Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

2 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Projekt Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ………. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata ” Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późń. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata ” jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchyla się: Uchwałę nr VI/36/99 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia podstawowego dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

3 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Projekt Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ………. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata ” UZASADNIENIE 1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały: W związku ze zmianą warunków społeczno-gospodarczych w powiecie chrzanowskim oraz przystąpieniem Polski do UE koniecznym stało się uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego. Opracowany w wyniku prac Konwentu strategicznego dokument obowiązywać będzie w latach Jego coroczną weryfikację przeprowadzać będzie Wydział Promocji i Rozwoju, a zatwierdzać Rada Powiatu Chrzanowskiego. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata ” jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata (projekt) oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi, na podstawie których będzie można aplikować po fundusze strukturalne UE w kolejnym okresie budżetowania Posiadanie przez powiat strategii rozwoju jest niezbędnym elementem pozwalającym na pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań. Mając na uwadze powyższe argumenty przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały: Dokument jest zbiorem zadań przeznaczonych do realizacji nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale przez całą społeczność lokalną i wszystkie instytucje działające na terenie powiatu. Poprzez realizację zadań zawartych w strategii spełniona będzie jedna z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej UE, jaką jest zasada partnerstwa. Realizacja strategii w dużej mierze opierać się będzie na efektywnej współpracy gmin powiatu, starostwa powiatowego oraz lokalnych stowarzyszeń społecznych. 3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia: Brak skutków finansowych. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

4 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Pojęcia Kierunki rozwoju główne kierunki rozwoju to obszary mogące stać się „kołami zamachowymi” dla rozwoju powiatu. Cele strategiczne są to cele należące do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy osiągnąć ?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10 – 15 lat. Cele operacyjne dot. średniego horyzontu czasowego (3 – 5 lat). Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób to osiągnąć ?, wskazują określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

5 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Kierunki rozwoju Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna Gospodarka lokalna Kultura, sport i rekreacja Usługi społeczne dla mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

6 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Cele operacyjne: Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Cel strategiczny: Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu Cele operacyjne: Aktywizacja terenów poprzemysłowych Tworzenie warunków dla powstawania nowych terenów inwestycyjnych Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

7 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu Zadania: Rozbudowa węzła autostratowego w Byczynie – połączenie z obwodnicami chrzanowską oraz trzebińską Budowa północnej obwodnicy miasta Chrzanowa oraz południowej obwodnicy miasta Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79 Budowa węzła rudniańskiego na autostradzie A4 Budowa wschodniej obwodnicy miasta Trzebinia Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Kroczymiechu na drodze wojewódzkiej nr 933 Budowa obwodnicy Libiąż – Chrzanów Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanowa Budowa obwodnicy miejscowości Babice Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Budowa połączenia od autostrady A4 do Szpitala Powiatowego i Osiedla Północ – Tysiąclecie w Chrzanowie Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

8 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu Zadania: Opracowanie efektywnego systemu transportu zbiorowego wewnątrz powiatu Modernizacja ul. Podwale w Chrzanowie Opracowanie Strategii Drogowej Powiatu Chrzanowskiego – długookresowego, operacyjnego programu budowy, bieżącego utrzymania i modernizacji dróg powiatowych sprzęgniętego z drogowymi planami inwestycyjnymi gmin i innych organów zarządczych Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg powiatowych Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg gminnych w powiecie chrzanowskim, zgodnie z gminnymi planami utrzymania dróg układu podstawowego Modernizacja przejść dróg o dużym znaczeniu dla ruchu lokalnego i regionalnego z torowiskami kolejowymi Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

9 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami Zadania: Realizacja projektu kanalizacji na terenie powiatu chrzanowskiego w ramach środków z Funduszu Spójności Realizacja koncepcji kanalizacji wschodniej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna, Sanki Realizacja koncepcji kanalizacji południowej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku komunalnego Gmin Zator, Wieprz, Babice Wdrażanie koncepcji rozwiązujących problemy kanalizacyjne na terenach wiejskich powiatu Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich powiatu Realizacja zadań służących ochronie przed powodzią Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Prowadzenie monitoringu regionalnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

