracownicy ŚP-W w Żabnie, Filii Poradni w Żabnie Cel : umilenie obchodów Dnia Dziecka, zaprezentowanie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej Forma : konkurencje sportowe, zabawy językowe, indywidualne rozmowy

32 Kolorowy pociąg- zajęcia dla dzieci

33 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2010 Organizator : Filia w Wojniczu Adresaci : dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Termin : 05.07-16.07.2010r. Prowadzący : pracownicy Filii w Wojniczu, GOPS w Wojniczu wolontariusze, studenci, praktykantki

34 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2010 Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy Forma : art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna Metody: Dobrego Startu Marii Montessorii Marii Montessorii Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona Liczba uczestników: 16

35 Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2010

36 Wakacyjna półkolonia dla dzieci Organizator : Filia w Żabnie Adresaci : uczniowie szkół podstawowych z zaburzeniami mowy i trudnościami w czytaniu i pisaniu Termin : 28.06-02.07.2010r. Prowadzący : pracownicy Filii w Żabnie

37 Wakacyjna półkolonia dla dzieci Cel: usprawnianie funkcji psychomotorycznych odpowiedzialnych za czytanie, pisanie i mowę, usprawnianie funkcji psychomotorycznych odpowiedzialnych za czytanie, pisanie i mowę, stymulowanie wrażliwości ortograficznej, stymulowanie wrażliwości ortograficznej, doskonalenie kompetencji językowych, doskonalenie kompetencji językowych, poznanie przez uczestników ciekawych miejsc w bliższej i dalszej okolicy poznanie przez uczestników ciekawych miejsc w bliższej i dalszej okolicy Forma : warsztaty, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna Liczba uczestników: 12

38 Wakacyjna półkolonia dla dzieci

39 Zespół samokształceniowy pedagogów Organizator: PPPP w Tarnowie Adresaci: pedagodzy szkolni Czas trwania: listopad 2008r. – nadal Prowadzący: mgr Bożena Dulowska – pedagog, mgr Joanna Wróbel – psycholog Cele: pomoc i wsparcie dla pedagogów szkolnych, określenie zasad współpracy pedagogów z poradnią Forma : zajęcia samokształceniowe, dyskusja, superwizja Liczba uczestników: 10

40 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć w roku szkolnym 2009/2010 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 20 dzieci w roku szkolnym 2009/2010 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 20 dzieci posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi

41 Poradnia sukcesywnie wzbogacana jest w najnowsze: testy do badań pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych literaturę specjalistyczną sprzęt biurowy i komputerowy

42 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google