Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATYZACJA ZASOBU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATYZACJA ZASOBU"— Zapis prezentacji:

1 INFORMATYZACJA ZASOBU
Celem prac jest utworzenie kopii zasobu PODGiK oraz informatyzacja tego zasobu polegająca na rejestracji całości dokumentacji PODGiK w bazie danych. Karol Kaim

2 Cele zabezpieczenie danych będących w zasobie
usprawnienia obsługi petentów gwarancję przekazania wykonawcy prac wszystkich dostępnych w zasobie materiałów sprawny dostęp do zinformatyzowanych danych

3 Założenia projektu Zdefiniowanie zakresu informatyzowanych dokumentów
Zdefiniowanie co jest dokumentem (najmniejsza porcja informacji) Do jakich obiektów powinny się odnosić dokumenty (jak opisywać, odnosić się do nich – problem OT) W jaki sposób baza będzie zarządzana Aktualizacja zinformatyzowanego zasobu Korekty, walidacja, kontrola

4 Zakres informatyzacji
dokumenty zgromadzone w PODGiK stanowiące zasób geodezyjny Dokumenty będące dowodem zmian w ewidencji gruntów Dokumenty będące dowodem zmian na mapie zasadniczej Mapy, orta, zarysy

5 Zdefiniowanie dokumentu
Dokument – czyli najmniejsza porcja informacji musi posiadać swój unikalny identyfikator (numer dokumentu) i należy go precyzyjnie zdefiniować na początku prac

6 Dokument Geodezyjny operat jednostkowy (np. podziałowy, inwentaryzacyjny) Określona część operatu np. ZB, ZU, OT Pojedynczy szkic obszernego operatu Arkusz mapy Wykaz zmian gruntowych Zgłoszenie pracy geodezyjnej Decyzja administracyjna Teczka sprawy

7 Dokument powinien definiować każdorazowo odpowiedzialny za to operator
Należy stworzyć zasady definiowania co jest najmniejszą porcją informacji, ale ostateczno decyzja powinna spoczywać na osobie rejestrującej dokumentację w bazie – materiały nietypowe

8 Odniesienie dokumentu do mapy
Każdy dokument rejestrowany w bazie powinien mieć odniesienie do obszaru na mapie – zdefiniowany obszar XY

9 Zalety zdefiniowania obszaru
Łatwość odnajdywania całości zgromadzonych dokumentów dla konkretnego miejsca Uniezależnienie się od działek, obrębów, gmin Możliwość zapytań georelacyjnych Znaczne ułatwienie obsługi petentów Zapewnienie wydania wszystkich materiałów wykonawcy

10 Informatyzacja (1) CEL I – utworzenie kopi zasobu Wykonanie inwentaryzacji wszystkich dokumentów zgromadzonych w PODGiK stanowiących zasób geodezyjny lub będące dowodem zmian w ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej. Wykonanie skanowania wszystkich dokumentów będących w zasobie – stanowiących zasób geodezyjny lub będące dowodem zmian w ewidencji gruntów lub na mapie zasadniczej Oczyszczenie i kalibracja map celem podłączania ich referencyjnie jako tło mapy wektorowej.

11 Informatyzacja (2) CEL I – utworzenie kopi zasobu Utworzenie plików wielostronicowych o nazwie dokumentu (numerze), osobno dla każdego dokumentu, zawierającego wszystkie jego strony Zintegrowanie utworzonych plików z rekordami dokumentów w bazie danych Oracle systemu EWID2007 Stworzenie przestrzeni w bazie danych Oracle do przechowywania numerycznych kopii dokumentów (pliki graficzne).

