Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy 4.1_4 i 4.2_2 – praktyczne aspekty aplikowania o środki w RPO WP 28 lutego 2012r., Gdańsk Sala Herbowa UMWP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy 4.1_4 i 4.2_2 – praktyczne aspekty aplikowania o środki w RPO WP 28 lutego 2012r., Gdańsk Sala Herbowa UMWP."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy 4.1_4 i 4.2_2 – praktyczne aspekty aplikowania o środki w RPO WP 28 lutego 2012r., Gdańsk Sala Herbowa UMWP

2 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

3 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

4 Typ i zakres projektów Zgodnie z URPO (wersja z dnia 9 lutego 2012 r.) przedmiotem projektu może być: opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowej lub kolejowej w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in.:

5 studium korytarzowe (dla nowoprojektowanych inwestycji liniowych), studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowe, raport OOŚ, dokumenty związane z prowadzeniem postępowania OOŚ i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Typ i zakres projektów

6 program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja techniczna, analiza finansowo–ekonomiczna, inne niezbędne opracowania przybliżające lub doprowadzające do pełnej gotowości aplikacyjnej w okresie programowania 2014-2020. Typ i zakres projektów

7 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

8 Termin kwalifikowalności wydatków: 20 grudnia 2011 r. – 30 czerwca 2015 r. Maksymalna wartość całkowita projektu wynosi: 2 000 000 PLN Kwalifikowalność na zasadach ogólnych zawartych w Załączniku nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP Kwalifikowalność i pomoc publiczna

9 Wydatki kwalifikowalne: Kwalifikowalność i pomoc publiczna koszt opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot Projektu ubiegającego się o dofinansowanie; koszt weryfikacji (kolaudacji) dokumentacji stanowiącej przedmiot Projektu ubiegającego się o dofinansowanie; koszt przygotowania dokumentacji przetargowej, publikacji ogłoszeń przetargowych, przeprowadzenia postępowania;

10 Wydatki kwalifikowalne: Kwalifikowalność i pomoc publiczna podatki i opłaty zgodnie z podrozdziałem 6.2 Wytycznych dot. kwalifikowalności; wydatki poniesione na promocję Projektu wynoszące nie więcej niż 5 000 PLN.

11 Wydatki niekwalifikowalne: Kwalifikowalność i pomoc publiczna wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej; wydatki na roboty budowlano-montażowe; wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia; wydatki na zakup środków transportu; wydatki na wynagrodzenia pracowników;

12 Wydatki niekwalifikowalne: Kwalifikowalność i pomoc publiczna wydatki związane z zarządzaniem Projektem, w tym wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu oraz rozliczenie wniosku o płatność; koszty ogólne; koszty nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego; opłaty skarbowe; inne wydatki niezwiązane z Projektem.

13 Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO WP wsparcie w ramach Działań nie podlega zasadom pomocy publicznej. Kwalifikowalność i pomoc publiczna Ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w fazie realizacyjnej projektu nie dyskwalifikuje projektu ze wsparcia w fazie przygotowawczej.

14 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

15 Formularz wniosku o dofinansowanie Logika konkursu Formularz wniosku Zakres informacji DokumentWpływ na ocenę prac przygotowawcze niewielki Szczegółowy Opis Inwestycji (zał.1) faza realizacyjna istotny

16 Formularz wniosku o dofinansowanie Kilka faktów nt. formularza wniosków: Dedykowany wzór formularza wniosków; Uproszczona formuła zawierająca jedynie absolutnie potrzebne informacje; Wniosek w większości oparty na oświadczeniach; Stworzony w programie Excel;

17 Formularz wniosku o dofinansowanie Poziom zabezpieczeń – Ś R E D N I

18 Formularz wniosku o dofinansowanie Sekcja A i Sekcja B nowego formularza wniosku są tożsame z analogicznymi sekcjami formularza wniosku funkcjonującego w Generatorze Wniosków RPO WP v.4.3 Z uwagi na ściśle określone charakter źródła finansowania wniosek dotyczy: A.1. - OP 4 Regionalny system transportowy A.2. – 4.1 lub 4.2 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej/kolejowej

19 Formularz wniosku o dofinansowanie

20 Działania podejmowane dotychczas; Posiadane dokumentacje, decyzje, uzgodnienia etc.; Etap procesu inwestycyjnego (prac przygotowawczych).

