Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej ZIĘBIK Sekretarz naukowy panelu dr inż. Marcin LISZKA Sekretarz techniczny mgr inż. Krzysztof HOINKA

2 Eksperci Mgr Marek BIENIECKI Profesor Tadeusz CHMIELNIAK Prezes Jacek JANAS Profesor Wojciech NOWAK Dr Sławomir PASIERB Profesor Krzysztof STAŃCZYK Dr Marek ŚCIĄŻKO Profesor Jerzy TOMECZEK Profesor Henryk TYMOWSKI Profesor Janusz WANDRASZ

3 1)Rozdzielone wytwarzanie elektryczności – elektrownie: technologia pyłowa – parametry podkrytyczne i nadkrytyczne technologia z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – parametry podkrytyczne i nadkrytyczne, technologie gazowe i gazowo-parowe technologie wielopaliwowe, w tym współspalanie biomasy, zintegrowane ze zgazowaniem węgla układy gazowo-parowe, elektrownie jądrowe – reaktory wysokotemperaturowe połączone ze zgazowaniem węgla, układy hybrydowe, oxy-combustion – pyłowa i fluidalna technologia spalania w atmosferze modyfikowanej tlenem. 2)Rozdzielone wytwarzanie ciepła – ciepłownie: technologie węglowe, technologie gazowe, technologie wielopaliwowe. Technologie dla energetyki – krótka lista Sprawozdanie 0

4 3) Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności: elektrociepłownie węglowe, elektrociepłownie gazowe i gazowo-parowe, elektrociepłownie wielopaliwowe (przemysłowe). 4) Trigeneration – wytwarzanie ciepła, elektryczności i chłodu. 5) Poligeneracja - układy zgazowania i upłynniania węgla połączone z produkcją elektryczności i ciepła oraz produktów chemicznych lub metalurgicznych. 6) Energetyka rozproszona: ogrzewnictwo indywidualne – technologia węglowa (dojrzała), gazowa, olejowa, elektryczna, mini- i mikroelektrociepłownie (przyszłościowe), BCHP – Building Cooling Heating and Power (prototyowe) – ogniwa paliwowe (przyszłościowe), małe układy wykorzystania źródeł energii odnawialnej (prototypowe). 7) Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej – układy terytorialne – wspomaganie miejskich systemów ciepłowniczych. 8) Technologie wytwarzania węgla ekologicznego ???. 9) Energetyczne wykorzystanie odpadów (produkcja paliw z odpadów - prototypowe, spalanie odpadów niesegregowanych – schyłkowe, współspalanie odpadów przetworzonych; paleniska ruszt., fluid., pyłowe– dojrzałe, ).

5 Sprawozdanie 1 - Lista czynników STEEP - opracowana w zakresie panelu "Technologie dla energetyki" projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" Czynniki zewnętrzne, zaproponowane i przegłosowane przez ekspertów zostały zestawione w tablicy 1. Następnie zostały one uszeregowane zgodnie z rankingiem sporządzonym według listy uzyskanych głosów TAK. Do dalszej analizy wzięto pod uwagę te czynniki zewnętrzne, które uzyskały przewagę w głosowaniu (co najmniej 5 głosów TAK na 8 możliwych). Sprawozdanie zawiera także wyniki głosowania ekspertów odnośnie dominującego rodzaju oddziaływania każdego z czynników.

6 LPCzynniki zewnętrzne Liczba głosów TAK Liczba głosów NIE Brak głosu Czynniki społeczne 1 poszanowanie pracy (etos pracy)440 2 tradycje rodzinne350 3 dążenie do poprawy jakości życia530 4 dostępność do wykształcenia530 5 poziom wykształcenia800 6 sytuacja demograficzna170 7 dochody ludności530 8 uznanie dla zawodu energetyka (społeczna akceptacja zawodu energetyka)530 9 luka pokoleniowa w kadrach energetycznych pracujących zawodowo edukacja energetyczna i ekologiczna bezpieczeństwo energetyczne regionu styl życia ukierunkowanie na wykształcenie techniczne rosnące wymagania dotyczące czystości technologii stosunkowo wyrównany poziom dochodów społeczeństwa260