12 Wdrożenie procesu aktualizacji kopii zasobu o nowe operaty
Informatyzacja (3) CEL I – utworzenie kopi zasobu Konfigurację bazy danych Oracle w systemie Ewid2007 do przechowywania oraz tworzenia kopii bazy operatów w zadanym przez Zleceniodawcę okresie czasu. Wdrożenie procesu aktualizacji kopii zasobu o nowe operaty Przeszkolenie pracowników

13 Informatyzacja (4) CEL II – informatyzacja zasobu Każdy dokument przekazany do zinformatyzowania podlegać będzie kwalifikacji Każdy dokument który został zinformatyzowany zostanie ostemplowany na ostatniej wewnętrznej stronie okładki wraz z wpisaniem daty skanowania i osoby która czynność tę wykonała Zarejestrowanie w systemie EWID2007 wszystkich brakujących dokumentów

14 Informatyzacja (5) CEL II – informatyzacja zasobu Uzupełnienie brakujących informacji o dokumentacji (np. zakresy operatów lub inne atrybuty) Porównania zakresów operatów prawnych z atrybutami w bazie EGiB . Określenie (na podstawie zakresów dokumentów) konieczne do uzupełnienia atrybuty danych ewidencyjnych.

15 Informatyzacja (6) CEL II – informatyzacja zasobu Dla dokumentów takich jak szkice, operaty, zarysy, rastry map wprowadzenie zasięgów terytorialnych w bazie danych Oracle systemu Ewid2007. dokonanie selekcji i wyboru tych fragmentów dokumentów, które będą stanowić użytkowy zbiór przeznaczony do wydawania wykonawcom prac geodezyjnych. utworzy słownik części składowych operatów charakteryzujący poszczególne fragmenty dokumentów zbioru użytkowego np.: szkic, wykaz współrzędnych, protokół graniczny, wykaz zmian, itd.

16 Informatyzacja (7) CEL II – informatyzacja zasobu Zaprojektowanie i wdrożenie system tworzenia i przechowywania kopii zapasowych bazy danych zinformatyzowanych operatów wraz ze zintegrowaną z nimi bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. System zabezpieczenia bazy danych ma zapewnić odtworzenie całości bazy w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych – harmonogram tworzenia kopii i ich częstotliwość określi POGDiK.

17 Funkcjonalność: Wyszukiwanie dokumentów po zadanych kryteriach takich jak: położenie, sekcja mapy, nazwa, numer dokumentu, wskazanie na mapie, numer działki, data, wartość ze słownika itp. Wydanie ich w formacie elektronicznej (lub wydrukowanie) w zależności od potrzeby całości dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu) lub poszczególnych jego części z zasobu użytkowego. Sporządzenie listy dokumentów spełniających zadane kryterium celem ich przekazania wykonawcy prac jako „materiały do wykorzystania”

18 Projekt „norweski” Zadanie 1 - Organizacja biura projektu
Zadania w projekcie Zadanie 1 - Organizacja biura projektu Zadanie 2 - Wypracowanie standardów Zadanie 3 - Dostawa licencji na oprogramowanie Zadanie 4 - Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 5 - Przetworzenie dokumentacji Zadanie 6 - Szkolenia Zadanie 7 - Promocja projektu

19 Projekt „norweski” Założenia wypracowanie standardów technicznych, kompetencyjnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej, zapewnienie wiarygodnych i aktualnych danych georeferencyjnych stanowiących część infrastruktury informacji przestrzennych budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zapewnienie powszechnego dostępu do danych i usług wykonywanych przez geodezyjną administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu.

20 Projekt „norweski” Założenia
5. Zakres opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji projektu : 5.1. Zebranie informacji o materiałach i dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znajdującej ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej biorących udział w projekcie a w szczególności : · o rodzaju i formacie materiałów i dokumentów przeznaczonych do przetworzenia w zakresie opracowanego projektu, · o ilości wszystkich materiałów analogowych i w postaci elektronicznej znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ośrodku),

21 Projekt „norweski” Założenia
· o stanie tych materiałów i dokumentacji, · o sposobie ich składowania, · o sposobie identyfikacji i zintegrowania materiałów i dokumentów, · o wyposażeniu ośrodków w urządzenia i sprzęt w tym informatyczny, · o istniejących łączach internetowych, · o istniejących systemach i programach informatycznych, · o istniejących układach współrzędnych przestrzennych, · o warunkach lokalowych, · o możliwości wynajęcia lokalu dla celów przetwarzania , · identyfikacja użytkowników ośrodka,

