Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny T eresa S kalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny T eresa S kalska."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny T eresa S kalska

2 C el i zakres prezentacji 1.Założenia projektu Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce 2.Wybrane aspekty analizy a.Wybrane czynniki popytotwórcze b.O cena reakcji popytu turystycznego na zmiany wybranych czynników c.Zróżnicowana wrażliwość poszczególnych segmentów rynku na zmiany warunków rynkowych d.Reakcja na zmiany w czasie (natychmiast, czy z opóźnieniem?). 2 T.S.2012

3 Z ałożenia projektu E konomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce 1.Omówienie podstawowych czynników wpływających na rozwój rynku turystycznego w Polsce; szeroki przegląd zjawisk występujących na tym rynku w latach 1990-2011. 2.Wskazanie, jakie czynniki miały największy wpływ na przemiany zaobserwowane na polskim rynku turystycznym. 3. Zgodnie z przyjętymi założeniami analiza koncentruje się na zjawiskach zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstw turystycznych. 4.Dwie główne części projektu : (1) analiza czynników kształtujących wielkość ruchu turystycznego i spożycia turystycznego oraz (2) analiza podaży usług noclegowych i pośrednicko-organizatorskich. 5.Weryfikacja wybranych teoretycznych koncepcji objaśniających mechanizmy rozwoju popytu i podaży. 6.Ocena konkurencyjności rynku w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu. T.S.2012 3

4 Rynek rozumiany jako… T.S.2012 4 ogół stosunków i relacji zachodzących między nabywcami, którzy zgłaszają popyt na dobra i usługi a sprzedawcami, którzy oferują te dobra i usługi, czyli tworzą podaż.

5 W ybrane aspekty analizy: popyt 1.O bszar badań – zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski. 2.W ybór kilku ważnych rynków emisyjnych: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia i Ukraina. 3.Z mienne objaśniające popyt: ceny (ceny walut, CPI), obroty handlowe, zmienne dochodowe i inne 5 T.S.2012

6 E konomiczne czynniki rozwoju rynku: specyfika turystyki międzynarodowej 6 Dochody Podział dochodów Siła nabywcza waluty Prawo do urlopów, długość, wykorzystanie Polityka turystyczna, kontrola wydatków... Dochody Podział dochodów Siła nabywcza waluty Prawo do urlopów, długość, wykorzystanie Polityka turystyczna, kontrola wydatków... Zmienne występujące w obszarze generującym ruch turystyczny Zmienne występujące w obszarze generującym ruch turystyczny Poziom cen Konkurencja na rynku Jakość produktu Regulacje ekonomiczne w sektorze turystyki... Poziom cen Konkurencja na rynku Jakość produktu Regulacje ekonomiczne w sektorze turystyki... Zmienne występujące w obszarze recepcji Zmienne występujące w obszarze recepcji Zmienne na styku obydwu obszarów: relacje pomiędzy cenami kursy walut działania promocyjne relacja czasu podróży do jej kosztu... Zmienne na styku obydwu obszarów: relacje pomiędzy cenami kursy walut działania promocyjne relacja czasu podróży do jej kosztu... T.S.2012

7 Z mienne na styku... W turystyce międzynarodowej ta grupa zmiennych ma istotnie odmienną wartość w odniesieniu do różnych rynków (inna np. dla Niemców, inna dla Ukraińców); na ich podstawie konsumenci budują swój koszyk produktów substytucyjnych i dokonują wyborów spośród różnych obszarów recepcji turystycznej i różnorodnych produktów; wiedza turystów o parametrach ekonomicznych właściwych dla poszczególnych rynków jest jednak niezbyt szczegółowa, wybór jest niedoskonały i nie zawsze oparty na racjonalnych przesłankach; w tej grupie czynników największe znaczenie w podejmowaniu decyzji przypisuje się cenie, zwłaszcza w odniesieniu do bliskich substytutów. 7 T.S.2012

8 P rzyjęte założenia. Z akres analizy 8 T.S.2012

9 O d szeregu lat najczęściej wykorzystywanym w wielu krajach modelem popytu jest taki, w którym zakłada się, że popyt jest funkcją kilku podstawowych zmiennych, odzwierciedlającą wpływ zmian czynników uważanych za determinujące zachowania konsumentów na rynku: DT ij = ƒ (Y j, TC ij, RP ij, ER ij, QF ij ), gdzie: DT ij – popyt na podróże zagraniczne z obszaru wysyłającego j do destynacji i; Y j, – poziom dochodu na obszarze wysyłającym j; TC ij – koszty transportu pomiędzy obszarem wysyłającym j oraz recepcyjnym i; RP ij – relacja między cenami w kraju recepcyjnym i oraz cenami w kraju wysyłającym j, a także cenami w destynacjach alternatywnych (konkurencyjnych); ER ij – kursy wymiany walut, rozumiane jako relacja między kursem waluty kraju recepcyjnego a kursem waluty kraju generującego ruch turystyczny; QF ij – czynniki jakościowe określające poziom usług turystycznych w kraju recepcyjnym. 9 T.S.2012

