Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SABINA SZELĄGOWSKA. 2 Plan wykładu Idea małych projektów; Podstawy prawne wdrażania małych projektów ; Beneficjenci; Warunki przyznania pomocy; Kryteria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SABINA SZELĄGOWSKA. 2 Plan wykładu Idea małych projektów; Podstawy prawne wdrażania małych projektów ; Beneficjenci; Warunki przyznania pomocy; Kryteria."— Zapis prezentacji:

1 1 SABINA SZELĄGOWSKA

2 2 Plan wykładu Idea małych projektów; Podstawy prawne wdrażania małych projektów ; Beneficjenci; Warunki przyznania pomocy; Kryteria wyboru; Rekomendowane operacje; Tryb rozpatrywania wniosku;

3 3 Idea małych projektów Wsparcie finansowe niewielkich lokalnych inicjatyw, Inspirowanie większego zainteresowania własnym obszarem, wzmacnianie lokalnej tożsamości, Aktywizacja mieszkańców, organizacji i innych lokalnych podmiotów, Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, Praktyczny wymiar współpracy we wszystkich przejawach społecznej aktywności, Wsparcie dla beneficjentów operacji inwestycyjnych.

4 4 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013; Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

5 5 Beneficjenci Osoba fizyczna obywatel państwa członkowskiego UE, Pełnoletnia, miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, wykonuje działalność na tym obszarze. Osoba prawna, Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznają zdolność prawną; działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom i stowarzyszeniom która ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonują działalność na tym obszarze.

6 6 Zakres pomocy W ramach małych projektów mogą być realizowane operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; Oznacza to, że operacje, których koszty są kwalifikowane w ramach osi 3, powinny być realizowane w ramach mechanizmu pomocy określonego dla tych typów operacji; Podobnie z określeniem uprawnionego beneficjenta i sposobem realizacji operacji.

7 7 (Określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Wdrażanie LSR) 1. P odnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: a) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;

8 8 b) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączenie pasów drogowych.

9 9 2. R ozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, b) promocja lokalnej przedsiębiorczości, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.

10 10 3. R ozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a ) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie terenu lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, tj. min. punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

11 11 4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

12 12 5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a) odbudowę, renowację restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR

13 13 6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług poprzez: udział w targach, konkursach produktów lub usług lokalnych, promocja produktów lub usług lokalnych,

14 14 7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

15 15 Warunki przyznania pomocy w ramach małych projektów będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, całkowity planowany koszt projektu: 4,5 tys. zł – 100 tys. zł; nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

16 16 Warunki przyznania pomocy w ramach małych projektów będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowanych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 XII 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

17 17 Warunki przyznania pomocy w ramach małych projektów obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji małego projektu; do wysokości limitu dostępnych środków, który jest określony w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty za pośrednictwem lokalnej grupy działania wybranej do realizacji LSR.

18 18 Warunki przyznania pomocy w ramach małych projektów Forma pomocy: refundacja części kosztów kwalifikowanych, Wysokość refundacji: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych małych projektów, Limit pomocy w okresie realizacji PROW na lata 2007 – 2013 na beneficjenta: 100 tys. zł, Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł,

19 19 Koszty kwalifikowalne Koszty ogólne: a) przygotowanie dokumentacji technicznej, b) opłaty za licencje, patenty lub wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, c) opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

20 20 Koszty kwalifikowalne Koszty ogólne: nie mogą przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego małego projektu

21 21 Koszty kwalifikowalne Wartość wkładu niepieniężnego może wynosić nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kawalifikowalnych pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych i obejmuje wartość pracy, usług świadczonych nieodpłatnie oraz nieodpłatnie udostępnionych nieruchomości, ziemi, sprzętu lub surowców

22 22 Koszty kwalifikowalne podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania, min. ( stowarzyszenia, OSP);

23 23 Koszty kwalifikowalne Zakup materiałów lub przedmiotów; Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie; Zakup usług lub robót budowlanych;

24 24 Koszty kwalifikowalne W przypadku małego projektu nie obejmującego inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń i maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

25 25 Refundacja kosztów poniesionych: od dnia, w którym została zawarta umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

26 26 Refundacja kosztów przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty w biurze LGD. (w przypadku przyznania pomocy), koszty stanowiące koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007r.

