Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do Sieci Neuronowych Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie W oparciu o wykłady Prof. Geoffrey Hintona University.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do Sieci Neuronowych Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie W oparciu o wykłady Prof. Geoffrey Hintona University."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do Sieci Neuronowych Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie W oparciu o wykłady Prof. Geoffrey Hintona University of Toronto i Dr Kazimierza Duzinkiewicza, Politechnika Gdanska Inteligentne Systemy Autonomiczne

2 Czym są Sieci Neuronowe? Trudno jest napisać program który mógłby rozpoznawać twarze. –Nie wiemy jaki program napisać bo nie wiemy jak to się robi. –Nawet jak mamy pomyśl na taki program to program ten może być okropnie skomplikowany. Zamiast pisać taki program zbieramy dużo próbek które reprezentują poprawny wynik dla danego sygnału wejściowego Sieć neuronowa przetworzy te próbki i otrzyma funkcje przekształcające obraz wejściowy na pożądany sygnał wyjściowy. –Jeśli zrobimy to poprawnie to sieć neuronowa nie tylko pokaże poprawny wynik dla próbek użytych do jej wytrenowania ale także dla nowych próbek.

3 Trudno jest opisać jak wyróżnić cyfrę 2

4 Przykłady zastosowań sieci neuronowych Rozpoznawanie kształtów: –Rozpoznawanie twarzy albo wyrazu twarzy –Rozpoznawanie pisma ręcznego albo mowy Rozpoznawanie nieprawidłowości: –Niezwykle operacje na kontach kart kredytowych –Nienormalne odczyty mierników w elektrowni atomowej Przewidywanie: –Przyszłe ceny akcji giełdowych –Przyszłe ceny na rynkach walutowych

5 Cele rozwoju sieci neuronowych Zrozumienie jak działa mozg –Mózg jest dużym skomplikowanym systemem neuronów i umiera jak się go narusza Zrozumienie nowego stylu obliczeń –Zainspirowanego przez neurony i ich adaptacyjne połączenia –Bardzo różniącego się od obliczeń sekwencyjnych Sprawny w problemach które mozg rozwiązuje sprawnie (e.g. widzenie) Niesprawny w problemach trudnych dla mózgu (e.g. 23 x 71) Zastosowania praktyczne przy użyciu nowych algorytmów –Algorytmy uczące się mogą być przydatne nawet jak nie mają nic wspólnego z zasadami pracy mózgu

6 Typowy neuron kory mózgowej Struktura z grubsza: –Neuron ma jeden akson z rozgałęzieniami –Ma też drzewko dendrytów które otrzymują sygnały wejścia od innych neuronów –Neuron ma zwykle 10 3 – 10 4 dendrytów Axon typowo łączy się z dendrytami innych neuronów poprzez synapsy –Ciąg impulsów wytworzony przez neuron jest propagowany bez osłabiania wzdłuż drzewka aksonu Generowanie impulsów: –Wzgórek aksonowy wytwarza impulsy wyjściowe gdy neuron otrzymał dostateczny ładunek żeby zdepolaryzować błonę komórki axon body dendritic tree

7 Na końcach rozgałęzień aksonu znajdują się synapsy. Synapsy łączą aksony neuronów z wypustkami wejściowymi dendrytów. Akson typowego neuronu może mieć kilka tysięcy synaps. Synapsy mogą zwiększać lub zmniejszać potencjał dendrytu– mieć naturę pobudzającą lub tłumiącą Gromadzenie informacji w neuronie zależy od jego połączeń synaptycznych – od ich układu i sił Typowy neuron kory mózgowej

8 Synapsy Gdy impuls nerwowy dotrze do zakończenia aksonu powoduje migrację pęcherzyków presynaptycznych uwalniających mediatorypęcherzykówmediatory –Przykłady mediatorów: adrenalina, noradrenalina, acetylocholina Mediator wypełnia szczelinę synaptyczną i łączy się z receptorami na błonie postsynaptycznej. – Otwiera to kanały dla jonów sodu i depolaryzację błony postsynaptycznej. Sprawność synaps może się zmienić – zmieniając ilość pęcherzyków presynaptycznych – zmieniając ilość cząsteczek mediatorów. Synapsy sa powolne ale mają przewagę nad RAM –Są bardzo małe –Adaptują sie przez lokalne oddziaływania (ale jak?)

