Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY INTERNET

2 R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie pozytywne strony tego zjawiska, a tymczasem niesie ono ze sobą również pewne zagrożenia...

3 P raca z komputerem jest bardzo ciekawa i kształcąca, jednak nie może wypełniać człowiekowi całego życia. Korzystanie z Internetu niesie za sobą ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu. Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

4 Inne używane nazwy określające uzależnienie od Internetu siecioholizm, netoholizm, internetoholizm, infoholizm, IAD (Internet Addiction Disorder, czyli Zespół Uzależnienia od Internetu - ZUI),

5 O bjawy uzależnienia od Internetu: O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie: próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie, tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji, zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane, kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania, korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą,

6 S kutki nadużywania Internetu występujące u dzieci: o dcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego. z mniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, z większająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych, p odwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za normalne, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie, z miana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów), u zależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży), d otyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry, nadpobudliwość, bezsenność,

7 Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu: C zas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca, G odziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen. U zgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

8 C o zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu? O dseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę). S kontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii. W ątpliwości kontaktować można ze specjalistami z helpline.org.pl (helpline@helpline.org.pl, tel. 0-800-100-100) Z komputera należy korzystać w rozsądny sposób, nie może on stać się dla użytkownika przedmiotem bezgranicznej fascynacji. !

9 Niemalże nieograniczona możliwosć publikacji w Internecie powoduje, że informacje w nim prezentowane nie zawsze są rzetelne. P rzy weryfikacji źródeł internetowych należy wziąć pod uwagę kompetencje autora, aktualność danych, rzetelność i obiektywizm w ujęciu tematu, jakość tekstu, użyteczność i przydatność publikacji. ! A by mieć większą pewność, że informacje uzyskane w sieci są prawdziwe, staraj się korzystać ze stron tych instytucji, któe są znane poza Internetem (gazet, uczelni, firm).

10 I nternet zawiera treści wartościowe, jak i szkodliwe dla dziecka. N awet jeśli dziecko szuka serwisów z dziecięcymi grami komputerowymi online, może się zdarzyć, iż wpisując nazwę portalu zrobi literówkę i wówczas trafi na stronę zawierającą nieodpowiednie materiały. Na taką stronę dziecko może trafić także wybierając nieadekwatny wynik znajdujący się w wynikach wyszukiwania czy przechodząc na link umieszczony na forum. S zkodliwe treści, z jakimi mogą się zetknąć surfujące w Internecie dzieci i młodzież, to treści: Z awierające przemoc, pornografię, wulgaryzmy; P ropagujące rasizm i ksenofobię; N awołujące do popełnienia przestępstwa; P romujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa; Z achęcające do prostytucji, używania narkotyków czy hazardu; Z awierające elementy psychomanipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty);

11 K ontakt dziecka z wyżej wymienionymi treściami może sprawić, że: ś wiat stanie się dla niego niezrozumiały, zagrażający i przestanie się ono czuć w nim bezpieczne, p odejmie działania przynoszące szkodę jemu samemu lub innym ludziom (w tym działania niezgodne z prawem), j ego rozwój psychoseksualny zostanie zaburzony (w przypadku treści pornograficznych), b ędzie się zachowywało agresywnie wobec rówieśników, słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania,itd.(w przypadku treści o charakterze rasistowskim lub zawierających przemoc), n awiąże relacje z osobami, które mają wobec niego złe intencje,

12 S kala problemu N ajnowsze badania pokazują, że dzieci bardzo często mają kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie. 71% ankietowanych w wieku 12-17 lat trafiła w ostatnim roku na materiały o charakterze erotycznym i pornograficznym, 29% badanych zetknęło się z materiałami nawołującymi do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania. C o czwarte dziecko zgłasza, że rodzice nigdy nie interesują się tym co robi w Internecie, a 9% deklaruje, że pozostaje pod stałą opieką rodziców podczas korzystania z sieci.

