Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

2 2 Projekt Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ………. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchyla się: Uchwałę nr VI/36/99 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przyjęcia podstawowego dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20153 1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały: 1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały: W związku ze zmianą warunków społeczno-gospodarczych w powiecie chrzanowskim oraz przystąpieniem Polski do UE koniecznym stało się uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego. Opracowany w wyniku prac Konwentu strategicznego dokument obowiązywać będzie w latach 2006-2015. Jego coroczną weryfikację przeprowadzać będzie Wydział Promocji i Rozwoju, a zatwierdzać Rada Powiatu Chrzanowskiego. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015 jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (projekt) oraz Sektorowymi Programami Operacyjnymi, na podstawie których będzie można aplikować po fundusze strukturalne UE w kolejnym okresie budżetowania 2007-2013. Posiadanie przez powiat strategii rozwoju jest niezbędnym elementem pozwalającym na pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań. Mając na uwadze powyższe argumenty przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały: 2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały: Dokument jest zbiorem zadań przeznaczonych do realizacji nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale przez całą społeczność lokalną i wszystkie instytucje działające na terenie powiatu. Poprzez realizację zadań zawartych w strategii spełniona będzie jedna z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej UE, jaką jest zasada partnerstwa. Realizacja strategii w dużej mierze opierać się będzie na efektywnej współpracy gmin powiatu, starostwa powiatowego oraz lokalnych stowarzyszeń społecznych. 3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia: Brak skutków finansowych. UZASADNIENIE Projekt Uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr ………. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

4 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20154 Pojęcia Kierunki rozwoju główne kierunki rozwoju to obszary mogące stać się kołami zamachowymi dla rozwoju powiatu. Cele strategiczne są to cele należące do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy osiągnąć ?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10 – 15 lat. Cele operacyjne dot. średniego horyzontu czasowego (3 – 5 lat). Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób to osiągnąć ?, wskazują określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Zadania to konkretne działania służące realizacji celów.

5 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20155 Kierunki rozwoju Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna Gospodarka lokalna Kultura, sport i rekreacja Usługi społeczne dla mieszkańców

6 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20156 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna Cel strategiczny: I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Cel strategiczny: II.Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu Cele operacyjne: 1.Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu 2.Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami 3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Cele operacyjne: 1.Aktywizacja terenów poprzemysłowych 2.Tworzenie warunków dla powstawania nowych terenów inwestycyjnych 3.Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych

7 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20157 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 1.Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu Zadania: 1.Rozbudowa węzła autostratowego w Byczynie – połączenie z obwodnicami chrzanowską oraz trzebińską 2.Budowa północnej obwodnicy miasta Chrzanowa oraz południowej obwodnicy miasta Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79 3.Budowa węzła rudniańskiego na autostradzie A4 4.Budowa wschodniej obwodnicy miasta Trzebinia 5.Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Kroczymiechu na drodze wojewódzkiej nr 933 6.Budowa obwodnicy Libiąż – Chrzanów 7.Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanowa 8.Budowa obwodnicy miejscowości Babice 9.Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 10.Budowa połączenia od autostrady A4 do Szpitala Powiatowego i Osiedla Północ – Tysiąclecie w Chrzanowie I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

8 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20158 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna Zadania: 11.Opracowanie efektywnego systemu transportu zbiorowego wewnątrz powiatu 12.Modernizacja ul. Podwale w Chrzanowie 13.Opracowanie Strategii Drogowej Powiatu Chrzanowskiego – długookresowego, operacyjnego programu budowy, bieżącego utrzymania i modernizacji dróg powiatowych sprzęgniętego z drogowymi planami inwestycyjnymi gmin i innych organów zarządczych 14.Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg powiatowych 15.Realizacja planowych remontów (modernizacja nawierzchni, budowa odwodnień, ciągów pieszych) i utrzymania bieżącego dróg gminnych w powiecie chrzanowskim, zgodnie z gminnymi planami utrzymania dróg układu podstawowego 16.Modernizacja przejść dróg o dużym znaczeniu dla ruchu lokalnego i regionalnego z torowiskami kolejowymi 1.Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego na terenie powiatu I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

