Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej ZIĘBIK Sekretarz naukowy panelu dr inż. Marcin LISZKA Sekretarz techniczny mgr inż. Krzysztof HOINKA

2 Eksperci Mgr Marek BIENIECKI Profesor Tadeusz CHMIELNIAK Prezes Jacek JANAS Profesor Wojciech NOWAK Dr Sławomir PASIERB Profesor Krzysztof STAŃCZYK Dr Marek ŚCIĄŻKO Profesor Jerzy TOMECZEK Profesor Henryk TYMOWSKI Profesor Janusz WANDRASZ

3 1)Rozdzielone wytwarzanie elektryczności – elektrownie: technologia pyłowa – parametry podkrytyczne i nadkrytyczne technologia z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – parametry podkrytyczne i nadkrytyczne, technologie gazowe i gazowo-parowe technologie wielopaliwowe, w tym współspalanie biomasy, zintegrowane ze zgazowaniem węgla układy gazowo-parowe, elektrownie jądrowe – reaktory wysokotemperaturowe połączone ze zgazowaniem węgla, układy hybrydowe, oxy-combustion – pyłowa i fluidalna technologia spalania w atmosferze modyfikowanej tlenem. 2)Rozdzielone wytwarzanie ciepła – ciepłownie: technologie węglowe, technologie gazowe, technologie wielopaliwowe. Technologie dla energetyki – krótka lista Sprawozdanie 0

4 3) Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności: elektrociepłownie węglowe, elektrociepłownie gazowe i gazowo-parowe, elektrociepłownie wielopaliwowe (przemysłowe). 4) Trigeneration – wytwarzanie ciepła, elektryczności i chłodu. 5) Poligeneracja - układy zgazowania i upłynniania węgla połączone z produkcją elektryczności i ciepła oraz produktów chemicznych lub metalurgicznych. 6) Energetyka rozproszona: ogrzewnictwo indywidualne – technologia węglowa (dojrzała), gazowa, olejowa, elektryczna, mini- i mikroelektrociepłownie (przyszłościowe), BCHP – Building Cooling Heating and Power (prototyowe) – ogniwa paliwowe (przyszłościowe), małe układy wykorzystania źródeł energii odnawialnej (prototypowe). 7) Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej – układy terytorialne – wspomaganie miejskich systemów ciepłowniczych. 8) Technologie wytwarzania węgla ekologicznego ???. 9) Energetyczne wykorzystanie odpadów (produkcja paliw z odpadów - prototypowe, spalanie odpadów niesegregowanych – schyłkowe, współspalanie odpadów przetworzonych; paleniska ruszt., fluid., pyłowe– dojrzałe, ).

5 Sprawozdanie 1 - Lista czynników STEEP - opracowana w zakresie panelu "Technologie dla energetyki" projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" Czynniki zewnętrzne, zaproponowane i przegłosowane przez ekspertów zostały zestawione w tablicy 1. Następnie zostały one uszeregowane zgodnie z rankingiem sporządzonym według listy uzyskanych głosów TAK. Do dalszej analizy wzięto pod uwagę te czynniki zewnętrzne, które uzyskały przewagę w głosowaniu (co najmniej 5 głosów TAK na 8 możliwych). Sprawozdanie zawiera także wyniki głosowania ekspertów odnośnie dominującego rodzaju oddziaływania każdego z czynników.

6 LPCzynniki zewnętrzne Liczba głosów TAK Liczba głosów NIE Brak głosu Czynniki społeczne 1 poszanowanie pracy (etos pracy)440 2 tradycje rodzinne350 3 dążenie do poprawy jakości życia530 4 dostępność do wykształcenia530 5 poziom wykształcenia800 6 sytuacja demograficzna170 7 dochody ludności530 8 uznanie dla zawodu energetyka (społeczna akceptacja zawodu energetyka)530 9 luka pokoleniowa w kadrach energetycznych pracujących zawodowo530 10 edukacja energetyczna i ekologiczna800 11 bezpieczeństwo energetyczne regionu710 12 styl życia440 13 ukierunkowanie na wykształcenie techniczne710 14 rosnące wymagania dotyczące czystości technologii800 15 stosunkowo wyrównany poziom dochodów społeczeństwa260