27 27 Kryteria wyboru małych projektów Projekt jest zgodny z LSR (ocena przez Radę LGD na podstawie kryteriów określonych przez LGD w strategii) Projekt spełnia omówione warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu,

28 28 CELE OGÓLNE, CELE SZCZEGÓŁOWE, PRZESIĘWZIĘCIA 1. Większe zróżnicowanie działalności gospodarczej – cel ogólny 1.1.Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych – cel szczegółowy 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- przedsięwzięcie.

29 29 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- rekomendowane operacje Tworzenie lub modernizacja punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych z tworzonym Szlakiem Ziemi Łukowskiej i ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR;

30 30 budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- rekomendowane operacje

31 31 oznakowanie i promowanie Szlaku Ziemi Łukowskiej (tablice informacyjne, reklamowe szlaku i obszaru LGD), promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- rekomendowane operacje

32 32 tworzenie ścieżek zdrowia, odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- rekomendowane operacje

33 33 remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, organizacja imprez, wystaw, festynów i obchodów, turystycznych i rekreacyjnych imprez masowych. 1.1.1.Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej- rekomendowane operacje

34 34 CELE OGÓLNE, CELE SZCZEGÓŁOWE, PRZESIĘWZIĘCIA 2. Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców – cel ogólny 2.1. Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej – cel szczegółowy 2.1.1. Budowa, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej - przedsięwzięcie

35 35 2.1.1. Budowa, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – rekomendowane operacje Zagospodarowanie przestrzeni publicznej związanej z obiektami kulturalnymi i sportowymi, Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcje oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,

36 36 remont lub wyposażenie istniejących muzeów i innych obiektów pełniących ich funkcje, Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 2.1.1. Budowa, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – rekomendowane operacje

37 37 wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej. 2.1.1. Budowa, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – rekomendowane operacje

38 38 CELE OGÓLNE, CELE SZCZEGÓŁOWE, PRZESIĘWZIĘCIA 2. Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców – cel ogólny 2.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej – cel szczegółowy 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej - przedsięwzięcie

39 39 organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, – 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej – rekomendowane operacje

40 40 promocja lokalnej przedsiębiorczości, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, – 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej – rekomendowane operacje

41 41 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego itp., organizacja występów zespołów ludowych i artystycznych, rekonstrukcja wydarzeń historycznych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnej twórczości z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, – 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej – rekomendowane operacje

42 42 organizacja festynów, dni miejscowości, turniejów wsi, imprez promujących lokalne produkty, itp., organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym. – 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej – rekomendowane operacje

43 43 Tryb udzielania pomocy Miejsce składania wniosków: w LGD zgodnie z adresem podanym w informacji (ogłoszeniu) o naborze wniosków (docelowo SW), Kiedy należy składać wnioski o wsparcie w ramach małych projektów ? Po ukazaniu się ogłoszenia o naborze wniosków w ramach małych projektów, w którym będzie podany termin składania wniosków na małe projekty,

44 44 Informacja o naborze wniosków w ramach małych projektów podaje samorząd województwa lub jednostka samorządowa, na wniosek LGD (właściwy ze względu na siedzibę LGD), na: stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar LSR, LGD: na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD.

45 45 Informacja o naborze wskazuje: Termin składania wniosków (min. 14 dni, max 30 dni), Rozpoczęcie naboru nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania informacji o naborze, Miejsce składania (LGD), Wzór formularza wniosku na małe projekty, Kryteria wyboru małych projektów przez LGD określone w LSR Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD, Limit dostępnych środków,

46 46 Wybór małych projektów przez LGD Zgodność operacji z LSR, Ocena operacji na podstawie kryteriów wyboru, określonych przez LGD w LSR, Sporządzenie listy rankingowej operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków.