21 Formularz wniosku o dofinansowanie Przedmiot projektu (jakie dokumenty, opracowania, decyzje etc.); Uzasadnienie przyjętego zakresu (dlaczego to, a nie coś innego ?); Zgodność ze wskaźnikiem produktu.

22 Formularz wniosku o dofinansowanie Wskazanie celów projektu; Wskazanie korzyści wynikających z realizacji projektu (czasowe, decyzyjne etc.).

23 Formularz wniosku o dofinansowanie Działania konieczne do podjęcia po zakończeniu projektu w celu osiągnięcie gotowości projektu do wdrożenia;

24 Formularz wniosku o dofinansowanie Brak możliwości wyboru – 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik rezultatu; Wskaźnik produktu agregujemy wg wartości rzeczywistych w danym roku, a rezultatu raz po zakończeniu inwestycji.

25 Formularz wniosku o dofinansowanie Wypełniamy jedynie w przypadku projektu partnerskiego, bądź z udziałem innych podmiotów (np. poparcie dla celów projektu); Pierwsza tabela dotyczy Beneficjenta/Partnera Wiodącego, a następne Partnerów/Podmiotów zaangażowanych.

26 Formularz wniosku o dofinansowanie Pkt. C.7. jest tożsamy z pkt. E.3. w GW RPO WP v.4.3 Polityki horyzontalne, trwałość celów, promocja projektu – 4 oświadczenia zamiast 4-ech pól tekstowych do wypełnienia; Możliwość dopisania dodatkowych sposobów promocji.

27 Formularz wniosku o dofinansowanie Pkt. D.1. jest tożsamy z pkt. F.6. w GW RPO WP v.4.3 Maksymalnie 6 wydatków – zasada 1 postępowanie – 1 wydatek; Nazwa wydatku określa jego zakres (np. Studium Wyk, Dok. Techniczna, OOŚ).

28 Formularz wniosku o dofinansowanie Pkt. D.2. jest tożsamy z pkt. F.7. w GW RPO WP v.4.3

29 Formularz wniosku o dofinansowanie Suma kontrolna podobnie jak GW RPO WP v.4.3.; Autosprawdzenie formularza wniosku.

30 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

31 Załączniki 1.Szczegółowy Opis Inwestycji (SzOI); 2.Dokument poświadczający zaangażowanie partnerów w realizację Projektu; 3.Dokument rejestrowy określający status prawny Beneficjenta i partnerów Projektu; 4.Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy; 5.Załączniki dodatkowe. 1.Poświadczenie zabezpieczenia wkładu własnego Beneficjeraenta/Part niezbędnego w celu prawidłowej realizacji inwestycji Etap konkursu Etap umowy

32 Formularz wniosku o dofinansowanie Logika konkursu Formularz wniosku Zakres informacji DokumentWpływ na ocenę prac przygotowawcze niewielki Szczegółowy Opis Inwestycji (zał.1) faza realizacyjna istotny

33 Załączniki - SzOI Szczegółowy Opis Inwestycji (SzOI) zawiera 3 moduły informacji: Opis techniczno – technologiczny, Opis społeczno – ekonomiczny, Zgodność z dokumentami strategicznymi

34 Załączniki - SzOI Opis techniczno – technologiczny: Wstępny zarys zakładanego rzeczowego Projektu (docelowego); Analiza rozważanych rozwiązań alternatywnych oraz wariantów realizacyjnych; Wstępne oszacowanie kosztów inwestycji; Załączniki graficzne ilustrujące lokalizację, rozważane warianty etc..

35 Załączniki - SzOI Opis społeczno – ekonomiczny: Opis stanu obecnego w kontekście istniejących problemów; Analiza problematyki obszaru objętego planowaną inwestycją; Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań naprawczych, niwelujących, bądź minimalizujących negatywne skutki stanu obecnego; Opis celów przyszłej inwestycji w kontekście zidentyfikowanych problemów; Analiza jakościowa, a gdzie jest to możliwe ilościowa.

36 Załączniki - SzOI Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi: Krótkie i rzeczowe uzasadnienie realizacji inwestycji w kontekście zapisów regionalnych dokumentów strategicznych; Opis wpływu przyszłej inwestycji na poprawę dostępności do terenów aktywności gospodarczej i koncentracji ludności; Wpływ inwestycji na funkcjonowanie regionalnego/ponadregionalnego układu transportowego;

37 Załączniki – Umowa Partnerska Definicja Partnerstwa porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie i uczestniczących wspólnie w realizacji Projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszących do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz realizujących Projekt na warunkach określonych w umowie partnerskiej.