7 16 oczekiwany wyższy poziom standardu życia (szczególnie składowej ekologicznej)620 17 odpowiedzialność za działanie branży energetycznej431 18 tendencje wzrostu PKB620 19 aktywność związków zawodowych161 20 kultura techniczna społeczeństwa800 21 gotowość do akceptacji rozwoju technologii wielkoprzemysłowych710 22 ochrona (zabezpieczenie) miejsc pracy530 23 obawa przed nowymi technologiami350 24 oddziaływanie instytucji pozarządowych530 25 zmiany własnościowe620

8 Czynniki technologiczne 26 rozwój nowych technologii800 27 odkrycia naukowe710 28 patenty620 29 transfer technologii800 30 postęp w komputeryzacji530 31 postęp w organizacji produkcji530 32 poziom technologii energetycznych710 33 baza paliwowa (dostępność paliw pierwotnych)800 34 konkurencja międzynarodowa800 35 poziom wyższego szkolnictwa technicznego800 36 dostępność najlepszych technologii energetycznych800 37 znajomość BAT przez przedsiębiorstwa620 38 liczba wdrożeń technologicznych we współpracy z instytucjami naukowymi440 39 potencjał naukowy i projektowy800 40 bezpieczeństwo procesowe710

9 41 tradycje w stosowanych technologiach620 42 podwyższenie efektywności energetycznej wytwarzania energii800 43 bariery w sekwestracji CO2620 44 dostępność źródeł energii odnawialnej710 45 materiały dla energetyki (bariera materiałowa)620 46 dostępność know-how521 47 dywersyfikacja dostaw energii pierwotnej i finalnej (energia elektryczna)611 48 poziom aktualnej i analogicznej nowoczesnej technologii521

10 Czynniki ekologiczne 49 zmiany klimatu530 50 limity emisji –BAT800 51 odnawialne źródła energii710 52 wykorzystanie surowców wtórnych (recykling)521 53 poziom świadomości ekologicznej800 54 potrzeba uporządkowania polityki recyklingu440 55 relatywizm w ocenie wpływu działania przedsiębiorstwa na środowisko350 56 narastające składowiska odpadów poprodukcyjnych440 57 poziom imisji800 58 potrzeba wzrostu świadomości ekologicznej620 59 stabilność norm ochrony środowiska710 60 poziom gospodarki odpadami530 61 niska emisja800 62 zagrożenie środowiska eksploatacją złóż węgla710 63 paliwa alternatywne z recyklingu431 64 bezpieczeństwo ekologiczne710

11 Czynniki ekonomiczne 65 poziom PKB710 66 stopa inflacji530 67 stopa bezrobocia431 68 stopy procentowe pozyskania kapitału710 69 podatki710 70 poziom płac431 71 tempo rozwoju gospodarczego800 72 warunki eksportu i importu530 73 świadectwa pochodzenia (zielone, czerwone i białe certyfikaty)800 74 kursy walut530 75 systemy finansowania inwestycji710

12 76 dokończenie restrukturyzacji zatrudnienia251 77 koszty pozyskania paliw pierwotnych800 78 koszty wytwarzania energii finalnej w różnych technologiach710 79 dostępność do środków finansowych710 80 wielkość rynku620 81 ocena branży energetycznej przez banki800 82 programy wsparcia dla nowych niskoemisyjnych źródeł energii800 83 poziom opłat środowiskowych800 84 cena rynkowa CO2800

13 Czynniki polityczno-prawne 85 stabilność rządów (jedna opcja dłużej niż jedna kadencja)440 86 warunki prywatyzacji800 87 przepisy podatkowe710 88 miejsce energetyki w gospodarce530 89 czytelność i transparentność prawa energetycznego800 90 działalność URE620 91 handel pozwoleniami na emisję710 92 przepisy celne w imporcie paliw i energii521 93 stabilność systemu prawnego710 94 członkostwo w UE i stosowanie się do Dyrektyw (w tym do pakietu energetycznego)710 95 rozporządzenia dotyczące działalności gospodarczej431 96 precyzyjne regulacje prawne w długim horyzoncie czasowym710 97 tendencje konsolidacyjne zwiększające potencjał inwestycyjny701 98 wysoki poziom oczekiwań polityków w stosunku do bezpieczeństwa energetycznego710 99 przepisy legislacyjne dotyczące źródeł energii800 10 0 stabilna (trwała) strategia dla krajowego systemu energetycznego800

