Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH Mikołaj JALINIK Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH Mikołaj JALINIK Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Turystyki."— Zapis prezentacji:

1 UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH Mikołaj JALINIK Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Turystyki i Rekreacji

2 Problem naukowy i cel pracy rozwój ruchu turystycznego na obszarach wiejskich sprawia, że usługi turystyczne stają się jednym z istotnych czynników pobudzających koniunkturę gospodarczą; działalność usługowa i handlowa na rzecz przebywających turystów wyzwala inicjatywy lokalnych społeczności; świadczenie usług turystycznych zależy od czynników endogenicznych i egzogenicznych; podstawowym problemem jest określenie, które z wymienionych czynników odgrywają dominującą rolę w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich i rozwoju samych obszarów wiejskich.

3 Problem naukowy i cel pracy głównym celem pracy jest określenie uwarunkowań i czynników ekonomiczno-organizacyjnych wywierających istotny wpływ na rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich. Sformułowano cele szczegółowe: analiza rozwoju usług turystycznych oraz dokonanie analiz porównawczych; zbadanie zależności pomiędzy rozmiarem świadczonych usług turystycznych a rozwojem obszarów wiejskich; określenie kierunku rozwoju usług turystycznych i obszarów wiejskich przy użyciu dominujących indykatorów; opracowanie klasyfikacji obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich;

4 Problem naukowy i cel pracy przedstawienie trendów w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich. Cel utylitarny: ustalenie hierarchii ważności czynników wywierających wpływ na rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich, które odpowiadałyby potrzebom społecznym, gospodarczym i ekonomicznym kraju. Badaniem objęto podstawowe obiekty świadczące usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego w latach 2000 – 2007, które prowadząc działalność gospodarczą, przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy sytuacji materialnej ich mieszkańców. -określenie trendów w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich.

5 Mając na uwadze różnorodną działalność usługową podmiotów świadczących usługi, jak i zróżnicowane uwarunkowania endogeniczne i egzogeniczne sformułowano następujące hipotezy badawcze: w warunkach gospodarki rynkowej i otwarcia na międzynarodową wymianę możliwe jest większe tempo i szerszy zakres rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, a tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy i wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich; Hipotezy badawcze

6 rozwój usług turystycznych na obszarach wiejskich zależy od walorów i atrakcji turystycznych, czynników prawno- organizacyjnych, politycznych i ekonomiczno-finansowych; usługi turystyczne na obszarach wiejskich północno-wschodniej Polski są skorelowane z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

7 Metody badawcze Z uwagi na diagnostyczno-prognostyczny charakter pracy i złożoność problematyki badawczej wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: - metodę analizy statystycznej, - metodę analizy korelacji kanonicznej, - metodę opartą na miękkim modelu, który został zbudowany na podstawie szeregów czasowych z lat 2000 – 2007, odnoszących się do usług turystycznych, bazy turystycznej, infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej trzech województw północno-wschodniej Polski, na podstawie analizy porównawczej, - metodę obserwacji, - indukcyjno-dedukcyjną, - analogii i porównań.

8 Współzależność nauki o turystyce i nauk ekonomicznych z innymi dyscyplinami naukowymi NAUKI O TURYSTYCE NAUKI EKONOMICZNE Geografia turystyki Socjologia turystyki Prawo turystyczne Pozostałe nauki Kultura fizyczna i rekreacja Psychologia turystyki Pedagogika czasu wolnego Polityka turystyczna

9 Miejsce i powiązania zrównoważonej turystyki wiejskiej SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE GOSPODARKA AGROTURYSTYKA EKOTURYSYTKA EKOAGROTURYSYTKA

10 Relacje i sprzężenie turystyki z makrosystemem gospodarka środowisko społeczeństwo Turystyka gospodarka środowisko społeczeństwo Turystyka Relacje między turystyką a makrosystemem: gospodarka – społeczeństwo – środowisko Sprzężenie turystyki z makrosystemem: gospodarka – społeczeństwo – środowisko

