Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Forum Innowacji i Współpracy Wschód-Zachód Energie Odnawialne Joanna Zaleska-Bartosz Helena Pałkowska Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Forum Innowacji i Współpracy Wschód-Zachód Energie Odnawialne Joanna Zaleska-Bartosz Helena Pałkowska Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego."— Zapis prezentacji:

1 IV Forum Innowacji i Współpracy Wschód-Zachód Energie Odnawialne Joanna Zaleska-Bartosz Helena Pałkowska Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych Centrum badań i kompetencji w obszarze surowców i paliw węglowodorowych Hydrocarbon Resources and Fuels Research and Competence Centre - Hercules Department of Renewable Energy Technologies Oil and Gas Institute

2 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych CEL ODGAZOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH MINIMALIZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I TOKSYCZNYCH ELIMINACJA MIGRACJI GAZU SKŁADOWISKOWEGO PIECE PRZEMYSŁOWE KOTŁY SILNIKI ORAZ TURBINY GAZOWE

3 CEL ODGAZOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH minimalizacja zagrożeń zdrowia i życia ludzi ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko odzysk energii zawartej w gazie składowiskowym Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

4 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych SKŁAD GAZU SKŁADOWISKOWEGO Faza zaawansowanej i stabilnej metanogenezy metan 50% - 60% dwutlenek węgla 30% - 40% Ponadto około 300 śladowych substancji m.in.: węglowodory nieorganiczne i organiczne związki siarki (siarkowodór, merkaptany) związki chlorowców i fluorowców krzemionka

5 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych SKŁAD GAZU SKŁADOWISKOWEGO Z WYBRANYCH STUDNI GAZOWYCH NA SKŁADOWISKU BARYCZ nr studniCH 4 CO 2 O2O2 N2N2 969.223.90.66.2 1060.539.10.10.3 1162.037.60.00.4 1363.225.92.38.6 2459.822.12.016.1 3035.820.33.040.9 3360.738.00.31.0 3566.332.70.20.8 4463.336.50.00.3 5265.034.90.00.1 5361.338.20.10.4

6 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych CHARAKTERYSTYKA GAZU SKŁADOWISKOWEGO Wartość opałowa gazu 17 – 23 MJ/Nm 3 Gęstość gazu 1.04 – 1.22 kg/Nm 3 Gęstość metanu 0.71 kg/Nm 3 Gęstość dwutlenku węgla 1.98 kg/Nm 3 Ciśnienie gazu w złożu odpadów 2 Pa – 1 kPa Temperatura gazu w złożu odpadów 30 – 65 o C

7 KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA Opracowanie prognozy produktywności gazowej Weryfikacja prognozy na podstawie testów aktywnego odsysania Podjęcie decyzji o sposobie utylizacji biogazu Optymalizacja parametrów technologicznych instalacji odgazowania i instalacji do utylizacji biogazu Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

8 spalanie gazu do celów technologicznych wytwarzanie gorącej wody lub pary w kotłach gazowych wytwarzanie energii elektrycznej przez spalenie gazu w silnikach lub turbinach oddanie gazu do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej (po uzdatnieniu do parametrów wymaganych normami) Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych GŁÓWNE KIERUNKI UTYLIZACJI GAZU SKŁADOWISKOWEGO

9 wielkość składowiska status składowiska (eksploatowane, zamknięte, zrekultywowane) charakter i sposób użytkowania terenu wokół składowiska sposób izolacji składowiska (parametry wierzchniej warstwy uszczelniającej) czas składowania odpadów okres od zakończenia eksploatacji realizowany lub planowany sposób rekultywacji Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O POSTĘPOWANIU Z GAZEM SKŁADOWISKOWYM

10 zmienna w czasie intensywność produkcji gazu wahania natężeń przepływu gazu w trakcie jego odbioru wahania składu gazu przewidywany okres produktywności gazowej składowiska Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych CECHY GAZU SKŁADOWISKOWEGO ISTOTNE PRZY DOBORZE METODY UTYLIZACJI