9 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 20159 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 2.Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami Zadania: 1.Realizacja projektu kanalizacji na terenie powiatu chrzanowskiego w ramach środków z Funduszu Spójności 2.Realizacja koncepcji kanalizacji wschodniej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna, Sanki 3.Realizacja koncepcji kanalizacji południowej części powiatu chrzanowskiego w ramach Związku komunalnego Gmin Zator, Wieprz, Babice 4.Wdrażanie koncepcji rozwiązujących problemy kanalizacyjne na terenach wiejskich powiatu 5.Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich powiatu 6.Realizacja zadań służących ochronie przed powodzią 7.Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 8.Prowadzenie monitoringu regionalnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

10 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201510 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zadania: 1.Opracowanie Powiatowego Programu Rewitalizacji 2.Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Libiąż 3.Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Chrzanów 4.Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Trzebinia 5.Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Gminie Alwernia 6.Rekultywacja składowisk odpadów pogórniczych i terenów zapadliskowych na terenie powiatu 7.Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

11 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201511 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Zadania: 1.Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej 2.Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, w tym samorządowych 3.Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu 4.Budowa i wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną centrów zarządzania I.Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu

12 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201512 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 1.Aktywizacja terenów poprzemysłowych Zadania: 1.Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego 2.Tworzenie i zagospodarowanie stref aktywności gospodarczej na terenie powiatu chrzanowskiego 3.Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów poprzemysłowych w skali całego powiatu wraz z określeniem stanu infrastruktury technicznej na tych obszarach oraz potencjalnym przeznaczeniem 4.Opracowanie kompleksowej oferty wolnych działek i obiektów poprzemysłowych na terenie powiatu, przeznaczonych na działalność inwestycyjną – druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w Internecie i jej stała aktualizacja 5.Inicjowanie spotkań, konferencji, seminariów z udziałem wszystkich właścicieli gruntów w powiecie chrzanowskim, poświęconych organizacji wspólnej promocji terenów inwestycyjnych II.Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

13 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201513 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 2.Tworzenie warunków dla powstania nowych terenów inwestycyjnych Zadania: 1.Podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki przestrzennej w gminach powiatu chrzanowskiego 2.Nawiązywanie współpracy z sąsiednimi powiatami, w tym szczególnie z powiatem olkuskim i oświęcimskim w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (głównie drogowej) i aktywizacji gospodarczej przygranicznych części powiatu chrzanowskiego 3.Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji terenów przeznaczonych w przyszłości do zainwestowania pod działalności produkcyjne, usługowe i handlowe na terenach gmin wchodzących w skład powiatu 4.Kompleksowe uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym II.Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

14 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201514 Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna 3.Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatu oraz lokalnych walorów gospodarczych Zadania: 1.Współpraca organizacyjna i finansowa samorządów lokalnych w procesie promocji ofert inwestycyjnych powiatu oraz jego walorów gospodarczych 2.Intensywna promocja ofert inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu chrzanowskiego oraz jego walorów gospodarczych 3.Organizacja targów, wystaw i prezentacja ofert inwestycyjnych gmin z terenu powiatu lokalnym przedsiębiorcom oraz inwestorom zewnętrznym - współpraca władz samorządowych oraz lokalnych organizacji skupiających przedsiębiorców 4.Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z instytucjami regionalnymi prowadzącymi działania promujące gospodarkę województwa małopolskiego 5.Utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi o charakterze branżowym w celu kreowania korzystnego wizerunku powiatu chrzanowskiego jako miejsca do inwestowania 6.Aktywna promocja produktu lokalnego II.Kreowanie oferty inwestycyjnej powiatu

15 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201515 Gospodarka lokalna Cel strategiczny: I.Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw Cel strategiczny: II.Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu Cele operacyjne: 1.Zwiększenie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 2.Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm Cele operacyjne: 1.Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu 2.Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego 3.Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego

