Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cho ć statystyczny Polak znajduje si ę bardzo wysoko w herbacianych rankingach - wypijamy ś rednio 1,2 kg rocznie na osob ę, co daje nam pi ą te miejsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cho ć statystyczny Polak znajduje si ę bardzo wysoko w herbacianych rankingach - wypijamy ś rednio 1,2 kg rocznie na osob ę, co daje nam pi ą te miejsce."— Zapis prezentacji:

1

2 Cho ć statystyczny Polak znajduje si ę bardzo wysoko w herbacianych rankingach - wypijamy ś rednio 1,2 kg rocznie na osob ę, co daje nam pi ą te miejsce w Europie - niewiele wiemy o tym szlachetnym napoju. Zazwyczaj pijamy herbat ę czarn ą, najcz ęś ciej z torebek i z dodatkami - cukrem, miodem czy cytryn ą, co koneserzy uwa ż aj ą za barbarzy ń stwo. Co gorsze, popularny duet - herbata plus cytryna - mo ż e by ć bardzo gro ź ny dla zdrowia. Dlaczego?

3

4 Historia herbaty si ę ga 5 tysi ę cy lat wstecz. Wła ś nie wtedy krzewy odkrył chi ń ski cesarz Shen-Nung. Jednak do Europy napój dotarł zaledwie 400 lat temu. Przywie ź li go marynarze, którzy słu ż yli w Indiach Wschodnich i wracali na kontynent z kieszeniami pełnymi herbacianych li ś ci. Dzisiaj zdecydowana wi ę kszo ść z nas korzysta z wygodnych do parzenia torebek. Co ciekawe pojawienie si ę torebki było dziełem przypadku. Dokładnie w 1904 roku, kiedy to Thomas Sullivan, ameryka ń ski biznesmen, wysyłaj ą c próbki herbaty, zapakował je w jedwabne torebki.

5

6 Nietrudno odpowiedzie ć na pytanie, kto pije najwi ę cej herbaty na ś wiecie. Oczywi ś cie Brytyjczycy - ś rednio 3,2 kg rocznie na osob ę. Z bada ń wynika, ż e ka ż dego dnia wypijaj ą 175 milionów fili ż anek tego napoju, co daje ponad 3 fili ż anki dziennie na ka ż d ą dorosł ą osob ę. Słynny "five o'clock" to zasługa ksi ęż nej Anny Bedford, która starała si ę zrzuci ć zb ę dne kilogramy. Fili ż anka herbaty o pi ą tej pozwalała jej dotrwa ć do wieczornego posiłku.

7 Znamy setki gatunków herbaty, ale tak naprawd ę wszystkie pochodz ą z jednej ro ś liny - kamelii chi ń skiej, czyli krzewu herbacianego. To co odró ż nia poszczególne rodzaje - to sposób preparowania zebranych li ś ci. Oprócz dobrze znanych herbat czarnych i zielonych, wyró ż niamy te ż biał ą, ż ółt ą i czerwon ą. Niektórzy jako osobne rodzaje herbaty podaj ą te ż Oolong, Rooibos i Yerba Mate. W zale ż no ś ci od ź ródła Oolong, okre ś lana jest jako typ herbaty czerwonej lub jako herbata niebieska. Rooibos i Mate nie s ą tak naprawd ę herbatami. Rooibos zawiera li ś cie południowoafryka ń skiego czerwonokrzewu, a Yerba Mate robiona jest z ostrokrzewu paragwajskiego.

8

9 Nie pij herbaty z cytyn ą Brytyjczycy pij ą herbat ę z mlekiem, a Polacy bardzo cz ę sto do fili ż anki napoju dodaj ą plasterek cytryny, ale tak robi ą c, tylko sobie szkodz ą. Dlaczego? Chodzi o glin, który odkładaj ą c si ę np. w mózgu mo ż e prowadzi ć do choroby Alzheimera. Herbata, mimo du ż ej zawarto ś ci tego pierwiastka nie jest szkodliwa. Wr ę cz przeciwnie, poniewa ż wyst ę puje on w postaci nieprzyswajalnej dla organizmu. Sytuacja zmienia si ę, gdy dodamy cytryn ę. Nieprzyswajalny glin zmienia si ę w łatwo wchłanialny cytrynian glinu, a wprowadzony od organizmu w ten sposób metal odkłada si ę w ró ż nych tkankach, uszkadzaj ą c je. W przypadku "bawarki", czyli herbaty z mlekiem, najbardziej podejrzana jest kazeina, która odwraca korzystne działanie jednego z flawonoidów, katechiny. Powoduje bowiem spadek jej st ęż enia. Zatem działanie dobroczynnych przeciwutleniaczy zostaje zmniejszone.

10

11 Herbata biała Herbata biała, czyli lekko fermentowana, nazywana jest eliksirem młodo ś ci. To najrzadszy i najdro ż szy gatunek. Biał ą herbat ę przygotowuje si ę wył ą cznie z p ą ków zebranych wczesn ą wiosn ą. Po zebraniu li ś cie poddawane s ą procesowi wi ę dni ę cia i suszenia, jednak nie s ą ani zwijane, ani pra ż one, by nie uszkodzi ć młodych p ę dów. Swoj ą nazw ę herbaty białe zawdzi ę czaj ą kolorowi wysuszonych p ę dów. Równie ż po zaparzeniu napar ma jasn ą, słomkow ą barw ę. Smak jest bardzo delikatny, pozbawiony goryczki. Parzy si ę j ą przez około 8 min. w wodzie o temp. 75-80 o C. Biała herbata zawiera najwi ę cej flawonoidów. Zwi ą zki te zapobiegaj ą nowotworom, chorobom serca, łagodz ą alergie, a tak ż e hamuj ą procesy starzenia.