38 Załączniki – Umowa Partnerska Inne formy współpracy: poparciu dla celów Projektu (np. w formie listu intencyjnego, porozumienia, umowy przedwstępnej) wyrażonym przez podmioty, których udział jest uzasadniony z punktu widzenia efektów Projektu; udostępnieniu przez inny podmiot zasobów technicznych i organizacyjnych do realizacji Projektu; przekazaniu wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania nie będącego zadaniem własnym donatora; zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację Projektu;

39 Załączniki – Umowa Partnerska Pozostałe wymogi: Postanowienia zgodne z zapisami Rozdziału 4.2.5. Przewodnika Beneficjenta RPO WP; Podmioty uczestniczące w Projekcie należy wymienić w pkt. C.6. formularza wniosku; Zgodność zapisów umowy partnerskiej z postanowieniami przepisów szczegółowych, np. ustawy o samorządzie gminnym etc.

40 Załączniki – Dokumenty rejestrowe Nie dotyczy JST; W zależności od formy prawnej – KRS lub wpis EDG; Dokument nie starszy niż 3 miesiące.

41 Załączniki – Sprawozdanie finansowe W przypadku JST - opinia składu orzekającego RIO za rok poprzedni; W przypadku pozostałych podmiotów – bilans i rachunek zysków i strat;

42 Załączniki – Załączniki dodatkowe Inne dodatkowe dokumenty, które Beneficjent uzna za niezbędne do prawidłowej oceny wniosku.

43 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

44 Formularz wniosku o dofinansowanie Logika konkursu Formularz wniosku Zakres informacji DokumentWpływ na ocenę prac przygotowawcze niewielki Szczegółowy Opis Inwestycji (zał.1) faza realizacyjna istotny

45 Kryteria oceny projektów Ocena zawiera dwa etapy: 1.Ocena formalna; 2.Ocena strategiczna. Kryteria strategiczne są tożsame z kryteriami obowiązującymi dotychczas w konkursach ogłaszanych w ramach Działań 4.1 i 4.2. Zgodnie z Załącznikiem 5.5. do URPO z dnia 9 lutego b.r. oraz Informacją o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych… z dnia 9 września 2010 r.

46 Kryteria oceny projektów W ramach oceny strategicznej oceniana będzie m.in.: 1.Zgodność projektu z przesłankami i celami OP 4; 2.Zgodność z przewidywanymi efektami realizacji OP 4; 3.Oddziaływanie projektu w kontekście zidentyfikowanych problemów; 4.Zgodność z zapisami Strategii Rozwoju Transportu w WP; 5.Wpływ projektu na usprawnienie ważnych dla województwa połączeń drogowych(4.1)/odciążenie sieci drogowej(4.2); 6.Wpływ na poprawę dostępności do obszarów rozwojowych.

47 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

48 Plan prezentacji: 1.Typ i zakres projektów; 2.Kwalifikowalność, pomoc publiczna; 3.Formularz wniosku o dofinansowanie; 4.Załączniki; 5.Kryteria oceny projektów; 6.Sesja pytań i odpowiedzi; 7.Podsumowanie.

49 Podsumowanie Główna zasada aplikacji – Reguła KISS… …czyli rzeczowo, krótko i adekwatnie do potrzeb!

50 Podsumowanie Konsultacje: Od 5 marca do 23 marca 2012 r. Metoda 3 kroków: 1.Wysyłamy na maila formularz wniosku i SzOI, 2.Umawiamy się spotkanie, 3.Przyjeżdżamy na spotkanie. Obowiązuje zasada FIFO

51 Podsumowanie Osoby do kontaktu: Kwestie techniczne: Marcin Erhard – 58 32 68 117, m.erhard@pomorskie.eum.erhard@pomorskie.eu Kwestie merytoryczne: Tomasz Grybek – 58 32 68 125, t.grybek@pomorskie.eut.grybek@pomorskie.eu

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konkursy 4.1_4 i 4.2_2 – praktyczne aspekty aplikowania o środki w RPO WP 28 lutego 2012r., Gdańsk Sala Herbowa UMWP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google