Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od stycznia 2011 roku LGD Brynica to nie granica tworzą gminy: g. Bobrowniki g. Bobrowniki g. Mierzęcice g. Mierzęcice g. Ożarowice g. Ożarowice g.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od stycznia 2011 roku LGD Brynica to nie granica tworzą gminy: g. Bobrowniki g. Bobrowniki g. Mierzęcice g. Mierzęcice g. Ożarowice g. Ożarowice g."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Od stycznia 2011 roku LGD Brynica to nie granica tworzą gminy: g. Bobrowniki g. Bobrowniki g. Mierzęcice g. Mierzęcice g. Ożarowice g. Ożarowice g. Psary g. Psary g. Siewierz g. Siewierz g. Świerklaniec g. Świerklaniec g. Woźniki g. Woźniki Łączna powierzchnia obszaru LGD to 480 km 2 Obszar ten zamieszkuje 68 954osób

4

5 Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica działa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - LEADER, który jest realizowany w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku. LEADER jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, które polega na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę oraz umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą lokalną grupę działania (LGD) – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty. Realizacja wspomnianych projektów przyczyni się do osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

6 Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju mogą realizować projekty, które kwalifikują się do wsparcia finansowego w ramach działania 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które obejmuje: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie przyczyni się do m.in. - zwiększenia miejsc pracy - zwiększenia różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich. Poprzez wdrażanie podejścia LEADER możliwe będzie wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie lokalnej strategii pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

7 Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). LSR składa się z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działania, które mogą zdynamizować rozwój obszaru. LSR zawiera m.in.: 1) rodzaje projektów preferowanych do realizacji czyli projekty przyczyniające się do efektywnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych. 2)kryteria oceny projektów – ważne dla beneficjentów zarówno na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie jaki i dla Rady LGD oceniającej złożone wnioski ! Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR. Aby operacja mogła być realizowana w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, musi być zgodna z celami LSR i musi zostać wybrana przez organ decyzyjny LGD do sfinansowania ze środków LGD.

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

9 Małe projekty są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. POZIOM DOFINANSOWANIA Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. *ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013

10 BENEFICJENT: 1.osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze. 2.osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

11 ZAKRES POMOCY 1.podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2.podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych: 3.rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a.promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b.kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c.kultywowanie języka regionalnego i gwary, d.kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

12 4.rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a.utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

13 6.zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c. remont lub wyposażenie muzeów, d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; 7.inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; 8.wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

14 KRYTERIA DOSTĘPU czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc: Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt: 1. nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania: a) z Funduszu Kościelnego b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego 2. będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. 3. płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

15 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ KOSZTY: 1.Robót budowlanych. 2.Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych. 3.Podłączenia do Internetu. 4.Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu bądź wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów prasowych w prasie. 5.Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu. 6.Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich. 7.Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu.

16 8.Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź sportowych. 9.Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych. 10.Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej. 11.Tworzenia stron internetowych. 12.Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów. 13.Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia. 14.Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń. 15.Noclegu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni. 16.Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

17 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne: 1.Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości. 2.Opłat za patenty lub licencje. 3.Badań lub analiz. 4.Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się także: 1. Podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

18 Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. BENEFICJENT 1.Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 2.osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 3. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.

19 ZAKRES POMOCY Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: A.remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; B.remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; C.kształtowania przestrzeni publicznej; D.budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; E.zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; F.odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

20 KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1.projekt jest realizowany: w gminie wiejskiej, albo w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.; 2.projekt nie ma charakteru komercyjnego;

21 3. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu; 4. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. 5. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. 6. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

22 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się koszty: 1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków. 2. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury. 3. Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli. 4. Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów. 5. Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 6. Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku. 7. Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej. 8. Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości.

23 10. Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne. 11.Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn. 12. Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji. 14. Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji. 15. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

24 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne: 1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, usług geodezyjno- kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego. 2. Opłat za patenty lub licencje. 3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. 4. Przygotowywania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ TAKŻE PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT).

25 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu. POZIOM POMOCY Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 20 % kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW. Beneficjenci - organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków Unii Europejskiej i krajowych. *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

26 Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. BENEFICJENT Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót lub sumę bilansową nieprzekraczającą równowartości w zł 2 mln euro. Status mikroprzedsiębiorstwa musi być spełniony przez trzy kolejne lata. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw *Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

27 ZAKRES POMOCY Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: A.usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; B.usług dla ludności; C.sprzedaży hurtowej i detalicznej; D.rzemiosła lub rękodzielnictwa; E.robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; F.usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; G.usług transportowych; H.usług komunalnych; I.przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; J.magazynowania lub przechowywania towarów; K.wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; L.rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

28 KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1.operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2.operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3.siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: A.w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

29 B.na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

30 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się koszty: 1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 3. Zagospodarowania terenu. 4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu. 5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.