9 Synapsy Połączenie synaptyczne: 1-mitochondriummitochondrium 2-pęcherzyki presynaptyczne z neurotransmiterempęcherzyki neurotransmiterem 3-kanał wapniowy,kanał wapniowy 4-szczelina synaptycznaszczelina synaptyczna 5-neuroreceptor 8- receptor zwrotnego wychwytu mediatora

10 Sieci neuronów Rozbieżność –Pojedynczy neuron pobudza kilka neuronów wyjścia Przykład: sygnały sensoryczne zbiegające się w rożnych rejonach mózgu Zbieżność –Kilka neuronów pobudza pojedynczy neuron Przykład: pojedynczy neuron ruchu połączony z włóknem tkanki mięśniowej otrzymuje pobudzenie z rożnych ścieżek wychodzących z rożnych rejonów mózgu.

11 Obwody powtarzające –Pobudzenie komórki przed synapsowej wzbudza obwód neuronów wysyłający serie impulsów Przykład: skoordynowana aktywność mięsni Obwody równoległe –Pojedynczy neuron pobudza wiele neuronów o zbieżnym wyjściu W wyniku neuron postsynaptyczny otrzymuje wiele pobudzeń Sieci neuronów

12 Każdy neuron otrzymuje sygnały od innych neuronów -Neurony porozumiewają się poprzez impulsy -Ważna jest synchronizacja impulsów Wpływ każdego sygnału wejściowego neuronu jest kontrolowany przez wagi synaptyczne –Wagi mogą być dodatnie lub ujemne Wagi synaptyczne adaptują się i cała sieć uczy się użytecznego działania –Rozpoznawania obrazów, rozumienia języka, planowania, kontroli ciała Mozg ma około 10 10 -10 11 neuronów z 10 3 -10 4 wag wejścia każdy –Olbrzymia ilość wag może szybko wpłynąć na wynik obliczeń. Znacznie wyższa ilość obliczeń niż w Pentium. Jak działa mózg?

13 Modułowość i mózg Rożne neurony kory mózgowej określają rożne rzeczy. –Lokalne uszkodzenia mózgu mają specyficzne efekty –Specyficzne zadania zwiększają dopływ krwi do specyficznych części mózgu. Jednak kora mózgowa wygląda wszędzie tak samo. –Wczesne uszkodzenia mózgu powodują przemieszczenie funkcji w inne rejony Kora mózgowa ma struktury ogólnego przeznaczenia które specjalizują się w odpowiedzi na doświadczenia. –Daje to szybkie równolegle przetwarzanie i plastyczność –Konwencjonalne komputery sa plastyczne przez software ale wymaga to bardzo szybkiego centralnego procesora do wykonania dużej ilości obliczeń.

14 Uproszczony model neuronu Do neuronu dociera pewna liczba sygnałów wejściowych. Każdy sygnał jest wprowadzany do neuronu przez połączenie o pewnej wadze wagi odpowiadają efektywności synapsy w neuronie biologicznym. Każdy neuron posiada wartość progową, określającą jak silne musi być pobudzenie, aby doszło do wzbudzenia. W neuronie obliczana jest ważona suma wartości sygnałów wejściowych przemnażanych przez odpowiednie współczynniki wagowe, a następnie odejmowana jest od niej wartość progowa. Sygnał reprezentujący łączne pobudzenie neuronu przekształcany jest przez ustaloną funkcję aktywacji. Wartość obliczona przez funkcję aktywacji jest sygnałem wyjściowym neuronu. Próg x1x1 x2x2 xnxn w1w1 wnwn w2w2 ey

15 Definicja w oparciu o [Cichocki A. & Umbehauen R. Neural Networks for Optimization and Signal Processing, 1994] i [ Tadeusiewicz R. Sieci neuronowe, 1993] Sztuczna sieć neuronowa jest układem przetwarzania sygnałów złożonym z dużej liczby działających równolegle elementów przetwarzających, nazywanych sztucznymi neuronami. Neurony dysponują lokalną pamięcią o małej pojemności. Topologia połączeń oraz ich wagi są modyfikowane w trakcie procesu uczenia. Funkcja sieci neuronowej jest zdeterminowana przez jej strukturę, siłę powiązań i rodzaj przetwarzania realizowanego w neuronach. Co to są sieci neuronowe?