22 Projekt „norweski” Założenia
5.2.Opracowanie koncepcji organizacji , przetwarzania i gromadzenia danych w bazie danych ( repozytorium) a w szczególności : · określeniu lokalizacji przetwarzania materiałów i dokumentów dla poszczególnych ośrodków dokumentacji, · sposoby pozyskiwania i kompletowania dokumentacji do przetwarzania otrzymanej w ośrodku wraz z ich zwrotem, · sposoby segregowania , analizowania i indeksowania otrzymanej dokumentacji, · ustalenia odpowiednich parametrów dla skanera biurowego A3, skanera przemysłowego A3 i skanera precyzyjnego stołowego A0 – zapewniającego możliwość kalibracji skanowanych map oraz ich wpasowania w przyjęty układ współrzędnych na potrzeby późniejszej wektoryzacji i tworzenia map numerycznych,

23 Projekt „norweski” Założenia
· sposób skanowania dokumentów i materiałów o różnych formatach i stopniu skomplikowania ( mapy , operaty techniczne, dzienniki pomiarowe, materiały i dokumenty podniszczone), · podanie parametrów skanowania, formatu zapisu danych, sposobu nadania identyfikatorów i metadanych wszystkim dokumentom stanowiącym zasób, sposobu kalibracji i indeksowania map, sposobu nadawania nazw plikom dla skanowanych dokumentów, formę przechowywania i zakres gromadzonych metadanych opisujących dokumenty oraz okresy tworzenia kopii zabezpieczających w tym jednej dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

24 Projekt „norweski” Założenia
zapewnienia umieszczenia zeskanownych map i dokumentów w „Repozytorium dokumentów elektronicznych” – funkcjonującym jako nakładka na relacyjną bazę danych i spełniających następujące wymogi: - praca w środowisku relacyjnej bazy danych, - składowanie dowolnych dokumentów w bazie danych, w tym skanowanych w różnych formatach od A5 do A0 oraz opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, - zapisywanie metryk dla dokumentów w bazie danych obejmujących dane identyfikacyjne , opisowe i ciągów współrzędnych związanych z zasięgiem dokumentów - przechowywanie w bazie danych kolejnych wersji składowych dokumentów – historia dokumentu, - wiązanie dokumentów w dowolne logiczne grupy jak teczki, segregatory, szafy ,operaty, zgłoszenia, - zapisywanie w bazie danych zdarzeń związanych z dostępem, podglądem, edycją i usuwaniem dokumentów z bazy danych z podaniem typu zdarzenia, daty, czasu i użytkownika, - mechanizmy gwarantujące wydajną pracę z dużą ilością dokumentów zapisanych w bazie danych dla wielu użytkowników,

25 Projekt „norweski” Założenia
- dostęp do przeglądarki internetowej oraz wyszukiwanie i wyświetlanie dokumentów składowych w repozytorium na podstawie danych opisowych, danych z metryk, historii dostępu do dokumentów dla użytkowników zarejestrowanych w systemie a docelowo dla użytkowników podłączonych przez sieć internet , - kojarzenie i wiązanie dokumentów z obiektami na mapie numerycznej, - wyszukiwanie w repozytorium i wyświetlanie dokumentów z poziomu mapy, na podstawie atrybutów z metryk dokumentów oraz zakresów graficznych i wskazania na mapie obiektów jakich dotyczą, - udostępnianie dokumentów dla systemów zewnętrznych przez usługi sieciowe zgodnie z technologią SOA i WebService na potrzeby integracji z serwisami internetowymi tworzonymi na szczeblu regionalnym( i krajowymi ( · Określenie metadanych dla skanowanej dokumentacji z uwzględnieniem norm ISO i Polskiego Profilu Metadanych, · podania parametrów serwerów spełniających powyższe wymagania i zdolnych do zgromadzenia całej dokumentacji znajdującej się obecnie w ośrodku z zapasem na przyszłość,

26 Projekt „norweski” Założenia
5.3. Określenie zasad opracowania portalu internetowego- udostępnia dokumentacji znajdującej się w repozytorium dokumentów i spełniającego następujące wymogi : · brak kosztów dla klienta końcowego, związanych z zakupem oprogramowania, · udostępnianie odpowiednich danych dla użytkowników autoryzowanych oraz anonimowych, · obsługa bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz certyfikatów kwalifikowanych i zwykłych, · zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych z wnoszeniem zakresu graficznego, przesłaniem zgłoszenia oraz zamówieniem materiałów do wykonania prac, · podgląd , w razie zgłoszenia, zasobów mapowych, ortofotomapy, szkiców polowych, opisów topograficznych, odczytywanie atrybutów z mapy, danych opisowych ewidencji gruntów, itp., · analiza dostępnych materiałów w PODGi K wg zakresu zgłoszenia i numeru działki,