11 Turystyka w zależności od stopnia sprzężenia z systemami

12 Inne rodzaje turystyki związane z obszarami: - miejskimi, - leśnymi, - wodami powierzchniowymi. Turystyka na obszarach wiejskich: - krajoznawcza, - weekendowa, - motywacyjna, - alternatywna, - zdrowotna, - religijno-pielgrzymkowa - kwalifikowana, - ekoturystyka. Turystyka wiejska - agroturystyka, - ekoagroturystyka. RODZAJE TURYSTYKI Ogólny podział turystyki

13 Systematyka obiektów świadczących usługi turystyczne PODZIAŁ OBIEKTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD: POŁOŻENIA IIIIVII I FORM WŁASNOŚCI RODZAJU DZIAŁALNOŚCI WIELKOŚCI T Y P Y O B I E K T Ó W ŚWIADCZĄCE USŁUGI GASTRONOMICZNE (G) ŚWIADCZĄCE USŁUGI TURYSTYCZNO- REKREACYJNE I KULTURALNE (TRK) ŚWIADCZĄCE USŁUGI NOCLEGOWE (N) ZAJMUJĄCE SIĘ ORGANIZACJĄ WYPOCZYNKU (OW) ŚWIADCZĄCE USŁUGI NOCLEGOWO- GASTRONOMICZNE (NG)

14 Rozmieszczenie obiektów w wybranych województwach

15 Struktura podmiotów świadczących usługi w województwie podlaskim

16 Ruch turystyczny Obiekty świadczące usługi turystyczne W A L O R Y A T R A K C J E Dostępność komunikacyjna – infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna - polityka państwa Inne (wiedza, umiejętności, położenie) pierwszorzędne drugorzędne trzeciorzędne Czynniki decydujące o rozwoju usług i obiektów turystycznych Czynniki:

17 Bariery rozwoju turystyki na obszarach wiejskich INFRASTRUKTURALNA (infrastruktura turystyczna i paraturystyczna) B A R I E R Y KLIMATYCZNO -KRAJOBRAZOWA (niesprzyjający klimat, duża wilgotność, mało atrakcyjny krajobraz) FINANSOWA (posiadane środki finansowe) ORGANIZACYJNO -INNOWACYJNA (stosowane metody, techniki, zasady i style zarządzania)

18 Infrastruktura techniczno- użytkowa w woj. podlaskim

19 Infrastruktura techniczno-użytkowa w woj. lubelskim

20 Infrastruktura techniczno-użytkowa w woj. warmińsko-mazurskim

21 Schemat modelu infrastruktury techniczno-ekonomicznej na obszarach wiejskich

22 Infrastruktura społeczna w województwie podlaskim

23 Infrastruktura społeczna w województwie lubelskim

24 Infrastruktura społeczna w województwie warmińsko- mazurskim

25 Schemat modelu infrastruktury społecznej w rozwoju obszarów wiejskich

26 Schemat modelu bazy turystycznej na obszarach wiejskich

27 Schemat modelu rynku pracy na obszarach wiejskich

28 Schemat modelu rozwoju usług turystycznych i obszarów wiejskich w latach 2000-2007

29 Klasyfikacja województw wg rozwoju usług turystycznych (RUT) i obszarów wiejskich (ROW)

30 Hierarchiczna klasyfikacja województw wg wszystkich analizowanych zmiennych ukrytych Województw i lata Rangi BTITEISRPROWRUT podlaskie 20001213173127 podlaskie 200211 149108 podlaskie 200410 1812810 podlaskie 20059915116 podlaskie 2006881614412 podlaskie 20077713 29 war.-maz. 200061821111 war.-maz. 20025174294 war.-maz. 20044156875 war.-maz. 20053165656 war.-maz. 20062143533 war.-maz. 20071121412 lubelskie 200018697 13 lubelskie 20021758101715 lubelskie 200416411151618 lubelskie 200515310161517 lubelskie 200614212181416 lubelskie 20071317171314