16 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201516 Gospodarka lokalna 1.Zwiększanie dostępności instrumentów wsparcia merytorycznego i finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Zadania: 1.Utworzenie powiatowego Punktu Informacyjnego o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych 2.Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego 3.Współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w zakresie przekazywania informacji przedsiębiorcom o istniejących funduszach pożyczkowych i funduszach poręczeń kredytowych 4.Stworzenie powiatowego portalu internetowego dla lokalnych przedsiębiorców 5.Pomoc w organizacji systematycznych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej 6.Wykorzystanie e-learningu jako nowoczesnej metody prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców 7.Organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych przy współudziale samorządów i przedsiębiorców I.Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw

17 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201517 Gospodarka lokalna 2.Kreowanie korzystnego otoczenia administracyjnego dla dalszego rozwoju lokalnych firm Zadania: 1.Przyjęcie powiatowego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej 2.Opracowanie Raportu o stanie rzemiosła w Powiecie 3.Rozbudowa systemu elektronicznej administracji na terenie Powiatu Chrzanowskiego 4.Dostosowanie czasu pracy urzędów, instytucji otoczenia biznesu i rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców 5.Organizacja dorocznych targów gospodarczych na terenie powiatu 6.Podjęcie inicjatywy utworzenia ośrodka konferencyjnego na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego I.Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw

18 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201518 Gospodarka lokalna 1.Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej na terenie Powiatu Zadania: 1.Popularyzacja działań na rzecz zagospodarowania niewykorzystywanych terenów rolnych 2.Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych na terenie Powiatu 3.Udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego dla producentów zainteresowanych rejestracją produktu lokalnego oraz promocja zarejestrowanych produktów 4.Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej II.Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

19 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201519 Gospodarka lokalna 2.Rozwój obszarów wiejskich Powiatu Chrzanowskiego Zadania: 1.Pobudzanie aktywności mieszkańców do włączania się w działania na rzecz kreowania rozwoju wiejskich w oparciu o koncepcję Leader+ 2.Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich II.Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

20 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201520 Gospodarka lokalna 3.Wspieranie rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki na terenie Powiatu Chrzanowskiego Zadania: 1.Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Powiatu 2.Tworzenie warunków do rozbudowy bazy gastronomiczno-noclegowej na terenach czystych ekologicznie Powiatu Chrzanowskiego 3.Prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w sferze agroturystyki wśród mieszkańców 4.Utworzenie trasy turystycznej Lokomotywą Fabloku po Powiecie 5.Stałe prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców II.Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych powiatu

21 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201521 Kultura, sport i rekreacja Cel strategiczny: 1.Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego Cele operacyjne: 1.Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Powiecie Chrzanowskim 2.Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego 3.Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie Powiatu 4.Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości Powiatu

22 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201522 Kultura, sport i rekreacja 1.Stworzenie profesjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w powiecie chrzanowskim Zadania: 1.Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Trzebini 2.Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie 3.Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną na terenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie 4.Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 5.Zagospodarowanie na potrzeby rekreacji terenów przyległych do Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini 6.Uporządkowanie istniejących i tworzenie nowych szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu 7.Budowa pomostu wędkarskiego przy starorzeczu w Rozkochowie 8.Budowa hali widowiskowo – sportowej na terenie miasta Alwernia I.Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

23 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201523 Kultura, sport i rekreacja 2.Podejmowanie działań pielęgnujących oraz promujących kulturę mieszkańców powiatu chrzanowskiego Zadania: 1.Promocja działalności zespołów folklorystycznych z terenu powiatu 2.Upowszechnianie tradycyjnych potraw wśród mieszkańców i gości powiatu 3.Wspieranie organizacji imprez masowych oraz prezentujących rękodzieło ludowe i dorobek lokalnych artystów 4.Kontynuacja przygotowywania rocznego kalendarza imprez przy współpracy z samorządami gminnymi i innymi instytucjami z terenu powiatu 5.Nawiązanie i rozwój współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi w zakresie organizacji dorocznej imprezy o znaczeniu regionalnym w Chrzanowie I.Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