47 47 Wybór małych projektów przez LGD Na dokonanie oceny wniosku LGD ma 21 dni, od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, Sporządzenie listy ocenionych małych projektów, ustalającej ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i przekazanie jej wnioskodawcom, LGD informuje wnioskodawców na piśmie o: Zgodności małego projektu z LSR albo jego niezgodności – wskazując przyczyny niezgodności, Liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście ocenionych małych projektów, Możliwości złożenia odwołania, zgodnie z procedurą zawartą w LSR,

48 48 Wybór małych projektów przez LGD Na dokonanie ostatecznego wyboru projektów i przesłania list do SW LGD ma 45 dni, od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków: Lista projektów, które zostały wybrane, kolejność wg liczby uzyskanych pkt., Lista projektów, które nie zostały wybrane, Uwzględnienie wyników oceny małych projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań, Przekazanie właściwemu organowi SW: List, Uchwał w sprawie wyboru małych projektów, wraz z wszystkimi złożonymi wnioskami..

49 49 Informacja dla wnioskodawców LGD informuje wnioskodawców (pisemnie) o: wybraniu małego projektu lub jego nie wybraniu – wskazując przyczyny nie wybrania, Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny małych projektów lub miejscu na liście małych projektów, które zostały wybrane, Pomoc na małe projekty przysługuje wg kolejności na liście projektów, które zostały wybrane, SW rozpatruje wnioski w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD właściwemu organowi samorządu województwa, Umowa na realizację operacji podpisywana jest z samorządem województwa niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o pomoc ( w ciągu 14 dni).

50 50 Informacja dla wnioskodawców Planowany najbliższy nabór wniosków na,,Małe projekty: 09.01.- 27.01.2012 r. Limit środków – 1 000 000 zł

51 51 Wniosek o przyznanie pomocy Każdy projekt powinien stanowić odrębną całość, a nie sztucznie wydzielony etap większego projektu.

52 52 Tytuł operacji Powinien odzwierciedlać rodzaj i zakres operacji, który będzie podawany w tym samym brzmieniu we wszystkich dokumentach, w których jest odwołanie do operacji.

53 53 WAŻNE! Projekt powinien wpisywać się w cel LSR i mieć silny związek z potencjalnym obszarze.

54 54 Cel operacji Szczegółowo należy określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji i uzasadnić, w jaki sposób wpływa na osiągnięcie celów określonych w Programie. Cel musi być zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania małych projektów.

55 55 Uwaga! Nie należy przepisywać celów określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy wskazać, w jaki sposób realizacja operacji wpłynie na realizację celow zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

56 56 Planowane zmiany w Rozporządzeniu MRiRW 1. Podniesienie refundacji do 80% 2. Realizacja od dnia złożenia dokumentacji przez LGD w Samorządzie Województwa, 3. Możliwość dokonania jednej zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawieniu finansowego operacji, jeśli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji lub zwiększenia kwoty pomocy. 4. Wniosek przekazywany jest także w formie elektronicznej.

57 57 Planowane zmiany w Rozporządzeniu MRiRW 1. Podniesienie refundacji do 80% 2. Realizacja od dnia złożenia dokumentacji przez LGD w Samorządzie Województwa, 3. Możliwość dokonania jednej zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawieniu finansowego operacji, jeśli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji lub zwiększenia kwoty pomocy. 4. Wniosek przekazywany jest także w formie elektronicznej.

58 58 Dziękuję za uwagę Sabina Szelągowska


Pobierz ppt "1 SABINA SZELĄGOWSKA. 2 Plan wykładu Idea małych projektów; Podstawy prawne wdrażania małych projektów ; Beneficjenci; Warunki przyznania pomocy; Kryteria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google