31 Zbiory zmiennych charakteryzujących infrastrukturę techniczno-ekonomiczną oraz rozwój obszarów wiejskich Wyszczególnienie Zmienna Znaczenie Infrastruktura techniczno- ekonomiczna wodgęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w km na 100 km 2 gazgęstość sieci gazowej w km na 100 km 2 kolgęstość linii kolejowych eksploatowanych w km na 100 km 2 drogęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni w km na 100 km 2 Rozwój obszarów wiejskich ludgęstość zaludnienia na 1 km 2 rolużytki rolne według granic administracyjnych w tys. hektarów inwnakłady inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca buddochody budżetów gmin w zł na jednego mieszkańca podpodmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys mieszkańców

32 Zbiory zmiennych charakteryzujących rozwój usług turystycznych i rozwój obszarów wiejskich Wyszczególnie- nie Zmienna Znaczenie Usługi turystyczne zhprzeciętne zatrudnienie w hotelach i restauracjach w % wszystkich zatrudnionych ozpodmioty turystyczne zbiorowego zakwaterowania na 1000 mieszkańców gaspodmioty gastronomiczne na 1000 mieszkańców Rozwój obszarów wiejskich ludgęstość zaludnienia na 1 km 2 rolużytki rolne według granic administracyjnych w tys. hektarów inwnakłady inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca buddochody budżetów gmin w zł na jednego mieszkańca podpodmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys mieszkańców

33 Zbiory zmiennych charakteryzujących infrastrukturę społeczn ą oraz rozwój obszarów wiejskich Wyszczególnie- nie Zmienna Znaczenie Infrastruktura społeczna kulLiczba domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic na 1000 mieszkańców spoLiczba urządzeń sportowo-rekreacyjne na 1000 mieszkańców Rozwój obszarów wiejskich ludgęstość zaludnienia na 1 km 2 rolużytki rolne według granic administracyjnych w tys. hektarów inwnakłady inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca buddochody budżetów gmin w zł na jednego mieszkańca podpodmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców

34 Zbiory zmiennych charakteryzujących rynek pracy i rozwój obszarów wiejskich Wyszczególnienie Zmienna Znaczenie Rynek pracy pwprzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł pzudział pracujących w ludności ogółem (w %) Rozwój obszarów wiejskich ludgęstość zaludnienia na 1 km 2 rolużytki rolne według granic administracyjnych w tys. hektarów inwnakłady inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca buddochody budżetów gmin w zł na jednego mieszkańca podpodmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys mieszkańców

35 Zmienna ukryta I rzędu IndykatorZnaczenie Infrastruktura techniczno-ekonomiczna ITE wodgęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w km na 100 km 2 gazgęstość sieci gazowej w km na 100 km 2 kolgęstość linii kolejowych eksploatowanych w km na 100 km 2 drogęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni w km na 100 km 2 Infrastruktura społeczna IS kuldomy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 mieszkańców spourządzenia sportowo-rekreacyjne na 1000 mieszkańców Rynek pracy RP pwprzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł pzudział pracujących w ludności ogółem (w %) Baza turystyczna BT zhprzeciętne zatrudnienie w hotelach i restauracjach w % wszystkich zatrudnionych ozturystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania na 1000 mieszkańców gasplacówki gastronomiczne na 1000 mieszkańców Rozwój obszarów wiejskich ROW ludgęstość zaludnienia na 1 km 2 rolużytki rolne według granic administracyjnych w tys. hektarów inwnakłady inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca buddochody budżetów gmin w zł na jednego mieszkańca podpodmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys mieszkańców Zmienna ukryta II rzęduIndykatorZnaczenie Rozwój usług turystycznych RUT ltzliczba turystów zagranicznych korzystających z podmiotów świadczących usługi turystyczne na 1000 mieszkańców ltkliczba turystów krajowych korzystających z podmiotów świadczących usługi turystyczne na 1000 mieszkańców Indykatory zmiennych ukrytych w modelu miękkim rozwoju obszarów wiejskich