24 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201524 Kultura, sport i rekreacja 3.Ochrona i restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego oraz placówek muzealnych i instytucji kultury na terenie powiatu Zadania: 1.Zabezpieczenie i odbudowa zamku w Lipowcu 2.Podejmowanie działań na rzecz udostępniania zwiedzającym Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Płazie i kościoła w Mętkowie pw. Matki Bożej Częstochowskiej 3.Wspieranie rozwoju sanktuariów w Płokach, Trzebini i Alwerni 4.Rewitalizacja rynku w Alwerni przy zachowaniu starej zabudowy 5.Remont i adaptacja na potrzeby centrum naukowego, edukacyjnego i konferencyjnego zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej 6.Ochrona istniejących obiektów i dalszy rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie 7.Wspieranie rozwoju działalności Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 8.Utworzenie Muzeum Kopalnictwa w dawnym szybie górniczym na terenie powiatu 9.Adaptacja budynku przy ul. Broniewskiego 10c w Chrzanowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.Utworzenie Szlaku Miejsc Papieskich na terenie powiatu chrzanowskiego I.Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

25 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201525 Kultura, sport i rekreacja 4.Współpraca na szczeblu regionalnym w zakresie promocji i poszerzania oferty kulturowej dostępnej dla mieszkańców i gości powiatu Zadania: 1.Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania i zamieszczenia informacji w regionalnym portalu internetowym o miejscach godnych zwiedzenia na terenie Powiatu 2.Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Diecezjalnym Centrum Informacji Promocji i Turystyki w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej Szlaku Architektury Drewnianej na terenie powiatu 3.Podejmowanie działań na rzecz budowy przekaźników telewizyjnych umożliwiających odbiór krakowskiego programu regionalnego telewizji publicznej I.Rozwój i promocja kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego

26 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201526 Usługi społeczne dla mieszkańców Cel strategiczny: I.Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski Cel strategiczny: II.Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie Cele operacyjne: 1.Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu 2.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy 3.Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży Cele operacyjne: 1.Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy 2.Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących 3.Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

27 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201527 Usługi społeczne dla mieszkańców Cel strategiczny: III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie Cele operacyjne: 1.Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu 2.Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności 3.Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie 4.Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 5.Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi 6.Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu 7.Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie

28 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201528 Usługi społeczne dla mieszkańców 1.Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych powiatu Zadania: 1.Prowadzenie remontów i adaptacji budynków szkół ponadgimnazjalnych służących zmniejszaniu kosztów utrzymania 2.Doskonalenie zaplecza lokalowego i wyposażenia warsztatów szkolnych i laboratoriów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 3.Modernizacja wyposażenia komputerowego szkół powiatowych 4.Budowa sal gimnastycznych i modernizacja zaplecza sportowego przy szkołach ponadgimnazjalnych powiatu 5.Remont bazy lokalowej i podnoszenie standardów wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini wraz z filiami I.Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

29 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201529 Usługi społeczne dla mieszkańców 2.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy Zadania: 1.Współpraca władz powiatu ze środowiskami gospodarczymi i społecznymi w poszerzaniu oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowywaniu profili nauczania do potrzeb rynku pracy 2.Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie i organizacjami przedsiębiorców w zakresie doradztwa zawodowego i kształtowania kariery zawodowej młodych ludzi 3.Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z przedsiębiorcami w organizacji systemu praktyk uczniowskich w zakładach pracy powiatu 4.Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie kształcenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych I.Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

30 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201530 Usługi społeczne dla mieszkańców Zadania: 5.Wykorzystanie międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomości języków obcych i realizacji wspólnych projektów 6.Realizacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 7.Rozwój systemu nagród i stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniających się w nauce 8.Rozwój systemu nagród dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za osiągnięcia w nauczaniu i wychowaniu młodzieży 9.Realizacja programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 2.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie, dostosowanego do potrzeb rynku pracy I.Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

31 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201531 Usługi społeczne dla mieszkańców 3.Rozwój postaw obywatelskich i wzrost aktywności młodzieży Zadania: 1.Uwzględnianie w procesie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych zagadnień przygotowujących młodzież do życia w warunkach państwa obywatelskiego, gospodarki wolnorynkowej i konkurencyjnego rynku pracy 2.Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych i konkursów pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów 3.Opracowanie i promocja kompleksowej powiatowej oferty czasu wolnego dla młodzieży 4.Promocja wśród młodzieży zasad wolontariatu i uczestnictwa w działaniach organizacji pozarządowych I.Rozwój silnej pozycji szkół ponadgimnazjalnych powiatu na rynku edukacyjnym małopolski

