Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy 2009 Gmina Troszyn/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy 2009 Gmina Troszyn/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy 2009 Gmina Troszyn/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn Przygotowanie i opracowanie: Koordynator projektu Aldona Fabiańska DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

3 Czas realizacji projektu systemowego: 1 styczeń 2009 - 31 grudzień 2009 Koszty ogółem projektu systemowego: 96 386,00 zł Koszty wkładu własnego Gminy: 10 120,53 zł Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe było zatrudnienie dodatkowego personelu, w postaci pracownika socjalnego. Wkład własny został przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla 10 uczestników projektu systemowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

4 Celem głównym projektu systemowego Aktywność społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn było zwiększenie aktywności społeczno zawodowej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to kontynuacja celu głównego z 2008 roku. Cele szczegółowe projektu systemowego : 1. Pobudzenie motywacji do działania i zaufania we własne siły 10 kobiet z terenu Gminy Troszyn 2. Zwiększenie aktywności zawodowej i zdobycie umiejętności umożliwiających powrót na rynek pracy 10 kobiet z terenu Gminy Troszyn 3. Zwiększenie własnej samooceny i poprawy wizerunku 10 kobiet z terenu Gminy Troszyn DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

5 Grupą docelową projektu systemowego było 10 kobiet zamieszkałych w gminie Troszyn, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do jednej lub kilku z poniższych podgrup: osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, osoby będące w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

6 Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu przeprowadził koordynator projektu wraz z pracownikiem socjalnym. Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony – eliminuje przypadkowy wybór ponieważ: bazujemy na zgromadzonej dokumentacji socjalnej mamy wgląd w sytuację życiową klientów OPS rozmowa przeprowadzana z bezrobotną kobietą przed objęciem jej programem aktywności lokalnej przysporzyła informacji o niej i jej udziale w projekcie. Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

7 Realizując projekt propagowany był rozwój form aktywnej integracji. Jako narzędzia do realizacji projektu użyty został program aktywności lokalnej w ramach którego prowadzone były działania o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym poprzez : szkolenia, warsztaty, treningi umiejętności o charakterze edukacyjnym. Realizowane były również działania o charakterze środowiskowym (impreza integracyjna). DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

8 Działania: Zadanie 1,, Zarządzanie projektem Koordynator był odpowiedzialny za organizację i przygotowanie oraz podział zadań. Koordynował również rekrutację 10 beneficjentów do Projektu, która będzie trwać przez pierwsze 2 miesiące trwania projektu. W celu prowadzenia dokumentacji programowej oraz dokumentacji w formie zdjęć został zakupiony aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci, zostały również zakupione szafy do przechowywania dokumentacji. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

9 Zadanie 2 Promocja Projektu Zostało wydrukowanych 10 sztuk plakatów Zostały zakupione długopisy z logo EFS- 50 sztuk, które zostaną rozdane potencjalnym uczestnikom programu podczas rekrutacji, oraz szkoleń Zostały przygotowane materiały promujące projekt 30 sztuk ( teczki, notesy z logo EFS rozdane były podczas szkoleń i rekrutacji) Została zakupiona pieczątka DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

10 Zadanie 3. Praca socjalna Został zatrudniony pracownik który pracował z grupą podczas realizacji programu aktywności lokalnej. Podczas trwania projektu była realizowana przez pracownika socjalnego oddelegowanego z OPS praca socjalna z osobą bądź rodziną w jej środowisku lokalnym. Praca socjalna miała na celu pomoc we wzmacnianiu oraz odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jako wyposażenie dla nowo zatrudnionego pracownika zostały zakupione meble biurowe. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

11 Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostały przyznane zasiłki celowe dla 10 beneficjentek ostatecznych projektu przez okres 4 miesięcy w wysokości 175 zł miesięcznie. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

12 Zadanie 5. Aktywna integracja Narzędziem realizującym był program aktywności lokalnej. W ramach PAL-u były przeprowadzone następujące działania: odbyły się zajęcia z psychologiem w ramach których przeprowadzony został trening umiejętności i kompetencji psychospołecznych i życiowych. Prowadzone było również w ramach zajęć poradnictwo psychologiczne ( 8 godzin zajęć grupowych).Ponadto 3 godziny konsultacji dla każdego uczestnika projektu. W sumie 30 godzin konsultacji i 8 godzin zajęć grupowych. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13 odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach których zostały przeprowadzone zajęcia z badania rynku pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie w zakresie stosowania podstaw techniki komputerowej (8 godzin zajęć grupowych).Konsultacje indywidualne w wymiarze 3 godzin dla każdego uczestnika projektu. W sumie 30 godzin konsultacji i 8 godzin zajęć grupowych odbyło się szkolenie – kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych w wymiarze 10 0 godzin przez dwa miesiące trwania projektu. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

14 Zadanie 6. Działanie o charakterze środowiskowym Została zorganizowana impreza integracyjna pod hasłem Warszawa dla rodzin z udziałem członków rodzin osób biorących udział w projekcie w sumie wzięło w niej udział 30 osób. Spotkanie to miało na celu uświadomić pozostałym członkom rodziny jak osoba biorąca udział w projekcie starała się zmienić coś w swoim życiu. Chcąc wrócić na rynek pracy bądź dopiero na nim zaistnieć. Spotkanie to miało, także na celu pokazanie członkom rodziny ile dobrego wniesie poprawa samopoczucia kobiety aktywnej zawodowo w życiu rodzinnym. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

15 Projekt systemowy obejmował instrumenty aktywnej integracji, pracę socjalną oraz wsparcie finansowe dla Beneficjentów Ostatecznych. W ramach projektu zostały również zakupione materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16 Rezultaty twarde osiągnięte podczas realizacji projektu systemowego Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn: 10 kobiet otrzymało certyfikat ukończenia treningu umiejętności i kompetencji psychospołecznych, życiowych, poradnictwo i wsparcie psychologiczne w wymiarze 8 godz. grupowych i 30 godz. konsultacji, 10 kobiet otrzymało certyfikat ukończyło szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz podstaw zakresu obsługi komputera wymiarze 8 godz. zajęć grupowych i 30 godz. konsultacji godz. 10 kobiet otrzymało zaświadczenia ukończenia kursu florystyczny z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 100 godzin DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

17 Rezultaty miękkie podczas realizacji projektu systemowego zostały osiągnięte na poziomie 70% i należą do nich: zwiększyła się motywacja do działania beneficjentek ostatecznych poprawa samooceny beneficjentek ostatecznych nabranie pewności siebie przy kontaktach interpersonalnych beneficjentek ostatecznych zwiększyła się motywacja do poszukiwania pracy u beneficjentek ostatecznych wzrosła aktywność zawodowa beneficjentek ostatecznych nabyły umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

18 Rezultaty twarde i miękkie były mierzone poprzez dokumentację psychologiczną i doradczą, listy obecności na szkoleniach listy wydanych materiałów edukacyjnych, listy odebranych certyfikatów i zaświadczeń oraz zdjęcia i ankiety. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

19 Rezultaty miękkie i twarde projektu systemowego przyczyniły się do realizacji celu głównego, dzięki czemu został uruchomiony proces aktywizacji społecznej, który pobudził uczestników do zmiany biernej postawy i wykazywania chęci do uniezależnienia się od pomocy społecznej, czyli zmiany na korzyść. Wartością dodaną projektu systemowego było poszerzenie oferty Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie o działania o charakterze aktywizacyjnym, szersze wykorzystanie projektu jako narzędzia kompleksowego wsparcia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt systemowy 2009 Gmina Troszyn/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google