10 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zadania: Opracowanie Powiatowego Programu Rewitalizacji Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Libiąż Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Chrzanów Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Trzebinia Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Alwernia Rekultywacja składowisk odpadów pogórniczych i terenów zapadliskowych na terenie powiatu Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

11 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Zadania: Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, w tym samorządowych Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu Budowa i wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną centrów zarządzania Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

12 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu Aktywizacja terenów poprzemysłowych Zadania: Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego Tworzenie i zagospodarowanie stref aktywności gospodarczej na terenie powiatu chrzanowskiego Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów poprzemysłowych w skali całego powiatu wraz z określeniem stanu infrastruktury technicznej na tych obszarach oraz potencjalnym przeznaczeniem Opracowanie kompleksowej oferty wolnych działek i obiektów poprzemysłowych na terenie powiatu, przeznaczonych na działalność inwestycyjną – druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w Internecie i jej stała aktualizacja Inicjowanie spotkań, konferencji, seminariów z udziałem wszystkich właścicieli gruntów w powiecie chrzanowskim, poświęconych organizacji wspólnej promocji terenów inwestycyjnych Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

13 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu Tworzenie warunków dla powstania nowych terenów inwestycyjnych Zadania: Podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki przestrzennej w gminach powiatu chrzanowskiego Nawiązywanie współpracy z sąsiednimi powiatami, w tym szczególnie z powiatem olkuskim i oświęcimskim w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (głównie drogowej) i aktywizacji gospodarczej przygranicznych części powiatu chrzanowskiego Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji terenów przeznaczonych w przyszłości do zainwestowania pod działalności produkcyjne, usługowe i handlowe na terenach gmin wchodzących w skład powiatu Kompleksowe uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

14 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna
Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych Zadania: Współpraca organizacyjna i finansowa samorządów lokalnych w procesie promocji ofert inwestycyjnych powiatu oraz jego walorów gospodarczych Intensywna promocja ofert inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu chrzanowskiego oraz jego walorów gospodarczych Organizacja targów, wystaw i prezentacja ofert inwestycyjnych gmin z terenu powiatu lokalnym przedsiębiorcom oraz inwestorom zewnętrznym - współpraca władz samorządowych oraz lokalnych organizacji skupiających przedsiębiorców Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z instytucjami regionalnymi prowadzącymi działania promujące gospodarkę województwa małopolskiego Utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi o charakterze branżowym w celu kreowania korzystnego wizerunku powiatu chrzanowskiego jako miejsca do inwestowania Aktywna promocja produktu lokalnego Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

15 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw Cele operacyjne: Zwiększenie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm Cel strategiczny: Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu Cele operacyjne: Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

16 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw Zwiększanie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Zadania: Utworzenie powiatowego Punktu Informacyjnego o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego Współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w zakresie przekazywania informacji przedsiębiorcom o istniejących funduszach pożyczkowych i funduszach poręczeń kredytowych Stworzenie powiatowego portalu internetowego dla lokalnych przedsiębiorców Pomoc w organizacji systematycznych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej Wykorzystanie e-learningu jako nowoczesnej metody prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców Organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych przy współudziale samorządów i przedsiębiorców Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

17 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm Zadania: Przyjęcie powiatowego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej Opracowanie Raportu o stanie rzemiosła w Powiecie Rozbudowa systemu elektronicznej administracji na terenie Powiatu Chrzanowskiego Dostosowanie czasu pracy urzędów, instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców Organizacja dorocznych targów gospodarczych na terenie powiatu Podjęcie inicjatywy utworzenia ośrodka konferencyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

18 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu Zadania: Popularyzacja działań na rzecz zagospodarowania niewykorzystywanych terenów rolnych Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych na terenie Powiatu Udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego dla producentów zainteresowanych rejestracją produktu lokalnego oraz promocja zarejestrowanych produktów Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