32 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201532 Usługi społeczne dla mieszkańców 1.Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy Zadania: 1.Prowadzenie cyklicznych badań i diagnoz lokalnego rynku pracy 2.Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wśród osób bezrobotnych i przedsiębiorców w zakresie możliwości korzystania z programów rynku pracy, w tym udziału w szkoleniach – uruchomienie stanowiska ds. informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie 3.Promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej 4.Organizacja lokalnych targów i giełd pracy 5.Organizacja i prowadzenie programu staży zagranicznych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów studiów z terenu powiatu 6.Promocja wolontariatu jako szansy na pierwszą pracę lub szansy na wyjście z bezrobocia 7.Program robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z samorządami gmin i powiatu chrzanowskiego II.Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

33 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201533 Usługi społeczne dla mieszkańców 2.Rozwój systemu szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących Zadania: 1.Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców 2.Organizacja szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje osób bezrobotnych 3.Wspieranie procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym kształcenia na odległość – pomoc władz powiatu w organizacji kursów i szkoleń doskonalących oraz przekwalifikowujących dla mieszkańców II.Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

34 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201534 Usługi społeczne dla mieszkańców 3.Doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Zadania: 1.Rozwój nowych form doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracujących (np. przez internet) 2.Utworzenie sali komputerowej z wielostanowiskowym dostępem do Internetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie 3.Utworzenie Punktów Szansy Zawodowej w gminach powiatu chrzanowskiego 4.Doskonalenie systemu pośrednictwa pracy w powiecie 5.Rozwój doskonalenia zawodowego kadr Powiatowego Urzędu Pracy II.Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w powiecie

35 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201535 Usługi społeczne dla mieszkańców 1.Rozwój promocji zdrowia i profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców powiatu Zadania: 1.Prowadzenie cyklicznych działań z zakresu profilaktyki zdrowia, np. bezpłatne badania i konsultacje medyczne dla mieszkańców powiatu 2.Prowadzenie intensywnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży 3.Zapewnienie warunków do leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków 4.Stworzenie systemu wsparcia rodzin z problemami uzależnień oraz wsparcia osób współuzależnionych 5.Współpraca z wojewódzkimi i krajowymi ośrodkami zajmującymi się uzależnieniami 6.Promocja zdrowego stylu życia oraz kreowanie mody na sport, rekreację ruchową i aktywny styl życia III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

36 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201536 Usługi społeczne dla mieszkańców 2.Świadczenie usług medycznych o wysokiej jakości i dostępności Zadania: 1.Dostosowanie zaplecza lokalowego i technicznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie do wymogów ustawowych 2.Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Chrzanowie aparatury medycznej zapewniającej wysokie standardy usług 3.Rozwój opieki psychiatrycznej przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 4.Zorganizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5.Doskonalenie współpracy samorządu powiatowego, samorządów gminnych i służb ratowniczych (policja, straż pożarna, służby medyczne, inspekcje techniczne) w ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego 6.Prowadzenie wśród mieszkańców powiatu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zachowania w sytuacjach zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy 7.Zapewnienie możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 8.Opracowanie mapy zagrożeń zdrowotnych dla powiatu III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

37 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201537 Usługi społeczne dla mieszkańców 3.Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego i efektywności działań pomocy społecznej w powiecie Zadania: 1.Organizacja Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie 2.Organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających na polu pomocy społecznej w powiecie 3.Dostosowanie standardu Domu Pomocy Społecznej w Płazie do wymogów ustawowych i rozszerzenie oferty placówki o nowe usługi 4.Współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne i rodziny zastępcze 5.Wspieranie inicjatyw służących utworzeniu Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 6.Wspieranie rozwoju zatrudnienia socjalnego osób młodych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.Rozwój doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej w powiecie 8.Prowadzenie akcji uświadamiających mieszkańcom rolę i zasady funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie 9.Współpraca instytucji pomocy społecznej w powiecie w aplikowaniu po fundusze strukturalne Unii Europejskiej III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