7 16 oczekiwany wyższy poziom standardu życia (szczególnie składowej ekologicznej) odpowiedzialność za działanie branży energetycznej tendencje wzrostu PKB aktywność związków zawodowych kultura techniczna społeczeństwa gotowość do akceptacji rozwoju technologii wielkoprzemysłowych ochrona (zabezpieczenie) miejsc pracy obawa przed nowymi technologiami oddziaływanie instytucji pozarządowych zmiany własnościowe620

8 Czynniki technologiczne 26 rozwój nowych technologii odkrycia naukowe patenty transfer technologii postęp w komputeryzacji postęp w organizacji produkcji poziom technologii energetycznych baza paliwowa (dostępność paliw pierwotnych) konkurencja międzynarodowa poziom wyższego szkolnictwa technicznego dostępność najlepszych technologii energetycznych znajomość BAT przez przedsiębiorstwa liczba wdrożeń technologicznych we współpracy z instytucjami naukowymi potencjał naukowy i projektowy bezpieczeństwo procesowe710

9 41 tradycje w stosowanych technologiach podwyższenie efektywności energetycznej wytwarzania energii bariery w sekwestracji CO dostępność źródeł energii odnawialnej materiały dla energetyki (bariera materiałowa) dostępność know-how dywersyfikacja dostaw energii pierwotnej i finalnej (energia elektryczna) poziom aktualnej i analogicznej nowoczesnej technologii521

10 Czynniki ekologiczne 49 zmiany klimatu limity emisji –BAT odnawialne źródła energii wykorzystanie surowców wtórnych (recykling) poziom świadomości ekologicznej potrzeba uporządkowania polityki recyklingu relatywizm w ocenie wpływu działania przedsiębiorstwa na środowisko narastające składowiska odpadów poprodukcyjnych poziom imisji potrzeba wzrostu świadomości ekologicznej stabilność norm ochrony środowiska poziom gospodarki odpadami niska emisja zagrożenie środowiska eksploatacją złóż węgla paliwa alternatywne z recyklingu bezpieczeństwo ekologiczne710

11 Czynniki ekonomiczne 65 poziom PKB stopa inflacji stopa bezrobocia stopy procentowe pozyskania kapitału podatki poziom płac tempo rozwoju gospodarczego warunki eksportu i importu świadectwa pochodzenia (zielone, czerwone i białe certyfikaty) kursy walut systemy finansowania inwestycji710

12 76 dokończenie restrukturyzacji zatrudnienia koszty pozyskania paliw pierwotnych koszty wytwarzania energii finalnej w różnych technologiach dostępność do środków finansowych wielkość rynku ocena branży energetycznej przez banki programy wsparcia dla nowych niskoemisyjnych źródeł energii poziom opłat środowiskowych cena rynkowa CO2800

13 Czynniki polityczno-prawne 85 stabilność rządów (jedna opcja dłużej niż jedna kadencja) warunki prywatyzacji przepisy podatkowe miejsce energetyki w gospodarce czytelność i transparentność prawa energetycznego działalność URE handel pozwoleniami na emisję przepisy celne w imporcie paliw i energii stabilność systemu prawnego członkostwo w UE i stosowanie się do Dyrektyw (w tym do pakietu energetycznego) rozporządzenia dotyczące działalności gospodarczej precyzyjne regulacje prawne w długim horyzoncie czasowym tendencje konsolidacyjne zwiększające potencjał inwestycyjny wysoki poziom oczekiwań polityków w stosunku do bezpieczeństwa energetycznego przepisy legislacyjne dotyczące źródeł energii stabilna (trwała) strategia dla krajowego systemu energetycznego800

14 10 1 niezależność polityki energetycznej od opcji rządzącej niestabilność kadrowa w górnictwie i energetyce polityka energetyczna sąsiadów (Rosji i Niemiec) ocena rządowa bezpieczeństwa energetycznego Polski800