11 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ W KRAKOWIE

12 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych EKSPLOATOWANA KWATERA

13 ODGAZOWANIE SKŁADOWISKA Odgazowanie bierne – spalanie w indywidualnych palnikach instalowanych na studniach gazowych Odgazowanie aktywne – spalanie w pochodniach lub energetyczne wykorzystanie Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych INSTALACJA DO ODGAZOWANIA Studnie odgazowujące Rurociągi transportujące biogaz do stacji gazowej Stacja gazowa

14 STACJA GAZOWA Węzeł oczyszczania biogazu Węzeł zasysania i sprężania biogazu Węzeł pomiaru parametrów biogazu: - ilości odbieranego biogazu - ciśnienia ssania i tłoczenia biogazu - składu biogazu Aparatura kontrolno - pomiarowa Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

15 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych SCHEMAT SYSTEMU ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA BARYCZ

16 STUDNIA GAZOWA Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

17 KONTENEROWA STACJA ZBIORCZA BIOGAZU Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

18 WNĘTRZE KONTENEROWEJ STACJI GAZOWEJ ST-1 Odwadniacze Dmuchawy Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

19 STACJA ODZYSKU BIOGAZU ST - 2 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

20 SZAFA STEROWNICZA - AKP Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

21 odbiorcy systemowi np.: sieć dystrybucji gazu o dużej pojemności, sieć ciepłownicza, sieć energetyczna odbiorcy posiadający niezależne źródło zasilania kotłownie przemysłowe lokalne instalacje centralnego ogrzewania Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych POTENCJALNI ODBIORCY ENERGII

22 rozwiązanie proste technicznie, wymagające stosunkowo niewielkich nakładów inwestycyjnych wykorzystanie gazu uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na gorącą wodę lub parę przez odbiorców w bliskim sąsiedztwie składowiska dostarczanie gazu na znaczne odległości lub niewielka produkcja pary lub gorącej wody jest przedsięwzięciem nierentownym Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych ZALETY I WADY PRODUKCJI GORĄCEJ WODY LUB PARY W KOTŁACH GAZOWYCH

23 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych INSTALACJA DO SPALANIA BIOGAZU Z MOŻLIWOŚCIĄ ODZYSKU CIEPŁEJ WODY LUB PARY WODNEJ

24 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych SPALANIE BIOGAZU W POCHODNI OTWARTEJ W CZASIE TESTU PRODUKTYWNOŚCI SKŁADOWISKA

25 spełnienie wymogów zawartych w Prawie energetycznym dostępność rozwiązań technicznych gwarancja odbioru energii cieplnej obowiązujące taryfy decydują o opłacalności produkcji energii elektrycznej z gazu Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych UWARUNKOWANIA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ W SKOJARZENIU

26 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych BLOKI ENERGETYCZNE O MOCY 2 X 250 KW e I 375 KW e

27 SEPARACJA CIECZY I STABILIZACJA CIŚNIENIA PRZED BLOKAMI ENERGETYCZNYMI Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych

28 Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych PODSUMOWANIE Gaz składowiskowy stanowi źródło energii odnawialnej (OZE). Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych oraz energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego jest regulowane przepisami prawa. Termiczna utylizacja gazu składowiskowego przyczynia się do obniżenia efektu cieplarnianego. Efektywnym sposobem uniknięcia zagrożeń zdrowia i życia ludzi jest aktywny odbiór gazu prowadzony przy zastosowaniu podciśnienia w złożu.

29 Właściwie dobrany sposób utylizacji gazu uwzględniający lokalne warunki prowadzi do stosunkowo krótkiego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych. Lepsze efekty utylizacji gazu uzyskuje się dla dużych składowisk odpadów komunalnych produkujących kilkaset Nm 3 gazu na godzinę. Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych PODSUMOWANIE

30 Dziękuję za uwagę Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych


Pobierz ppt "IV Forum Innowacji i Współpracy Wschód-Zachód Energie Odnawialne Joanna Zaleska-Bartosz Helena Pałkowska Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google