12

13 Herbata zielona Herbata zielona, czyli niefermentowana. To najstarsza znana herbata, wytwarzana jest przede wszystkim w Azji. Od razu po zebraniu li ś cie s ą suszone, a potem poddane obróbce cieplnej, ż eby nie fermentowały. Taki proces przygotowania zachowuje wi ę kszo ść wła ś ciwo ś ci leczniczych ś wie ż ych li ś ci herbacianych, a aromat jest najbardziej zbli ż ony do naturalnego. Zielone herbaty s ą cz ę sto aromatyzowane np. kwiatami ja ś minu i lotosu. Lista wła ś ciwo ś ci herbaty zielonej jest niezwykłe długa. Chroni serce, zapobiega powstawaniu kamieni w nerkach, w ą trobie i p ę cherzu, łagodzi dolegliwo ś ci bólowe, obni ż a poziom cholesterolu, działa antybakteryjnie, wzmacnia ko ś ci, likwiduje wolne rodniki, a wi ę c spowalnia proces starzenia, działa antynowotworowo, odpr ęż a i od ś wie ż a. Je ś li wi ę c pijecie herbat ę dla zdrowia, wybierzcie bogat ą w witamin ę C i wiele innych dobroczynnych dla organizmu zwi ą zków - herbat ę zielon ą. Parzy si ę j ą w wodzie o temp. 70-80 0 C, przez ok. 3 - 4 minuty.

14

15 Herbata ż ółta Herbata ż ółta - lekko fermentowana, herbata cesarska. Przez setki lat ten rodzaj herbaty zarezerwowany był wył ą cznie dla cesarskiego dworu i odprawiania ceremonii religijnych. W Europie jest mało znana i trudno dost ę pna. Podobnie jak biała nale ż y do gatunków poddanych w niewielkim stopniu procesowi fermentacji, jednak fachowcy ż ółt ą herbat ę okre ś laj ą jako grup ę po ś redni ą mi ę dzy zielonymi a Oolongami. Zebrane li ś cie poddawane s ą procesowi "men dui", co oznacza, ż e podlegaj ą fermentacji nieenzymatycznej. Barwa herbaty jest blado ż ółta, jednak od fili ż anki odbija si ę jako bladoró ż owa. Ż ółta herbata słynie z doskonałego wpływu na trawienie, działania oczyszczaj ą cego ze szkodliwych substancji, polecana jest tak ż e jako napój energetyczny, cho ć zawiera minimaln ą ilo ść teiny. Ż ółt ą herbat ę parzymy podobnie jak zielon ą.

16

17 Herbata czerwona Herbata czerwona, czyli półfermentowana. Proces obróbki jest wieloetapowy. Po zebraniu li ś cie poddawane s ą wi ę dni ę ciu, a gdy strac ą wilgo ć - umieszczane w wiklinowych koszach i co jaki ś czas potrz ą sane, by lekko otrze ć brzegi - dzi ę ki temu zwi ą zki zawarte w li ś ciach, wchodz ą w reakcj ę z tlenem i fermentuj ą. Po kilku godzinach proces jest przerywany, a li ś cie suszone. Herbata czerwona wspomaga prac ę w ą troby, obni ż a poziom cholesterolu, oczyszcza organizm, pobudza trawienie, łagodzi skutki spo ż ycia alkoholu, wzmacnia organizm, wspomaga odchudzanie. Czerwona herbata Pu-Erh "atakuje" zb ę dne pokłady tłuszczu w organizmie i pozwala si ę od nich uwolni ć. Parzymy j ą ok. 4 minuty w temperaturze 90 - 95 0 C.

18

19 Herbata czarna Herbata czarna, czyli fermentowana. Czarna herbata powstaje z niemal ka ż dego rodzaju herbaty zielonej. Po poddaniu jej procesowi fermentacji, listki zmieniaj ą kolor na br ą zowy i uzyskujemy czarn ą herbat ę. Dzi ę ki temu obecne w li ś ciach garbniki zmieniaj ą si ę w zwi ą zki aromatyzowane, spada ilo ść witaminy C i zwi ą zków mineralnych. Czarn ą herbat ę parzymy w temp. ok. 95 0 C, przez ok. 3 min. Ze wzgl ę du na wysok ą zawarto ść teiny, czarna herbata działa pobudzaj ą co. Poprawia te ż kr ąż enie krwi, ułatwia koncentracj ę. Doskonale te ż działa na przewód pokarmowy - powstrzymuje biegunki, łagodzi nie ż yt ż oł ą dka, wspomaga te ż trawienie i hamuje rozwój bakterii.

20

21 Teina mo ż e zaszkodzi ć Nie nale ż y jednak przesadza ć ze zbyt du żą ilo ś ci ą wypijanej herbaty - szczególnie czarnej. Ze wzgl ę du na obecno ść teiny (czyli dpowiednika kofeiny w kawie), nadmiar naparu mo ż e powodowa ć uczucie niepokoju, nerwowo ść, a czasem nawet przyczyni ć si ę do wyst ą pienia niektórych chorób serca. Warto te ż pami ę ta ć, ż e du ż e dawki teiny mog ą spowodowa ć fizyczne uzale ż nienie od herbaty. Pijmy wi ę c dla przyjemno ś ci, korzystajmy z dobroczynnego działania ró ż nych rodzajów herbat, ale pami ę tajmy o ś wi ę tej zasadzie "co za du ż o, to niezdrowo".


Pobierz ppt "Cho ć statystyczny Polak znajduje si ę bardzo wysoko w herbacianych rankingach - wypijamy ś rednio 1,2 kg rocznie na osob ę, co daje nam pi ą te miejsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google