31 6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające: a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych, b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe. 7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

32 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne: 1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych. 2. Opłat za patenty lub licencje. 3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się także koszty: 1. Transportu do miejsca realizacji operacji: a) materiałów służących realizacji operacji, b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. 2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją. POMOC NIE OBEJMUJE KOSZTÓW: 1. Podatku od towarów i usług (VAT). 2. Nabycia nieruchomości. 3. Zakupu rzeczy używanych.

33 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

34 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. POZIOM POMOCY Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

35 Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia. BENEFICJENT Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej *

36 KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt: 1.jest uzasadniony ekonomicznie; 2.spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu; 3.jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie; 4.jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

37 ZAKRES POMOCY Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1)usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2)usług dla ludności; 3)sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4)rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5)robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych ; 6)usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7)usług transportowych; 8)usług komunalnych; 9)przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

38 KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI 1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. 3. Zagospodarowania terenu. 4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu. 5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej. 6. Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,

39 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. POZIOM POMOCY Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu. b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe 7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

40 1.1. CEL SZCZEGÓŁOWY WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY INFRSTRUKTURY SPOŁECZNEJ 1.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWA I REMONTY OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH WAŻNE FUNKCJE PUBLICZNE 1.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWA I REMONTY INFRSTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ 1.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE ROZWÓJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO UATRAKCYJNIENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH

41 1.2. CEL SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 1.2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE OZNAKOWANIE I ROZBUDOWA MAŁEJ INFRSTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI TRAS ROWEROWYCH I KONNYCH 1.2.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWA MIEJSC WYPOCZYNKU I BIWAKOWYCH 1.2.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE ROZWÓJ I ROBUDOWA INFRSTRUKTURY TECHNICZNEJ W TYM CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI

42 PREFEROWANE PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ budowa, remonty i wyposażenie budynków użyteczności publicznej ( świetlice wiejskie, salki itd.), stworzenie przestrzeni rekreacji np. placów zabaw, zakup wyposażenia do celów rekreacyjnych, rozbudowa i rozwój infrastruktury technicznej (chodniki, parkingi, rewitalizacja terenu wokół budynków użyteczności publicznej, kształtowanie centrów miejscowości), budowa obiektów sportowych, restauracja i zabezpieczanie obiektów zabytkowych, operacje w zakresie budowy małej infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie przestrzeni do celów rekreacyjnych (ścieżki rowerowe i konne), operacje z zakresu usług turystycznych (np. ścieżki rowerowe)

43 2.1. CEL SZCZEGÓŁOWY WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH W ZAKRESIE SZERZENIA WIEDZY 2.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE M.IN. W POZYSKIWANIU ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 2.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD 2.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE ROZWÓJ NOWOCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA PRZEZ INTERNET

44 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2.3. CEL SZCZEGÓŁOWY ROZWÓJ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI NA OBSZARZE LGD 2.2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE SZKOLENIA. PRZEKAZYWANIE WIEDZY POMAGAJĄCEJ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 2.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE TWORZENIE CENTRUM INNOWACYJNOŚCI, WSPIERAJACYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW 2.3.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE INICJATYWY LOKALNE SAMORZADÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH NOWOCZESNE METODY KOMUNIKACJI 2.3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O OBSZARZE LGD

45 PREFEROWANE PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ: ROZWOJ WIEDZY, INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI szkolenia, warsztaty o różnorodnej tematyce, portali, wortali, zarówno internetowych jaki i tradycyjne rozpowszechnianych biuletynów, informatorów, przewodników po lokalnych atrakcjach, tworzenie centrów edukacji, tworzenie centrów innowacyjności, zakup wyposażenia i maszyn, powstawanie innowacyjnych firm świadczących usługi szkoleniowe, powstawanie nowoczesnej infrastruktury związanej ze szkoleniami, powstawanie infrastruktury edukacyjnej na bazie agroturystyki.