10 W ybrane mierniki popytu (zmienne objaśniane) I lościowe: Liczba turystów Liczba odwiedzających jednodniowych Liczba noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania Liczba noclegów w obiektach hotelarskich W artościowe: Wydatki turystów (PLN/osobę) Wydatki odwiedzających jednodniowych (PLN/osobę) 10 T.S.2012

11 Z mienne objaśniające wybrane do analizy 11 Populacja GDP (PPS) w okresie t CPI Inflacja Stopa oszczędności Dynamika spożycia prywatnego GDP (t-1) Populacja GDP (PPS) w okresie t CPI Inflacja Stopa oszczędności Dynamika spożycia prywatnego GDP (t-1) Zmienne występujące w obszarze generującym ruch turystyczny Zmienne występujące w obszarze generującym ruch turystyczny CPI Poziom cen wybranych grup produktów Eksport Import CPI Poziom cen wybranych grup produktów Eksport Import Zmienne występujące w obszarze recepcji Zmienne występujące w obszarze recepcji Zmienne na styku obydwu obszarów: kursy walut (eur, usd, gdp) – (t) Kursy walut (t-1) Zmienne losowe (1-4) Zmienne na styku obydwu obszarów: kursy walut (eur, usd, gdp) – (t) Kursy walut (t-1) Zmienne losowe (1-4) T.S.2012

12 K ursy walut czy cena jako zmienna objaśniająca? Stosowane są dwa podejścia: kursy wymiany walut mogą być traktowane jako osobna zmienna objaśniająca, wprowadza się jedną zmienną, łączącą zmiany kursów i zmiany cen* Czasami używa się specjalnego przelicznika kursu, pokazującego relację kursu waluty kraju wysyłającego wobec ważonego kursu walut krajów odwiedzanych, ale pozostających wobec siebie w konkurencji. *tzw. realny efektywny kurs wymiany walut, obliczany jako średnia ważona kursów waluty danego kraju wobec różnych walut zagranicznych (koszyka walut) oraz uwzględniający różnice w tempie inflacji. M. T. Sinclair, M. Stabler: The economics of tourism. 12 T.S.2012

13 Z mienne odzwierciedlające wpływ zdarzeń losowych W analizie wzięto pod uwagę następujące zmienne: zmienna losowa (1) związana jest z wydarzeniami z września 2001 roku; przyjmuje ona: wartość równą 1 dla roku 2001 w odniesieniu do Ukrainy; dla pozostałych lat wartość zero; wartość równą 1 dla lat 2001 i 2002 w odniesieniu do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii; dla pozostałych lat wartość zero. zmienna losowa (2) związana jest ze zmianami zasad przekraczania granic i wejściem Polski do UE; przyjmuje ona: wartość równą 1 dla lat 2004 i 2005 w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej; dla pozostałych lat wartość równą zero; wartość równą 1 dla lat 2003 i 2004 w odniesieniu do Ukrainy (z uwagi na efekt wprowadzenia wiz oraz pomarańczową rewolucję); dla pozostałych lat wartość równą zero. W 2007 dla Ukrainy dodano wartość równą 1 z uwagi na fakt przystąpienia Polski do strefy Schengen ; przekraczanie granicy przez rezydentów sąsiedzkich krajów wschodnich nie należących do UE stało się bardzo utrudnione. zmienna losowa (3), związana z ogólnoświatowym kryzysem finansowym ( w 2008 i 2009 dla wszystkich krajów przyjmuje wartość 1); zmienna losowa (4), związana z przewodniczeniem Polski w UE; w 2011 roku przyjmuje ona wartość 1. T.S.2012 13

14 W ybrane segmenty rynku T ypowa turystyka O dwiedziny krewnych i znajomych Z akupy na własne potrzeby P odróże służbowe 14 T.S.2012

15 W ybrane rynki emisyjne Przyjazdy i wydatki ogółem (turyści i odwiedzający jednodniowi) N iemcy W ielka Brytania H olandia U kraina 15 T.S.2012

16 L iczba turystów ogółem (w tys.) L T = (144,1*CPI-3651*Los3+2333,3*Lag_GBP-4805,1*Lag_USD-0,1*Eksport +0,06*Imp+1487,2*Los4)+6168,8+/-391,5 16 T.S.2012 CPI(PL) GBP_lag USD_lag Eksport Import Los3 Los4

