Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata"— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015
projekt Prezentacja na XXXV sesji Rady Gminy w Mircu Mirzec- październik 2009 r.

2 Pojęcie rewitalizacji
Rewitalizacja jest procesem przemian społecznoekonomicznych mającym na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego na drogę rozwoju w kierunku poprawy warunków życia lokalnej wspólnoty. W dosłownym tłumaczeniu rewitalizacja to, ,,przywrócenie do życia” – terenów/obiektów.

3 Lokalny Program Rewitalizacji dla Mirca
Jest zintegrowanym wieloletnim dokumentem inicjowanym przez samorząd lokalny do realizacji wszechstronnych działań w sferze przestrzennej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej, prowadząc w rezultacie do poprawy warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowane tereny, w przypadku Mirca, promieniując na całą gminę

4 Kryteria wyboru obszarów kryzysowych
zniszczone otoczenie w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków, w szczególności obiektów o wartościach historycznych występowanie patologii społecznych niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności, zły stan techniczny obiektów publicznych zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych i gospodarczych słaba infrastruktura turystyczna degradacja infrastruktury technicznej szczególnie zanieczyszczone środowisko

5 Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych
I. STREFA A - Tereny (z przewagą) krajobrazu kulturowego jako tzw. ,,kulturowe” 1. Obszar rewitalizacji przestrzeni publicznej zielonych terenów otwartych 2. Obszar rewitalizacji terenów rekreacyjno - kulturalnych 3. Tereny Ośrodka Zdrowia 4. Obszar wypoczynku i rekreacji dziecięcej

6 C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych
II. STREFA B - Tereny (z przewagą) krajobrazu historycznego tj. o znaczeniu historycznym 1. Obszar za gimnazjum i szkołą podstawową 1.1. Teren tzw. stawu dla wędkarzy 2. Obszar kościelnych zabytków historycznych Tereny przy cmentarzach 3 Obszar przedwojennych obiektów usług publicznych wraz z figurką św. Jana Nepomucena.

7 C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych
III. STREFA C - Specyficzne tereny centrum 1. Budynek dawnego przedszkola wraz z przyległym terenem 2. Obszar wokół pętli autobusowej 3. Tereny GS ,,Samopomoc Chłopska” przy drodze do Skarżyska 4. Przyrodnicze tereny części ,,Starej Wsi”

8 Strefy te w największym stopniu zostały obciążone następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:
1. Niszczenie otoczenia w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych 2. Zły stan techniczny obiektów infrastrukturalnych w szczególności o wartościach historycznych 3. Wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych jak ubóstwo, przestępczość, ukryte bezrobocie w tym niestabilne trendy demograficzne 4. Degradacja i niska funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej 5. Zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych, 6. Słaba sieć sportowo- rekreacyjna z elementami turystyki 7. Niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności 8. Brak estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 9. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

9 Uzasadnienie wyboru obszarów do rewitalizacji
W oparciu o kryteria KE określono tereny kryzysowe miejscowości Mirzec, które miały swoje odzwierciedlenie w diagnozie i analizie SWOT sołectw Mirzec I i Mirzec II oraz w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami. Kryteria zastosowane do Mirca, są zbieżne z założeniami wskazywanymi w dokumentach programowych funduszy europejskich odnośnie problemowych obszarów miejscowości w kierunku zrównoważonego rozwoju.

10 Misja rewitalizacji Mirca
kompleksowa odnowa zabudowy przestrzennej w kierunku rozwoju obszarów kryzysowych w obszary rozwojowe, przy wzroście estetyki przestrzeni publicznej prowadząc do polepszenia standardu życia mieszkańców, zachowując zasadę rozwoju miejscowości w kontekście całej gminy. W rezultacie Mirzec stanie się atrakcyjną miejscowością dla mieszkańców i turystów kompleksowo rozwinięty społecznie i gospodarczo z pełną estetyką przestrzeni publicznej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, przy dbałości o środowisko przyrodnicze.