13 Z łośliwe oprogramowanie K omputery dzięki dostępnym dla nich programom znacznie ułatwiająghjdokojghojócz przydatnych programów komputerowych, są też takie, których działanie przynosi szkodę użytkownikom. O gólnie mianem złośliwego oprogramowania (ang. malware) określa się wszelkie programy i pliki mające uciążliwe, szkodliwe, złośliwe bądź przestępcze działanie w stosunku do użytkownika komputera i zgromadzonych na jego dysku danych. Z łośliwe oprogramowanie najczęściej instaluje się w systemie operacyjnym bez wiedzy i zgody użytkownika komputera. Jego działanie może objawić się natychmiast lub po pewnym czasie, po którym programy działają niepoprawnie, system pracuje wolniej, zniknęły dane z dysku lub nie da się w ogóle korzystać z komputera.

14 Wybrane rodzaje złośliwego bądź szkodliwego działania malwareu k asowanie i niszczenie danych; u możliwienie przejęcia kontroli nad komputerem osobie nieupoważnionej (która może wykorzystać dostęp do komputera w celu dokonywania przestępstw); d okonywanie ataków na serwery internetowe; r ozsyłanie spamu; k radzież danych (hasła, numery kart płatniczych, dane osobowe); w yłączenie komputera lub jego zablokowanie; w yświetlanie grafiki, animacji, odgrywanie dźwięków, zmiana strony startowej przeglądarki internetowej;

15 D o grupy malwareu należą między innymi w irusy, k onie trojańskie, p rogramy szpiegujące (spyware), a dware, P odział ten jest umowny, ponieważ złośliwe oprogramowanie często łączy w sobie cechy wymienionych tu jego rodzajów.

16 W irusy T o programy komputerowe, które samodzielnie powielają się w systemie operacyjnym bez wiedzy i zgody użytkownika. Skutkiem ich działania jest zwykle uszkodzenie zainfekowanych plików (lub ich całkowita utrata) oraz spowolnienie działania programów i komputera. Tradycyjne wirusy do zainfekowania komputera potrzebują uruchomienia programu-nosiciela, razem z którym się rozpowszechniają. Mogą też uruchamiać się automatycznie przy korzystaniu z zarażonych nimi dysków i dyskietek. Zaawansowane wirusy internetowe (tzw. robaki) wykorzystują luki w systemach i programach oraz ignorancję użytkowników, aby wprost z sieci dostać się do komputera i zainfekować go.

17 K onie trojańskie (trojany) P odszywając się pod przydatne lub atrakcyjne dla użytkownika aplikacje dodatkowo wykonują niepożądane, ukryte działania (np. szpiegowanie, przechwytywanie haseł, utrudnianie działania programów w tym antywirusowych i innych służących do zabezpieczania komputera).

18 Spyware czyli oprogramowanie szpiegowskie M ianem tym określa się ten rodzaj malwareu, którego celem jest szpiegowanie działań użytkownika. Spyware gromadzi informacje o użytkowniku i przekazuje je często bez jego wiedzy i zgody w ręce osób niepowołanych. I nformacje, które najczęściej zbierają programy typu spyware: t reść pisanych na komputerze tekstów, w tym m.in.: a dresy stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika; d ane osobowe; n umery kart płatniczych; h asła (w tym do kont pocztowych, serwisów bankowych i aukcyjnych); z ainteresowania użytkownika (np. na podstawie wpisywanych słów w oknie wyszukiwarki, odwiedzanych stron); a dresy e-mail ze skrzynki pocztowej;

19 A dware P rogramy tego typu oprócz wykonywania podstawowych zadań, do jakich zostały napisane, zawierają też dodatkowe, zbędne z punktu widzenia użytkownika funkcje prezentowania treści reklamowych. Adware można też rozumieć jako rodzaj licencji na oprogramowanie (czyli warunków korzystania z niego), która w zamian za możliwość bezpłatnego jego używania przewiduje prezentowanie użytkownikom reklam. Dzięki tym reklamom zarabia producent takiego oprogramowania. W niektórych programach za opłatą istnieje możliwość wyłączenia funkcji wyświetlania reklam. Zdarza się, że ich ilość jest tak duża, że korzystanie z programu staje się uciążliwe. Dodatkowo przesyłane i wyświetlane reklamy obciążają łącza internetowe i komputery, przez co działają one wolniej. Może również zdarzyć się, że do dzieci używających programu na licencji adware trafi reklama o nieodpowiedniej dla treści.