46 3.1. CEL SZCZEGÓŁOWY WSPIERANIE INICJATYWY W ZAKRESIE TWORZENIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W OPARCIU O WALORY HISTORYCZNE, ARCHITEKTONICZE I PRZYRODNICZE 3.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ODNAWIANIE, OZNAKOWANIE I KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH 3.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERANIE ROZWOJU I WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 3.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE TWORZENIE SKANSENU KULTURY LOKALNEJ ORAZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH

47 3.2. CEL SZCZEGÓŁOWY UPOSZECHNIANIE ORAZ UATRAKCYJNIANIE INICJATYW LOKALNYCH INSTYTUCJI, SAMORZADÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 3.2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE INICJATYWY LOKALNE W ZAKRESIE EKSPOZYCJI PUBLIKACJI I PROMOCJI WALORÓW LOKALNYCH OBSZARU LGD 3.2.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERANIE ROZWOJU TECHNICZNEGO I MATERIALNEGO ORGANIZACJI UKIERUNKOWANYCH NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY LOKALNEJ 3.2.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZACJA DZIAŁAŃ KULTURALNO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZRYWKOWYCH NA OBSZARZE LGD

48 3.3. CEL SZCZEGÓŁOWY ROZSZERZANIE OFERTY KULTURALNEJ ORAZ AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU 3.3.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE INICJATYWY LOKALNE PROMUJĄCE WALORY LOKALNE ORAZ POSZERZAJĄCYCH FORMY REKREACJI NA OBSZARZE LGD W SZCZEGÓLNOŚCI IMPREZY KULTURALNE 3.3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIE INICJATYWY WSPIERAJĄCE PROGRAM AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W SZCZEGÓLNOŚCI IMPREZY ORAZ ZAWODY SPORTOWE 3.3.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYCIECZEK TEMATYCZNYCH, WYJAZDÓW I WIZYT STUDYJNYCH

49 PREFEROWANE PROJEKTY W RAMACH DZIAŁAŃ: WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ JAKO ELEMENT PROMOCJI LOKALNEJ organizacja imprez promujących tradycje regionu, organizacja imprez promujących aktywność sportową, organizacja wyjazdów, wycieczek i wizyt studyjnych, promowanie walorów lokalnych ( publikacje, materiały promocyjne, monografie, wystawy, ekspozycje itp.), remonty obiektów zabytkowych, spotkania autorskie, szkolenia i warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, itd., zakup wyposażenia rekreacyjno – turystycznego,

50 zakup wyposażenie związanego z działalnością na rzecz kultywowania tradycji regionu ( stroje, mundury, instrumenty, rekwizyty itd.), remonty, tworzenie skansenów i muzeów kultury lokalnej, poprawa infrastruktury umożliwiającej edukację mieszkańców, powstawanie infrastruktury związanej ze szkoleniami tematycznymi, powstanie infrastruktury edukacyjnej na bazie agroturystyki, tworzenie przedsiębiorstw społecznych świadczących usługi na bazie produktów lokalnych, rozwój działalności związanej produkcją lokalnych produktów kulinarnych, modernizacja gospodarstw agroturystycznych.

51 Każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać w wyniku oceny Rady: -min. 1 punkt wg kryteriów wyznaczonych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - min. 3 punkty wg kryteriów wyznaczonych dla działań: a) Odnowa i rozwój wsi b) Małe projekty c) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

52 MAŁE PROJEKTY Punkty przyznawane są za: 1.Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: (od 0 – 3 pkt) 2.Miejsce realizacji projektu: (0 – 2 pkt) 3.Innowacyjność projektu: (0 – 5 pkt) 4.Poziom zaangażowania społeczności lokalnej: (0 -5 pkt ) 5.Zasięg oddziaływania projektu: (1 – 2 pkt) 6.Wysokość wnioskowanej pomocy (0 – 3 pkt) RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEORLNICZEJ Punkty przyznawane są za: 1.Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: (od 0 – 3 pkt) 2.Innowacyjność projektu: (0 – 5 pkt) 3.Projekty związane z agroturystyką: (0 -5 pkt ) 4.Wysokość wnioskowanej pomocy (0 – 3 pkt)

53 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Punkty przyznawane są za: 1.Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: (od 0 – 3 pkt) 2.Miejsce realizacji projektu: (0 – 2 pkt) 3.Projekt związany z poprawą jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich: (0 – 5 pkt) 4.Wysokość wnioskowanej pomocy (0 – 3 pkt) TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Punkty przyznawane są za: 1.Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy: (od 0 – 3 pkt) 2.Innowacyjność projektu: (0 – 5 pkt) 3.Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w sektorze usług: (0 – 3 pkt) 4.Zdolność wnioskodawcy do zapewnienia finansowania projektu: (0 - 3 pkt) 5.Wysokość wnioskowanej pomocy (0 – 3 pkt)