19 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego Zadania: Pobudzanie aktywności mieszkańców do włączania się w działania na rzecz kreowania rozwoju wiejskich w oparciu o koncepcję Leader+ Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

20 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Gospodarka lokalna Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego Zadania: Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Powiatu Tworzenie warunków do rozbudowy bazy gastronomiczno-noclegowej na terenach czystych ekologicznie Powiatu Chrzanowskiego Prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w sferze agroturystyki wśród mieszkańców Utworzenie trasy turystycznej „Lokomotywą Fabloku po Powiecie” Stałe prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

21 Kultura, sport i rekreacja
Cel strategiczny: Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Cele operacyjne: Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Powiecie Chrzanowskim Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie Powiatu Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości Powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

22 Kultura, sport i rekreacja
Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie chrzanowskim Zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną na terenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie Zagospodarowanie na potrzeby rekreacji terenów przyległych do Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini Uporządkowanie istniejących i tworzenie nowych szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Budowa pomostu wędkarskiego przy starorzeczu w Rozkochowie Budowa hali widowiskowo – sportowej na terenie miasta Alwernia Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

23 Kultura, sport i rekreacja
Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców powiatu chrzanowskiego Zadania: Promocja działalności zespołów folklorystycznych z terenu powiatu Upowszechnianie tradycyjnych potraw wśród mieszkańców i gości powiatu Wspieranie organizacji imprez masowych oraz prezentujących rękodzieło ludowe i dorobek lokalnych artystów Kontynuacja przygotowywania rocznego kalendarza imprez przy współpracy z samorządami gminnymi i innymi instytucjami z terenu powiatu Nawiązanie i rozwój współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi w zakresie organizacji dorocznej imprezy o znaczeniu regionalnym w Chrzanowie Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

24 Kultura, sport i rekreacja
Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie powiatu Zadania: Zabezpieczenie i odbudowa zamku w Lipowcu Podejmowanie działań na rzecz udostępniania zwiedzającym Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Płazie i kościoła w Mętkowie pw. Matki Bożej Częstochowskiej Wspieranie rozwoju sanktuariów w Płokach, Trzebini i Alwerni Rewitalizacja rynku w Alwerni przy zachowaniu starej zabudowy Remont i adaptacja na potrzeby centrum naukowego, edukacyjnego i konferencyjnego zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej Ochrona istniejących obiektów i dalszy rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie Wspieranie rozwoju działalności Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni Utworzenie Muzeum Kopalnictwa w dawnym szybie górniczym na terenie powiatu Adaptacja budynku przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Utworzenie Szlaku Miejsc Papieskich na terenie powiatu chrzanowskiego Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

25 Kultura, sport i rekreacja
Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości powiatu Zadania: Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania i zamieszczenia informacji w regionalnym portalu internetowym o miejscach godnych zwiedzenia na terenie Powiatu Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Diecezjalnym Centrum Informacji Promocji i Turystyki w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej Szlaku Architektury Drewnianej na terenie powiatu Podejmowanie działań na rzecz budowy przekaźników telewizyjnych umożliwiających odbiór krakowskiego programu regionalnego telewizji publicznej Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

26 Usługi społeczne dla mieszkańców
Cel strategiczny: Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Cele operacyjne: Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży Cel strategiczny: Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie Cele operacyjne: Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

27 Usługi społeczne dla mieszkańców
Cel strategiczny: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Cele operacyjne: Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

28 Usługi społeczne dla mieszkańców
Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu Zadania: Prowadzenie remontów i adaptacji budynków szkół ponadgimnazjalnych służących zmniejszaniu kosztów utrzymania Doskonalenie zaplecza lokalowego i wyposażenia warsztatów szkolnych i laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Modernizacja wyposażenia komputerowego szkół powiatowych Budowa sal gimnastycznych i modernizacja zaplecza sportowego przy szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Remont bazy lokalowej i podnoszenie standardów wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini wraz z filiami Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

