Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń w Gimnazjum im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń w Gimnazjum im"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń w Gimnazjum im
Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni Mariola Struk Dyrektor Gimnazjum w Jastarni Konferencja: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Gdańsk, 2 grudnia 2008

2 Wdrażanie Programu Profilaktyczno – Wychowawczo – Edukacyjnego Dni Profilaktyki pt. „Dziękuję... nie palę, nie piję, nie biorę.” na przestrzeni lat szkolnych 2003/2004 – 2008/2009 Historia wdrażania programu Finansowanie programu Modyfikowanie i ewaluacja programu

3 Główne założenia programu
Cel nadrzędny: Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Cele szczegółowe: Propagowanie zdrowego stylu życia; Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych; Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie; Kształtowanie postaw asertywnych oraz zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej; Zapobieganie zjawiskom przemocy fizycznej i psychicznej; Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań uczniów; Zaspokajanie potrzeby sukcesu; Wspieranie i rozwijanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę.

4 Dobry plan działań jako jeden z bardzo ważnych elementów warunkujących realizację i powodzenie przeprowadzonego programu. Zadania do zrealizowania odpowiadające konkretnym celom szczegółowym; Nauczyciele odpowiedzialni i współodpowiedzialni; Organy lub instytucje wspomagające; Termin realizacji; Odbiorcy działania; Spodziewane efekty. Plan, który opracowujemy zespołowo jest: Szczegółowy; Konkretny; Zrozumiały dla wszystkich; Elastyczny i racjonalny; Spójny z zajęciami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi.

5 Zgromadzenie potrzebnych załączników w celu szczegółowego poznania całości programu oraz stworzenia możliwości jego nadzoru i kontrolowania. Kwestionariusze ankiet (wyniki,diagnoza problemu,wnioski); Konspekty i scenariusze godzin z wychowawcą, katechezy, wychowania do życia w rodzinie; Scenariusze inauguracji i podsumowania Dni Profilaktyki; Scenariusz scenki prozdrowotnej przygotowanej przez młodzież; Regulaminy konkursów i zawodów sportowych; Protokoły z konkursów i zawodów sportowych; Opisy spektakli teatralnych; Harmonogram i sprawozdania z warsztatów profilaktyczno – wychowawczych; Program kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów; Wykaz nagród; Kosztorys programu; Zaproszenia, dyplomy, podziękowania.

6 Kosztorys programu Razem 8100 zł 7950 zł lp
Wyszczególnienie elementów wydatków Koszty ogółem Koszty własne Koszty dofinan-sowania Źródło dofinansowania 1 2 3 4 5 6 Warsztaty Wychowawczo – profilaktyczne Kontakt „Bus” Mrowisko Spektakle teatralne Kurs pierwszej pomocy Nagrody Inne 2800 zł 1050 zł 900 zł 1000 zł 2200 zł 150 zł - Komisja ds. PiRPA Komisja ds. PiRPA Rada Rodziców K. ds. PiRPA ,PZU Razem 8100 zł 7950 zł

7 Dyplomy, podziękowania

8 Wykaz nagród dla laureatów konkursów
20 książek 4 programy multimedialne 75 medali sportowych 8 piłek do p. koszykowej 5 piłek do p.nożnej 10 piłek do p.siatkowej 10 czepków pływackich 8 okularów do pływania 5 skakanek 8 obręczy 4 gry planszowe 5 kompletów do badmintona 5 kompletów do tenisa stołowego Dyplomy Pobyt na basenie „Tropicana” – hotel „Morskie Oko”

9 W jakim celu realizujemy poszczególne elementy programu?
Jakich spodziewamy się efektów? Jakie uzyskujemy efekty? Po co to robimy?

10 Zawody, turnieje sportowe, konkursy plastyczne i wiedzy
Propagowanie zdrowego stylu życia; Zaspakajanie potrzeby sukcesu; Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata, szkodliwości używek; Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

11 Konkursy literackie Umożliwienie podejmowania przez młodzież refleksji nad własnym życiem, życiem innych, nad problemem zagrożeń współczesnego świata poprzez tworzenie własnego tekstu (rozprawki, opowiadania, listu, kartki z pamiętnika, wierszy itp.) Uzyskanie informacji zwrotnej dla wychowawców, pedagoga, psychologa (sygnalizowanie istnienia problemu, czasami wołanie o pomoc) Przykłady tematów literackich: „Potykając się, można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się”. J.W.Goethe „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyści. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę”. Św. Paweł – 1list do Koryntian

12 Warsztaty profilaktyczno –. wychowawcze dla młodzieży
Warsztaty profilaktyczno – wychowawcze dla młodzieży „Uczę się żyć” kl. I „Jesteśmy razem” kl. II „Jak radzić sobie z agresją” kl. III „Profilaktyka uzależnień – jak radzić sobie z emocjami i stresem” Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, problemami i trudnymi emocjami; Kształtowanie umiejętności porozumiewania się w grupie bez przemocy i agresji; Doskonalenie umiejętności prezentowania własnego zdania oraz przeciwstawienia się presji grupy; Kształtowanie postaw asertywnych oraz umiejętności kulturalnego odmawiania; Kształtowanie umiejętności akceptowania siebie i innych; Kształtowanie umiejętności współtworzenia klimatu bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

13 Szkolenia , warsztaty dla nauczycieli i rodziców
Doskonalenie umiejętności wychowawczych; Wspieranie nauczycieli i rodziców w zakresie poszerzania wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata; Dostarczanie wiedzy na temat problemów młodzieży w okresie dojrzewania; Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów młodzieży i wzajemnego porozumiewania się.

14 Współpraca i rozmowy z Policją i Strażą Miejską
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poza terenem szkoły; Dostarczenie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej młodzieży; Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.

15 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży klas trzecich
Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych; Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie innych; Nabycie umiejętności ratowania życia; Uświadomienie młodzieży kruchości życia ludzkiego.

16 Inauguracja i uroczyste podsumowanie Dni Profilaktyki
Uświadomienie młodzieży celowości podjętych działań; Możliwość podsumowania programu przed całą społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi;

17 Inauguracja i uroczyste podsumowanie Dni Profilaktyki
Wręczenie nagród, dyplomów, podsumowanie konkursów; Możliwość zaprezentowanie przez młodzież efektów swojej pracy; Zaspokojenie potrzeby sukcesu.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efektywne planowanie i realizacja profilaktyki zagrożeń w Gimnazjum im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google