38 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201538 Usługi społeczne dla mieszkańców 4.Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem Zadania: 1.Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 2.Wspieranie rozwoju grup wsparcia dla różnych odbiorców, według zdiagnozowanych potrzeb 3.Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej i adopcyjnej (rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka) 4.Realizacja wspólnych projektów z organizacjami i instytucjami z terenu powiatu i regionu, działającymi na rzecz rodzin i dzieci 5.Wspieranie tworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

39 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201539 Usługi społeczne dla mieszkańców 5.Tworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi Zadania: 1.Powołanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 2.Organizacja procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 3.Organizacja procesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 4.Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych i w instytucjach publicznych 5.Udzielanie doradztwa i informacji w ramach niepublicznych inicjatyw (prywatnych, pozarządowych) służących powstawaniu w powiecie instytucji nastawionych na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

40 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201540 Usługi społeczne dla mieszkańców 6.Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz rozwoju społecznego powiatu Zadania: 1.Utworzenie w strukturze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie funkcji Koordynatora ds. Organizacji Pozarządowych 2.Zorganizowanie cyklicznego Forum Organizacji Pozarządowych mającego formę kwartalnych spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych 3.Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych i przyznawanie dotacji w formie otwartych konkursów 4.Bezpłatne użyczanie pomieszczeń będących w dyspozycji powiatu na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych (np. na spotkania i konferencje o charakterze niekomercyjnym) 5.Prowadzenie przez Starostwo Powiatowe i organizacje pozarządowe wspólnych działań promocyjno-informacyjnych 6.Współpraca władz powiatu i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych 7.Wspieranie organizacji pozarządowych w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z organizacjami o podobnym charakterze w miastach i regionach partnerskich powiatu i gmin z terenu powiatu III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

41 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201541 Usługi społeczne dla mieszkańców 7.Intensyfikacja działań służących bezpieczeństwu publicznemu w powiecie Zadania: 1.Utworzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 2.Identyfikacja na terenie powiatu stref o zwiększonym poziomie przestępczości 3.Wspieranie Komendy Powiatowej Policji w zakresie doskonalenia zaplecza lokalowego, wyposażenia technicznego oraz liczby etatów 4.Współpraca Policji i Straży Miejskich z terenu powiatu (Chrzanów, Libiąż) w zmniejszaniu przestępczości i minimalizacji zagrożeń 5.Prowadzenie szerokiego zakresu działań informacyjnych i prewencyjnych mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu III.Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w powiecie

42 Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 201542 Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, żarliwość w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015. Składają również specjalne podziękowania na ręce Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, Wicestarosty Stanisławy Klimczak, Burmistrza Gminy Alwernia Jana Rychlika, Wójta Gminy Babice Wiesława Domina, Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita, Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka, Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Klementyny Kłeczek, Z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Joanny Wątroby oraz Radnych Powiatu Chrzanowskiego: Burzej Jan - Przewodniczący Rady Powiatu Liszka Antoni – Wiceprzewodniczący Szczęśniak Janusz – Wiceprzewodniczący Adamczak Tadeusz Boroń Kazimierz Cypcar Wiktor Gawronek Antoni Girek-Lasek Lidia Głowacz Jolanta Gniewek Zofia Jura Andrzej Kamiński Marek Kasperek Krzysztof Kikla Czesława Kikla Tomasz Klatka Zbigniew Klimczak Stanisława Kołacz Tadeusz Komorowska Aldona Luboń Sławomir Pająk Tadeusz Rembiecha Piotr Rożnawski Stefan Urbański Antoni Woźniak Alicja Głównym konsultantem był Wojciech Odzimek – Samodzielny Specjalista ds. Zarządzania Strategicznego w MISTiA. Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA: Janusz Krzyżak Tomasz Rutkowski

43 Dziękujemy Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google