29 Usługi społeczne dla mieszkańców
Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy Zadania: Współpraca władz powiatu ze środowiskami gospodarczymi i społecznymi w poszerzaniu oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku pracy Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie i organizacjami przedsiębiorców w zakresie doradztwa zawodowego i kształtowania kariery zawodowej młodych ludzi Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z przedsiębiorcami w organizacji systemu praktyk uczniowskich w zakładach pracy powiatu Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

30 Usługi społeczne dla mieszkańców
Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy Zadania: Wykorzystanie międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomości języków obcych i realizacji wspólnych projektów Realizacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Rozwój systemu nagród i stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniających się w nauce Rozwój systemu nagród dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za osiągnięcia w nauczaniu i wychowaniu młodzieży Realizacja programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

31 Usługi społeczne dla mieszkańców
Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży Zadania: Uwzględnianie w procesie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych zagadnień przygotowujących młodzież do życia w warunkach państwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej i konkurencyjnego rynku pracy Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych i konkursów pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów Opracowanie i promocja kompleksowej powiatowej oferty „czasu wolnego” dla młodzieży Promocja wśród młodzieży zasad wolontariatu i uczestnictwa w działaniach organizacji pozarządowych Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

32 Usługi społeczne dla mieszkańców
Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy Zadania: Prowadzenie cyklicznych badań i diagnoz lokalnego rynku pracy Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wśród osób bezrobotnych i przedsiębiorców w zakresie możliwości korzystania z programów rynku pracy, w tym udziału w szkoleniach – uruchomienie stanowiska ds. informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie Promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej Organizacja lokalnych targów i giełd pracy Organizacja i prowadzenie programu staży zagranicznych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów studiów z terenu powiatu Promocja wolontariatu jako szansy na pierwszą pracę lub szansy na wyjście z bezrobocia Program robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z samorządami gmin i powiatu chrzanowskiego Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

33 Usługi społeczne dla mieszkańców
Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących Zadania: Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców Organizacja szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje osób bezrobotnych Wspieranie procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym kształcenia „na odległość” – pomoc władz powiatu w organizacji kursów i szkoleń doskonalących oraz przekwalifikowujących dla mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

34 Usługi społeczne dla mieszkańców
Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Zadania: Rozwój nowych form doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracujących (np. przez internet) Utworzenie sali komputerowej z wielostanowiskowym dostępem do Internetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie Utworzenie Punktów Szansy Zawodowej w gminach powiatu chrzanowskiego Doskonalenie systemu pośrednictwa pracy w powiecie Rozwój doskonalenia zawodowego kadr Powiatowego Urzędu Pracy Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

35 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu Zadania: Prowadzenie cyklicznych działań z zakresu profilaktyki zdrowia, np. bezpłatne badania i konsultacje medyczne dla mieszkańców powiatu Prowadzenie intensywnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży Zapewnienie warunków do leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków Stworzenie systemu wsparcia rodzin z problemami uzależnień oraz wsparcia osób współuzależnionych Współpraca z wojewódzkimi i krajowymi ośrodkami zajmującymi się uzależnieniami Promocja zdrowego stylu życia oraz kreowanie mody na sport, rekreację ruchową i aktywny styl życia Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

36 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności Zadania: Dostosowanie zaplecza lokalowego i technicznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do wymogów ustawowych Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Chrzanowie aparatury medycznej zapewniającej wysokie standardy usług Rozwój opieki psychiatrycznej przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie Zorganizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Doskonalenie współpracy samorządu powiatowego, samorządów gminnych i służb ratowniczych (policja, straż pożarna, służby medyczne, inspekcje techniczne) w ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego Prowadzenie wśród mieszkańców powiatu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zachowania w sytuacjach zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy Zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Opracowanie mapy zagrożeń zdrowotnych dla powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