16 Cechy charakteryzujące sieć neuronową Sieć neuronowa jest charakteryzowana przez : 1. funkcje według których neuron reaguje na docierające do niego pobudzenia, nazywane funkcjami pobudzania (propagacji) i funkcjami aktywacji; 2. strukturę połączeń pomiędzy neuronami, nazywaną architekturą sieci; 3. metodę określania wag tych połączeń, nazywaną algorytmem uczenia.

17 Aktualne kierunki badań i zastosowań sieci neuronowych diagnostyka układów elektronicznych, badania psychiatryczne, prognozy giełdowe, prognozowanie sprzedaży, poszukiwania ropy naftowej, interpretacja badań biologicznych, prognozy cen, analiza badań medycznych, planowanie remontów maszyn, prognozowanie postępów w nauce, typowania na wyścigach konnych, analiza problemów produkcyjnych, optymalizacja działalności handlowej, analiza spektralna, optymalizacja utylizacji odpadów, dobór surowców, selekcja celów śledztwa w kryminalistyce, dobór pracowników, sterowanie procesów przemysłowych,

18 Krótki przegląd zastosowań technicznych zagadnienia rozpoznawania, a zwłaszcza rozpoznawania kontekstowego i inwariantnego (w sensie niezależności od typowych transformacji), zadania klasyfikacji oraz analizy obrazów i ich przetwarzania, Około 70% prac dotyczących sieci neuronowych odwołuje się bezpośrednio lub pośrednio do zagadnień rozpoznawania obrazów "klasyczne" zadania przetwarzania sygnałów, takie jak konwersje, filtracje i aproksymacje funkcji oraz inne odwzorowania i transformacje (zwłaszcza transformacja Fouriera),

19 Krótki przegląd zastosowań technicznych zadania z zakresu robotyki, automatyki oraz teorii sterowania (zwłaszcza sterowania adaptacyjnego w układach samouczących się), w tym węższe problemy jak: identyfikacja systemów dynamicznych, sterowanie ruchem pojedynczego obiektu (najczęściej robota) lub ruchem zbiorowości pojazdów, percepcja ruchu i jego planowanie, koordynacja sensomotoryczna, Zastosowanie sieci neuronowych jako elementów sterujących wypada często zdecydowanie korzystniej niż stosowanie tradycyjnych urządzeń sterujących budowa pamięci asocjacyjnych, rozproszonych, sekwencyjnych i samoorganizujących się algorytmy automatycznego uczenia się maszyn oraz uogólniania nabywanych doświadczeń

20 Wybrane zastosowania nietechniczne predykcja; np. ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, prognozy rozwoju przedsiębiorstwa prognozy zmian rynku i inwestycji giełdowych sterowanie obiektów ekonomicznych na podstawie przewidywania (predykcji) ich zachowań w odpowiedzi na określone sterowania, klasyfikacja i rozpoznawanie podmiotów gospodarczych, analiza i kojarzenie danych,

21 Prosty sposób rozpoznawania pisma ręcznego Rozpatrzmy dwuwarstwowa siec neuronowa. –Neurony w górnej warstwie reprezentują znane kształty. –Neurony w dolnej warstwie reprezentują intensywność pikseli. Piksel glosuje tylko wtedy gdy ma na sobie tusz. –Każdy zatuszowany piksel może głosować na kilka rożnych kształtów. Kształt który uzyska najwięcej głosów wygrywa. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Jak nauczyć się wag połączeń? Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejściowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

23 Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejsciowy

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejściowy

25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejściowy

26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejściowy

27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wprowadź do sieci obraz wejściowy i powiększ wagi od aktywnych pikseli do wyjścia odpowiedniej klasy. Potem zmniejsz wagi od aktywnych pikseli do wyjść reprezentujących inne klasy. Obraz wejściowy

28 Wyuczone wagi połączeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Szczegóły algorytmu będą podane później Obraz wejściowy

29 Dlaczego prosty system nie działa Dwu warstwowa sieć z jednym zwycięskim neuronem w górnej warstwie jest równoważna sztywnej formie dla każdego kształtu. –Zwycięża forma która ma największa część wspólną z sygnałem wejścia. Zmiany kształtu są zbyt skomplikowane by je opisać poprzez proste porównanie całego kształtu z formą. –Żeby wychwycić wszystkie dopuszczalne zmiany kształtu musimy nauczyć się charakterystycznych cech które go opisują.

