Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój turystyki a programy unijne w latach 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój turystyki a programy unijne w latach 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój turystyki a programy unijne w latach 2007 – 2013

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

3 Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

4 Rodzaje projektów: Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów turystycznych. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa lub rozbudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów turystycznych i rekreacyjno - sportowych, wzmacniające atrakcyjność obiektu.

5 Rodzaje projektów: Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

6 Wsparcie uzyskać mogą projekty, które wykażą wyraźny wpływ na wzrost gospodarki regionu. Priorytetowo ocenione są projekty które przyciągną turystów spoza regionu, w tym zagranicznych i wpisują się w Plany Rozwoju Turystyki na Opolszczyźnie, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz wykorzystujące potencjał Odry.

7 Rodzaje beneficjentów MSP posiadające PKD: 55.1, Hotele 55.2, Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe 55.3, Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 55.4, Bary 63.3, Działalność związana z turystyką 92.6, Działalność związana ze sportem 92.72, Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

8 01.01.2008r. Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzające nowy schemat klasyfikacji działalności gospodarczej. Na potrzeby wdrażania RPO WO 2007-2013, PKD 2007 obowiązuje dla ustalania rodzaju działalności podmiotów, które: - zarejestrowały swą działalność po 01.01.2008r. - po 31.12.2009r. – dla wszystkich podmiotów (niezależnie od daty rejestracji)

9 Rodzaje beneficjentów MSP posiadające Nowy Kod PKD: 55.1, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.2, Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.3, Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.9, Pozostałe zakwaterowanie 56.1, Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 79.1, Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.9, Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych 93.1, Działalność związane ze sportem 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

10 W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą również ci beneficjenci, których jedynie inwestycja jest zlokalizowana na terenie Opolszczyzny.

11 Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych plus 20 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej mikro i małym plus 10 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom. W przypadku działań objętych pomocą de minimis 65%

12 Poziom dotacji: w ramach pomocy de minimis - od 20 tyś do 750 tys. PLN w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - od 200 tys. do 2,5 mln PLN (refundacja)

13 Kwalifikowalność kosztów: dla mikropodmiotów w ramach pomocy de minimis od dnia złożenia wniosku w danym naborze dla przedsiębiortw w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej od dnia wydania przez IZ potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do pomocy. Trwałość projektu: 3 lat w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez instytucję zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu

14

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 KTO ? Mikroprzedsiębiorstwo (co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych): -osoba fizyczna do 60 roku życia -osoba prawna -podmiot nie posiadający osobowości prawnej

17 Mikroprzedsiębiorstwo, którego siedziba lub oddział oraz miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest w miejscowościach gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców oraz z uwzględnieniem miast do 5 000 mieszkańców gmin miejskich, a w przypadku inwestycji związanych z nieruchomością decyduje położenie tej nieruchomości (miejscowości do 5 000 mieszkańców);

18 Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 1) 100 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy; 2) 200 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy; 3) 300 tyś. PLN – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy. (zatrudnienie: w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

19 Forma i wysokość pomocy Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tyś. PLN. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.

20 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości wsparcia istnieje możliwość wystąpienia o dotację do Regionalnego Programu Operacyjnego

21 Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

22 Nabór wniosków: Poddziałanie 1.4.114-28 VIII 2009 r. PROWII 2009 r.

23 Dziękuję za uwagę Michał Knapik


Pobierz ppt "Rozwój turystyki a programy unijne w latach 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google