27 Projekt „norweski” Założenia
· udostępnianie materiałów do wykonywania prac geodezyjnych ( numery operatów, szkice polowe, wykazy współrzędnych, obiekty mapowe, osnowy, opisy topograficzne, ortofotomapa, wypisy i wyrysy, itd.), · udostępnianie danych zgodnie z usługami WMS i WFS, · udostępnianie metadanych z uwzględnieniem norm ISO i Polskiego Profilu Metadanych, · przyjmowanie numerycznych danych od wykonawców do aktualizacji zasobów, · powiadamianie o stanie realizacji zgłoszenia i operatu przez i sms, · powiązanie z systemami funkcjonującymi w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( ODGiK )na terenie województwa, · publiczny dostęp dla obywateli do zasobów ODGiK w zakresie zgodnym z przepisami, · sygnowanie dokumentów wydawanych z ODGiK podpisem elektronicznym oraz przyjmowanie i weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie, · panel administracyjny do zarządzania konfiguracją serwisu, nadawania kont i monitorowania działania użytkowników

28 Projekt „norweski” Założenia
5.7. Opracowanie zasad nadzoru i odbiorów wykonywanych prac oraz odbioru dostawy sprzętu, oprogramowań i szkoleń. 5.8. Podanie wymogów oprogramowania dla dostawców skanerów, relacyjnej bazy danych, repozytorium dokumentów, portalu internetowego, eksportu danych o zgłoszeniach i operatach z systemów w ośrodkach, importu danych o zgłoszeniach i operatach do repozytorium. 5.9. Podanie zasad instalacji i konfiguracji repozytorium i portalu, wtyczek do systemów istniejących w ośrodkach. 5.10. Opracowanie zasad przeprowadzenia szkoleń dla pracowników obsługi skanerów , administratorów systemów , geodetów i i innych użytkowników projektu 5.11. Opracowanie zasad informacyjnych i promocyjnych dla projektu,

29 WTYCZKI – lekarstwo na wszystko
W ramach planowania projektu nie można bagatelizować fundamentalnych problemów które trzeba przewidzieć – kończy się to katastrofą dla tego projektu (to tylko kwestia czasu)

30 Jeden administrator – jedna baza – jeden system
Integracja danych w rozumieniu ich wspólnego przechowywania powinna być ograniczona do administrującego danymi (powiat, miast, województwo…)

31 Słowniki Korzystanie przy informatyzacji z bazy danych EWID2007 daje możliwość wykorzystania zalety słowników

32 Uporządkowanie dokumentów w PODGiK-ach w rozumieniu ich numeracji i organizacji jest jednym z najmniej zunifikowanych zbiorów geodezyjnych

33 Zinformatyzowany Ośrodek powinien podnosić informacyjną wartość całej bazy danych – a nie być jedynie zbiorem kopii dokumentów

34 Odpowiedzialność za udostępnienie informacji wykonawcy spoczywa na PODGiK – sam system tego nie zapewni

35 Unifikacja tych zbiorów powinna być rezultatem poprawnie przeprowadzonej informatyzacji a nie jej wymogiem

36 Wdrożenie procesu aktualizacji kopii zasobu o nowe operaty i dokumenty wpływające do PODGiK

37 Zagrożenie przebiegu informatyzacji w Polsce sposobiem „LPIS-owym”

38 Wariant informatyzacji na jaki się zdecyduje PODGiK – będzie skutkował koniecznością codziennej weryfikacji tego wyboru dlatego powinien być dopasowany do każdego z PODGiK (wspólny szablon – ale wdrożenie dedykowane dla konkretnego odbiorcy)

39 EWID 2007 umożliwia prowadzenie informatycznego ośrodka „od jutra” - można też skorzystać z doświadczeń tych którzy korzystają z niego „dziś”

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Karol Kaim


Pobierz ppt "INFORMATYZACJA ZASOBU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google