37 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie Zadania: Organizacja Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie Organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających na polu pomocy społecznej w powiecie Dostosowanie standardu Domu Pomocy Społecznej w Płazie do wymogów ustawowych i rozszerzenie oferty placówki o nowe usługi Współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i rodziny zastępcze Wspieranie inicjatyw służących utworzeniu Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wspieranie rozwoju zatrudnienia socjalnego osób młodych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej w powiecie Prowadzenie akcji uświadamiających mieszkańcom rolę i zasady funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie Współpraca instytucji pomocy społecznej w powiecie w aplikowaniu po fundusze strukturalne Unii Europejskiej Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

38 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem Zadania: Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej Wspieranie rozwoju grup wsparcia dla różnych odbiorców, według zdiagnozowanych potrzeb Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej i adopcyjnej (rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka) Realizacja wspólnych projektów z organizacjami i instytucjami z terenu powiatu i regionu, działającymi na rzecz rodzin i dzieci Wspieranie tworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

39 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi Zadania: Powołanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Organizacja procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Organizacja procesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych i w instytucjach publicznych Udzielanie doradztwa i informacji w ramach niepublicznych inicjatyw (prywatnych, pozarządowych) służących powstawaniu w powiecie instytucji nastawionych na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

40 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu Zadania: Utworzenie w strukturze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie funkcji Koordynatora ds. Organizacji Pozarządowych Zorganizowanie cyklicznego Forum Organizacji Pozarządowych mającego formę kwartalnych spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych i przyznawanie dotacji w formie otwartych konkursów Bezpłatne użyczanie pomieszczeń będących w dyspozycji powiatu na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych (np. na spotkania i konferencje o charakterze niekomercyjnym) Prowadzenie przez Starostwo Powiatowe i organizacje pozarządowe wspólnych działań promocyjno-informacyjnych Współpraca władz powiatu i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych Wspieranie organizacji pozarządowych w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z organizacjami o podobnym charakterze w miastach i regionach partnerskich powiatu i gmin z terenu powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

41 Usługi społeczne dla mieszkańców
Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie Zadania: Utworzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Identyfikacja na terenie powiatu stref o zwiększonym poziomie przestępczości Wspieranie Komendy Powiatowej Policji w zakresie doskonalenia zaplecza lokalowego, wyposażenia technicznego oraz liczby etatów Współpraca Policji i Straży Miejskich z terenu powiatu (Chrzanów, Libiąż) w zmniejszaniu przestępczości i minimalizacji zagrożeń Prowadzenie szerokiego zakresu działań informacyjnych i prewencyjnych mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

42 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015
Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, żarliwość w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata ”. Składają również specjalne podziękowania na ręce Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, Wicestarosty Stanisławy Klimczak, Burmistrza Gminy Alwernia Jana Rychlika, Wójta Gminy Babice Wiesława Domina, Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita, Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka, Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Klementyny Kłeczek, Z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Joanny Wątroby oraz Radnych Powiatu Chrzanowskiego: Burzej Jan - Przewodniczący Rady Powiatu Liszka Antoni – Wiceprzewodniczący Szczęśniak Janusz – Wiceprzewodniczący Adamczak Tadeusz Boroń Kazimierz Cypcar Wiktor Gawronek Antoni Girek-Lasek Lidia Głowacz Jolanta Gniewek Zofia Jura Andrzej Kamiński Marek Kasperek Krzysztof Kikla Czesława Kikla Tomasz Klatka Zbigniew Klimczak Stanisława Kołacz Tadeusz Komorowska Aldona Luboń Sławomir Pająk Tadeusz Rembiecha Piotr Rożnawski Stefan Urbański Antoni Woźniak Alicja Głównym konsultantem był Wojciech Odzimek – Samodzielny Specjalista ds. Zarządzania Strategicznego w MISTiA. Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA: Janusz Krzyżak Tomasz Rutkowski Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata

43 Dziękujemy Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2 Chrzanów


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google