Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ARAFIALNE R ADY D USZPASTERSKIE W ŚWIETLE NAUCZANIA M AGISTERIUM I DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ W P OLSCE Ks. dr T. Wielebski, dr M. J. Tutak Specjalizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ARAFIALNE R ADY D USZPASTERSKIE W ŚWIETLE NAUCZANIA M AGISTERIUM I DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ W P OLSCE Ks. dr T. Wielebski, dr M. J. Tutak Specjalizacja."— Zapis prezentacji:

1 P ARAFIALNE R ADY D USZPASTERSKIE W ŚWIETLE NAUCZANIA M AGISTERIUM I DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ W P OLSCE Ks. dr T. Wielebski, dr M. J. Tutak Specjalizacja Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW; Ks. dr W. Sadłoń SAC Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

2 II P OLSKI S YNOD P LENARNY (1991-1999). S ÓL ZIEMI. P OWOŁANIE I POSŁANNICTWO ŚWIECKICH. Niepokojącym zjawiskiem jest brak odpowiednio szerokiej współpracy kapłanów ze świeckimi w planowaniu przedsięwzięć duszpasterskich i materialnych w parafii. Świeccy często nie zdają sobie sprawy z możliwości takiej współpracy pod przewodnictwem proboszcza. W praktyce w wielu parafiach nie istnieją lub nie wypełniają swoich zadań rady duszpasterskie i ekonomiczne (29).

3 C EL ISTNIENIA PRD działalność PRD należy widzieć w perspektywie przekształcania parafii w autentyczną wspólnotę ; stanie się to realne wówczas, gdy między PRD a rodzinami, zrzeszeniami religijnymi i zespołami parafialnymi dokona się proces wymiany: z osób pogłębionych religijnie i uformowanych apostolsko zrodzi się PRD; PRD swoją aktywnością i oddaniem Kościołowi będzie wpływać na uaktywnienie różnych organizmów w parafii.

4 D OKUMENTY M AGISTERIUM O DZIAŁALNOŚCI PRD PRD jest sposobem dzielenia z duszpasterzami przez ludzi świeckich odpowiedzialności za parafię i przekształcania jej w communio ; teologiczne podstawy działalności PRD zostały wypracowane przez II Sobór Watykański, a następnie rozwinięte przez ustawodawstwo posoborowe;

5 W YBRANE DOKUMENTY M AGISTERIUM O PRD II Sobór Watykański: Dekret o apostolstwie świeckich 10; 26; Dekret o posłudze i życiu prezbiterów 9; List okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa Omnes christifideles 1973; Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 536; Adhortacja apostolska bł. Jana Pawła II Christifideles laici 27; List apostolski bł. Jana Pawła II Novo millenio ineunte 45;

6 W YBRANE DOKUMENTY M AGISTERIUM O PRD Międzydykasterialna Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio (1997) art. 5, par. 2 i 3; Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej (2002) 26; Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Succesores (2004) 211-212; Przemówienie Benedykta XVI do trzeciej grupy biskupów polskich będących w Watykanie ad limina apostolorum 2005 ;

7 W YBRANE DOKUMENTY M AGISTERIUM O PRD Dyrektorium Apostolstwa Świeckich Komisji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Świeckich (1969) 80-84; Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich Komisji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Świeckich (1975); II Polski Synod Plenarny: Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa (45-46); Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich (29; 41);

8 C ELE I ZADANIA PRD PRD ma realizować ideę współodpowiedzialności osób duchownych i świeckich za parafię; jest głosem doradczym proboszcza który ma udział w trosce duszpasterskiej o parafię i pomaga w ożywieniu działalności pasterskiej (KPK 536); jej członkowie przedstawiają swoje opinie w kwestii dobra Kościoła; PRD stawia rzeczową diagnozę stanu religijno- moralnego parafii i jej potrzeb; pomaga w tworzeniu programu duszpasterskiego;

9 C ELE I ZADANIA PRD wysuwa propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych, apostolskich i charytatywnych; proponuje środki służące rozwijaniu formacji doktrynalnej i życia sakramentalnego wiernych; wspomaga działalność duszpasterską kapłanów w różnych środowiskach społecznych i terenach; sugeruje jak uwrażliwiać opinię publiczną w sprawach Kościoła;

10 S KŁAD OSOBOWY PRD I SPOSÓB POWOŁYWANIA JEJ CZŁONKÓW PRD ma stanowić odzwierciedlenie całej wspólnoty parafialnej (stany, zawody, grupy wiekowe, wykształcenie, zamieszkanie – okręgi parafii); należą do niej: proboszcz, wikariusze, katecheci, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, zrzeszeń, parafianie odznaczający się odpowiednimi cechami moralnymi i umysłowymi; część osób może pochodzić w wyboru; optymalna liczba członków: 15-30 osób; obowiązek formacji duchowej i religijnej członków PRD;

11 C ZAS TRWANIA KADENCJI, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEBRAŃ, PRZEWODNICTWO I PORZĄDEK ZEBRAŃ czas trwania kadencji – 3 lata; można ją przedłużać i doprowadzać do odnowienia składu (unika się stagnacji); zebrania PRD powinny odbywać się raz na kwartał- zwoływane z inicjatywy proboszcza lub na życzenie członków; zebraniom PRD przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca ;