30 Przykłady ręcznie napisanych cyfr które muszą być rozpoznane przy ich pierwszej prezentacji

31 Model pojedynczego neuronu Rozróżnimy dwa rodzaje neuronów: neurony statyczne, neurony dynamiczne, Model neuronu statycznego

32 u = ln Różnica w gęstości jonów wytwarza różnicę u potencjału elektrycznego nazywanego potencjałem Nernsta Koncentracja jonów potasu jest wyższa wewnątrz komórki (400 mM/l) niż w płynie międzykomórkowym (20 mM/l). Równanie Nernsta ze stała Boltzmanna k = 1.4×10 -23 J/K daje E K - 77mV w temperaturze pokojowej. Dlatego potencjał odwrócenia jonów K+ jest ujemny. Dynamiczny Model Hodgkin-Huxley Model jest nazywany neuronem pulsującym (spiking neuron) wewnątrz komórki na zewnątrz Ka Na Kanały jonowe Pompa jonowa

33 Dynamiczny Model Hodgkin-Huxley 100 mV 0 pobudzenie wejscia Cglgl gKgK g Na I wewnątrz komórki na zewnątrz Ka Na Kanały jonowe Pompa jonowa sod potas przeciek Prawdopodobieństwo otwarcia kanału opisane jest zmiennymi m, n, i h.

34 Jeśli wartość pobudzenia neuronu jest większa niż próg 6 uA/cm 2, obserwujemy regularne impulsy. Częstość impulsów jest funkcja mocy sygnału wejściowego I 0 Dynamiczny Model Hodgkin-Huxley

35 Opis matematyczny neuronu o numerze k: Pobudzenie neuronu o numerze k: Odpowiedź neuronu o numerze k: Na przykład:

36 Uproszczony model neuronu statycznego lub

37 Neurony liniowe Te sa proste ale maja ograniczenia obliczeniowe –Jak zrozumiemy uczenie tych neuronów to być może zrozumiemy bardziej złożone neurony wyjście wartość progowa (bias) indeks wejścia wejście waga wejściowa 0 0 y

38 Neurony z unipolarna funkcja progowa (Binary threshold neurons) McCulloch-Pitts (1943): –Oblicz ważoną sumę sygnałów wejścia –Jeśli ta suma przekracza wartość progową to wyślij sygnał wyjściowy o stałej wartości. 1 jeśli 0 poza tym y z 1 0 próg (threshold)

39 Neurony liniowe z progiem (Linear threshold neurons) 0 poza tym y z 0 próg Obliczają liniową ważoną sumę wejść Wyjście jest nieliniową funkcją wejść

40 Neurony sigmoidalne Mają wyjście o wartości rzeczywistej które jest gładką i ograniczoną funkcją wejść Pochodne tej funkcji są łatwo liczone co sprzyja uczeniu Jeśli potraktujemy jako prawdopodobieństwo wytworzenia impulsu, to otrzymamy stochastyczne neurony binarne 0.5 0 0 1

41 Funkcje pobudzania (wejścia) (k - numer neuronu, j - numer wejścia neuronu) 1. Funkcja sumy 2. Funkcja iloczynu 3. Funkcja maksimum 4. Funkcja minimum 5. Funkcja majoryzacji gdzie: 6. Funkcja sumy kumulowanej

42 1. Funkcja przekaźnikowa a) unipolarna (niesymetryczna)b) bipolarna (symetryczna) 2. Funkcja liniowa 3. Funkcja liniowa dodatnia Funkcje aktywizacji (wyjścia)

43 4 b). Funkcja liniowa z nasyceniem symetryczna 4 a). Funkcja liniowa z nasyceniem niesymetryczna 8. Funkcja sigmoidalna logarytmiczna bipolarna (symetryczna) 5 a). Funkcja sigmoidalna logarytmiczna unipolarna (niesymetryczna)