36 Usystematyzowanie województw wg rozwoju usług turystycznych oraz rozwoju obszarów wiejskich przedstawił analizowany rysunek. Można zastąpić oszacowane wartości danej zmiennej ukrytej (uporządkowane nierosnąco) wartościami skali porządkowej, czyli rangami tj. kolejnymi liczbami naturalnymi. Otrzymujemy wówczas ranking badanych obiektów ze względu na zmienną ukrytą. Wyższa wartość zmiennej ukrytej RUT informuje o wyższym poziomie rozwoju usług turystycznych w danym roku w badanych województwach. Podobnie przedstawia się sytuacja dla zmiennej ROW. Jej wyższa wartość będzie oznaczała wyższy poziom rozwoju obszarów wiejskich w danym województwie i w danym roku.

37

38 Podsumowanie i wnioski Podsumowanie i wnioskiW pracy autor odniósł się głównie do rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich oferowanych przez podmioty takie jak: - pensjonaty, - gospodarstwa agroturystyczne, - schroniska, - pola biwakowe, - kempingi.W pracy skoncentrowano się na następujących zagadnieniach: - obszarach wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju - rynku usług turystycznych na obszarach wiejskich, - determinantach rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, - rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, - koncepcji rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich.

39 1. Uwzględniając walory turystyczne wybranych obszarów wiejskich, trzeba dążyć do: - zwiększania liczby podmiotów świadczących usługi turystyczne oraz poprawy jakości świadczonych usług, - niezbędne jest większe zaangażowanie władz samorządowych, instytucji i organizacji w zakresie zwiększenia asortymentu świadczonych usług i poprawy infrastruktury turystycznej, - nowoczesnego przygotowania kadr oraz specjalistycznej obsługi, 2. Badania wykazały, że w województwach o rozbudowanej infrastrukturze techniczno-ekonomicznej jest mniejsze zainteresowanie wypoczynkiem na tych obszarach.

40 3. O rozwoju usług decyduje wiele czynników. Do najistotniejszych można zaliczyć: - uwarunkowania formalno-prawne, - polityka państwa, regionalna i lokalna oraz Unii Europejskiej, - uwarunkowania infrastrukturalne, - społeczne i kadrowe, - techniczno-technologiczne, - uwarunkowania organizacyjne, 4. Uzyskane wyniki pozwalają na użycie stwierdzenia: - na rozwój danego regionu czy rejonu (gminy) mają wpływ tworzone miejsca pracy w omawianych podmiotach turystycznych. - analizowane podmioty turystyczne opłacają podatki, ubezpieczenia oraz pokrywają inne opłaty, które wpływają na wysokość dochodów gmin, - osoby pracujące uzyskują dochody, pozostawiając część środków w swoim miejscu zamieszkania, a część wpływa na rozwój innych instytucji na danym obszarze, - osoby pracujące w analizowanych podmiotach turystycznych w niepełnym wymiarze godzin mają znacznie mniejszy wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

41 5. Opracowany model miękki wskazuje, że znacznie korzystniejszym wariantem jest dla danego obszaru (gminy) zatrudnianie osób na pełnym etacie. Osoby zatrudniane sezonowo często po zakończonym sezonie turystycznym opuszczają dany obszar (gminę) i wyjeżdżają do innych regionów kraju. Sposobem na zahamowanie migracji ludności wiejskiej do miast jest rozwój usług turystycznych, które stwarzają miejsca pracy i wpływają na poprawę budżetu lokalnego gmin. 6. Wprowadzenie klasyfikacji podmiotów świadczących usługi turystyczne powinno przyczynić się do trafniejszego wyboru instrumentów promocji, odpowiedzialności usługodawców za jakość produktów i świadczonych usług, skuteczniejszego dotarcia do różnych grup usługobiorców, a także możliwości nawiązania korzystniejszej współpracy z właścicielami podmiotów świadczących usługi turystyczne, szczególnie tych samych specjalności, jak i zróżnicowanych.

42 Mikołaj JALINIK Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Turystyki i Rekreacji UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH


Pobierz ppt "UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH Mikołaj JALINIK Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google