15 Sprawozdanie 2 - Analiza SWOT - opracowana w zakresie panelu "Technologie dla energetyki" projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" W wyniku dyskusji ekspertów wyłoniona została wstępna lista czynników SWOT: Wstępna lista czynników SWOT poddana została głosowaniu, przy czym eksperci w odniesieniu do każdego z czynników mogli wybrać następujące opcje: T – w przypadku pełnej akceptacji, N – w przypadku braku akceptacji, nazwa grupy (silne, słabe, szanse, zagrożenia), do której należy przenieść dany czynnik – w przypadku jego akceptacji ale w innej grupie.

16 W przegłosowanej liście pogrupowano czynniki o podobnym znaczeniu w celu redukcji ich liczby i uzyskania przejrzystości wyników. Utworzono macierz powiązań pomiędzy silnymi i słabymi stronami (wiersze) oraz szansami i zagrożeniami (kolumny), którą poddano głosowaniu, przy czym eksperci określali intensywność powiązań według następującej punktacji: 0 - brak powiązania, 1 - powiązanie słabe, 2 - powiązanie średnie, 3 - powiązanie silne. Wyniki głosowania przedstawiono w tablicy 1. W tablicy tej zaznaczono kolorem czerwonym powiązania silne (pow. 24 pkt.) oraz kolorem zielonym powiązania słabe lub nieistniejące (pon. 7 pkt.). Na podstawie zsumowanych głosów oraz liczby ekspertów (10) ustalony został ranking poszczególnych grup czynników, który przedstawiono w tablicy 2.

17 Tablica 1 Macierz czynników SWOT

18 Tablica 2 Ranking czynników SWOT

19

20 Sprawozdanie 3 Opracowanie macierzy wpływów czynników kluczowych Podział technologii – rozszerzona lista technologii z podziałem na grupy Lista kluczowych technologii Lista kluczowych obszarów badawczych

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 TECHNOLOGIE KLUCZOWE Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne (25-30 MPa, 600/610 o C) Bloki kondensacyjne na parametry ultranadkrytyczne (36 MPa, 700/720 o C/720 o C) Blok kondensacyjny na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytywania CO 2 Technologia pyłowa ze spalaniem w atmosferze wzbogaconej w tlen Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne z kotłami CFB Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne z ciśnieniowymi paleniskami fluidalnymi Bloki fluidalne ciśnieniowe na parametry nadkrytyczne z zewnętrznymi instalacjami DeSOx DeNOx oraz z instalacją wychwytywania CO2. Technologia fluidalna ze spalaniem w atmosferze wzbogaconej w tlen.

37 Technologia wielopaliwowa (węgiel – gaz – biomasa) na parametry nadkrytyczne IGCC z instalacją wychwytywania CO 2 Reaktor jądrowy HTR i konwersja węgla (piroliza, zgazowanie) Technologia fluidalna CFB w blokach ciepłowniczych Technologia gazowo-parowa na palnych gazach przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz konwertorowy) Akumulacja ciepła w elektrociepłowniach (zasobniki) Ciepłownie węglowe z obniżoną emisją Ciepłownie gazowe na gazie z odmetanowania kopalń Wytwarzanie ciepła na bazie paliw odnawialnych lub bezpiecznego spalania i współspalania odpadów Przebudowa ciepłowni w elektrociepłownie zgodnie z Dyrektywą UE o promowaniu kogeneracji

38 Poligeneracja – układy zgazowania i upłynniania węgla połączone z produkcją elektryczności i ciepła oraz chemikalii. Małe węglowe kotły ekologiczne Mini i mikroelektrociepłownie na biogazie (biooleju) Ogniwa paliwowe połączone z mikroturbinami Układy BCHP (Building Cooling Heating and Power) Wykorzystanie pomp grzejnych w ogrzewnictwie Głębokie wzbogacanie węgli energetycznych Terytorialne układy odzyskiwania energii odpadowej Produkcja paliw z odpadów

39

40

41


Pobierz ppt "Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google