44 10. Funkcja sigmoidalna tangensa hiperbolicznego bipolarna (symetryczna) 11. Funkcje radialne (Radial Basis) Przykłady: funkcje Gaussa splin cienkiej płytki (thin plate spline)

45 Warstwa Neuronów Układ neuronów nie powiązanych ze sobą (wyjścia neuronów nie są połączone z wejściami innych neuronów warstwy) do których docierają sygnały z tych samych źródeł (neurony pracują równolegle) b (l) k g w (l) k1 w (l) k2 w (l) kj w (l) km 1 g g y (l-1) m k- ty neuron sieci y (l -1) 1 y (l -1) 2 y (l -1) j y (l) k

46 Rodzaje połączeń –sieci bez sprzężenia zwrotnego (feedforward) sygnały na wejściu są niezależne od sygnałów na wyjściu – sieci ze sprzężeniem zwrotnym (feedback) sygnały wyjściowe są pośrednio lub bezpośrednio podawane na wejście. są to dynamiczne sieci autoasocjacyjne graf sieci ma cykle skierowane jednostki ukryte jednostki wyjściowe jednostki wejściowe

47 Pytania?

48 Kto rozwijał sztuczne sieci neuronowe - ważniejsze fakty Lata 40 XX wieku: Początek sieci neuronowych Sztuczne sieci neuronowe swój początek wywodzą z badań nad modelami matematycznymi działania biologicznej komórki nerwowej Neurony McCullocha-Pittsa W roku 1943 Warren McCulloch i Walter Pitts zaproponowali pierwszy prosty model matematyczny neuronu w postaci dwuwartościowego elementu progowego. Schemat modelu neuronu McCullocha i Pittsa Model działania neuronu McCullocha i Pittsa Funkcja aktywacji McCullocha i Pittsa

49 Reguła Hebba W roku 1949 Donald Hebb, sformułował regułę uczenia sztucznych sieci neuronowych. Reguła ta mówi że, jeżeli dwa neurony były aktywne jednocześnie to siła połączenia pomiędzy nimi powinna wzrosnąć. Stanowi ona podstawę wielu używanych obecnie reguł uczenia sieci neuronowych Lata 50. i 60.: Złoty wiek sieci neuronowych Dzisiaj sieci neuronowe zwykło się postrzegać jako alternatywę klasycznego przetwarzania opartego na zasadach sformułowanych przez Johna von Neumanna. W latach 50. von Neumann był żywo zainteresowany problemami modelowania mózgu W latach 1957 i 1958 Frank Rosenblatt i Charles Wightman wykonali w Cornell Aeronautical Laboratory, przez pierwszy neurokomputer - Mark I Perceptron. Wykorzystali oni model McCullocha-Pittsa i zaproponowali metodę uczenia sieci złożonej z neuronów o progowych funkcjach aktywacji

50 Układ wprowadzania obrazu Matryca sensorów obrazu Szafa modułów par silnik - potencjometr Tablica łączeniowa Poprawne wyjście (dostarczane podczas uczenia)

51 Adaline i Madaline Niewiele później po Mark I Perceptron, powstała ciekawa konstrukcja neurokomputera nazywana Adaline od ADAptive LInear NEuron. Zbudowana została w 1960 roku przez Bernarda Widrowa i jego studenta Marciana (Teda) Hoffa z Uniwersytetu Stanforda. Cała sieć nazywana była od nazwy elementu Madaline (Many Adaline). Widrow i Hoff do uczenia zbudowanej sieci zastosowali nową metodę uczenia nazywaną od ich nazwisk metodą Widrowa i Hoffa lub metodą delty lub metodą LMS Kilka danych o Madaline Bernard Widrow Marcian Hoff 8 komórek nerwowych, 128 połączeń, szybkość działania – około 10 4 przełączeń na sekundę

