Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natalia Tylka kl. 6F. Zapraszam do ogl ą dni ę cia mojej prezentacji pod tytu ł em Zestaw komputerowy-urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia Prezentacja mówi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natalia Tylka kl. 6F. Zapraszam do ogl ą dni ę cia mojej prezentacji pod tytu ł em Zestaw komputerowy-urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia Prezentacja mówi."— Zapis prezentacji:

1 Natalia Tylka kl. 6F

2 Zapraszam do ogl ą dni ę cia mojej prezentacji pod tytu ł em Zestaw komputerowy-urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia Prezentacja mówi o zestawie komputerowym oraz o urz ą dzeniach wej ś cia i urz ą dzeniach wyj ś cia.

3 Urz ą dzenia wej ś cia Klawiatura Mysz komputerowa Skaner Mikrofon Urz ą dzenia wyj ś cia Monitor Drukarka G ł o ś niki G ł o ś niki S ł uchawki S ł uchawki Urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia Karta sieciowa Modem Ekran dotykowy

4 Urz ą dzenie wej ś cia-wyj ś cia s ł u ż y cz ę sto do zamiany wielko ś ci fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch r ę ki, odbiornik GPS aktualne po ł o ż enie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz. Dane wej ś ciowe to te, które s ą przekazywane do systemu, a dane wyj ś ciowe to te, które z systemu s ą wysy ł ane.

5 Urz ą dzenia wej ś cia to np.: klawiatura, mysz komputerowa, skaner, d ż ojstik, mikrofon, odbiornik GPS, czytnik linii papilarnych, kamera internetowa. Urz ą dzenia wej ś cia to urz ą dzenia za pomoc ą których wysy ł amy informacj ę do komputera.

6 Klawiatura komputerowa – uporz ą dkowany zestaw klawiszy s ł u żą cy do r ę cznego sterowania urz ą dzeniem lub r ę cznego wprowadzania danych. W zale ż no ś ci od spe ł nianej funkcji klawiatura zawiera ró ż nego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez u ż ytkownika.

7 Mysz – urz ą dzenie wskazuj ą ce u ż ywane podczas pracy z interfejsem graficznym system komputerowego. Mysz umo ż liwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni p ł askiej. Mysz odczytuje zmian ę swojego po ł o ż enia wzgl ę dem pod ł o ż a i wysy ł a j ą w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany po ł o ż enia kursora na ekranie.

8 Skaner – urz ą dzenie s ł u żą ce do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najcz ęś ciej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytuj ą c je lub rejestruj ą c. Nie jest to wi ę c zwyk ł y czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje ca ł ego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu

9 Mikrofon komputerowy-urzadzenie s ł u żą ce do przekazywania g ł osu z jednego komputera (nadawcy) do drugiego komputera(odbiorcy) u którego to ten g ł os jest odtwarzany przez g ł o ś niki lub s ł uchawki.

10 Urządzenia wyjścia to np.: monitor, drukarka, głośniki, słuchawki, brz -ęczyk, ploter. Urz ą dzenia wyj ś cia to urz ą dzenia za pomoc ą których odbieramy informacje z komputera.

11 Monitor komputerowy-ogólna nazwa jednego z urz ą dze ń komputerowych do bezpo ś redniej komunikacji operatora z komputerem. Obecnie u ż ywane monitory to ekrany komputerowe obs ł ugiwane przez komputer zwykle za po ś rednictwem karty graficznej.

12 Drukarka – urz ą dzenie wspó ł pracuj ą ce z komputerem, s ł u żą ce do przenoszenia danego tekstu, obrazu na ró ż ne no ś niki druku. Niektóre drukarki potrafi ą równie ż pracowa ć bez komputera, np. drukowa ć zdj ę cia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym.

13 G ł o ś nik – przetwornik elektroakustyczny (odbiorni k energii elektrycznej) przekszta ł caj ą cy pr ą d elektryczny w fal ę akustyczn ą. Idealny g ł o ś nik przekszta ł ca zmienny pr ą d elektryczny o odpowiedniej cz ę stotliwo ś ci na fal ę akustyczn ą proporcjonalnie i liniowo.

14 S ł uchawka –przetwornik elektroakustyczny, maj ą cy za zadanie przekszta ł cenie sygna ł u elektrycznego w s ł yszaln ą fal ę d ź wi ę kow ą, jak czyni to g ł o ś nik. Od g ł o ś nika jednak odró ż nia s ł uchawk ę sposób, w jaki jest wykorzystywana: s ł uchawka s ł u ż y do indywidualnego odbioru d ź wi ę ku.

15 Urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia to: modem, karta sieciowa, ekran dotykowy, Bluetooth oraz wszelkie inne no ś niki danych z mo ż liwo ś ci ą zapisu i odczytu.

16 Modem – urz ą dzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygna ł y elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mog ł y by ć przesy ł ane i odbierane poprzez lini ę telefoniczn ą (a tak ż e łą cze telewizji kablowej lub fale radiowe).

17 Karta sieciowa – karta rozszerzenia, która s ł u ż y do przekszta ł cania pakietów danych w sygna ł y, które s ą przesy ł ane w sieci komputerowej.

18 Ekran dotykowy – wy ś wietlacz reaguj ą cy na dotyk, obs ł ugiwany rysikiem lub palcem. Jego rozmiary si ę gaj ą rozmiarów zwyk ł ych wy ś wietlaczy. Stosowany jest w palmtopach, palmofonach, telefonach komórkowych, smartfonach, komputerach przeno ś nych oraz tabletach.

19 Interfejs- spolszczenie angielskiego s ł owa interface, które w j ę zyku polskim jest t ł umaczone jako przej ś ciówka lub sprz ę g.

20 Dzi ę kuje za ogl ą dni ę cie mojej prezentacji i zapraszam,do ogl ą dni ę cia innych.


Pobierz ppt "Natalia Tylka kl. 6F. Zapraszam do ogl ą dni ę cia mojej prezentacji pod tytu ł em Zestaw komputerowy-urz ą dzenia wej ś cia i wyj ś cia Prezentacja mówi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google