Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY INTERNET

2 R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie pozytywne strony tego zjawiska, a tymczasem niesie ono ze sobą również pewne zagrożenia...

3 P raca z komputerem jest bardzo ciekawa i kształcąca, jednak nie może wypełniać człowiekowi całego życia. Korzystanie z Internetu niesie za sobą ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od Internetu. Szacuje się, że obecnie uzależnionych jest od kilku do kilkunastu procent użytkowników Internetu, a zagrożonych uzależnieniem może być około jedna trzecia.

4 Inne używane nazwy określające uzależnienie od Internetu siecioholizm, netoholizm, internetoholizm, infoholizm, IAD (Internet Addiction Disorder, czyli Zespół Uzależnienia od Internetu - ZUI),

5 O bjawy uzależnienia od Internetu: O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie: próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie, tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji, zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane, kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania, korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą,

6 S kutki nadużywania Internetu występujące u dzieci: o dcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego. z mniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, z większająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych, p odwyższone ryzyko (z racji dłuższego przebywania w Sieci) kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za normalne, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści pornograficzne lub inne treści destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie, z miana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów), u zależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży), d otyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry, nadpobudliwość, bezsenność,

7 Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu: C zas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca, G odziny używania Internetu to godziny funkcjonowania innych domowników (potrzebna jest ich obecność i kontrola – komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko). Dzieci nie powinny używać Internetu w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen. U zgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

8 C o zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu? O dseparować dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę). S kontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii. W ątpliwości kontaktować można ze specjalistami z helpline.org.pl tel ) Z komputera należy korzystać w rozsądny sposób, nie może on stać się dla użytkownika przedmiotem bezgranicznej fascynacji. !

9 Niemalże nieograniczona możliwosć publikacji w Internecie powoduje, że informacje w nim prezentowane nie zawsze są rzetelne. P rzy weryfikacji źródeł internetowych należy wziąć pod uwagę kompetencje autora, aktualność danych, rzetelność i obiektywizm w ujęciu tematu, jakość tekstu, użyteczność i przydatność publikacji. ! A by mieć większą pewność, że informacje uzyskane w sieci są prawdziwe, staraj się korzystać ze stron tych instytucji, któe są znane poza Internetem (gazet, uczelni, firm).

10 I nternet zawiera treści wartościowe, jak i szkodliwe dla dziecka. N awet jeśli dziecko szuka serwisów z dziecięcymi grami komputerowymi online, może się zdarzyć, iż wpisując nazwę portalu zrobi literówkę i wówczas trafi na stronę zawierającą nieodpowiednie materiały. Na taką stronę dziecko może trafić także wybierając nieadekwatny wynik znajdujący się w wynikach wyszukiwania czy przechodząc na link umieszczony na forum. S zkodliwe treści, z jakimi mogą się zetknąć surfujące w Internecie dzieci i młodzież, to treści: Z awierające przemoc, pornografię, wulgaryzmy; P ropagujące rasizm i ksenofobię; N awołujące do popełnienia przestępstwa; P romujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa; Z achęcające do prostytucji, używania narkotyków czy hazardu; Z awierające elementy psychomanipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty);

11 K ontakt dziecka z wyżej wymienionymi treściami może sprawić, że: ś wiat stanie się dla niego niezrozumiały, zagrażający i przestanie się ono czuć w nim bezpieczne, p odejmie działania przynoszące szkodę jemu samemu lub innym ludziom (w tym działania niezgodne z prawem), j ego rozwój psychoseksualny zostanie zaburzony (w przypadku treści pornograficznych), b ędzie się zachowywało agresywnie wobec rówieśników, słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania,itd.(w przypadku treści o charakterze rasistowskim lub zawierających przemoc), n awiąże relacje z osobami, które mają wobec niego złe intencje,

12 S kala problemu N ajnowsze badania pokazują, że dzieci bardzo często mają kontakt z niebezpiecznymi treściami w Internecie. 71% ankietowanych w wieku lat trafiła w ostatnim roku na materiały o charakterze erotycznym i pornograficznym, 29% badanych zetknęło się z materiałami nawołującymi do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania. C o czwarte dziecko zgłasza, że rodzice nigdy nie interesują się tym co robi w Internecie, a 9% deklaruje, że pozostaje pod stałą opieką rodziców podczas korzystania z sieci.