11 Cele rewitalizacji Mirca
Ożywienie pustych przestrzeni poprzez nadanie im nowych funkcji w harmonii z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości m.in. poprzez zwiększenie placów rekreacji i wypoczynku na terenach ogólnodostępnych jak też poszerzenie infrastruktury kultury Włączenie społeczne w procesy rozwojowe możliwie jak największej liczby mieszkańców w tym aktywizacja ludzi młodych i marginalizowanych grup społecznych Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenach poddanych rewitalizacji Tworzenie nowych miejsc pracy Tworzenie warunków do rozwoju sektora usług w tym agroturystyki

12 Wdrażanie rewitalizacji

13 Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r.
Zagospodarowanie i ożywienie terenów otwartych na funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne Powstanie miniparku kulturowego Termo renowacja ośrodka zdrowia w Mircu wraz z przyległym terenem Budowa strefy rekreacji i wypoczynku Rewaloryzacja zabytkowego kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu wraz odnową przyległego terenu Termomodernizacja, i poprawa infrastruktury komunalnej starych budynków użyteczności publicznej w centrum Mirca Poprawa funkcjonalności terenów przy cmentarnych i miejsc pamięci historycznej

14 C.d. Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r
Renowacja zabytkowej figurki św. Nepomucena wraz z zagospodarowaniem terenu Wzniesienie wielofunkcyjnych obiektów sportowo- rekreacyjnych na zdegradowanym terenie za jednostkami oświatowymi w Mircu Odnowa i zagospodarowanie istniejącego stawu w Mircu Zmiana sposobu użytkowania i odnowa starego budynku przedszkola w Mircu, przy zharmonizowaniu z krajobrazem architektonicznym Przywrócenie do życia centralnych obszarów w Mircu Wzrost atrakcyjności i estetyki terenów pod działalność inwestycyjną Odnowa unikalnych terenów zielonych oraz poprawa stanu środowiska na terenach rewitalizowanych Budowa systemu monitoringu wizyjnego jako zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w niebezpiecznych terenach poddanych rewitalizacji

15 Kolejność realizacji przedsięwzięć będzie zależeć od:
mnogości rezultatów planowanych działań rewitalizacyjnych, kompleksowości podjętych działań (sfera społeczna, przestrzenna, ekonomiczna i ekologiczna), aspektu społecznego (partycypacja społeczna w postaci zgłaszania własnych pomysłów, ponadto realizacji inwestycji w sposób jak najmniej uciążliwy dla społeczeństwa (np. zapewniając niekolizyjną organizację ruchu), względów formalno – prawnych (dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na wykonywanie robót, dostęp do infrastruktury technicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci), względów ekonomicznych (zdolność finansowa beneficjenta oraz możliwości, czas i wielkość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych).

16 Podokresy programowania
Podokresy programowania wszystkich działań rewitalizacyjnych obejmują lata: 2010 – 2011 2012 – 2013 2014 – 2015

17 Nazwa kompleksowego projektu rewitalizacji miejscowości Mirzec
,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca” Tego typu zintegrowany projekt, pozwala uzyskać maksymalne efekty w poszczególnych sferach mianowicie: - społecznej – przeciwdziałanie nierównościom społecznym, tworzenie miejsc pracy, działalność kulturalna, budowa infrastruktury publicznej na rzecz funkcji turystyczno- rekreacyjnych i sportowych oraz poszanowanie tradycji historycznych. - ekonomicznej – działalność gospodarcza na terenach rewitalizowanych, (w tym agroturystyką), zagospodarowanie terenów pod działalność inwestycyjną - ekologicznej – dbałość o florystykę obszarów, restauracja miniparków, zwiększenie zieleni na terenach otwartych oraz estetyki miejscowości z ukierunkowaniem na środowisko naturalne. - przestrzennej – przebudowa tzw. ,,starej tkanki” urbanistycznej, przestrzeni publicznej, jezdni, chodników, przejść dla pieszych, wprowadzenie nowych elementów małej architektury. Wstępny koszt projektu ponad 3 mln zł

18 Dlaczego akurat Mirzec?
Jest centrum gminy, a tylko centra gmin wiejskich mogą uzyskać pomoc unijną na rewitalizację Posiada bogate tradycje dziedzictwa kulturowego Ma bogate tradycje historyczne (od XII w. wieś duchowna, potem młyńska, następnie wieś folwarczna etc.) Występują w Mircu zdegradowane tereny i niedostateczne do potrzeb i potencjału przestrzenie terenów otwartych Bo, jest najważniejszym skupiskiem usług użyteczności publicznej, które wymagają wsparcia.

19 Pełnomocnik Gminy ds. rewitalizacji
Dziękuję za uwagę Paweł Lewkowicz Pełnomocnik Gminy ds. rewitalizacji


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google