52 Lata 70.: Lata ciszy o Pomimo sukcesów lat sześćdziesiątych nieznajomość efektywnych metod uczenia sieci o więcej niż jednej warstwie uniemożliwiała ich zastosowanie w bardziej złożonych zadaniach. oW roku 1969 Marvin Minsky i Seymour Pappert - - opublikowali książkę: Minsky M., Papert S., Perceptrons, MIT Press, Cambridge 1969 w której zaatakowali istniejący stan badań nad sieciami neuronowymi, określając go jako bezwartościowy. oMinsky i Papert wykazali, że kilka elementarnych zadań nie można wykonać na jednowarstwowym perceptronie. Jednak wielu naukowców nie zraziło się tą krytyką i dalej prowadziło badania Kohonen We latach siedemdziesiątych Teuvo Kohonen z Helsinki University of Technology opracował sieci neuronowe pamięci asocjacyjnych (skojarzeniowych). Rozwinięte później (lata osiemdziesiąte) w tzw. samo-organizujące się odwzorowania cech, były one wykorzystywane do rozpoznawania mowy, problemu komiwojażera oraz komponowania muzyki

53 Grossberg oBardzo aktywnym badaczem w tym czasie był Stephen Grossberg; w latach 1967-1988 opublikował on ze swoimi kolegami 146 prac z dziedziny sieci neuronowych. Są to głównie prace o charakterze matematyczno-biologicznym. oGail Carpenter i Stephen Grossberg rozwinęli na początku lat osiemdziesiątych (1985-1990) teorię samo-organizujących się sieci neuronowych nazywaną teorią rezonansu adaptacyjnego (Adaptive Resonance Theory - ART). oSieci teorii rezonansu adaptacyjnego dla wejść binarnych (ART1) oraz ciągłych są dziś jednymi z bardziej popularnych sieci Lata 80.: Ponowny entuzjazm i jego źródła Podstawowy powód zaniku szerszego zainteresowania sieciami neuronowymi - brak efektywnej metody uczenia sieci wielowarstwowych - zniknął w połowie lat osiemdziesiątych

54 Propagacja wsteczna Zaproponowana niezależnie przez Davida Parkera (1985) i LeCun (1986) metoda nazwana została metodą propagacji wstecznej. Później okazało się, że metoda po raz pierwszy została zaproponowana znacznie wcześniej przez Werbosa (1974, praca doktorska, Harward), ale nie została szerzej rozpowszechniona. Zrobili to w roku 1986 Rumehart i McClelland publikując pracę Parallel Distributed Processing Sieci Hopfielda Prace laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Johna Hopfielda z California Institute of Technology proponującego nowe sieci (1982-87) poszerza zainteresowanie sieciami neuronowymi Maszyny Niederministyczne Są to sieci w których wagi połączeń i aktywacje są zmieniane w oparciu o funkcje gęstości prawdopodobieństwa. Sieci te wykorzystują takie idee jak symulowane wyżarzanie (maszyna Boltzmanna) czy Bayesowską teorię decyzji

55 Implementacje sprzętowe (hardwareowe) Od połowy lat 80. notuje się prawdziwy wyścig, którego uczestnikami są, obok laboratoriów badawczych, także firmy produkujące układy elektroniczne. Osiągnięciami liczącymi się w tym wyścigu są: liczba elementów neuropodobnych umieszczonych w sieci, liczba połączeń, szybkość działania, wyrażana w liczbach przełączeń na sekundę

56 Nazwa neurokomputera Rok Liczba elementów Liczba połączeń SzybkośćTwórca Mark III1985 8 10 3 4 10 5 3 10 5 R. Hecht Nielsen, TRW Neural Emulator Processor 1985 4 10 3 1.6 10 4 4.9 10 5 C. Cruz, IBM Mark IV1986 2.5 10 5 5 10 6 R. Hecht Nielsen, TRW Odyssey1986 8 10 3 2.5 10 5 2 10 6 A. Penz, Tex. Inst. CRL Crossbar Chip1986256 6.4 10 4 6 10 9 L. Jackel, AT&T Bell Labs Anza1987 3 10 4 5 10 5 1.4 10 5 R. Hecht Nielsen, Neurocomp. Corp. Parallon1987 9.1 10 4 3 10 5 3 10 4 S. Bogoch, Human Dev. Anza plus198810 6 1.5 10 6 6 10 6 R. Hecht Nielsen, Neurocomp. Corp. Zestawienie ważniejszych realizacji hardwareowych sieci neuronowych z okresu pierwszej połowy lat 80


Pobierz ppt "Wstęp do Sieci Neuronowych Janusz A. Starzyk Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie W oparciu o wykłady Prof. Geoffrey Hintona University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google