Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUMUNALNYMI W GMINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUMUNALNYMI W GMINIE."— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUMUNALNYMI W GMINIE

2 Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o (Dz. U. z 2011r.Nr 152 poz. 897 z póz. zm.) samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy.

3 Ustawa daje czas 18 miesięcy na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać. 1 lipiec 2013

4 Gmina będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi.

5 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należą: 1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac 2) objecie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 3) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

6 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należy cd.... 4) wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: – papieru, – metalu, – tworzywa sztucznego, – szkła, – opakowania wielomateriałowe,

7 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należy cd..... 5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki : baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych itp.

8 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należą cd........ 6) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich ograniczeń masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013r. do nie więcej ni 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. do dnia 16 lipca 2020 do nie więcej ni 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

9 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należą cd...... do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiązane osiągnąć są: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

10 Do zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku należą cd...... 7) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku; 8) utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorie tych dróg.

11 Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowiący akt prawa miejscowego. Regulamin winien być dostosowany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy tj. do 31 grudnia 2012r. Województwa Warmińsko - Mazurskiego

12 Rada gminy, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: Jedną z wymienionych w ustawie metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebranymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, Niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat Wzór deklaracji dotyczącej opłaty, termin i miejsce jej składania

13 Obowiązki właścicieli nieruchomości : wyposażenie nieruchomości w pojemniki służce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie;

14 Obowiązki właścicieli nieruchomości cd..... ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która nalicza zwiększoną opłatę.

15 Obowiązki właścicieli nieruchomości cd.... Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Termin i miejsce złożenia pierwszej deklaracji wskazany zostanie w podjętej przez Rade Gminy uchwale o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16 UWAGA WAŻNE Indywidualne, dotychczas obowiązujące umowy, powinny zostać rozwiązane przez właścicieli nieruchomości w takim czasie, by wygasały one z dniem wprowadzenia przez gminę obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku. Tym samym, jeżeli umowa na wywóz odpadów komunalnych nie zostanie wypowiedziana w odpowiednim czasie tj. do 30 czerwca 2013 r., właściciel nieruchomości biedzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia za wywóz odpadów komunalnych z tytułu zawartej umowy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na rzecz gminy.

17 Zgodnie z Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie możliwe są następujące metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami Opłata stanowi iloczyn: a) liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, albo b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo c) powierzchni lokalu mieszkalnego albo d) gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały przez Rade Gminy

18 METODA USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LICZBY MIESZKANCÓW Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ] Najbardziej zasadną propozycją dla gminy Gronowo Elbląskie jest w/w metoda, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób je wytwarzających. Metoda zapewnia wyliczenie opłaty które jest zgodne z zasada zanieczyszczający płaci. Możemy bazować na ewidencji meldunkowej, podatkowej. Konieczna będzie weryfikacja danych w deklaracjach. Problematyczna w ustaleniu rzeczywista liczba osób przebywających w danej nieruchomości ( np.: wynajmujący stancje, nie zameldowani). Metoda czytelna i zrozumiała dla mieszkańców. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały przez Rade Gminy

19 METODA USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO Opłata za odpady [zł] = powierzchnia lokalu [ m2 ] x stawka opłaty [ zł/m2 ] Metoda przydatna we wspólnotach mieszkaniowych. Nie odnosi się do zasady zanieczyszczający płaci. Niesprawiedliwa dla samotnych osób, zajmujących duże nieruchomości. Brak bezpośredniego związku pomiędzy ilością wytworzonych odpadów, a powierzchnia nieruchomości. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały przez Rade Gminy

20 METODA USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY Opłata za odpady [zł] = zużycie wody w nieruchomości [ m3 ] x stawka opłaty [ zł/m3 ] Metoda, w której brak związku z zasada zanieczyszczający płaci, ustawa nie precyzuje czy opłatę wyliczyć na podstawie zużycia wody zimnej, ciepłej czy zimnej i ciepłej. Konieczność składania deklaracji po każdym odczycie zużycia wody. Nie odzwierciedla ilości wytworzonych odpadów. Poszkodowanie osób w przypadku niekontrolowanego wycieku wody pomiarowej ( awarie systemu wodociągowego). Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały przez Rade Gminy

21 METODA USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Opłata za odpady [zł] = gospodarstwo domowe x stawka opłaty [ zł ] Metoda nie odzwierciedla ilości odpadów wytworzonych przez osoby zamieszkujące nieruchomość. W przypadku naliczania opłaty od gospodarstwa domowego wszyscy zapłacą taka sama stawkę za różne ilości wytwarzanych odpadów, gdyż jest to system zrównania opłaty dla wszystkich. Gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo co gospodarstwo dwu lub więcej osobowe pomimo wytworzonej mniejszej ilości odpadów Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały przez Rade Gminy

22 Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1)liczbę mieszkańców zamieszkujących dana gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

23 Egzekucja opłat Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

24 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów Koszty administracyjne

25 Przedsiębiorcy: Od dnia 1 stycznia 2012 r. Wójt jest zobowiązany prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych w formie elektronicznej. Zasady prowadzenia rejestru określają zapisy art.64-76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady prowadzenia rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określają przepisy zawarte w art. 9b-9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

26 Przedsiębiorcy cd... Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie. Wpis do rejestru zastąpi zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymali zgody na odbieranie odpadów komunalnych mogli prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012 r. Po upływie tego terminu są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

27 Przedsiębiorcy cd... Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej biedzie mógł odbierać odpady komunalne na zlecenie gminy, jedynie w przypadku, gdy zostanie wyłoniony w drodze przetargu

28 DZIĘKUJEMY GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie Tel. (55) 231-56-13 Fax. (55) 231-56-23 www.gminagronowo.pl


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUMUNALNYMI W GMINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google