54 1.Zapoznaj się z Celami LSR ułatwi to przygotowanie opisowej części wniosku, w której należy przedstawić korzyści płynące z realizacji inwestycji dla obszaru LGD 2. Zapoznaj się z Lokalnymi Kryteriami Wyboru będziesz wiedział za jakie elementy projektu Rada LGD przyznaje punkty, decydujące o wyborze do dofinansowania 3. Instrukcja do wypełnienia wniosku nie odpowie na wszystkie pytania, ale pomoże rozpocząć pracę z wnioskiem 4.Odpowiednie Rozporządzenie dot. 1 z 4 działań 5. Upewnij się czy wersja formularza wniosku jest aktualna! A jeśli masz wątpliwości......to zadzwoń do biura LGD Brynica to nie granica !

55 DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM LGD BRYNICA TO NIE GRANICA? 1.Przynależność do LGD umożliwia realny wpływ na kierunek działania LGD i na to, w jaki sposób zostaną zagospodarowane unijne fundusze przeznaczone dla obszaru 7 gmin. 2.Członkowie LGD mają możliwość bezpłatnego podnoszenia umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach zarówno tych organizowanych przez LGD jak i tych, na które LGD jest bezpłatnie zapraszana.. 3.Członkowie LGD mają również dostęp do bieżących informacji o dofinansowaniu, a także mają możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów ds. projektów przy składaniu wniosków. Obecnie LGD Brynica to nie granica ma 42 członków wśród, których są m.in. przedsiębiorcy, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz Kluby sportowe.

56 KROK 1 Na początku zachęcamy do zapoznania się ze Statutem oraz LSR LGD Brynica to nie granica KROK 2 Ze strony internetowej LGD Brynica to nie granica należy pobrać i wypełnić stosowny druk deklaracji członkowskiej oraz wzór uchwały KROK 3 Wypełnioną deklarację, uchwałę, aktualny KRS oraz statut podmiotu należy dostarczyć osobiście do biura LGD znajdującego się w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5 KROK 4 Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd LGD przyjmuje członków zwykłą większością głosów w drodze uchwały. KROK 5 Po przyjęciu do grona członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 20 zł/ rok. KROK 1 Na początku zachęcamy do zapoznania się ze Statutem oraz LSR LGD Brynica to nie granica KROK 2 Ze strony internetowej LGD Brynica to nie granica należy pobrać i wypełnić stosowny druk deklaracji członkowskiej oraz wzór uchwały KROK 3 Wypełnioną deklarację, uchwałę, aktualny KRS oraz statut podmiotu należy dostarczyć osobiście do biura LGD znajdującego się w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5 KROK 4 Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd LGD przyjmuje członków zwykłą większością głosów w drodze uchwały. KROK 5 Po przyjęciu do grona członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 20 zł/ rok.

57 LGD - BRYNICA. PL STRONA L OKALNEJ G RUPA D ZIAŁANIA B RYNICA TO NIE GRANICA SLASKIE. PL STRONA W OJEWÓDZTWA Ś LĄSKIEGO, NA KTÓREJ ZNAJDĄ P AŃSTWO INFORMACJE O PROGRAMACH EUROPEJSKICH I INICJATYWACH REGIONALNYCH PROW. ROLNICY. COM STRONA POŚWIECONA DZIAŁANIOM P ROGRAMU R OZWOJU O BSZARÓW W SI 2007 - 2013 MINROL. GOV. PL STRONA M INISTERSTWA R OLNICTWA I R OZWOJU W SI NGO. PL STRONA O INICJATYWACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, DORADZTWO, SZKOLENIA ITP. INWESTYCJAWKADRY. INFO. PL ZBIÓR NAJNOWSZYCH INFORMACJI O SZKOLENIACH I PROJEKTACH PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE M. IN. CZŁONKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH.

58


Pobierz ppt "Od stycznia 2011 roku LGD Brynica to nie granica tworzą gminy: g. Bobrowniki g. Bobrowniki g. Mierzęcice g. Mierzęcice g. Ożarowice g. Ożarowice g."

Podobne prezentacje


Reklamy Google