17 W ybrane segmenty rynku Wyd _służb = (0,02*Imp+357,9*Los3- 0,02*Eksport+365*Los4)+454,1+/-112,4 Wyd _ tt = - 157,7*eur+522,9*los3+482,1*lag_eur+214,5*lag_usd -445,4 lag_gbp)+1193,3+/-47,4 17 T.S.2012 Euro Eur_lag Usd_lag Gbp_lag Los 3 Import Eksport Los 3 Los 4

18 W ybrane segmenty rynku Wyd _VFR = (-230,6*gbp+27,1*Infl-278,1*Lag_gbp=250,8*Los3 +283,5*Lag_usd+135,5*Los2+67,4*Lag_eur+3,8*lot -1,86*kol-10,6*usd)+1918,8+/-0,09 W yd _zak = (-764*los2-288,8*Infl+270,6*ceny_żyw) -26101,5 +/-165,6 18 T.S.2012

19 N iemcy L t_ N iemcy = (1005*Los1-0,02*import+508,9*stopa oszczędności -1,12*populacja)+89239,4+/-246,4 L oj _ N iemcy = (-16802,4*eur-18876,5*los1-1,9*GDP(PPS)) +149583,7+/-4640,3 19 T.S.2012 Import Populacja Stopa oszczędności Los 1 GDP(PPS) Euro Los 1

20 N iemcy L noc_obzz_ N iemcy = -2057,5usd+958,7eur-0,01*import +607,6Lag-eur+5694,9+/-197,6 L noc_hot_ N iemcy = (-58*ceny_transp_lot-722,7*Los1+8273,3)+/-234,2 20 T.S.2012 Ceny_lot Los 1 Import Usd Euro Euro_lag

21 W ielka B rytania 21 T.S.2012 W yd_T_ W ielka B rytania = 0,02*import- 0,016*eksport+37,9*CPI(PL)-74,3*CPI(kraj emisji) +228,4*usd+3019,2+/-76,6 Eksport Import CPI(PL) CPI(kraj emisji) Usd

22 F rancja 22 T.S.2012 GDP(kraj emisji) Import GDP(kraj emisji)_lag Usd_lag

23 U kraina: podróże 23 T.S.2012

24 U kraina: wydatki 24 T.S.2012 Do 2003: Eksport CPI(PL) USD Od 2004: Gbp_lag CPI(PL) Los 2 Los 3 Ceny odzieży

25 Wyjaśnienia zmian liczby turystów ogółem, wydatków w segmencie typowej turystyki, w odniesieniu do odwiedzin krewnych i znajomych kursów walut dla: Wyjaśnienia zmian liczby turystów podróży służbowych wydatków turystów z W. Brytanii; obrotów handlowych dla: Poziomu wydatków w zw. z przyjazdami po zakupy, wydatków turystów z W. Brytanii, odwiedzających jednodniowych z Ukrainy (tak liczby przyjazdów, jak i wydatków). cen na rynku polskim (CPI oraz ceny żywności, odzieży) dla: T.S.2012 25 W nioski (1) Wyniki badań dowodzą dużego znaczenia:

26 W nioski (2) O ddziaływanie różnorodnych czynników ekonomicznych powinno być analizowane osobno w odniesieniu do poszczególnych segmentów rynku: Popyt może być mało elastyczny (np. dochodowo i/lub cenowo) w odniesieniu do niektórych segmentów (np. do turystyki biznesowej), a bardziej elastyczny w stosunku do innych (np. podróży motywowanych chęcią dokonania zakupów). Dotyczy to również segmentów wyodrębnionych ze względu na kraj rezydencji. 26 T.S.2012

27 K omplementarność usług turystycznych: k lient, uciekając od dobra (usługi) o podwyższonej cenie, de facto ucieknie również od dóbr (usług) komplementarnych, nabywanych łącznie z dobrem, na które cena wzrosła. M ożliwe jest również wystąpienie podobnego mechanizmu w odniesieniu do zmian cen dóbr substytucyjnych wobec usług turystycznych, np. usług rekreacyjnych. A zatem o rozwoju i kondycji rynku turystycznego może decydować sytuacja na rynkach pozornie z nim nie związanych. W tym kontekście zrozumiała jest potrzeba analizy mieszanej elastyczności cenowej popytu. W nioski (3) 27 T.S.2012

28 P odsumowanie B adania polskie, podobnie jak szereg badań przeprowadzonych na innych rynkach, dowodzą zróżnicowanej reakcji poszczególnych segmentów rynku na zmiany rynkowe, np. kursów walut, czy cen. W arto podkreślić, że korzystne dla cudzoziemców kursy walut przyciągają raczej wydających niewiele. Świadczy o tym wzrost liczby osób pozostawiających na terenie Polski relatywnie najmniejsze sumy w okresach spadku kursu złotego. 28 T.S.2012

29 Dziękuję za uwagę t.skalska@gmail.com 29 T.S.2012


Pobierz ppt "Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny T eresa S kalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google