14 10 1 niezależność polityki energetycznej od opcji rządzącej710 10 2 niestabilność kadrowa w górnictwie i energetyce341 10 3 polityka energetyczna sąsiadów (Rosji i Niemiec)620 10 4 ocena rządowa bezpieczeństwa energetycznego Polski800

15 Sprawozdanie 2 - Analiza SWOT - opracowana w zakresie panelu "Technologie dla energetyki" projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" W wyniku dyskusji ekspertów wyłoniona została wstępna lista czynników SWOT: Wstępna lista czynników SWOT poddana została głosowaniu, przy czym eksperci w odniesieniu do każdego z czynników mogli wybrać następujące opcje: T – w przypadku pełnej akceptacji, N – w przypadku braku akceptacji, nazwa grupy (silne, słabe, szanse, zagrożenia), do której należy przenieść dany czynnik – w przypadku jego akceptacji ale w innej grupie.

16 W przegłosowanej liście pogrupowano czynniki o podobnym znaczeniu w celu redukcji ich liczby i uzyskania przejrzystości wyników. Utworzono macierz powiązań pomiędzy silnymi i słabymi stronami (wiersze) oraz szansami i zagrożeniami (kolumny), którą poddano głosowaniu, przy czym eksperci określali intensywność powiązań według następującej punktacji: 0 - brak powiązania, 1 - powiązanie słabe, 2 - powiązanie średnie, 3 - powiązanie silne. Wyniki głosowania przedstawiono w tablicy 1. W tablicy tej zaznaczono kolorem czerwonym powiązania silne (pow. 24 pkt.) oraz kolorem zielonym powiązania słabe lub nieistniejące (pon. 7 pkt.). Na podstawie zsumowanych głosów oraz liczby ekspertów (10) ustalony został ranking poszczególnych grup czynników, który przedstawiono w tablicy 2.

17 Tablica 1 Macierz czynników SWOT

18 Tablica 2 Ranking czynników SWOT

19

20 Sprawozdanie 3 Opracowanie macierzy wpływów czynników kluczowych Podział technologii – rozszerzona lista technologii z podziałem na grupy Lista kluczowych technologii Lista kluczowych obszarów badawczych

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 TECHNOLOGIE KLUCZOWE Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne (25-30 MPa, 600/610 o C) Bloki kondensacyjne na parametry ultranadkrytyczne (36 MPa, 700/720 o C/720 o C) Blok kondensacyjny na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytywania CO 2 Technologia pyłowa ze spalaniem w atmosferze wzbogaconej w tlen Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne z kotłami CFB Bloki kondensacyjne na parametry nadkrytyczne z ciśnieniowymi paleniskami fluidalnymi Bloki fluidalne ciśnieniowe na parametry nadkrytyczne z zewnętrznymi instalacjami DeSOx DeNOx oraz z instalacją wychwytywania CO2. Technologia fluidalna ze spalaniem w atmosferze wzbogaconej w tlen.

37 Technologia wielopaliwowa (węgiel – gaz – biomasa) na parametry nadkrytyczne IGCC z instalacją wychwytywania CO 2 Reaktor jądrowy HTR i konwersja węgla (piroliza, zgazowanie) Technologia fluidalna CFB w blokach ciepłowniczych Technologia gazowo-parowa na palnych gazach przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz konwertorowy) Akumulacja ciepła w elektrociepłowniach (zasobniki) Ciepłownie węglowe z obniżoną emisją Ciepłownie gazowe na gazie z odmetanowania kopalń Wytwarzanie ciepła na bazie paliw odnawialnych lub bezpiecznego spalania i współspalania odpadów Przebudowa ciepłowni w elektrociepłownie zgodnie z Dyrektywą UE o promowaniu kogeneracji

38 Poligeneracja – układy zgazowania i upłynniania węgla połączone z produkcją elektryczności i ciepła oraz chemikalii. Małe węglowe kotły ekologiczne Mini i mikroelektrociepłownie na biogazie (biooleju) Ogniwa paliwowe połączone z mikroturbinami Układy BCHP (Building Cooling Heating and Power) Wykorzystanie pomp grzejnych w ogrzewnictwie Głębokie wzbogacanie węgli energetycznych Terytorialne układy odzyskiwania energii odpadowej Produkcja paliw z odpadów

39

40

41


Pobierz ppt "Konferencja 3-25.06.2007 PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Panel TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI Kierownik panelu Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google