Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PRIORYTETU VII POKL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PRIORYTETU VII POKL."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PRIORYTETU VII POKL

2 Realizacja projektu wymaga: 1.otwarcia dodatkowego rachunku bankowego 2.prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej 3.oznaczania i archiwizacji dokumentów 4.prowadzenia sprawozdawczości 5.poddawania się kontrolom

3 Projekt może obejmować: 1.Formy aktywnej integracji Kontrakt socjalny Program aktywności lokalnej Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej 2.Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

4 Działania realizowane w ramach projektu muszą być opisane i wycenione we wniosku o dofinansowanie projektu Te działania muszą być zgodne z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

5 Budżet projektu – budżet zadaniowy. Tworzą go koszty bezpośrednie, bezpośrednio związane z zadaniami realizowanymi w ramach projektu koszty pośrednie, związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu

6 Koszty bezpośrednie (kategorie budżetowe) zarządzanie projektem promocja projektu aktywna integracja praca socjalna zasiłki i pomoc w naturze działania o charakterze środowiskowym prace społecznie użyteczne

7 Katalog kosztów pośrednich koszty zarządu koszty personelu obsługowego koszty obsługi księgowej koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i internetowe opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków itp. amortyzacja koszty ubezpieczeń majątkowych koszty ochrony sprzątanie pomieszczeń

8 Koszty pośrednie wykazane w budżecie projektu nie mogą być jednocześnie przypisywane do zadań w ramach kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: ryczałtem – jako procent poniesionych kosztów bezpośrednich na postawie rzeczywiście poniesionych wydatków – jako określona kwota kosztów pośrednich, z pełnym udokumentowaniem wydatków W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie

9 Ryczałt określa procentowy udział kosztów pośrednich w odniesieniu do wydatków bezpośrednich. Wysokość ryczałtu powinna wynikać z indywidualnej metodologii dotyczącej kalkulacji kosztów przedstawionej przez beneficjenta i zaakceptowanej przez instytucję będącą stroną umowy. Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu. Ryczałt kosztów pośrednich ograniczony jest limitami: –do 20% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości do 2 mln PLN, –do 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln PLN włącznie, –do 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln PLN.

10 Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie wydatków Korzystne w przypadku gdy obliczona kwota kosztów pośrednich jest wyższa niż kwota możliwa do rozliczenia na podstawie ryczałtu. Zasady dotyczące ewidencji dokumentów dotyczących kosztów pośrednich są analogiczne jak w przypadku kosztów bezpośrednich. Przedstawiona kwota kosztów pośrednich powinna wynikać z indywidualnej metodologii dotyczącej kalkulacji kosztów przedstawionej przez beneficjenta.

11 W przypadku zlecania usług w ramach projektu, należy zawrzeć odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W innym przypadku wydatki poniesione na realizację zleconych usług przez wykonawcę mogą zostać uznane za niekwalifikowalne na etapie rozliczania projektu.

12 !! Należy dbać o to, by każdy wydatek ponoszony w ramach projektu był odpowiednio udokumentowany !!

13 Wydatek odpowiednio udokumentowany: Musi być poniesiony w związku z realizacją projektu (zasadny, niezbędny z punktu widzenia projektu) Musi być zapłacony Musi być ujawniony w wersji papierowej (lista płac, nota księgowa, rachunek, faktura vat, umowa) Musi zostać ujęty w odrębnej ewidencji księgowej Dokument poświadczający musi być odpowiednio opisany (np. informacja o współfinansowaniu)

14 Zakres praw i obowiązków beneficjenta reguluje Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (podpisywana przez Kierownika OPS lub PCPR działającego z upoważnienia wójta lub zarządu powiatu) Kwalifikowalność wydatków regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

15 Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie, dlatego wniosek składany jest co rok i wymaga aneksowania umowy

16 Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą Dotacja rozwojowa na realizację Projektu systemowego jest wypłacana w formie zaliczki zgodnie z harmonogramem

17 Należy wyodrębnić osobny rachunek bankowy (najlepiej nieoprocentowany), na który przekazywane będą środki finansowe. Z tego rachunku należy także pokrywać wszelkie wydatki związane z projektem Rachunek służy tylko do obsługi projektu

18 Na potrzeby projektu należy prowadzić odrębną ewidencję księgową, która uwzględniać będzie tylko dokumenty finansowe związane z realizacją projektu Wydruk z tej ewidencji oraz wydruki operacji z rachunku bankowego należy załączać do wniosku o płatność

19 Wnioski o płatność należy składać zgodnie z harmonogramem płatności Wnioski należy sporządzać w specjalnym programie generator wniosków płatniczych

20 Instytucja Wdrażająca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie 20 dni roboczych od daty jego otrzymania W przypadku błędów wniosek jest zwracany do poprawy

21 Po zaakceptowaniu wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca przekazuje kolejną transzę na realizację projektu Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania 100% otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z wnioskiem o płatność końcową

22 Wszystkie wydatki muszą być związane z realizacją projektu! W przypadku wydatkowania środków na działania niezwiązane z projektem, beneficjent obowiązany jest do ich zwrotu wraz z odsetkami

23 Należy na bieżąco kontrolować, czy projekt przebiega zgodnie z planem (monitoring) W razie problemów należy niezwłocznie kontaktować się z Instytucja Wdrażającą Należy gromadzić i przekazywać, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informację o wszystkich uczestnikach projektu

24 Należy archiwizować dokumenty związane z realizacją projektu. Dokumenty należy przechowywać przynajmniej do 31.12. 2020 r.

25 Jeśli projekt wart jest więcej niż 750 000 zł lub łączna wartość projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach priorytetu przekracza 1 000 000 zł Należy przeprowadzić audyt projektu (założyć w budżecie)

26 W celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Jedynie osoby, które uzyskały imienne upoważnienie mogą mieć dostęp do danych osobowych w związku z realizowanymi obowiązkami

27 Należy odpowiednio promować projekt Na wszelkich zakupionych z projektu materiałach, sprzętach oraz na wszystkich dokumentach powinna znajdować się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz odpowiednie logotypy (udostępnia je Instytucja Wdrażająca)

28 Wszystkie informacje można odnaleźć w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

29 Dziękuję za uwagę KONTAKT pis@wup-krakow.pl 012 42 87 838 012 42 87 845 PUNKT INFORMACYJNY efs@wup-krakow.pl 012 42 40 737


Pobierz ppt "REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PRIORYTETU VII POKL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google