20 N a działanie złośliwego oprogramowania narażony jest każdy użytkownik komputera i Internetu P odaje się, że niezabezpieczony komputer jest infekowany malwarem średnio w ciągu kilkunastu minut od podłączenia do sieci. Ryzyko można zminimalizować ostrożnie korzystając z zasobów Internetu i stosując się do kilku zasad: 1. N ie klikać w pojawiające się na ekranie komputera komunikaty bez ich czytania (często prowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na komputerze). 2. W arto czytać umowy licencyjne, których zaakceptowanie zwykle jest wymagane do korzystania z danego programu (może być w nich zawarta informacja o dodatkowych, zbędnych lub niepożądanych jego funkcjach). 4. N ie należy ściągać i instalować programów z niepewnych źródeł, zwłaszcza, kiedy nie są one nam naprawdę potrzebne. 5. N ie należy otwierać załączników z wiadomości e-mail od nieznanych nam osób. 6. O strożność jest wskazana również wobec wiadomości od znajomych – e-maila mógł wysłać malware, który przedostał się do czyjegoś komputera (jeżeli tylko jest taka możliwość, do połączenia z pocztą i serwisami transakcyjnymi należy korzystać z połączenia szyfrowanego). 7. N ależy regularnie aktualizować zainstalowane programy i system operacyjny (uniemożliwia to wykorzystanie luk i zwiększa poziom bezpieczeństwa).

21 C o zrobić, kiedy podejrzewamy, że w komputerze znajduje się malware d o czasu wykrycia i usunięcia malwareu odłączyć (najlepiej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka karty sieciowej lub modemu) komputer od Internetu i nie pracować na nim; j ak najszybciej zabezpieczyć (skopiować na płytę, pamięć flash) ważne dane z dysku; p rzeskanować komputer za pomocą zaktualizowanych programów wykrywających i usuwających szkodliwe oprogramowanie;

22 Gry komputerowe S ą gry komputerowe uczące spostrzegawczości, refleksu, które mają charakter edukacyjny, jak również pozwalają na chwilę zabawy. Niestety w wielu grach dominuje przemoc i okrucieństwo. Bezgraniczna fascynacja grami komputerowymi powoduje często zatarcie granicy między komputerową fikcją a światem realnym. Dlatego ważne jest dostosowanie treści dla danej kategorii wiekowej. W przypadku gier komputerowych jednolitym i stosowanym obecnie w większości krajów Europy systemem klasyfikacji (tzw. rating wiekowy) jest PEGI6. Został on stworzony w celu udzielenia rodzicom pomocy w podejmowaniu świadomej decyzji o zakupie gier komputerowych. Znaki ratingu PEGIznajdują się z przodu i z tyłu opakowania gry. Są to znaki: D ostarczając one wiarygodnych informacji o stosowności treści gry z punktu widzenia ochrony nieletnich. Rating wiekowy nie obejmuje poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. S ystem PEGI jest wspierany przez głównych producentów konsol, a także wydawców i twórców gier interaktywnych.

23 Oznaczenia zamieszczone z tyłu opakowania podają najważniejsze przyczyny zaliczenia gry do danej klasyfikacji wiekowej

24 Wulgarny język – w grze jest używany wulgarny język

25 Przemoc – gra zawiera elementy przemocy

26 Używki – w grze pojawiają się nawiązania do narkotyków lub jest pokazane zażywanie narkotyków

27 Hazard – gry, które zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą

28 Strach – gra może przestraszyć młodsze dzieci

29 10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZACYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

30 Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. B ądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocne będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. www.sieciaki.pl

31 Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. U czul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co osobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

32 Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci D orośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci można okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

33 Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. D ostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgode swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawał przypadkowym osobą swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

34 Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. W iele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzania wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak swiadomi, że nie wszystkie znajezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

35 Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. C zęsto zdarza się,że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych dla dorosłych. Bywa, żew obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało,że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

36 Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. W szyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaście czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomągą likwidować np. zjawisko pornografi dzięcięcej szerzącej się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policje lub do współpracyjącego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline̒u ( www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacji i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów w Sieci.www.dyzurnet.pl). Hotline

37 Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie P rzypominaj dzieciom o zasadach dobrego zachowania. W każdej dziedzinie naszego życia,podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły:powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.) www.sieciaki.pl

38 Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. P rzyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi odlądać i jak zachowyje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu.Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzór Umów Rodzic – Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.www.sieciaki.pl

39 Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad negatywnymi stronami. I nternet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


Pobierz ppt "BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google