13 Z łośliwe oprogramowanie K omputery dzięki dostępnym dla nich programom znacznie ułatwiająghjdokojghojócz przydatnych programów komputerowych, są też takie, których działanie przynosi szkodę użytkownikom. O gólnie mianem złośliwego oprogramowania (ang. malware) określa się wszelkie programy i pliki mające uciążliwe, szkodliwe, złośliwe bądź przestępcze działanie w stosunku do użytkownika komputera i zgromadzonych na jego dysku danych. Z łośliwe oprogramowanie najczęściej instaluje się w systemie operacyjnym bez wiedzy i zgody użytkownika komputera. Jego działanie może objawić się natychmiast lub po pewnym czasie, po którym programy działają niepoprawnie, system pracuje wolniej, zniknęły dane z dysku lub nie da się w ogóle korzystać z komputera.

14 Wybrane rodzaje złośliwego bądź szkodliwego działania malwareu k asowanie i niszczenie danych; u możliwienie przejęcia kontroli nad komputerem osobie nieupoważnionej (która może wykorzystać dostęp do komputera w celu dokonywania przestępstw); d okonywanie ataków na serwery internetowe; r ozsyłanie spamu; k radzież danych (hasła, numery kart płatniczych, dane osobowe); w yłączenie komputera lub jego zablokowanie; w yświetlanie grafiki, animacji, odgrywanie dźwięków, zmiana strony startowej przeglądarki internetowej;

15 D o grupy malwareu należą między innymi w irusy, k onie trojańskie, p rogramy szpiegujące (spyware), a dware, P odział ten jest umowny, ponieważ złośliwe oprogramowanie często łączy w sobie cechy wymienionych tu jego rodzajów.

16 W irusy T o programy komputerowe, które samodzielnie powielają się w systemie operacyjnym bez wiedzy i zgody użytkownika. Skutkiem ich działania jest zwykle uszkodzenie zainfekowanych plików (lub ich całkowita utrata) oraz spowolnienie działania programów i komputera. Tradycyjne wirusy do zainfekowania komputera potrzebują uruchomienia programu-nosiciela, razem z którym się rozpowszechniają. Mogą też uruchamiać się automatycznie przy korzystaniu z zarażonych nimi dysków i dyskietek. Zaawansowane wirusy internetowe (tzw. robaki) wykorzystują luki w systemach i programach oraz ignorancję użytkowników, aby wprost z sieci dostać się do komputera i zainfekować go.

17 K onie trojańskie (trojany) P odszywając się pod przydatne lub atrakcyjne dla użytkownika aplikacje dodatkowo wykonują niepożądane, ukryte działania (np. szpiegowanie, przechwytywanie haseł, utrudnianie działania programów w tym antywirusowych i innych służących do zabezpieczania komputera).

18 Spyware czyli oprogramowanie szpiegowskie M ianem tym określa się ten rodzaj malwareu, którego celem jest szpiegowanie działań użytkownika. Spyware gromadzi informacje o użytkowniku i przekazuje je często bez jego wiedzy i zgody w ręce osób niepowołanych. I nformacje, które najczęściej zbierają programy typu spyware: t reść pisanych na komputerze tekstów, w tym m.in.: a dresy stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika; d ane osobowe; n umery kart płatniczych; h asła (w tym do kont pocztowych, serwisów bankowych i aukcyjnych); z ainteresowania użytkownika (np. na podstawie wpisywanych słów w oknie wyszukiwarki, odwiedzanych stron); a dresy ze skrzynki pocztowej;

19 A dware P rogramy tego typu oprócz wykonywania podstawowych zadań, do jakich zostały napisane, zawierają też dodatkowe, zbędne z punktu widzenia użytkownika funkcje prezentowania treści reklamowych. Adware można też rozumieć jako rodzaj licencji na oprogramowanie (czyli warunków korzystania z niego), która w zamian za możliwość bezpłatnego jego używania przewiduje prezentowanie użytkownikom reklam. Dzięki tym reklamom zarabia producent takiego oprogramowania. W niektórych programach za opłatą istnieje możliwość wyłączenia funkcji wyświetlania reklam. Zdarza się, że ich ilość jest tak duża, że korzystanie z programu staje się uciążliwe. Dodatkowo przesyłane i wyświetlane reklamy obciążają łącza internetowe i komputery, przez co działają one wolniej. Może również zdarzyć się, że do dzieci używających programu na licencji adware trafi reklama o nieodpowiedniej dla treści.