12 C ZAS TRWANIA KADENCJI, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEBRAŃ, PRZEWODNICTWO I PORZĄDEK ZEBRAŃ porządek obrad oraz lista tematów, które mają być omawiane, ustalony jest przez proboszcza w porozumieniu z niektórymi – przynajmniej – członkami PRD i – o ile możności – podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków; porządek ten nie powinien być narzucany czy ograniczany; członkowie PRD mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii; musi być punkt wolne wnioski; członkowie PRD mają też prawo proponować tematy następnych zebrań;

13 C ZAS TRWANIA KADENCJI, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEBRAŃ, PRZEWODNICTWO I PORZĄDEK ZEBRAŃ każde zebranie PRD winno być zwięźle protokołowane; protokół ma być odczytany i zatwierdzony na zebraniu następnym, z omówieniem postanowień wprowadzonych w życie z uzasadnieniem niewykonania nie zrealizowanych.

14 D OTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ PRD W P OLSCE z danych uzyskanych przez ISKK SAC od księży proboszczów wynika, że różnego rodzaju rady (duszpasterskie; ekonomiczne; budowy Kościoła) istnieją w 1/5 polskich parafii (ISKK 2003; 2008);

15 D OTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ PRD W P OLSCE Diecezja20032008 Białostocka19,1%35,1% Bielsko-Żywiecka18,6%34,0% Bydgoska25,2%35,4% Częstochowska24,2%22,0% Drohiczyńska11,6%19,6% Elbląska15,3%22,9% Ełcka11,9%21,7% Gdańska11,7%17,8% Gliwicka5,2%11,7% Gnieźnieńska17,7%36,8% Kaliska25,8%35,2% Katowicka11,8%15,5% Kielecka3,6%5,9% Koszalińsko-Kołobrzeska15,3%30,6% Krakowska41,6%43,8% Legnicka30,2%37,1% Lubelska43,8%43,9% Ł ó dzka 9,9%15,7% Łomżyńska8,9%9,9% Łowicka17,8%18,9% Opolska10,6%18,9% Diecezja20032008 Ordynariat Polowy WP23,1%9,6% Pelplińska8,7%15,0% Płocka34,2%40,4% Poznańska46,6%77,7% Przemyska40,7%60,3% Radomska2,7%4,7% Rzeszowska39,2%48,7% Sandomierska7,6%15,2% Siedlecka10,3%10,7% Sosnowiecka10,2%8,0% Szczecińsko-Kamieńska14,9%18,2% Świdnicka26,2%33,2% Tarnowska40,7%52,3% Toruńska25,5%43,3% Warmińska7,1%10,1% Warszawska10,0%27,1% Warszawsko-Praska14,2%12,6% Włocławska16,2%23,4% Wrocławska29,1%34,2% Zamojsko-Lubaczowska27,0%31,3% Zielonog ó rsko - Gorzowska 13%-

16 D OTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ PRD W P OLSCE w latach 2003-2008 obserwuje się wzrost liczby rad parafialnych w Polsce; obserwuje się również znaczne zróżnicowanie terytorialne; w niektórych diecezjach odsetek parafii, w których istnieją rady parafialne, nie przekracza kilku procent; tylko częściowo to zróżnicowanie w częstości występowania rad parafialnych można wyjaśnić poziomem religijności diecezji;

17 D OTYCHCZASOWE WYNIKI BADAŃ PRD W P OLSCE obecnie ISKK SAC prowadzi wraz z pracownikami Specjalizacji Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW badania PRD w Polsce, których wyniki zostaną przedstawione na I Krajowym Kongresie PRD we wrześniu 2013 roku w Licheniu; z kolei badania CBOS przeprowadzone w 2011 roku pokazały, że istnienie PRD w parafii potwierdza 47% respondentów; z badań wynika, że ten odsetek istnienia PRD nie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat: w 2005 roku wynosił on 49%, w 2008 roku 50%.

18 D ZIAŁALNOŚĆ PRD – WYBRANA LITERATURA J. Gręźlikowski, Rady Parafialne w świetle aktualnych potrzeb Kościoła w Polsce, Homo Dei 74:2004 nr 1, s. 45-58. R. Kamiński, Parafialna Rada Duszpasterska, w: Teologia pastoralna szczegółowa, R. Kamiński (red.), Lublin 2002, s. 48-58; A. Porębski (red.), Duszpasterskie Rady Parafialne. Ich rola i miejsce w Kościele, Kraków 1999.

19 N OVO MILLENIO INEUNTE Przestrzenie komunii należy kultywować i poszerzać każdego dnia i na wszystkich płaszczyznach życia poszczególnych Kościołów. Komunia powinna być wyraźnie widoczna w relacjach między (…) duszpasterzami a całym Ludem Bożym. W tym celu należy coraz lepiej wykorzystywać struktury aktywnej współpracy przewidziane przez Prawo Kanoniczne, takie jak (…) Rady duszpasterskie. Teologia i duchowość komunii pobudzają bowiem duszpasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie nawzajem (45).


Pobierz ppt "P ARAFIALNE R ADY D USZPASTERSKIE W ŚWIETLE NAUCZANIA M AGISTERIUM I DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ W P OLSCE Ks. dr T. Wielebski, dr M. J. Tutak Specjalizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google