20 N a działanie złośliwego oprogramowania narażony jest każdy użytkownik komputera i Internetu P odaje się, że niezabezpieczony komputer jest infekowany malwarem średnio w ciągu kilkunastu minut od podłączenia do sieci. Ryzyko można zminimalizować ostrożnie korzystając z zasobów Internetu i stosując się do kilku zasad: 1. N ie klikać w pojawiające się na ekranie komputera komunikaty bez ich czytania (często prowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na komputerze). 2. W arto czytać umowy licencyjne, których zaakceptowanie zwykle jest wymagane do korzystania z danego programu (może być w nich zawarta informacja o dodatkowych, zbędnych lub niepożądanych jego funkcjach). 4. N ie należy ściągać i instalować programów z niepewnych źródeł, zwłaszcza, kiedy nie są one nam naprawdę potrzebne. 5. N ie należy otwierać załączników z wiadomości od nieznanych nam osób. 6. O strożność jest wskazana również wobec wiadomości od znajomych – a mógł wysłać malware, który przedostał się do czyjegoś komputera (jeżeli tylko jest taka możliwość, do połączenia z pocztą i serwisami transakcyjnymi należy korzystać z połączenia szyfrowanego). 7. N ależy regularnie aktualizować zainstalowane programy i system operacyjny (uniemożliwia to wykorzystanie luk i zwiększa poziom bezpieczeństwa).

21 C o zrobić, kiedy podejrzewamy, że w komputerze znajduje się malware d o czasu wykrycia i usunięcia malwareu odłączyć (najlepiej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka karty sieciowej lub modemu) komputer od Internetu i nie pracować na nim; j ak najszybciej zabezpieczyć (skopiować na płytę, pamięć flash) ważne dane z dysku; p rzeskanować komputer za pomocą zaktualizowanych programów wykrywających i usuwających szkodliwe oprogramowanie;

22 Gry komputerowe S ą gry komputerowe uczące spostrzegawczości, refleksu, które mają charakter edukacyjny, jak również pozwalają na chwilę zabawy. Niestety w wielu grach dominuje przemoc i okrucieństwo. Bezgraniczna fascynacja grami komputerowymi powoduje często zatarcie granicy między komputerową fikcją a światem realnym. Dlatego ważne jest dostosowanie treści dla danej kategorii wiekowej. W przypadku gier komputerowych jednolitym i stosowanym obecnie w większości krajów Europy systemem klasyfikacji (tzw. rating wiekowy) jest PEGI6. Został on stworzony w celu udzielenia rodzicom pomocy w podejmowaniu świadomej decyzji o zakupie gier komputerowych. Znaki ratingu PEGIznajdują się z przodu i z tyłu opakowania gry. Są to znaki: D ostarczając one wiarygodnych informacji o stosowności treści gry z punktu widzenia ochrony nieletnich. Rating wiekowy nie obejmuje poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. S ystem PEGI jest wspierany przez głównych producentów konsol, a także wydawców i twórców gier interaktywnych.

23 Oznaczenia zamieszczone z tyłu opakowania podają najważniejsze przyczyny zaliczenia gry do danej klasyfikacji wiekowej

24 Wulgarny język – w grze jest używany wulgarny język

25 Przemoc – gra zawiera elementy przemocy

26 Używki – w grze pojawiają się nawiązania do narkotyków lub jest pokazane zażywanie narkotyków

27 Hazard – gry, które zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą

28 Strach – gra może przestraszyć młodsze dzieci

29 10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZACYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

30 Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. B ądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocne będzie edukacyjny serwis internetowy – Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

31 Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. U czul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co osobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

32 Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci D orośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci można okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

33 Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. D ostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgode swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawał przypadkowym osobą swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

34 Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. W iele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzania wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak swiadomi, że nie wszystkie znajezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

35 Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. C zęsto zdarza się,że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych dla dorosłych. Bywa, żew obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało,że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

36 Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. W szyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaście czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomągą likwidować np. zjawisko pornografi dzięcięcej szerzącej się przy użyciu stron internetowych, chatów, a itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policje lub do współpracyjącego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline̒u ( Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacji i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów w Sieci.www.dyzurnet.pl). Hotline

37 Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie P rzypominaj dzieciom o zasadach dobrego zachowania. W każdej dziedzinie naszego życia,podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły:powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich i, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)

38 Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. P rzyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi odlądać i jak zachowyje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu.Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzór Umów Rodzic – Dziecko znajdziesz na stronie oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.www.sieciaki.pl

39 Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad negatywnymi stronami. I nternet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


Pobierz ppt "BEZPIECZNY INTERNET. R ozwój techniki komputerowej i systemów łączności ma ogromny wpływ na życie jednostki i społeczeństw. Zwykle dostrzegamy jedynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google